Zakoni, predpisi, normativni akti

Veljavni akti

      

Na podlagi 43. člena Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 22/06 - UPB1), 16. in 35. člena Sklepa o ustanovitvi Javne agencije za dejavnost Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 123/03) ter predhodno danem soglasju ministra za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo št. 0071-2/2006/28 z dne 21.8.2006 je Upravni odbor Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije na 30.seji dne 06. 09.2006 sprejel

Pravilnik o dopolnitvi pravilnika o kazalcih in merilih znanstvene in strokovne uspešnosti

1. člen

V Pravilniku o kazalcih in merilih znanstvene in strokovne uspešnosti (Uradni list RS, št. 39/2006) se na koncu 1. točke 5. člena za besedo "kategorije" pika nadomesti z vejico in doda besedilo "razen kratki znanstveni članki (1.03) v prvi polovici revij SCI ali SSCI, ki se ocenjujejo s 100% točk, kot jih dobivajo izvirni in pregledni znanstveni članki v revijah iste kategorije."

2. člen

Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Številka: 0071-18/2006/13

Ljubljana, dne 06.09. 2006
EVA: 2006-1647-0012

prof. dr. Tadej Bajd
Predsednik Upravnega odbora