Zakoni, predpisi, normativni akti

Veljavni akti

      

Kriteriji so bili v veljavi do 3. 2. 2023. Od 4. 2. 2023 veljajo spremenjeni Kriteriji.

 


Na podlagi drugega odstavka 63. člena Zakona o znanstvenoraziskovalni in inovacijski dejavnosti (Uradni list RS, št. 186/21; v nadaljnjem besedilu: zakon) in predloga Znanstvenega sveta Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, št. 007-5/2022-1 z dne 4. 4. 2022, je Upravni odbor Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije na 27. seji dne 16. 5. 2022 sprejel

Kriterije za ugotavljanje izpolnjevanja izkazovanja mednarodno primerljivih raziskovalnih rezultatov in obdobje zajema mednarodno primerljivih raziskovalnih rezultatov za vodjo raziskovalnega projekta in programa
 

1. člen
(kriteriji)

I. KRITERIJI ZA VODJO RAZISKOVALNEGA PROJEKTA

1. Vodja temeljnega raziskovalnega projekta

Vodja temeljnega raziskovalnega projekta izkazuje mednarodno primerljive raziskovalne rezultate, če:

(1) Dosega minimalno 100 točk iz znanstvenih objav, ki so določene v podzakonskem predpisu Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, ki ureja kazalnike raziskovalne uspešnosti (v nadaljnjem besedilu: podzakonski predpis, ki ureja kazalnike raziskovalne uspešnosti), v zadnjih petih letih. Vsaj ena objava mora biti v kategoriji 1. A, B, C oziroma za družboslovje in humanistiko lahko tudi v 2. A ali 3. A, B.

(2) Izkazuje citiranost v sistemu SICRIS, kjer se upoštevajo citati znanstvenih člankov, za katere obstaja polni bibliografski zapis v bazah podatkov, ki se uporabljajo za vrednotenje citiranosti in so opredeljene v podzakonskem predpisu, ki ureja kazalnike raziskovalne uspešnosti. Za družboslovje in humanistiko lahko izkazuje citiranost v znanstvenih objavah, ki so določene v podzakonskem predpisu, ki ureja kazalnike raziskovalne uspešnosti. Citirano delo mora biti znanstveno delo iz podzakonskega predpisa, ki ureja kazalnike raziskovalne uspešnosti. Citat mora biti objavljen v zadnjih desetih letih. Avtocitat se ne upošteva. Dela, ki se citirajo v obdobju zadnjih desetih let, so lahko objavljena tudi prej.

(3) Izkazuje minimalno oceno iz znanstvenih objav (A1) in dokumentiranega sodelovanja z drugimi financerji (A3) v zadnjih petih letih ter minimalno število čistih citatov v zadnjih desetih letih.

Minimalni oceni in število čistih citatov iz (3) točke prejšnjega odstavka tega podpoglavja se določijo v metodologiji ocenjevanja za posamezne ocenjevalne postopke, ki jo sprejme Znanstveni svet agencije (v nadaljnjem besedilu: metodologija).

Če raziskovalec v zadnjem obdobju ni bil zaposlen ali samozaposlen v raziskovalni dejavnosti, se lahko pri izpolnjevanju kriterija iz (1) točke prvega odstavka tega podpoglavja namesto zadnjih petih let upošteva zadnje intervalno obdobje, ki vključuje obdobje petih let zaposlitve v raziskovalni dejavnosti.

Upoštevano obdobje zajema mednarodno primerljivih raziskovalnih rezultatov iz (1) točke prvega odstavka tega podpoglavja se lahko podaljša v primeru dejanske odsotnosti iz naslova zavarovanja za starševsko varstvo, drugih oblik dokumentiranih upravičenih odsotnosti, določenih v predpisih o zdravstvenem zavarovanju, pa samo, če gre za neprekinjeno odsotnost, daljšo od šestih mesecev, in sicer največ za čas upravičene odsotnosti. Na podaljšanje upoštevanega obdobja ne vpliva izraba starševskega dopusta v obliki delne odsotnosti z dela.
 

2. Vodja aplikativnega raziskovalnega projekta

Vodja aplikativnega raziskovalnega projekta izkazuje mednarodno primerljive raziskovalne rezultate, če:

(1) Dosega minimalno 40 točk iz znanstvenih objav, ki so določene v podzakonskem predpisu, ki ureja kazalnike raziskovalne uspešnosti, v zadnjih petih letih.

(2) Izkazuje citiranost, kot je določena v (2) točki prvega odstavka prejšnjega podpoglavja, ali ima dokazane prenose lastnih raziskav v prakso (patenti, implementirane tehnologije, prodani računalniški programi, izvedeni pomembni objekti ali izdelki ipd.; COBISS tip 2.02, 2.03, 2.04, 2.06, 2.07, 2.12, 2.13, 2.14, 2.15, 2.16, 2.17, 2.20, 2.21 in 2.24) ali dokazano delo na nacionalno pomembnem znanstvenem korpusu ali zbirki.

(3) Izkazuje minimalno oceno iz znanstvenih objav (A1) in dokumentiranega sodelovanja z drugimi financerji (A3) v zadnjih petih letih ter minimalno število čistih citatov v zadnjih desetih letih.

Minimalni oceni in število čistih citatov iz (3) točke prvega odstavka tega podpoglavje se določijo v metodologiji.

Če raziskovalec v zadnjem obdobju ni bil zaposlen ali samozaposlen v raziskovalni dejavnosti, se lahko pri izpolnjevanju kriterija iz (1) točke prvega odstavka tega podpoglavja namesto zadnjih petih let upošteva zadnje intervalno obdobje, ki vključuje obdobje petih let zaposlitve v raziskovalni dejavnosti.

Upoštevano obdobje zajema mednarodno primerljivih raziskovalnih rezultatov iz (1) točke prvega odstavka tega podpoglavja se lahko podaljša v primeru dejanske odsotnosti iz naslova zavarovanja za starševsko varstvo, drugih oblik dokumentiranih upravičenih odsotnosti, določenih v predpisih o zdravstvenem zavarovanju, pa samo, če gre za neprekinjeno odsotnost, daljšo od šestih mesecev, in sicer največ za čas upravičene odsotnosti. Na podaljšanje upoštevanega obdobja ne vpliva izraba starševskega dopusta v obliki delne odsotnosti z dela.
 

3. Vodja podoktorskega raziskovalnega projekta

Vodja podoktorskega raziskovalnega projekta (v nadaljnjem besedilu: podoktorand) izkazuje mednarodno primerljive raziskovalne rezultate, če niso pretekla več kot tri leta po letu zagovora njegovega doktorata ter izkazuje vsaj eno znanstveno objavo (tudi v soavtorstvu kot prvi avtor), določeno v podzakonskem predpisu, ki ureja kazalnike raziskovalne uspešnosti, ter izkazuje minimalno oceno iz znanstvenih objav (A1) in dokumentiranega sodelovanja z drugimi financerji (A3) v zadnjih petih letih ter minimalno število čistih citatov v zadnjih desetih letih.

Minimalni oceni in število čistih citatov iz prejšnjega odstavka se po vedah oziroma področjih določijo v metodologiji.

Če je podoktorand izkoristil dopust iz naslova zavarovanja za starševsko varstvo, pri čemer se za enega otroka upošteva eno leto, se čas po letu zagovora podaljša nad tri leta. Enako velja za dokumentirane odsotnosti zaradi bolezni ali poškodb oziroma drugih primerov odsotnosti, določenih v predpisih o zdravstvenem zavarovanju.

Upoštevano obdobje zajema mednarodno primerljivih raziskovalnih rezultatov iz prvega odstavka tega podpoglavja se lahko podaljša v primeru dejanske odsotnosti iz naslova zavarovanja za starševsko varstvo, drugih oblik dokumentiranih upravičenih odsotnosti, določenih v predpisih o zdravstvenem zavarovanju, pa samo, če gre za neprekinjeno odsotnost, daljšo od šestih mesecev, in sicer največ za čas upravičene odsotnosti. Na podaljšanje upoštevanega obdobja ne vpliva izraba starševskega dopusta v obliki delne odsotnosti z dela.


4. Vodja bilateralnega raziskovalnega projekta in vodja bilateralnega projekta

Vodja bilateralnega raziskovalnega projekta in vodja bilateralnega projekta izkazuje mednarodno primerljive raziskovalne rezultate, če izpolnjuje kriterije, ki so določeni za vodjo temeljnega raziskovalnega projekta oziroma vodjo aplikativnega raziskovalnega projekta, odvisno od vrste projekta.

Podaljšanje upoštevanega obdobja zajema mednarodno primerljivih raziskovalnih rezultatov je možno na enak način, kot je določeno za vodjo projekta.
 

II. KRITERIJI ZA VODJO RAZISKOVALNEGA PROGRAMA

Vodja raziskovalnega programa izkazuje mednarodno primerljive raziskovalne rezultate, če izpolnjuje kriterije, ki so določeni za vodjo temeljnega raziskovalnega projekta.

Podaljšanje upoštevanega obdobja zajema mednarodno primerljivih raziskovalnih rezultatov je možno na enak način, kot je določeno za vodjo projekta.

2. člen

(splošna slovnična oblika)

V tem dokumentu uporabljeni izrazi, ki se nanašajo na osebe in so zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženski in moški spol.

 

Akad. prof. dr. Igor Emri
predsednik Upravnega odbora agencije

Številka: 007-5/2022-3
Datum: 16. 5. 2022