Zakoni, predpisi, normativni akti

Veljavni akti

      

Na podlagi 43. člena Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 22/06 - UPB1) ter 16. in 35. člena Sklepa o ustanovitvi Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 123/03), po predhodnem soglasju ministra za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo št. 0071-2/2006/29 z dne 21.8.2006 je Upravni odbor Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije na 30. seji dne 06.09.2006 sprejel

Pravilnik o spremembi pravilnika o postopku in načinu izračuna povračil sredstev v zvezi z delom in drugih osebnih prejemkov javnim raziskovalnim organizacijam
 

1. člen

V Pravilniku o postopku in načinu izračuna povračil sredstev v zvezi z delom in drugih osebnih prejemkov javnim raziskovalnim organizacijam (Uradni list RS, št. 12/05) se v prvem odstavku 2. člena besedilo "samostojni visokošolski zavodi" nadomesti z besedilom "visokošolski zavodi".

2. člen

Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Številka: 0071-29/2006/2
Ljubljana, dne 06.09.2006
EVA: 2006-1647-0016

Predsednik Upravnega odbora
prof. dr. Tadej Bajd