Zakoni, predpisi, normativni akti

Veljavni akti

      

Na podlagi 22. člena in v povezavi z 28. členom Sklepa o ustanovitvi Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 123/03) ter skladno s 5. členom Pravilnika o delovanju stalnih in občasnih strokovnih teles za področje raziskovalne dejavnosti št. 0071-19/2006/1, z dne 13.04.2006 je direktor Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije sprejel sklep o objavi

Metodologija ocenjevanja vlog za (so)financiranje mednarodnega znanstvenega sodelovanja v letu 2007
 

A. SPLOŠNO

Cilj te metodologije je pregledno opisati ocenjevalne postopke in tako pomagati prijaviteljem pri pripravi kvalitetnih predlogov prijav na javne razpise, da se doseže (so)financiranje čim bolj kvalitetnih raziskovalnih storitev v smislu kvalitetnega mednarodnega znanstvenega sodelovanja.

Metodologija ocenjevanja prijav za (so)financiranje mednarodnega znanstvenega sodelovanja v letu 2007 (v nadaljevanju: metodologija) temelji na usmeritvah Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo za izvedbo javnih razpisov Javne agencije za raziskovalno dejavnost RS v letu 2007 za (so)financiranje mednarodnega znanstvenega sodelovanja (v nadaljevanju: usmeritve ministrstva), ki se odražajo v obliki mednarodnih dvostranskih pogodb in memorandumov ter v drugih mednarodnih dokumentih, na določbah Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 22/06-UPB1) ter na določbah pravilnikov Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (v nadaljevanju: ARRS), ki opredeljujejo evalvacijske pogoje, kriterije, kazalce za ocenjevanje ter evalvacijska telesa, ki izvajajo evalvacijske postopke.

Ta metodologija se nanaša na ocenjevanje prijav za sofinanciranje mednarodnega znanstvenega sodelovanja, prispelih na dvostranske ali enostranske javne razpise ARRS.

Metodologija podrobneje opredeljuje elemente ocenjevanja, kriterije in kazalce ter določa merila za ocenjevanje prijav, določa način ocenjevanja ter izračun sredstev za (so)financiranje mednarodnega znanstvenega sodelovanja.

V postopku ocenjevanja kot ocenjevalna telesa sodelujejo občasna strokovna telesa in recenzenti, ki jih opredeljujejo Pravilnik o delovanju stalnih in občasnih strokovnih teles za področje raziskovalne dejavnosti št. 0071-19/2006/1, z dne 13.04.2006 in Pravilnik o financiranju in sofinanciranju mednarodnega znanstvenega sodelovanja Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 39/2006).

Naloga strokovnih teles je izdelava ocene za posamično prijavo, prispelo na javni razpis, skladno s to metodologijo. Vsako prijavo se oceni na podlagi sprejetih elementov ocenjevanja.

Občasna strokovna telesa, ki bodo v letu 2007 sodelovala v postopkih ocenjevanja prijav za mednarodno znanstveno sodelovanje, imajo mandat le za izvedbo ocenjevalnega postopka v okviru objavljenega javnega razpisa.

Rezultat dela občasnega strokovnega telesa v okviru ocenjevalnega postopka je izdelava predloga finančno ovrednotenega prednostnega seznama prijav, obravnavanih v ocenjevalnem postopku.

 

B. ELEMENTI OCENJEVANJA IN OBLIKOVANJE PREDLOGA PREDNOSTNIH SEZNAMOV OCENJENIH PRIJAV

  1. Elementi ocenjevanja in skupna ocena

Skupna ocena (ocena A) posamezne prijave za sofinanciranje mednarodnega znanstvenega sodelovanja (v nadaljevanju: prijava) je sestavljena iz kvantitativne ocene A 1.

Kvantitativno oceno sestavlja element ocenjevanja za znanstveno uspešnost predlagatelja projekta ali programa.

Kvantitativna ocena A1 se določi na podlagi naslednjih meril, in sicer:

A 1. Sicris (COBISS) točke (upoštevane točke) za objavljena znanstvena dela za 5 letno obdobje (2002- vključno 2006).

Točke so linearno pretvorjene tako, da raziskovalec dobi 0 - 5 točk za Sicris (Cobiss) 0 - 1000 točk. Za večje število Sicris (Cobiss) točk dobi raziskovalec oceno 5.

cena: 0 – 5

Vir: Sicris (Cobiss)

Kvantitativno oceno za posamezni element ocenjevanja in za posamezne znanstveno vedo pridobi in izračuna ARRS. ARRS bo za izračun kvantitativne ocene uporabila podatke, ki bodo vpisani v SICRIS (COBISS) na dan zaključka javnega razpisa.

Pri javnih razpisih, ki se izvajajo kot enostranski javni razpisi, člani strokovnega telesa za mednarodno znanstveno sodelovanje (v nadaljevanju: strokovna komisija) ocenijo predloge projektov. Strokovna komisija ima mandat za ocenjevanje projektov iz mednarodnega znanstvenega sodelovanja, prijavljenih na javne razpise v letu 2007.

Pri javnih razpisih, ki se izvajajo kot dvostranski javni razpisi, strokovna komisija, ki jo za vsak javni razpis posebej imenujeta Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo in ARRS, določi skladnost predlogov projektov s prioritetami javnega razpisa tako, da vsak projekt označi z "DA" ali "NE".

Mednarodno znanstveno sodelovanje se ocenjuje na podlagi prijavne vloge za sofinanciranje mednarodnega znanstvenega sodelovanja. Posamezne elemente ocenjevanja se oceni na ta način, da se izpolni ocenjevalni obrazec, ki vsebuje številčno(e) oceno(e) po posameznih elementih (kazalcih) in oznako za vsak projekt posebej z "DA" ali "NE" za skladnost projekta s prioritetami javnega razpisa.

 

  1. Ocena in predlog finančno ovrednotenega seznama prijav

    Pri javnih razpisih, ki se izvajajo kot enostranski javni razpisi, pripravi finančno ovrednoten predlog seznama prijav za (so)financiranje strokovna komisija.

Pri javnih razpisih, ki se izvajajo kot dvostranski javni razpisi, ARRS razvrsti prijave na prednostni seznam na podlagi seštevka zbranih točk. Skupna komisija, v katero imenujeta direktor ARRS enega ali dva člana in minister, pristojen za znanost, enega ali dva člana, vsak projekt na osnovi skladnosti projekta s prioritetami javnega razpisa označi z "DA" ali "NE" in pripravi predlog finančno ovrednotenega seznama prijav za (so)financiranje, ki so označene z oznako "DA" (ne glede na število točk). Skupni odbor za znanstveno in tehnološko sodelovanje (v nadaljevanju: mešana komisija) izmed projektov z oznako "DA" določi izbrane projekte, ki jih po pogajanjih dokončno finančno ovrednoti. Ministrstvo finančno ovrednoten seznam prijav za (so)financiranje posreduje ARRS v nadaljnjo obravnavo.

 

C. SPREJEMANJE METODOLOGIJE

V skladu s 5. členom Pravilnika o delovanju stalnih in občasnih strokovnih teles za področje raziskovalne dejavnosti št. 0071-19/2006/1, z dne 13.04.2006 so znanstvenoraziskovalni sveti ved in znanstvenoraziskovalni svet za interdisciplinarnost pripravili predlog metodologije ocenjevanja prijav za (so)financiranje mednarodnega znanstvenega sodelovanja v letu 2007, ki jo je Znanstveni svet ARRS uskladil na svoji seji dne 01.03.2007, Upravni odbor ARRS pa se je z njo seznanil na svoji seji dne 06.04.2007.

To metodologijo se objavi na spletnih straneh ARRS.

Ocenjevalni listi so kot priloge sestavni del te metodologije.

Številka: 511-9/2007-1
Datum: 6. 4. 2007