Zakoni, predpisi, normativni akti

Veljavni akti

      

Pravilnik je bil v veljavi do 13.10.2006. Od 14.10.2006 velja dopolnjeni in spremenjeni pravilnik.
 


Na podlagi 43. člena Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS št. 96/02), 16. člena Sklepa o ustanovitvi Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 123/03) in 26. člena Uredbe o normativih in standardih za določanje sredstev za izvajanje nacionalnega raziskovalnega in razvojnega programa (Uradni list RS, št. 74/04) po predhodnem soglasju ministra za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo št. 011-01-8/2004/2 z dne 10.01.2005 je upravni odbor Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije na 8. seji dne 10.01.2005 in 11.01.2005 sprejel

Pravilnik o postopku in načinu izračuna povračil sredstev v zvezi z delom in drugih osebnih prejemkov javnim raziskovalnim organizacijam - v veljavi do 13.10.2006
 

1. člen

Ta pravilnik ureja postopek in način izračuna povračil sredstev v zvezi z delom in drugih osebnih prejemkov, opredeljenih v veljavnih predpisih, javnim raziskovalnim zavodom.

Povračila stroškov v zvezi z delom in drugi osebni prejemki iz prejšnjega odstavka so:

 • stroški za prehrano med delom
 • stroški za prevoz na delo in z dela
 • regres
 • in ostali stroški, ki jih opredeljujejo veljavni predpisi, ki urejajo to področje.

Za ostale stroške iz četrte alineje prejšnjega odstavka se štejejo tudi premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, sredstva za jubilejne nagrade, odpravnine ob upokojitvah ter sredstva za odpravnine zaradi odpovedi pogodb o zaposlitvi iz poslovnega razloga oziroma v primeru presežnih delavcev.
 

2. člen

Skladno z veljavnimi predpisi so do financiranja premij kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja in izplačil, predpisanih s kolektivno pogodbo za raziskovalno dejavnosti (Uradni list RS, št. 45/92, 50/92, 5/93 18/94, 50/94, 45/96, 40/97, 51/98, 73/98, 39/99, 106/99, 107/00, 64/01, 84/01 in 85/01; v nadaljevanju: kolektivna pogodba) za namene iz prve, druge in tretje alineje drugega odstavka prejšnjega člena (v nadaljevanju: izplačila, predpisana s kolektivno pogodbo), upravičeni javni raziskovalni zavodi, javni infrastrukturni zavodi ter samostojni visokošolski zavodi, ki jih je ustanovila Republika Slovenija (v nadaljevanju: JRO).

Sredstva za financiranje izplačil se JRO zagotavljajo za proračunsko leto.

JRO so upravičeni do financiranja za namene iz prvega odstavka, če izvajajo javno službo na področju raziskovalne dejavnosti v obliki raziskovalnih programov in za te namene še niso financirani iz državnega proračuna ter če zaposlujejo mlade raziskovalce. Javni raziskovalni zavodi in članice Univerze na Primorskem, ki se jim sredstva zagotavljajo na podlagi 54. člena Uredbe o javnem financiranju visokošolskih in drugih zavodov, članih univerz, od leta 2004 do leta 2008 (Uradni list RS, št. 134/03 in 72/04) so upravičeni do financiranja za namene iz prvega odstavka tudi, če izvajajo raziskovalne projekte, financirane iz državnega proračuna.
 

3. člen

Skladno z veljavnimi predpisi se javnim raziskovalnim zavodom (v nadaljevanju: JRZ) in javnim infrastrukturnim zavodom (v nadaljevanju: JIZ) ob posebnih pogojih zagotavljajo tudi sredstva za jubilejne nagrade, odpravnine ob upokojitvah ter sredstva za odpravnine zaradi odpovedi pogodb o zaposlitvi iz poslovnega razloga oziroma v primeru presežnih delavcev.
 

4. člen

JRZ in JIZ so ob izpolnjevanju pogojev po tem pravilniku upravičeni do sredstev za izplačilo jubilejnih nagrad in odpravnin ob upokojitvah, če Javni agenciji za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (v nadaljevanju: agencija) do petnajstega januarja tekočega leta ali na poziv agencije posredujejo vloge za pridobitev teh sredstev.

JRZ in JIZ so ob izpolnjevanju pogojev po tem pravilniku upravičeni do sredstev za izplačilo odpravnin zaradi odpovedi pogodb o zaposlitvi iz poslovnega razloga oziroma v primeru presežnih delavcev, če agencijo pravočasno obvestijo o slabem poslovnem stanju JRZ ali JIZ oziroma o predlogu ukrepov za njegovo sanacijo v skladu s predpisi.
 

5. člen

Vloga za pridobitev sredstev iz prvega odstavka prejšnjega člena tega pravilnika mora vsebovati vse podatke o posameznem delavcu, ki so podlaga za izračun jubilejne nagrade oziroma odpravnine ob upokojitvi. Vlogi je potrebno priložiti morebitni splošni pravni akt JRZ oziroma JIZ, ki ureja to področje.

Podatke, ki jih mora JRZ oziroma JIZ posredovati agenciji za izračun sredstev za pridobitev sredstev za odpravnine zaradi odpovedi pogodb o zaposlitvi iz poslovnega razloga ali v primeru presežnih delavcev, posreduje JRZ oziroma JIZ po nalogu agencije.
 

6. člen

Izračun sredstev za financiranje premij kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja se opravi na podlagi določil veljavnih predpisov, ki urejajo to področje oziroma določajo višino premij kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja.

Izračun sredstev za financiranje izplačil, predpisanih s kolektivno pogodbo, se opravi na podlagi določil veljavnih predpisov, ki urejajo to področje oziroma določajo višino posameznih povračil.

Pri izračunu sredstev iz prvega in drugega odstavka tega člena se upošteva:

 • število FTE po vseh raziskovalnih in infrastrukturnih programih, ki se letno financirajo iz državnega proračuna JRO,
 • število FTE po vseh raziskovalnih projektih, ki se letno financirajo iz državnega proračuna javnim raziskovalnim zavodom in članicam Univerze na Primorskem iz tretjega odstavka 2. člena tega pravilnika,
 • število mladih raziskovalcev.
   

7. člen

Pri javnih infrastrukturnih zavodih se pri izračunu sredstev za financiranje izplačil, predpisanih s kolektivno pogodbo, in premij kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja upošteva znesek financiranja dejavnosti iz državnega proračuna v letnem programu dela.
 

8. člen

Izračun sredstev za financiranje sredstev za jubilejne nagrade, odpravnine ob upokojitvah ter sredstva za odpravnine zaradi odpovedi pogodb o zaposlitvi iz poslovnega razloga oziroma v primeru presežnih delavcev, se opravi na podlagi določil veljavnih predpisov, ki urejajo to področje oziroma določajo višino posameznih povračil.
 

9. člen

Agencija pripravi predloge sklepov za dodelitev sredstev za financiranje premij kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja ter izplačil, predpisanih s kolektivno pogodbo. Za dodelitev sredstev za jubilejne nagrade, odpravnine ob upokojitvah ter sredstva za odpravnine zaradi odpovedi pogodb o zaposlitvi iz poslovnega razloga oziroma v primeru presežnih delavcev agencija pripravi predloge sklepov na podlagi vlog JRZ in JIZ iz 4. člena tega pravilnika.

Če JRZ ali JIZ zaprosita za dodelitev sredstev za jubilejne nagrade in za odpravnine ob upokojitvah, agencija o tem odloči za posamezen JRZ oziroma JIZ z enim sklepom.

Agencija posebej izda sklep o odpravninah zaradi odpovedi pogodb o zaposlitvi iz poslovnega razloga in posebej sklep o odpravninah v primeru presežnih delavcev.
 

10. člen

O financiranju premij kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja in izplačil, predpisanih s kolektivno pogodbo, odloči s sklepom direktor agencije

V sklepu se določi:

 • višino sredstev po namenih in po obsegu;
 • obveznost JRO, da letno poroča agenciji o porabi sredstev po namenu in po obsegu.
   

11. člen

Agencija z JRO, ki mu je odobreno proračunsko financiranje premij kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja in izplačil, predpisanih s kolektivno pogodbo, sklene letno pogodbo, s katero se uredi medsebojne pravice, obveznosti in odgovornosti.

Agencija opravlja finančni nadzor nad porabo sredstev po pogodbi iz prejšnjega odstavka tega člena.
 

12. člen

Če agencija na podlagi poročil in finančnega nadzora ugotovi, da se sredstva za pokrivanje premij kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja oziroma sredstva za financiranje izplačil, predpisanih s kolektivno pogodbo, porabljajo nenamensko, lahko zahteva vračilo vseh nenamensko porabljenih sredstev, skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi.
 

13. člen

Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 011-01-22/2005/1
Ljubljana, dne 11.01.2005
EVA 2004-1647-0019

prof. dr. Niko Toš
Predsednik Upravnega odbora

 
Objavljeno v Uradnem listu RS, št. 12/05 z dne 10.2.2005.