Evidence izvajalcev raziskovalne in razvojne dejavnosti

Normativni akti

      

Prejšnja objava: v veljavi do 07.07.2014.

Sprememba upoštevana v čistopisu: Pravilnik o spremembi Pravilnika o vsebini in načinu vodenja evidence o izvajalcih raziskovalne in razvojne dejavnosti
 

 


OPOZORILO:

Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. (več o tem).

Neuradno prečiščeno besedilo Pravilnika o vsebini in načinu vodenja evidence o izvajalcih raziskovalne in razvojne dejavnosti obsega:

 • Pravilnik o vsebini in načinu vodenja evidence o izvajalcih raziskovalne in razvojne dejavnosti (Uradni list RS, št. 40/13 z dne 10. 5. 2013),
 • Pravilnik o spremembi Pravilnika o vsebini in načinu vodenja evidence o izvajalcih raziskovalne in razvojne dejavnosti (Uradni list RS, št. 51/14 z dne 7. 7. 2014),
 • Zakon o znanstvenoraziskovalni in inovacijski dejavnosti (ZZrID) (Uradni list RS, št. 186/21) – razveljavitev pravilnika; uporablja se do začetka uporabe novih podzakonskih predpisov na podlagi ZZrID, razen če ta zakon določa drugače.

 

Pravilnik o vsebini in načinu vodenja evidence o izvajalcih raziskovalne in razvojne dejavnosti
 

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
(vsebina pravilnika)

Ta pravilnik določa vsebino zbirke podatkov o izvajalcih raziskovalne in razvojne dejavnosti (v nadaljnjem besedilu: evidenca RO), pogoje in postopek za vpis in izbris iz evidence RO ter postopek občasnega preverjanja izpolnjevanja pogojev, ki jih morajo za vpis v evidenco RO izpolnjevati izvajalci raziskovalne in razvojne dejavnost (v nadaljnjem besedilu: izvajalci).

2. člen

(vrsta evidenc)

(1) Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: agencija) v evidenci RO vodi:

 • evidenco izvajalcev kot pravnih in fizičnih oseb,
 • evidenco raziskovalnih skupin pri posameznem izvajalcu in
 • evidenco raziskovalcev po raziskovalnih skupinah v okviru posameznega izvajalca.

(2) Izvajalci iz prvega odstavka so raziskovalne organizacije, kot jih opredeljuje 5. člen Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 22/06 – ZRRD – uradno prečiščeno besedilo, 61/06 – ZDru-1, 112/07, 9/11 in 57/12 – ZPOP-1A; v nadaljnjem besedilu: zakon).

3. člen
(enotna metodologija)

(1) Evidenca RO se vodi računalniško po enotnih metodoloških načelih in standardih, ki jih določi agencija.

(2) Skupaj z računalniško vodeno evidenco RO agencija vodi tudi zbirko listin, ki se nanašajo na evidenco RO.

II. EVIDENCA RO

4. člen

(pogoji za vpis v evidenco RO)

(1) V evidenco RO je vpisan izvajalec, ki izpolnjuje pogoje, ki jih določata zakon in ta pravilnik.

(2) Za vpis v evidenco RO mora izvajalec izpolnjevati naslednje pogoje:

 • je pravna oseba ali samostojni podjetnik,
 • ima raziskovalno in razvojno dejavnost registrirano v sodnem registru ali ima samostojni podjetnik dejavnost priglašeno pri pristojnem organu,
 • ima najmanj eno raziskovalno skupino z najmanj dvema raziskovalcema, ki ima organizacijsko opredeljeno in finančno ločeno vodeno raziskovalno in razvojno dejavnost,
 • raziskovalci v raziskovalni skupini so razvrščeni v raziskovalne nazive v skladu s predpisom ali splošnim pravnim aktom,
 • razpolaga z ustrezno raziskovalno opremo za izvajanje raziskovalne in razvojne dejavnosti,
 • razpolaga z ustreznimi prostori za izvajanje raziskovalne in razvojne dejavnosti.

(3) Izvajalec, ki so ga v zamejstvu ustanovili Slovenci ali je v njihovi večinski lasti, in je nacionalnega pomena za ohranjanje Slovencev v zamejstvu, mora smiselno izpolnjevati pogoje, določene v prejšnjem odstavku.

5. člen

(podatki o izvajalcu)

(1) Evidenca izvajalcev, ki se vodi računalniško, vsebuje naslednje temeljne podatke o izvajalcu kot pravni osebi:

 • evidenčno številko vpisa,
 • naziv ali ime izvajalca (naziv se napiše v slovenskem in angleškem jeziku, če je slednji naveden v ustanovitvenem aktu ali statutu),
 • sedež izvajalca,
 • ime in priimek odgovorne osebe, ki zastopa izvajalca,
 • evidentiran račun,
 • davčno številko ali identifikacijsko številko,
 • matično številko,
 • predmet ali področje raziskovalne in razvojne dejavnosti,
 • statusno pravno obliko,
 • navedbo ustanovitelja,
 • sektor dejavnosti.

(2) V dokumentarnem gradivu, ki se nanaša na evidenco RO, agencija za posameznega izvajalca zbira in hrani dokumente, ki se nanašajo na vpis oziroma izbris iz evidence RO in dokumente, ki se nanašajo na spremembe podatkov v evidenci RO.

6. člen
(podatki o raziskovalni skupini)

Evidenca raziskovalnih skupin pri posameznem izvajalcu, ki se vodi računalniško, vsebuje naslednje podatke:

 • evidenčno številko vpisa raziskovalne skupine v evidenco,
 • ime raziskovalne skupine,
 • ime vodje raziskovalne skupine,
 • sedež opravljanja raziskovalne in razvojne dejavnosti,
 • predmet ali področje raziskovalne in razvojne dejavnosti,
 • seznam raziskovalcev.

7. člen

(podatki o raziskovalcih)

Evidenca raziskovalcev po raziskovalnih skupinah v okviru posameznega izvajalca, ki se vodi računalniško, vsebuje naslednje podatke:

 • evidenčno številko vpisa v evidenco,
 • osebne podatke iz prve do osme alineje tretjega odstavka 25. člena zakona,
 • podatke o raziskovalnem področju, kjer raziskovalec opravlja raziskovalno in razvojno dejavnost,
 • podatke o raziskovalnem nazivu,
 • podatke o izobrazbi,
 • podatke o delovnem razmerju pri izvajalcu,
 • podatke o odstotnem deležu zaposlitve za raziskovalno dejavnost v okviru delovnega razmerja.

III. POSTOPEK ZA VPIS V EVIDENCO RO

8. člen

(pisna vloga)

Postopek za vpis v evidenco RO se začne s pisno vlogo, ki jo predloži zakoniti zastopnik vlagatelja vloge za vpis v evidenco RO. Vloga vsebuje zahtevek za vpis s prilogami iz 9. člena tega pravilnika.

9. člen

(priloge k vlogi)

(1) Vloga za vpis v evidenco RO obsega naslednje obrazce, in sicer:

 • podatke o izvajalcu iz 5. člena izvajalec izkazuje na posebnem obrazcu (Podatki o organizaciji za vpis v evidenco RO),
 • podatke o raziskovalni skupini iz 6. člena izvajalec izkazuje na posebnem obrazcu (Podatki o raziskovalni skupini za vpis v evidenco RO),
 • podatke o raziskovalcu iz prvega odstavka 7. člena izvajalec izkazuje na posebnem obrazcu (Podatki o raziskovalcu – prva zaposlitev v organizaciji). Da je raziskovalec lahko vpisan v evidenco morajo biti na obrazcu za vpis raziskovalca izpolnjeni vsi podatki, razen če na obrazcu ni določeno drugače.

(2) Izvajalec mora poleg obrazcev iz prejšnjega odstavka priložiti tudi ustanovitveni akt ali statut izvajalca ter podpisane in ožigosane dokumente z izjavami, da:

 • ima najmanj eno raziskovalno skupino, ki ima organizacijsko opredeljeno in finančno ločeno vodeno raziskovalno in razvojno dejavnost, kar izkazuje z izjavo na obrazcu (Izjava izvajalca o organizacijsko in stroškovno ločenem vodenju raziskovalne dejavnosti),
 • ima splošni pravni akt, ki ureja postopek za razvrstitev raziskovalca v posamezen naziv pri izvajalcu, kar izkazuje z izjavo na obrazcu (Izjava izvajalca o raziskovalnih nazivih),
 • so raziskovalci v raziskovalni skupini razvrščeni v raziskovalne nazive v skladu s pogoji in merili, določenimi v predpisih, kar izkazuje z izjavo na obrazcu (Izjava izvajalca o raziskovalnih nazivih),
 • ima izvajalec ustrezne prostore za izvajanje raziskovalne dejavnosti, kar izkazuje z izjavo na obrazcu (Izjava izvajalca o ustreznih prostorih in raziskovalni opremi),
 • ima izvajalec ustrezno raziskovalno opremo za izvajanje raziskovalne dejavnosti, kar izkazuje z izjavo na obrazcu (Izjava izvajalca o ustreznih prostorih in raziskovalni opremi).

(3) Obrazce iz prejšnjega odstavka določi direktor agencije in se objavijo na spletni strani agencije.

(4) Če izvajalec k vlogi za vpis prilaga fotokopije dokumentov, mora biti njihova istovetnost z izvirnikom potrjena. Izjavo o istovetnosti lahko napiše izvajalec, podpiše pa jo pooblaščeni zastopnik izvajalca.

(5) Agencija po prejemu vloge za vpis po uradni dolžnosti pridobi ustrezne dokumente od Agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (v nadaljnjem besedilu: AJPES).

10. člen
(pregled vloge in obvestilo o vpisu)

(1) Vlogo izvajalca za vpis v evidenco RO pregleda javni uslužbenec, ki ga direktor pooblasti (v nadaljnjem besedilu: pooblaščena oseba).

(2) Če vloga za vpis v evidenco RO ni popolna, se izvajalca pozove, da jo dopolni v 30 dneh. Če izvajalec vloge v tem roku ne dopolni, se vlogo s sklepom zavrže.

(3) Pooblaščena oseba popolno vlogo izvajalca preveri, ali izvajalec izpolnjuje predpisane pogoje za vpis v evidenco RO in pripravi predlog sklepa o vpisu ali odklonitvi vpisa v evidenco RO. Sklep o vpisu ali odklonitvi vpisa v evidenco RO se izda v petnajstih dneh od prejema popolne vloge. Na podlagi sklepa o vpisu se izvajalca vpiše v evidenco RO.

(4) Obvestilo o izdaji sklepa iz prejšnjega odstavka agencija pošlje izvajalcu in drugim, ki imajo pravni interes, če to zahtevajo.

11. člen
(sporočanje sprememb podatkov)

(1) Izvajalci, ki so vpisani v evidenco RO, so dolžni sproti obveščati agencijo o vseh spremembah, ki vplivajo na izpolnjevanje pogojev za vpis ali izbris iz evidence RO in vse spremembe podatkov, ki se vodijo v evidenci RO.

(2) Izvajalci so dolžni spremembe iz prejšnjega odstavka sporočiti agenciji najpozneje v 15 dneh od nastanka spremembe. Izvajalci so dolžni spremembe podatkov o izvajalcu in raziskovalni skupini sporočati na obrazcu Podatki o organizaciji za vpis v evidenco RO in Podatki o raziskovalni skupini za vpis v evidenco RO, spremembe podatkov za raziskovalce pa na obrazcu Podatki o raziskovalcu – vnos sprememb, ki ga določi direktor agencije in se ga objavi na spletni strani agencije.

12. člen
(točnost podatkov)

Izvajalec jamči za resničnost in točnost podatkov v dokumentih iz 9. in 11. člena.

13. člen
(vpis in izbris zasebnih raziskovalcev v evidenco RO)

(1) V evidenco raziskovalcev iz 2. člena tega pravilnika je po uradni dolžnosti zasebni raziskovalec vpisan ob vpisu v register zasebnih raziskovalcev, izbrisan pa ob izbrisu iz registra zasebnih raziskovalcev.

(2) Za zasebne raziskovalce ne veljajo ostale določbe tega pravilnika o vpisu ali izbrisu iz evidence RO.

IV. PREGLEDOVANJE PODATKOV IN IZBRIS IZ EVIDENCE RO

14. člen
(pregled podatkov)

Agencija lahko kadarkoli po uradni dolžnosti preveri, ali podatki iz 5., 6. in 7. člena tega pravilnika dokazujejo izpolnjevanje pogojev za vpis posameznega izvajalca v evidenco RO iz 4. člena tega pravilnika. Preverjanje podatkov se izvede tako, da se ugotavlja, ali izvajalec, ki je vpisan v evidenco RO, na podlagi podatkov iz predloženih dokumentov in dokumentov AJPES izpolnjuje pogoje, določene v tem pravilniku. Če agencija ugotovi, da podatki v evidenci RO ne dokazujejo zahtevanih pogojev za vpis izvajalca, ga pozove, da ji v 30 dneh od prejema poziva pošlje ustrezne podatke.

15. člen
(izbris iz evidence RO)

(1) Izvajalec se na podlagi sklepa izbriše iz evidence RO, če v skladu s prejšnjim členom:

 • ne pošlje podatkov,
 • podatkov ne pošlje pravočasno,
 • pooblaščena oseba ugotovi, da poslani podatki ne dokazujejo izpolnjevanja pogojev za vpis v evidenco RO.

(2) Agencija po uradni dolžnosti izbriše izvajalca iz evidence RO na podlagi sklepa, če:

 • pooblaščena oseba ugotovi, da je izvajalec izbrisan iz sodnega registra,
 • pooblaščena oseba ugotovi, da izvajalec ni sporočal sprememb več kot štiri leta,
 • pooblaščena oseba ugotovi, da so bile izjave, ki so bile podlaga za vpis v evidenco RO, neresnične in zato RO ne izpolnjuje pogojev za vpis v evidenco RO,
 • se pošta, poslana na naslov RO, ki je vpisan v evidencah AJPES, vrne z oznako »neznan naslovnik«.

(3) Agencija pošlje izvajalcu obvestilo o izbrisu iz evidence RO v osmih dneh od tega izbrisa.
 


Pravilnik o vsebini in načinu vodenja evidence o izvajalcih raziskovalne in razvojne dejavnosti (Uradni list RS, št. 40/13) vsebuje naslednje prehodne in končno določbo:

»V. PREHODNE IN KONČNA DOLOČBA

16. člen
(veljavnost vpisa)

(1) Vsi izvajalci, ki so bili vpisani v evidenco RO do uveljavitve tega pravilnika, ostanejo vpisani v evidenco RO.

(2) Vse vloge za vpis v evidenco RO, ki bodo prispele na agencijo do dneva začetka uporabe tega pravilnika, bodo obravnavane na podlagi Pravilnika o vsebini in načinu vodenja evidence o izvajalcih raziskovalne in razvojne dejavnosti (Uradni list RS, št. 12/05, 122/06 in 55/11).

17. člen
(komisija)

Strokovni komisiji, ki je bila imenovana na podlagi Pravilnika o vsebini in načinu vodenja evidence o izvajalcih raziskovalne in razvojne dejavnosti (Uradni list RS, št. 12/05, 122/06 in 55/11) preneha mandat, ko odloči o zadnji vlogi, ki bo obravnavana v skladu z določbo drugega odstavka prejšnjega člena.

18. člen
(rok za izdajo in objavo obrazcev)

Direktor agencije mora obrazce iz 9. in 11. člena izdati in objaviti do pričetka uporabe tega pravilnika.

19. člen
(prenehanje veljavnosti dosedanjega pravilnika)

Z dnem pričetka uporabe tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o vsebini in načinu vodenja evidence o izvajalcih raziskovalne in razvojne dejavnosti (Uradni list RS, št. 12/05, 122/06 in 55/11).

20. člen
(veljavnost pravilnika)

Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 20. maja 2013.«.
 


Pravilnik o spremembi Pravilnika o vsebini in načinu vodenja evidence o izvajalcih raziskovalne in razvojne dejavnosti (Uradni list RS, št. 51/14) vsebuje naslednjo končno določbo:

»2. člen
(veljavnost pravilnika)

Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.«.