Zakoni, predpisi, normativni akti

Veljavni akti

      

Na podlagi 13. člena Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 22/06 – uradno prečiščeno besedilo, 61/06 – ZDru-1, 112/07, 9/11 in 57/12 – ZPOP-1A) izdaja Vlada Republike Slovenije

Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o normativih in standardih za določanje sredstev za izvajanje raziskovalne dejavnosti, financirane iz Proračuna Republike Slovenije

1. člen

V Uredbi o normativih in standardih za določanje sredstev za izvajanje raziskovalne dejavnosti, financirane iz Proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 103/11 in 56/12), se v prvem odstavku 30. člena za besedo »odličnosti« črtata vejica in besedilo »ki se sofinancirajo iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj,«, za besedo »kategorije« pa se doda besedilo »B, C ali«.

Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:

»(2) V okviru stroškovnih elementov ekvivalenta polne zaposlitve za sofinanciranje raziskovalnih projektov, opredeljenih v prejšnjem odstavku, se priznajo tudi posredni (režijski) stroški v višini do 20 odstotkov vrednosti cene ekvivalenta polne zaposlitve za cenovno kategorijo raziskovalnega projekta D, pri čemer se ostali štirje elementi cene ekvivalenta polne zaposlitve znižajo.«.

Tretji odstavek se črta.

2. člen

Prvi odstavek 32. člena se spremeni tako, da se glasi:

»(1) Namensko porabo sredstev za izvajanje raziskovalne dejavnosti, financirane iz proračuna, se preveri tako, da se računovodsko ugotovljena dejanska poraba, ki se izkaže tudi v finančnem poročilu financerju za navedene vrste izdatkov v tabeli v preteklem letu, primerja z nakazanimi sredstvi za preteklo leto.«.

3. člen

V 33. členu se doda nov prvi odstavek, ki se glasi:

»(1) V okviru odobrenih sredstev v strukturi programov oziroma projektov lahko poraba sredstev za plače odstopa do 5 odstotkov pri razporeditvi raziskovalnih ur na raziskovalce oziroma strokovno tehnične sodelavce.«.

Dosedanji prvi do deveti odstavek postanejo drugi do deseti odstavek. V novem petem odstavku se za besedilom »fiksnih stroškov« doda besedilo »in stroškov upravljanja«, številka »12« se nadomesti s številko »15«, na koncu odstavka pa se doda nov stavek, ki se glasi: »Če je izvajalka univerza, velja omejitev za posamezno članico.«.

4. člen

V prvem odstavku 36. člena se za besedo »organizacije« doda besedilo »ali v posamezni članici, če je izvajalka univerza,«, številka »12« pa se nadomesti s številko »15«.

V drugem odstavku se za besedo »odličnosti« črtata vejica in besedilo »ki se sofinancirajo iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj,«.

Za drugim odstavkom se dodata nova tretji in četrti odstavek, ki se glasita:

»(3) Izvajanje raziskovalnih ali infrastrukturnih programov se vsebinsko lahko dopolnjuje z izvajanjem evropskih in drugih mednarodnih projektov, kar je dovoljeno izkazati kot njihovo sofinanciranje ob pogoju, da gre za vsebinsko povezane raziskave, ki se dopolnjujejo, in ne za podvajanje ter da hkrati tako vsebinsko in finančno povezovanje ni v nasprotju s pravili financerjev teh projektov.

(4) Če je v skupino, ki izvaja raziskovalni projekt ali raziskovalni program, vključen raziskovalec, ki ima status invalida, je dovoljeno del sredstev za pokrivanje materialnih stroškov in stroškov amortizacije raziskovalne opreme nameniti za nakup pripomočka, ki mu omogoči nemoteno raziskovalno delo, če za to ni mogoče pridobiti drugih javnofinančnih sredstev.«.

5. člen

Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št.

Ljubljana, dne … februarja 2014

EVA 2013-3330-0157

Vlada Republike Slovenije
mag. Alenka Bratušek
predsednica