Zakoni, predpisi, normativni akti

Veljavni akti

      

Kriteriji so bili v veljavi do 22. 5. 2024. Od 23. 5. 2024 veljajo spremenjeni Kriteriji.

Prejšnja objava:  v veljavi do 3. 2. 2023.


NEURADNO PREČIŠČENO BESEDILO

OPOZORILO
Neuradno prečiščeno besedilo Kriterijev predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače (več o tem).

Neuradno prečiščeno besedilo Kriterijev za ugotavljanje izpolnjevanja izkazovanja mednarodno primerljivih raziskovalnih rezultatov in obdobje zajema mednarodno primerljivih raziskovalnih rezultatov za vodjo raziskovalnega projekta in programa obsega:

 


Kriteriji za ugotavljanje izpolnjevanja izkazovanja mednarodno primerljivih raziskovalnih rezultatov in obdobje zajema mednarodno primerljivih raziskovalnih rezultatov za vodjo raziskovalnega projekta in programa
 

1. člen
(kriteriji)

I. KRITERIJI ZA VODJO RAZISKOVALNEGA PROJEKTA

1. Vodja temeljnega raziskovalnega projekta

Vodja temeljnega raziskovalnega projekta izkazuje mednarodno primerljive raziskovalne rezultate, če:

(1) Dosega minimalno 100 točk iz znanstvenih objav, ki so določene v podzakonskem predpisu Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, ki ureja kazalnike raziskovalne uspešnosti (v nadaljnjem besedilu: podzakonski predpis, ki ureja kazalnike raziskovalne uspešnosti), v zadnjih petih letih. Vsaj ena objava mora biti v kategoriji 1. A, B, C oziroma za družboslovje in humanistiko lahko tudi v 2. A ali 3. A, B.

(2) Izkazuje citiranost v sistemu SICRIS, kjer se upoštevajo citati znanstvenih člankov, za katere obstaja polni bibliografski zapis v bazah podatkov, ki se uporabljajo za vrednotenje citiranosti in so opredeljene v podzakonskem predpisu, ki ureja kazalnike raziskovalne uspešnosti. Za družboslovje in humanistiko lahko izkazuje citiranost v znanstvenih objavah, ki so določene v podzakonskem predpisu, ki ureja kazalnike raziskovalne uspešnosti. Citirano delo mora biti znanstveno delo iz podzakonskega predpisa, ki ureja kazalnike raziskovalne uspešnosti. Citat mora biti objavljen v zadnjih desetih letih. Avtocitat se ne upošteva. Dela, ki se citirajo v obdobju zadnjih desetih let, so lahko objavljena tudi prej.

(3) Izkazuje minimalno oceno iz znanstvenih objav (A1) in dokumentiranega sodelovanja z drugimi financerji (A3) v zadnjih petih letih ter minimalno število čistih citatov v zadnjih desetih letih.

Minimalni oceni in število čistih citatov iz (3) točke prejšnjega odstavka tega podpoglavja se določijo v metodologiji ocenjevanja za posamezne ocenjevalne postopke, ki jo sprejme Znanstveni svet agencije (v nadaljnjem besedilu: metodologija).

Če raziskovalec v zadnjem obdobju ni bil zaposlen ali samozaposlen v raziskovalni dejavnosti, se lahko pri izpolnjevanju kriterija iz (1) točke prvega odstavka tega podpoglavja namesto zadnjih petih let upošteva zadnje intervalno obdobje, ki vključuje obdobje petih let zaposlitve v raziskovalni dejavnosti.

Upoštevano obdobje zajema mednarodno primerljivih raziskovalnih rezultatov iz (1) točke prvega odstavka tega podpoglavja se lahko podaljša v primeru dejanske odsotnosti iz naslova zavarovanja za starševsko varstvo, drugih oblik dokumentiranih upravičenih odsotnosti, določenih v predpisih o zdravstvenem zavarovanju, pa samo, če gre za neprekinjeno odsotnost, daljšo od šestih mesecev, in sicer največ za čas upravičene odsotnosti. Na podaljšanje upoštevanega obdobja ne vpliva izraba starševskega dopusta v obliki delne odsotnosti z dela.
 

2. Vodja aplikativnega raziskovalnega projekta

Vodja aplikativnega raziskovalnega projekta izkazuje mednarodno primerljive raziskovalne rezultate, če:

(1) Dosega minimalno 40 točk iz znanstvenih objav, ki so določene v podzakonskem predpisu, ki ureja kazalnike raziskovalne uspešnosti, v zadnjih petih letih.

(2) Izkazuje citiranost, kot je določena v (2) točki prvega odstavka prejšnjega podpoglavja, ali ima dokazane prenose lastnih raziskav v prakso (patenti, implementirane tehnologije, prodani računalniški programi, izvedeni pomembni objekti ali izdelki ipd.; COBISS tip 2.02, 2.03, 2.04, 2.06, 2.07, 2.12, 2.13, 2.14, 2.15, 2.16, 2.17, 2.20, 2.21 in 2.24) ali dokazano delo na nacionalno pomembnem znanstvenem korpusu ali zbirki.

(3) Izkazuje minimalno oceno iz znanstvenih objav (A1) in dokumentiranega sodelovanja z drugimi financerji (A3) v zadnjih petih letih ter minimalno število čistih citatov v zadnjih desetih letih.

Minimalni oceni in število čistih citatov iz (3) točke prvega odstavka tega podpoglavje se določijo v metodologiji.

Če raziskovalec v zadnjem obdobju ni bil zaposlen ali samozaposlen v raziskovalni dejavnosti, se lahko pri izpolnjevanju kriterija iz (1) točke prvega odstavka tega podpoglavja namesto zadnjih petih let upošteva zadnje intervalno obdobje, ki vključuje obdobje petih let zaposlitve v raziskovalni dejavnosti.

Upoštevano obdobje zajema mednarodno primerljivih raziskovalnih rezultatov iz (1) točke prvega odstavka tega podpoglavja se lahko podaljša v primeru dejanske odsotnosti iz naslova zavarovanja za starševsko varstvo, drugih oblik dokumentiranih upravičenih odsotnosti, določenih v predpisih o zdravstvenem zavarovanju, pa samo, če gre za neprekinjeno odsotnost, daljšo od šestih mesecev, in sicer največ za čas upravičene odsotnosti. Na podaljšanje upoštevanega obdobja ne vpliva izraba starševskega dopusta v obliki delne odsotnosti z dela.
 

3. Vodja podoktorskega raziskovalnega projekta

Vodja podoktorskega raziskovalnega projekta (v nadaljnjem besedilu: podoktorand) izkazuje mednarodno primerljive raziskovalne rezultate, če niso pretekla več kot tri leta po letu zagovora njegovega doktorata ter izkazuje vsaj eno znanstveno objavo (tudi v soavtorstvu kot prvi avtor), določeno v podzakonskem predpisu, ki ureja kazalnike raziskovalne uspešnosti, ter izkazuje minimalno oceno iz znanstvenih objav (A1) in dokumentiranega sodelovanja z drugimi financerji (A3) v zadnjih petih letih ter minimalno število čistih citatov v zadnjih desetih letih.

Minimalni oceni in število čistih citatov iz prejšnjega odstavka se po vedah oziroma področjih določijo v metodologiji.

Če je podoktorand, to je raziskovalec, pri katerem so na dan izteka roka za oddajo prijav na razpis potekla največ tri leta po letu zagovora njegovega prvega doktorata znanosti, izkoristil dopust iz naslova zavarovanja za starševsko varstvo, se čas po letu zagovora za vodje projekta ženskega spola za vsakega otroka podaljša za leto in pol, za vodje projekta moškega spola pa za vsakega otroka za čas izrabljenega starševskega dopusta. Čas po letu zagovora se podaljša tudi v primeru dokumentirane odsotnosti zaradi bolezni ali poškodb oziroma drugih primerov odsotnosti, določenih v predpisih o zdravstvenem zavarovanju, če gre za neprekinjeno odsotnost, daljšo od šestih mesecev, in sicer največ za čas upravičene odsotnosti.

Upoštevano obdobje zajema mednarodno primerljivih raziskovalnih rezultatov iz prvega odstavka tega podpoglavja se lahko podaljša v primeru dejanske odsotnosti iz naslova zavarovanja za starševsko varstvo, drugih oblik dokumentiranih upravičenih odsotnosti, določenih v predpisih o zdravstvenem zavarovanju, pa samo, če gre za neprekinjeno odsotnost, daljšo od šestih mesecev, in sicer največ za čas upravičene odsotnosti. Na podaljšanje upoštevanega obdobja ne vpliva izraba starševskega dopusta v obliki delne odsotnosti z dela.


4. Vodja bilateralnega raziskovalnega projekta in vodja bilateralnega projekta

Vodja bilateralnega raziskovalnega projekta in vodja bilateralnega projekta izkazuje mednarodno primerljive raziskovalne rezultate, če izpolnjuje kriterije, ki so določeni za vodjo temeljnega raziskovalnega projekta oziroma vodjo aplikativnega raziskovalnega projekta, odvisno od vrste projekta.

Podaljšanje upoštevanega obdobja zajema mednarodno primerljivih raziskovalnih rezultatov je možno na enak način, kot je določeno za vodjo projekta.
 

II. KRITERIJI ZA VODJO RAZISKOVALNEGA PROGRAMA

Vodja raziskovalnega programa izkazuje mednarodno primerljive raziskovalne rezultate, če izpolnjuje kriterije, ki so določeni za vodjo temeljnega raziskovalnega projekta.

Podaljšanje upoštevanega obdobja zajema mednarodno primerljivih raziskovalnih rezultatov je možno na enak način, kot je določeno za vodjo projekta.

2. člen

(splošna slovnična oblika)

V tem dokumentu uporabljeni izrazi, ki se nanašajo na osebe in so zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženski in moški spol.

 


Spremembe Kriterijev za ugotavljanje izpolnjevanja izkazovanja mednarodno primerljivih raziskovalnih rezultatov in obdobje zajema mednarodno primerljivih raziskovalnih rezultatov za vodjo raziskovalnega projekta in programa št. 007-1/2023-1 z dne 2. 2. 2023 vsebujejo naslednjo končno določbo:

»2. člen

Te spremembe začnejo veljati naslednji dan po objavi na spletni strani ARRS.«.