Zakoni, predpisi, normativni akti

Veljavni akti

      

Pravilnik velja od 20. 12. 2014.

Na podlagi 43. člena Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 22/06 – uradno prečiščeno besedilo, 61/06 – ZDru-1, 112/07, 9/11 in 57/12 – ZPOP-1A), 16. in 35. člena Sklepa o ustanovitvi Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 123/03 in 105/10) in po predhodnem soglasju ministra, pristojnega za izobraževanje, znanost in šport, št. 007-44/2014/16 z dne 2.7.2014 je Upravni odbor Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije na 10. seji 19. 11. 2014 sprejel

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o postopkih (so)financiranja, ocenjevanja in spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti
 

1. člen

V Pravilniku o postopkih (so)financiranja, ocenjevanja in spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti (Uradni list RS, št. 4/11, 72/11, 45/12 in 96/13) se v tretjem odstavku 1. člena v četrti alineji črta besedilo "in baz podatkov".

Za četrtim odstavkom se doda nov peti odstavek, ki se glasi:

"(5) Ta pravilnik določa tudi delovanje in organizacijo strokovnih teles kot svetovalnih teles Znanstvenega sveta agencije, pogoje za njihovo imenovanje in razloge za izločitev članov strokovnih teles, pa tudi postopek izogibanja konfliktu interesov za člane Znanstvenega sveta agencije (v nadaljnjem besedilu: ZSA) in strokovnih teles ter komisij za ocenjevanje prijav za sofinanciranje predmeta raziskovalne dejavnosti."

2. člen

V osemnajstem odstavku 4. člena se črta besedilo "(v nadaljnjem besedilu: ZSA)".

Za osemnajstim odstavkom se doda nov devetnajsti odstavek, ki se glasi:

"(19) Akt poslovanja je interni splošni akt agencije, ki ureja pravila, s katerimi se zagotavlja opravljanje dela v agenciji."

3. člen

V 7. členu se za prvim odstavkom doda nov drugi odstavek, ki se glasi.

"(2) Na javni razpis se lahko prijavijo raziskovalne organizacije in zasebni raziskovalci, ki so vpisani v zbirko podatkov o izvajalcih raziskovalne in razvojne dejavnosti (v nadaljnjem besedilu: evidenca RO) ali v register zasebnih raziskovalcev, ki ju vodi agencija, in izpolnjujejo pogoje, določene z zakonom, ki ureja raziskovalne in razvojne dejavnosti, in s predpisi agencije, če ni s tem pravilnikom določeno drugače."

Dosedanji drugi odstavek postane tretji odstavek.

4. člen

8. člen se spremeni tako, da se glasi:

"8. člen

(1) Agencija zbira elektronske oziroma tiskane prijave za (so)financiranje raziskovalne dejavnosti na podlagi javnega razpisa ali javnega poziva (v nadaljnjem besedilu: razpis).

(2) Razpise delimo v dve osnovni skupini. V prvo skupino spadajo razpisi za (so)financiranje raziskovalnega dela, v okviru katerih se med drugim ocenjujejo raziskovalci. V drugo skupino spadajo dejavnosti, ki so podporne dejavnosti za raziskovalno delo."

5. člen

V drugem odstavku 21. člena se drugi stavek spremeni tako, da se glasi:

"Zoper sklep je v osmih dneh od vročitve dovoljena pritožba, o kateri odloči komisija za pritožbe v sestavi najmanj treh članov, ki jo imenuje direktor."

6. člen

V četrtem odstavku 24. člena se besedilo "jih sprejme direktor" nadomesti z besedilom "so akt poslovanja".

7. člen

Drugi odstavek 25. člena se spremeni tako, da glasi:

"(2) ZSA lahko svoj predlog sklepa o izboru prijav za (so)financiranje raziskovalne dejavnosti s predlogom prednostnega seznama delno spremeni, vendar ne v več kot 5 % primerov glede na vse izbrane prijave, pri čemer ravna enako kakor strokovno telo, komisija ali panel. Sprememba praga se ne šteje v kvoto 5 % dovoljenih sprememb. Nobena sprememba pa ne sme biti narejena, če gre za konflikt interesov iz 172. p člena tega pravilnika. Vrstni red v predlogu prednostnega seznama prijav, ki ga sprejme ZSA, mora biti po narejeni spremembi tak, da si odobrene prijave sledijo po ocenah. Vse spremembe morajo biti obrazložene."

8. člen

V prvem odstavku 34. člena se:

– točka 5.1. spremeni tako, da se glasi:

"5.1. Usposobljenost vodje (vključuje mentorstva in vodenje raziskovalnih oziroma visokošolskih organizacij, vodenje raziskovalnih programov in projektov ali vodenje razvojnoraziskovalnih skupin na podjetniški ravni, državni ravni, na ravni Evropske unije (v nadaljnjem besedilu: EU) ali mednarodni ravni);";

– v točki 8.6. črta besedilo "in baz podatkov".

9. člen

Drugi odstavek 35. člena se spremeni tako, da se glasi:

"(2) Kvantitativna ocena A1 se določi na podlagi upoštevanega števila točk v zbirki Sicris (COBISS) za objavljena raziskovalna dela za petletno obdobje in obdobje do datuma zaključka javnega razpisa v tekočem letu ter točk A', A" in A1/2. Upoštevano število točk v zbirki Sicris (COBISS) je določeno v četrtem odstavku 39. člena tega pravilnika. Za izračun točk 2. E (patent, nova sorta, pasma) se upošteva desetletno obdobje. Formula za izračun ocene A1 je določena v metodologiji."

V tretjem odstavku se besedilo "Prilogi 2 k temu pravilniku" nadomesti z besedilom "Prilogi 1, ki je sestavni del tega pravilnika".

V petem odstavku se na koncu besedila doda nov stavek, ki se glasi:

"Če so v članku poleg avtorjev navedeni tudi člani projektne skupine (angl. study group), tem točke ne pripadajo – število točk prispevka se deli samo s številom avtorjev."

Dvanajsti odstavek se spremeni tako, da se glasi:

"(12) Vodja programske skupine lahko na predlog vodje projekta za sredstva, ki se upoštevajo pri oceni A3, opredeli delež (%) sodelujočih članov programske skupine za posamezen projekt, ki izraža njihovo vlogo pri pridobitvi teh sredstev. Delež članov projektne skupine za posamezen projekt se določi samo enkrat za ves čas trajanja projekta."

V štirinajstem odstavku se črta besedilo "in zadnje javno dostopne verzije baze ERIH".

V petnajstem odstavku se za besedama "agencija podatke" doda besedilo "od RO", na koncu odstavka pa se doda nov stavek, ki se glasi:

"V zvezi s podatki, ki jih RO vpisuje v obrazec RO, ta upošteva tudi navodila, ki so akt poslovanja."

10. člen

Prvi, drugi in tretji odstavek 37. člena se spremenijo tako, da se glasijo:

"(1) Kvantitativna ocena A" (izjemni dosežki v ocenjevalnem obdobju petih let) so točke Sicris, ki izhajajo iz teh sestavin ocenjevanja:

 • objava monografije pri mednarodni znanstveni založbi s seznama agencije. Način kvantitativnega ocenjevanja (točkovanja) je določen v Prilogi 1 tega pravilnika;
 • članek v prvi ali drugi reviji SCI področja in članek v revijah z IF, večjim od 8;
 • članek v reviji, ki ima IF 3-krat večji od spodnje meje zgornje četrtine revij SCI področja (cca. zgornjih 5 %). Ne upoštevajo se članki v revijah z IF, manjšim od 3;
 • patent (EU ali ZDA ali Japonska), nova sorta, pasma;
 • članek v reviji, ki ima IF 1,5-krat večji od spodnje meje zgornje četrtine revij SSCI področja (približno zgornjih 10 %);
 • članek v reviji, ki ima IF 1,5-krat večji od spodnje meje zgornje četrtine revij Scopus (uporablja se SNIP za družboslovje; približno zgornjih 10 %);
 • članek v zgornji četrtini revij Scopus (uporablja se SNIP za humanistiko);
 • kot IF se v zbirkah SCI in SSCI uporablja JCR (Journal of Citation Reports), v zbirki Scopus pa SNIP (Source Normalized Impact per Paper). Če ima revija iz kategorije A" več kot 25 % avtocitatov, se uvrsti v kategorijo A'.

(2) Kvantitativna ocena A' (zelo kakovostni dosežki v ocenjevalnem obdobju petih let) so točke Sicris, ki izhajajo iz teh sestavin ocenjevanja:

 • članek v zgornji četrtini revij SCI področja;
 • članek v zgornji polovici revij SSCI področja;
 • članek v zgornji polovici revij v zbirke Scopus (uporablja se SNIP za družboslovje);
 • članek v zgornjih treh četrtinah revij v zbirke Scopus (uporablja se SNIP za humanistiko);
 • članek v A & HCI;
 • patent (EU ali ZDA ali Japonska), nova sorta, pasma;
 • objava monografije ali poglavja v monografiji pri mednarodni znanstveni založbi s seznama agencije; znanstvena monografija, izdana pri tuji ali domači založbi, če je monografija s humanističnih področij (po vrstilcu UDK) in se izvaja vrednotenje za humanistiko. Način kvantitativnega ocenjevanja (točkovanja) je naveden v Prilogi 1 tega pravilnika.

(3) Kvantitativna ocena A1/2 (pomembni dosežki v ocenjevalnem obdobju petih let) pomeni:

 • točke Sicris za objave v zgornji polovici revij iz zbirk Scopus in SSCI (za družboslovje) ter SCI (za vse druge vede), za humanistiko pa pomeni točke Sicris za objave v zgornjih treh četrtinah revij iz zbirke Scopus;
 • patent (vsi mednarodni patenti), nova sorta, pasma;
 • objava monografije ali poglavja v monografiji pri mednarodni znanstveni založbi s seznama agencije; znanstvena monografija ali poglavje v znanstveni monografiji, če je monografija s humanističnih področij (po vrstilcu UDK) in se izvaja vrednotenje za humanistiko, ter znanstvena monografija pri domači založbi, če je monografija z družboslovnih področij (po vrstilcu UDK) in se izvaja vrednotenje za družboslovje. Način kvantitativnega ocenjevanja (točkovanja) je naveden v Prilogi 1 tega pravilnika."

11. člen

Četrti odstavek 39. člena se spremeni tako, da se glasi:

"(4) Upoštevano število točk se za vse vede izračuna tako, da se prejetemu številu točk znanstvene uspešnosti prištejejo točke strokovne uspešnosti, a le v tolikšni višini, da njihov delež ne preseže 15 % skupnega upoštevanega števila točk."

Peti in šesti odstavek se črtata.

12. člen

V drugem odstavku 46. člena se prvi stavek spremeni tako, da se glasi:

"Spremljanje in nadzor se izvajata pretežno s periodičnimi in zaključnimi poročili (zaključna poročila o opravljenem delu glede raziskovalne dejavnosti in poročila o porabljenih sredstvih) v skladu s tem pravilnikom."

13. člen

48. člen se spremeni tako, da se glasi:

"48. člen

"Pogodbeniki za vsako leto opravljanja raziskovalne dejavnosti predložijo finančno poročilo, ki v skladu s predpisi vsebuje pregled porabe sredstev po skupinah stroškov te dejavnosti."

14. člen

V četrtem odstavku 49. člena se beseda "in" nadomesti z besedo "ali".

15. člen

V tretjem odstavku 51. člena se za besedilom "(v nadaljnjem besedilu: uredba)" doda vejica.

Za četrtim odstavkom se doda nov peti odstavek, ki se glasi:

"(5) Če raziskovalna organizacija med opravljanjem raziskovalne dejavnosti ali po njej agenciji ne omogoči vpogleda v zahtevano dokumentacijo, se šteje, da so sredstva porabljena nenamensko, agencija pa ukrepa v skladu s tretjim oziroma četrtim odstavkom tega člena."

16. člen

Drugi stavek 53. člena se spremeni tako, da se glasi:

"(2) Podatki so razvrščeni po programskih vsebinah, znanstvenih vedah, izvajalcih raziskovalne dejavnosti (RO, zasebni raziskovalci), ki so na podlagi razpisov prejemniki javnih sredstev, tipih izvajalcev raziskovalne dejavnosti (javni, visokošolski, poslovni, zasebni nepridobitni sektor, tujina, drugo) in vodjih raziskovalne dejavnosti."

17. člen

V 55. členu se besedilo "s strani agencije" nadomesti z besedilom "med agencijo in izvajalcem,".

18. člen

Četrta alineja 60. člena se spremeni tako, da se glasi: "– namensko in gospodarno porabo sredstev, ki je urejena z uredbo;".

19. člen

V 61. členu se besedilo "s predpisom, ki določa normative in standarde za izvajanje raziskovalne dejavnosti" nadomesti z besedama "z uredbo".

20. člen

V drugem odstavku 62. člena se besedilo "v predpisu, ki določa normative in standarde za določitev obsega sredstev za izvajanje raziskovalne dejavnosti" nadomesti z besedo "v uredbi".

21. člen

V osmem odstavku 63. člena se zadnji stavek nadomesti z besedilom:

"Temelj za izračun povečanja sredstev sta kazalca kriterija raziskovalne uspešnosti raziskovalca ali skupine raziskovalcev. Če je programska skupina nadpovprečna po merilu, s katerim ugotavljamo kazalec 1.10 iz tretjega odstavka tega člena, se sredstva lahko povečajo največ do povprečne vrednosti tega merila, vendar ne več kot za 50 % pogodbene vrednosti v tekočem letu. Na temelju merila, s katerim ugotavljamo kazalec 1.9 iz tretjega odstavka tega člena, se sredstva lahko povečajo za največ 10 % pogodbene vrednosti v tekočem letu. Če je programska skupina nadpovprečna po obeh merilih, se za izračun povečanja uporabi tisto, ki je zanjo ugodnejše."

22. člen

Tretji odstavek 64. člena se spremeni tako, da se glasi:

"(3) V pozivu ali razpisu za ocenjevanje raziskovalnih programov lahko RO predlagajo tudi preoblikovanje (združitev, razdružitev ali druge načine preoblikovanja) raziskovalnih programov. Načini preoblikovanja so podrobneje določeni v metodologiji."

23. člen

V šestem odstavku 68. člena se točka 5.1. spremeni tako, da se glasi:

"5.1. Usposobljenost vodje (vključuje mentorstvo in vodenje raziskovalnih oziroma visokošolskih organizacij, raziskovalnih programov in projektov ali vodenje razvojnih skupin na podjetniški ravni, državni ravni, ravni EU ali mednarodni ravni);".

24. člen

Drugi odstavek 71. člena se spremeni tako, da se glasi:

"(2) Agencija skupaj z znanstvenoraziskovalnimi sveti ved (v nadaljnjem besedilu: ZSV) spremlja in nadzoruje izvajanje raziskovalnih in infrastrukturnih programov v vseh fazah njihovega poteka na podlagi letnih in zaključnih poročil o delu ter poročil o porabljenih sredstvih."

V petem odstavku se pred zadnjim stavkom doda novo besedilo, ki se glasi:

"Pri določanju zmanjšanja se uporabljajo kriteriji in kazalci iz 63. ali 69. člena tega pravilnika. Sredstva se znižajo za najmanj pet odstotkov in za največ toliko odstotkov, kolikor izhaja iz ureditve, določene v šestem odstavku 67. člena tega pravilnika, ali za infrastrukturne programe za največ deset odstotkov. Ne glede na opisani izračun pa sredstev ni mogoče zmanjšati pod minimalni obseg, ki ga določa 62. člen tega pravilnika, ampak se odločitev sprejme le o zmanjšanju na minimalni obseg ali o ukinitvi."

25. člen

77. člen se spremeni tako, da se glasi:

"(1) Med izvajanjem raziskovalnega projekta lahko prijavitelj ali izvajalec v soglasju z vodjo spremeni, poveča ali zmanjša sestavo skupine, pri čemer sofinanciranje ostane enako. Obrazložitev za spremembo mora biti navedena v letnem ali zaključnem poročilu, če je sprememba nastala v zadnjem letu izvajanja raziskovalnega projekta.

(2) Prijavitelj lahko predlaga zamenjavo vodje projekta ob prenehanju delovnega razmerja, upokojitvi, smrti ali iz drugih pisno utemeljenih razlogov. O zamenjavi odloča direktor na predlog ZSA. Novi vodja mora izpolnjevati pogoje za vodjo raziskovalnega projekta, določene v predpisih, ki veljajo ob zamenjavi vodje.

(3) Če med izvajanjem projekta vodji projekta pri prijavitelju preneha delovno razmerje, raziskovalna organizacija, v kateri je vodja projekta na novo sklenil delovno razmerje in ki je vpisana v evidenco RO pri agenciji, postane na predlog vodje projekta nova sodelujoča organizacija pri izvedbi projekta, s številom raziskovalnih ur, kolikor jih je imel vodja projekta, in s številom raziskovalnih ur članov pri projektu projektne skupine, ki so v sodelujoči organizaciji sklenili delovno razmerje.

(4) Če po vložitvi prijave na razpis vodji projekta kot raziskovalcu pri prijavitelju preneha delovno razmerje in je projekt izbran, raziskovalna organizacija, v kateri je vodja projekta na novo sklenil delovno razmerje in ki je vpisana v evidenco RO pri agenciji, na predlog vodje projekta postane sodelujoča organizacija pri izvedbi projekta z največ polovico raziskovalnih ur za celotni projekt. Prijavitelj ostane matična organizacija.

(5) O predlogu vodje projekta glede nove sodelujoče organizacije pri izvedbi projekta iz tretjega in četrtega odstavka tega člena odloča direktor na predlog ZSA. Vodja projekta mora predlogu priložiti dokument o delitvi dela in sredstev med prijaviteljem in sodelujočo organizacijo. Preden ZSA sprejme predlog sklepa, preveri, ali nova sodelujoča organizacija izpolnjuje pogoje glede dostopa do raziskovalne infrastrukture, ki je potrebna za izvajanje projekta."

26. člen

V 79. členu se za četrtim odstavkom doda nov peti odstavek, ki se glasi: "(5) Projektov ne morejo sofinancirati raziskovalne organizacije, vpisane v evidenco RO, razen gospodarskih družb."

27. člen

V prvem odstavku 81. člena se besedilo "zbirke podatkov, ki jih vodi agencija (v nadaljnjem besedilu: evidenca RO)" nadomesti z besedilom "evidenco RO".

V drugem odstavku se številka "135" nadomesti s številko "129".

28. člen

Drugi odstavek 82. člena se črta.

29. člen

85. člen se spremeni tako, da se glasi:

"85. člen

(1) Pred objavo javnega razpisa za sofinanciranje raziskovalnih projektov agencija pisno pozove vodje raziskovalnih programov k prijavi omejenega števila raziskovalnih projektov na javni razpis. Poziv je predložen vodjem raziskovalnih programov, katerih članom – vodjem projektov se v enem letu od končanega zadnjega razpisa za raziskovalne projekte konča financiranje enega ali več raziskovalnih projektov (temeljnih, aplikativnih in podoktorskih). V obdobje izvajanja ne šteje obdobje podaljšanja roka za izvedbo projekta brez dodatnega financiranja z namenom podaljšanja obdobja nastajanja upravičenih stroškov projektov.

(2) Če na javnem razpisu člani raziskovalnega programa kot vodje prijavijo največ en projekt več, kot je število končanih raziskovalnih projektov, se njihove prijave neposredno uvrstijo v drugo fazo javnega razpisa. V odgovoru na poziv vodja raziskovalnega programa sporoči imena raziskovalcev – članov programske skupine, ki se bodo na javni razpis prijavili kot vodje raziskovalnih projektov. Vodja raziskovalnega programa in soizvajalke raziskovalnega programa se sporazumno odločijo o prijavitelju in vodjih raziskovalnih projektov.

(3) Če člani raziskovalnega programa oddajo večje število prijav raziskovalnih projektov, kot je določeno v prejšnjem odstavku, se vse te prijave ocenijo najprej v prvi fazi, kot velja za vse druge prijave, ki izpolnjujejo pogoje razpisa."

30. člen

V drugem odstavku 86. člena se zadnji stavek spremeni tako, da se glasi:

"Delovanje panela se uredi z navodilom, ki je akt poslovanja."

V četrtem odstavku se v prvi alineji črta zadnji stavek.

31. člen

V četrtem odstavku 88. člena se za besedo "letih" črta pika.

V petem odstavku se črta beseda "obeh".

Deseti odstavek se spremeni tako, da se glasi:

"(10) ZSA obravnava prednostni seznam prijav, pri čemer upošteva razvrstitev panela in razmerje med tipi projektov znotraj ved na podlagi v razpisu določenih kriterijev in meril. Pri večjih projektih ZSA določi minimalno oceno za izbor. Panel in ZSA pri končni odločitvi poleg uvrstitve projektov na prednostnem seznamu po področjih upoštevata razpoložljive zmogljivosti področij."

32. člen

V šestem odstavku 89. člena se točka 5.1. spremeni tako, da se glasi:

"5.1. Usposobljenost vodje (vključuje mentorstvo in vodenje raziskovalnih ali visokošolskih organizacij, raziskovalnih programov in projektov ali vodenje razvojnih skupin na podjetniški ravni, državni ravni, ravni EU ali mednarodni ravni);".

33. člen

V prvem odstavku 90. člena se črta zadnji stavek.

Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:

"(2) Če ZSV negativno oceni letno poročilo raziskovalnega projekta (temeljnega, aplikativnega ali podoktorskega), mora svojo oceno obrazložiti. Agencija o tem obvesti RO in vodjo projekta. Če ZSV v naslednjem letu ponovno negativno oceni letno poročilo raziskovalnega projekta (temeljnega ali aplikativnega), predlaga zmanjšanje financiranja v posameznem letu za 10 % ali ukinitev financiranja. Če ZSV negativno oceni zaključno poročilo raziskovalnega projekta, predlaga vrnitev 10 % vseh izplačanih sredstev. ZSV oblikuje predlog odločitve o zmanjšanju ali ukinitvi financiranja na podlagi ocene, ali raziskave pri projektu potekajo vsebinsko in po obsegu v skladu s programom glede na zastavljene cilje, in ob upoštevanju vloženih sredstev. O predlogu zmanjšanja ali ukinitve financiranja razpravlja ZSA, direktor pa na njegov predlog sprejme sklep."

34. člen

94. člen se spremeni tako, da se glasi:

"94. člen

(prijava na poziv)

Agencija objavi poziv za določitev mentorskih mest raziskovalnim programom. Na poziv se lahko prijavi RO, pri kateri je zaposlen vodja programske skupine in ki ima statusno obliko zavoda. Za eno programsko skupino je dovoljena ena prijava."

35. člen

Za 94. členom se dodata nova 94. a in 94. b člen, ki se glasita:

"94. a člen

(število mentorskih mest na programsko skupino)

Število mentorskih mest na programsko skupino med trajanjem raziskovalnega programa se določi glede na oceno kakovosti programa, velikosti programske skupine in tipa raziskovalne organizacije, v kateri se program izvaja (univerza, javni raziskovalni zavod ali drugi zavod), in glede na število razpisanih mest na vedo. Podrobna razdelitev mentorjev po raziskovalnih programih in po letih začetka usposabljanja se uredi v metodologiji ocenjevanja prijav. Občasno strokovno telo pripravi predlog sklepa o številu mentorskih mest na programske skupine za obravnavo na ZSA. O številu mentorskih mest odloči direktor na predlog ZSA.

4. b člen

(določitev mentorjev)

1) Na podlagi opredeljenega števila mentorskih mest na programske skupine agencija pozove raziskovalne organizacije, da skupaj z vodji programov do roka, določenega v pozivu, sporočijo imena kandidatov za mentorje, ki morajo izpolnjevati te pogoje:

 • kvantitativne pogoje, ki so določeni v metodologiji ocenjevanja prijav;
 • da so v delovnem razmerju v RO, ki sodeluje pri izvajanju raziskovalnega programa, in so člani programske skupine;
 • da so od njihovega zagovora doktorata minila najmanj štiri leta;
 • da izpolnjujejo pogoje za vodjo temeljnega in aplikativnega raziskovalnega projekta.

Če RO do navedenega roka agenciji ne sporočijo imen kandidatov za mentorje, programske skupine izgubijo možnost financiranja usposabljanja mladih raziskovalcev, pridobljeno na podlagi poziva.

(2) Mentor ne more usposabljati več kot tri mlade raziskovalce hkrati. V kvoto mladih raziskovalcev se ne štejejo tisti, ki jim status mladega raziskovalca miruje zaradi starševskega dopusta ali so slednjega že izkoristili med trajanjem statusa mladega raziskovalca najmanj v trajanju šest mesecev. Kvoto mladih raziskovalcev v usposabljanju pri posameznem mentorju agencija preveri ob podpisu pogodbe o financiranju usposabljanja mladega raziskovalca.

(3) Vodja programske skupine lahko postane mentor največ vsako drugo leto. Na seznamu mentorjev znotraj RO mora biti najmanj 25 % mlajših mentorjev. Kandidat za mlajšega mentorja je tisti, za katerega velja, da je na dan končanega javnega poziva od zagovora njegovega doktorata poteklo manj kot deset let. Če je mlajša kandidatka za mentorico izkoristila porodniški dopust in dopust za nego in varstvo otroka, pri čemer se za enega otroka upošteva eno leto, se čas od zagovora doktorata podaljša nad deset let. Če RO ne more predlagati ustreznega števila mlajših mentorjev, o potrditvi izbranih mentorjev odloča direktor na predlog ZSA.

(4) Če se program izvaja na več RO, mora biti razpored mentorjev po RO sorazmeren s sredstvi programa na teh RO.

(5) Število mest mentorjev za medicino se v RO zaradi opravljanja specializacije in krajšega obdobja financiranja usposabljanja mladega raziskovalca na tem področju ustrezno poveča, in sicer tako, da sredstva, namenjena mladim raziskovalcem v medicini, ostanejo nespremenjena."

36. člen

95., 96., 97., 98., 99. in 100. člen se črtajo.

37. člen

V prvem odstavku 106. člena se druga alineja spremeni tako, da se glasi: "

 • največ štiri leta, če so vpisali podiplomski študij tretje stopnje (novi program);",
  za drugo alinejo pa se doda nova tretja alineja, ki se glasi: "
 • največ tri leta, če so vpisali podiplomski študij tretje stopnje (novi program) na medicini. Če mladi raziskovalec po tem roku ni pridobil statusa specializanta, mu agencija financira usposabljanje na podiplomskem študiju tretje stopnje še za eno leto."

  Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:

"(2) Kategorija cene raziskovalne ure za mladega raziskovalca se določi na podlagi kategorije cene raziskovalne ure programske skupine mentorja. Tako določena kategorija cene raziskovalne ure velja za celotno obdobje usposabljanja."

38. člen

V drugem odstavku 107. člena se za besedama "opravil dodiplomskega" doda besedilo "študija ali podiplomskega študija druge stopnje".

39. člen

V prvem odstavku 111. člena se črta zadnji stavek.

Četrti odstavek se črta.

40. člen

V prvem odstavku 113. člena se v prvem stavku črta beseda "lahko".

V tretjem odstavku se besedilo "95. in 97." nadomesti z besedilom "94. b".

V četrtem odstavku se na vseh mestih črta beseda "lahko", za besedo "programske" pa se črtata besedi "oziroma raziskovalne".

41. člen

V prvem odstavku 114. člena se za besedo "uredbi" črtata vejica in besedilo "ki ureja normative in standarde za izvajanje raziskovalne dejavnosti, in v pogodbi".

42. člen

V drugem odstavku 121. člena se za besedo "programa" črta vejica.

43. člen

V naslovu 124. člena se beseda "Pogodba" nadomesti z besedo "pogodba".

44. člen

V prvem odstavku 133. člena se besedilo "v kolikor ni v mednarodnem aktu" nadomesti z besedilom "če ni v razpisu".

Drugi in tretji odstavek se spremenita tako, da se glasita:

"(2) Stroški bivanja se sofinancirajo največ v višini stroškov prenočnine v hotelu B-kategorije do 100 EUR (za bivanje do 14 dni) ali do 1250 EUR mesečno, če ni v razpisu določeno drugače.

(3) Mednarodno sodelovanje slovenskih raziskovalcev na podlagi 1. točke 125. člena agencija (so)financira v višini mednarodnih prevoznih stroškov kar najgospodarneje, upoštevajoč ceno in porabo časa, če ni v razpisu določeno drugače. Pri enostranskih razpisih iz 127. člena ali dvostranskih razpisih, kadar tako določa razpis, agencija raziskovalcem lahko (so)financira tudi dnevnice med obiskom v tujini, kot jih določa uredba, ki ureja povračila stroškov za službena potovanja v tujino (v nadaljnjem besedilu: uredba o stroških)."

45. člen

V prvem odstavku 135. člena se besedi "drugi pogoji" nadomestita z besedama "druga merila".

V drugem odstavku se besedi "drugi pogoji" nadomestita z besedama "druga merila".

46. člen

V prvem odstavku 136. člena se za besedo "uredba" dodata besedi "o stroških".

V tretjem odstavku se črta besedilo "ali v metodologiji".

47. člen

V drugem odstavku 138. člena se za besedo "uredbo" dodata besedi "o stroških".

48. člen

V prvem odstavku 142. člena se v prvi alineji za znakom "A"" doda vejica.

V četrtem odstavku se črtata besedi "metodologijo ali".

49. člen

V 153. členu se za besedo "so" doda beseda "določeni".

50. člen

V naslovu VIII. poglavja in v 154. členu se črta besedilo "in baz podatkov".

51. člen

V 155. členu se črta besedilo "in baze podatkov".

52. člen

V tretjem odstavku 157. člena se črta beseda "si", beseda "izbori" pa se nadomesti z besedo "doseže".

53. člen

V prvem odstavku 158. člena se v naslovu preglednice črta besedilo "in baz podatkov".

V tretjem odstavku se črta besedilo "in baz podatkov".

54. člen

V prvem odstavku 159. člena se črta besedilo "in baz podatkov".

V drugem odstavku se besedilo "uvrsti v prvo ali drugo skupino" nadomesti z besedama "obravnava prednostno".

55. člen

161. člen se spremeni tako, da se glasi:

"161. člen

(razdelitev prijav)

"(1) Prijave oceni strokovno telo za mednarodno literaturo po znanstvenih področjih na podlagi prijave za sofinanciranje nakupa mednarodnih serijskih publikacij. Če je kdo od članov strokovnega telesa v konfliktu interesov, prijavo oceni predsednik strokovnega telesa ali pa kdo od članov, ki ni v konfliktu interesov.

(2) Strokovno telo na podlagi ocen pripravi po področjih vrstni red prijav za serijske publikacije.

(3) Ko strokovno telo za serijske publikacije določi število točk, pri opredelitvi sredstev za sofinanciranje kot izhodišče upošteva razpoložljiva sredstva in sredstva, izplačana v preteklem letu. Določi tudi prag števila točk, pod katerim se uvrščeni prijavitelji ne sofinancirajo.

(4) Strokovno telo lahko posamičnega prijavitelja za sofinanciranje periodičnih publikacij obravnava prednostno, pri čemer odloča o vsakem primeru posebej. Pri tem mora upoštevati zaprošena in razpoložljiva sredstva. Tak predlog mora dodatno obrazložiti.

(5) Če agencija prijavitelja v preteklosti še ni sofinancirala, strokovno telo predlog za sofinanciranje nakupa mednarodne znanstvene literature pripravi tako, da upošteva razpoložljiva sredstva. Minimalni obseg sredstev za sofinanciranje ne sme biti manjši od sredstev, danih prijavitelju, ki je v preteklem letu prejel najnižja sredstva.

(6) Strokovno telo posebej predlaga sofinanciranje nabavnih konzorcijev, ki so posebnega pomena. Kriterij za opredelitev posebnega pomena je vključitev v konzorcij vsaj štirih univerz in vsaj štirih JRZ oziroma celotno znanstveno področje, ki ga pokrivajo s konzorcijskim nakupom. Konzorcijem se sofinancirajo stroški za elektronski dostop do vsebin s celotnim besedilom. Izhodišče za določitev sredstev za to sofinanciranje so razpoložljiva sredstva in sredstva, izplačana v preteklem letu.

(7) Strokovno telo posebej predlaga sofinanciranje mednarodnih zbirk podatkov. Predlagane zbirke morajo poleg seznamov objav in drugih rezultatov raziskovalnega dela vsebovati analitične podatke, ki omogočajo dodatne informacije o kakovosti raziskovalnih izsledkov. Izhodišče za sofinanciranje mednarodnih zbirk podatkov so razpoložljiva sredstva in sredstva, izplačana v preteklem letu.

(8) Revije v konzorciju, ki jih naroča in plačuje posamezna knjižnica, so del rednega financiranja in se vrednotijo na podlagi ocen, ki se jim dodata 2 točki za vsakih 10 % nabav. Revije, ki so dostopne v elektronski obliki v konzorcijih in niso pogoj za konzorcij, se ne vrednotijo."

56. člen

V 162. členu se besedilo "(kazalci, kriteriji, merili)" nadomesti z besedilom "(pogoji, kriteriji, kazalci, merila)", besedilo "in baz podatkov" pa se črta.

57. člen

Za 172. členom se doda novo G. a poglavje in novi 172. a do 172. u člen, ki se glasijo:

"G. a DELOVANJE STROKOVNIH TELES AGENCIJE

172. a člen

(namen strokovnih teles)

(1) Strokovna telesa agencije omogočajo strokovno neoporečno in neodvisno ocenjevanje prijav za (so)financiranje raziskovalne dejavnosti in ocenjevanje poročil.

(2) Pomembnejši nalogi strokovnih teles sta še:

 • celostna skrb za razvoj ved in področij, ki jo zagotavljajo ZSA in strokovna telesa agencije;
 • ohranjanje specifike posameznih ved in področij, ki jo omogočajo pristojnosti ZSA in strokovnih teles ZSA.

(3) Strokovna telesa agencije z usklajenim delovanjem omogočajo strokovno presojo o predmetih ocenjevanja. Člane strokovnih teles avtonomno imenuje ZSA.

I. Strokovna telesa

172. b člen

(vrste strokovnih teles)

(1) Strokovna telesa ZSA so stalna in občasna strokovna telesa ter paneli. Kot ocenjevalci sodelujejo tudi posamezniki (v nadaljnjem besedilu: recenzenti).

(2) ZSA za izpolnjevanje nalog iz svoje pristojnosti, ki so opredeljene v aktu o ustanovitvi agencije, predpisih agencije in statutu agencije, imenuje stalna in občasna strokovna telesa.

I.1 Stalna in občasna strokovna telesa

172. c člen

(stalno strokovno telo)

(1) Stalna strokovna telesa so ZSV, ki so:

 • ZSV za naravoslovje;
 • ZSV za tehniko;
 • ZSV za medicino in zdravje;
 • ZSV za biotehniko;
 • ZSV za družboslovje;
 • ZSV za humanistiko;
 • ZSV za interdisciplinarne raziskave.

(2) Člane ZSV imenuje ZSA za pet let tako, da njihovo število in znanstvena ekspertiza omogočata pokrivanje vseh področij po klasifikaciji agencije. Opredelitev področij se ravna po mednarodni klasifikaciji OECD (Eurostat). ZSV ima od šest do dvanajst članov.

172. č člen

(naloge ZSV in naloge članov ZSV)

(1) Naloge ZSV so:

 • spremlja in nadzoruje izvajanje v (so)financiranje sprejetih programov, projektov in drugih oblik raziskovalne dejavnosti s področja ZSV v vseh fazah njihovega poteka na podlagi letnih in zaključnih poročil o delu ter poročil o porabljenih sredstvih (v nadaljnjem besedilu: ocenjevanje poročil), kar vključuje tudi administrativno-strokovni vidik, ki ga izvaja agencija;
 • daje mnenje na zaprosilo občasnega strokovnega telesa o strokovni oceni glede (so)financiranja mednarodne znanstvene literature oziroma dodatna pojasnila k predlogu prednostnega seznama osrednjih specializiranih informacijskih centrov glede njihove strokovne ocene;
 • pripravlja poročila o rezultatih in učinkih raziskovalnih programov in projektov ter drugih oblik raziskovalne dejavnosti;
 • po končanih ocenjevalnih postopkih pripravi predloge izboljšanja predpisov agencije in metodologije ocenjevanja;
 • daje pobude za razvoj raziskovalne dejavnosti na svojem področju;
 • določa in dopolnjuje sezname bibliografskih zbirk podatkov, znanstvenih revij in mednarodnih založb, ki se uporabljajo pri kategorizaciji znanstvenih publikacij; iz bibliografskih zbirk podatkov izloča publikacije, ki ne ustrezajo znanstvenim zahtevam; določa in dopolnjuje sezname znanstvenih zbirk, korpusov in znanstvenih arhivov, ki se upoštevajo pri vrednotenju raziskovalne uspešnosti. Skupaj z IZUM določi postopke ugotavljanja zaključenih enot v navedenih zbirkah;
 • pregleduje ustreznost prijav raziskovalnih projektov in mentorjev mladih raziskovalcev po področjih ter pri neustreznosti prijav predlaga prerazporeditev na druga področja;
 • opravlja druge naloge za zagotavljanje skladnega razvoja znanstvene vede, ki so v pristojnosti ZSV.

(2) Pri opravljanju nalog ZSV člani ZSV ocenjujejo letna in zaključna poročila ter sodelujejo z osrednjimi specializiranimi informacijskimi centri pri presoji ustreznosti razvrstitve znanstvenih del po tipologiji COBISS.

172. d člen

(naloge predsednika ZSV)

Delo ZSV vodita predsednik ali namestnik. Naloge predsednika ZSV so:

 • pripravlja, sklicuje in vodi sestanke strokovnega telesa, na katere lahko vabi tudi vodje raziskovalnih skupin, vodje raziskovalnih programov in projektov ter raziskovalce;
 • usklajuje delo strokovnega telesa v skladu s predpisi agencije;
 • strokovno usmerja delovanje ZSV;
 • pripravlja poročila o delu iz pristojnosti ZSV;
 • opravlja druge naloge v skladu z usmeritvami ZSA.

172. e člen

(občasno strokovno telo)

(1) Občasno strokovno telo imenuje ZSA za ocenjevanje prijav, prispelih na razpis, ali za opravljanje drugih nalog iz svoje pristojnosti ter mu določi obdobje delovanja in področje dela.

(2) Občasna strokovna telesa so:

 • strokovno telo za dodelitev mentorskih mest raziskovalnim programom;
 • strokovno telo za ocenjevanje raziskovalnih programov;
 • strokovno telo za ocenjevanje raziskovalnih projektov;
 • strokovno telo za opremo;
 • strokovno telo za uveljavljene raziskovalce iz tujine;
 • strokovno telo za mednarodne projekte, ki so bili pozitivno ocenjeni, niso pa bili izbrani za financiranje;
 • strokovno telo za znanstvene sestanke;
 • strokovno telo za znanstveno literaturo;
 • strokovno telo za mednarodno znanstveno literaturo;
 • strokovno telo za osrednje specializirane informacijske centre.

172. f člen

(naloge občasnega strokovnega telesa)

Naloge občasnega strokovnega telesa so:

 • izvaja evalvacijske postopke za posamezen razpis ali drug ocenjevalni postopek in ocenjuje prijave, prispele na razpis. Rezultat tega dela je predlog prednostnega seznama prijav, vključno s predlogom višine finančnih sredstev, ki ga predloži v obravnavo ZSA;
 • sodeluje pri oblikovanju in obravnavanju gradiva iz svojih pristojnosti;
 • pripravlja poročila s svojega strokovnega področja za ZSA;
 • ima pri celotnem ocenjevanju funkcijo poročevalca (rapporteurja);
 • opravlja druge naloge v skladu s svojim strokovnim področjem.

172. g člen
(naloge predsednika občasnega strokovnega telesa)

Naloge predsednika ali namestnika predsednika občasnega strokovnega telesa so:

 • sklicuje in vodi sestanke strokovnega telesa;
 • usklajuje delo strokovnega telesa v skladu s predpisi agencije;
 • strokovno usmerja delovanje strokovnega telesa;
 • pripravlja poročila o delu iz pristojnosti strokovnega telesa;
 • opravlja druge naloge v skladu s sklepi ZSV in usmeritvami ZSA.

172. h člen

(imenovanje članov stalnih in občasnih strokovnih teles)

(1) Izbor mogočih članov stalnih in občasnih strokovnih teles je sestavljen iz predlogov raziskovalcev. K predložitvi in usklajevanju predlogov za člane ZSV za posamezno vedo ali področje agencija povabi raziskovalce po znanstvenih vedah ali disciplinah.

(2) Člane ZSV imenuje ZSA izmed kandidatov, ki jih predlagajo raziskovalci v znanstvenih vedah. Predsednika ZSV imenuje ZSA na predlog Slovenske akademije znanosti in umetnosti (SAZU), ki da predlog v dveh mesecih po pozivu, sicer ZSA imenuje predsednika ZSV izmed članov ZSV. ZSA imenuje namestnika predsednika izmed članov ZSV.

(3) Predsednika, namestnika predsednika in člane občasnih strokovnih teles imenuje ZSA pred vsakokratnim začetkom izvajanja ocenjevalnih postopkov ali ob začetku mandata na predlog ZSV in po svoji presoji.

(4) Seznam članov stalnih in občasnih strokovnih teles se objavi po imenovanju na spletnih straneh agencije.

172. i člen

(kriteriji in pogoji za imenovanje članov stalnih in občasnih strokovnih teles)

(1) Kandidati za imenovanje na mesto predsednika, namestnika predsednika in člana strokovnega telesa morajo izkazovati znanstveno ali strokovno odličnost tako, da izpolnjujejo pogoje za vodjo temeljnega ali aplikativnega raziskovalnega projekta, kar ne velja nujno za predsednika, namestnika predsednika in člane občasnega strokovnega telesa za mednarodno znanstveno literaturo in strokovnega telesa za osrednje specializirane informacijske centre.

(2) Sestava stalnih strokovnih teles mora zagotoviti pokrivanje področij znotraj ved in zagotavljati institucionalno uravnoteženost ter ustrezno tematsko zastopanost.

(3) Sestava občasnega strokovnega telesa mora pokrivati vse znanstvene vede oziroma področja, iz katerih prihaja predmet ocenjevanja, vključno z interdisciplinarno tematiko. Pogoj za člana občasnega strokovnega telesa se določi z metodologijo ocenjevanja.

(4) Sestava stalnih in občasnih strokovnih teles mora zagotavljati zastopanost obeh spolov, in sicer tako, da bo v znanstvenih vedah zagotovljena najmanj tretjinska zastopanost vsakega spola, razen tehniških ved, v katerih mora biti zagotovljena najmanj petina predstavnikov vsakega spola.

(5) Strokovno telo za mednarodno znanstveno literaturo sestavljajo predsednik, namestnik predsednika in po en član za vsako znanstveno vedo, en predstavnik IZUM in en predstavnik Narodne in univerzitetne knjižnice.

(6) ZSA s sklepom o imenovanju določi predsednika, namestnika predsednika in člane stalnih in občasnih strokovnih teles, njihove naloge in trajanje mandata.

172. j člen

(razrešitev članov stalnih in občasnih strokovnih teles)

(1) Predsednik, namestnik predsednika in član stalnega ali občasnega strokovnega telesa so lahko razrešeni pred potekom časa, za katerega so imenovani. ZSA razreši predsednika, namestnika predsednika ali člana strokovnega telesa, če:

 • sam zahteva razrešitev;
 • pri svojem delu ne ravna po predpisih ali neutemeljeno ne opravlja nalog, določenih v sklepu o imenovanju ali v tem pravilniku;
 • s svojim nevestnim ali nestrokovnim delom povzroči večjo škodo ali če zanemarja ali malomarno opravlja svoje naloge, tako da nastanejo ali bi lahko nastale hujše motnje na raziskovalnem področju;
 • je imenovan za predstojnika visokošolskega zavoda ali članice univerze ali direktorja javnega ali zasebnega raziskovalnega zavoda ali za člana upravnega odbora agencije in ZSA;
 • nastopi konflikt interesov.

(2) ZSA mora pred sprejetjem sklepa o razrešitvi seznaniti predsednika, namestnika predsednika ali člana stalnega ali občasnega strokovnega telesa z razlogi za razrešitev in mu dati možnost, da se o njih izreče.

(3) Sklep o razrešitvi predsednika, namestnika predsednika ali člana stalnega ali občasnega strokovnega telesa sprejme ZSA istočasno s sklepom o imenovanju novega predsednika, namestnika predsednika ali člana stalnega ali občasnega strokovnega telesa.

I.2 Recenzenti in panel

172. k člen

(nabor in naloge recenzentov)

(1) Recenzenti so lahko slovenski ali tuji državljani.

(2) Nabor recenzentov agencija čim bolj pridobi iz mednarodno dostopnih zbirk izjemnih raziskovalcev (na primer najbolj citirani avtorji v Web of Science, Scopus), na podlagi pogodb s tujimi izbranimi agencijami ali na podlagi meddržavnih dogovorov in predlogov raziskovalcev. Nabor recenzentov enkrat letno dopolnijo s svojimi predlogi tudi ZSV.

(3) ZSA za posamezen razpis določi iz nabora recenzentov predlog recenzentov, na podlagi katerega občasno strokovno telo imenuje recenzente.

(4) Seznam recenzentov, ki so sodelovali pri ocenjevanju, se objavi ob koncu leta po abecednem redu za posamezno leto, in to za vse ocenjevalne postopke skupaj na spletnih straneh agencije. Seznam je razdeljen na dva dela, in sicer na seznam recenzentov znanstvene uspešnosti in seznam recenzentov razvojno-strokovne uspešnosti. Področje njihovega dela je zaupno.

(5) Naloga recenzentov je izdelava ocene za posamezen predmet ocenjevanja, skladno s predpisi agencije, razpisom in metodologijo ocenjevanja.

172. l člen

(kriteriji in pogoji za imenovanje recenzenta)

(1) Kandidat za recenzenta mora izkazovati znanstveno ali strokovno odličnost tako, da izpolnjuje pogoje za vodjo temeljnega ali aplikativnega raziskovalnega projekta.

(2) Izpolnjevanje pogojev za tujega recenzenta se določi kvalitativno. Občasno strokovno telo pri imenovanju recenzenta upošteva mednarodno primerljive podatke, kakršni so: objave v uglednih mednarodnih revijah; H-indeks; citati; ustanova, v kateri je zaposlen; ustanove, ki so ga predlagale.

172. m člen

(zamenjava recenzenta)

Recenzent, ki ga izbere strokovno občasno telo, je lahko zamenjan, če:

 • to sam zahteva (zaradi konflikta interesov, predmet ocenjevanja ni z njegovega področja, druge nepredvidene okoliščine);
 • se pri svojem delu ne ravna po predpisih ali neutemeljeno ne opravlja nalog, določenih v tem pravilniku;
 • se med postopkom ocenjevanja ugotovi, da izbira recenzenta glede na predmet ocenjevanja ni bila ustrezna.

172. n člen

(panel in strokovne komisije)

Pri razpisih se za izvedbo ocenjevanja veljavnih prijav, prispelih na razpis, lahko oblikuje panel. Tega sestavljajo člani občasnega strokovnega telesa in tuji recenzenti, ki jih je najmanj toliko, kolikor je članov strokovnega telesa. Člane panela iz vrst recenzentov, ki jih predlaga občasno strokovno telo, imenuje direktor. Na panelu sodeluje kot opazovalec tudi predstavnik ustreznega ZSV, ki ga izmed sebe določijo člani tega sveta.

II. Konflikt interesov in izjava o nepristranskosti

172. o člen

(konflikt interesov)

(1) Če je predsednik, namestnik predsednika, član občasnega strokovnega telesa ali član panela v neposrednem sorodstvenem, zaposlitvenem ali raziskovalnem stiku z raziskovalcem, ki sodeluje s predmetom ocenjevanja v postopku ocenjevanja, se mora izločiti iz postopka ocenjevanja predmeta raziskovalca, s katerim je v konfliktu interesov, o tem pa pisno obvesti direktorja agencije in predsednika ZSA. Recenzent v takem primeru le pisno obvesti direktorja agencije.

(2) Kot neposredno sorodstveno razmerje po tem pravilniku se štejejo zakonec, otroci, posvojenci, starši, posvojitelji, bratje in sestre ter osebe, ki s predsednikom, namestnikom predsednika, članom strokovnega telesa ali panela živijo v skupnem gospodinjstvu ali zunajzakonski skupnosti.

(3) Pristranskosti, ki izhajajo iz zaposlitvenega (ista raziskovalna, programska ali projektna skupina) in raziskovalnega stika, so navedene primeroma, in sicer:

 • na javnem razpisu ali pozivu sam sodeluje s predlogom raziskovalne dejavnosti;
 • je z vodjo ali člani raziskovalne, programske ali projektne skupine, iz katere je vodja predlagane raziskovalne dejavnosti, v ožjem sorodstvenem razmerju;
 • sta z vodjem predlagane raziskovalne dejavnosti člana iste raziskovalne, programske ali projektne skupine; 
 • ima v zadnjih treh letih z vodjem predlagane raziskovalne dejavnosti skupni znanstveni produkt (tipologije Z1 in Z2), pri čemer se uredništvo ne šteje kot konflikt interesov;
 • je predstojnik, član vodstva ali organov upravljanja visokošolskega zavoda, samostojnega visokošolskega zavoda, članice univerze ali univerze, direktor ali član vodstva ali organov upravljanja javnega raziskovalnega zavoda;
 • ima neposredno korist, če bo predlagana raziskovalna dejavnost izbrana za sofinanciranje.

(4) Iz postopka ocenjevanja se mora predsednik, namestnik predsednika, član občasnega strokovnega telesa, član panela ali recenzent izločiti, če sam sodeluje s predmetom ocenjevanja v postopku ocenjevanja. O tem mora predsednik, namestnik predsednika, član občasnega strokovnega telesa ali član panela pisno obvestiti direktorja agencije in predsednika ZSA. Recenzent o tem le pisno obvesti direktorja agencije.

(5) Če predsednik ZSA meni, da povezave iz prvega odstavka ne morejo bistveno vplivati na nepristranskost dela predsednika, namestnika predsednika, člana občasnega strokovnega telesa, člana panela ali recenzenta v ocenjevalnem postopku, mu to pisno sporoči. Če pa predsednik ZSA meni, da bi povezave lahko vplivale na nepristranskost njegovega dela, odloči o zamenjavi.

(6) Za predsednika, namestnika predsednika, člana stalnega in občasnega strokovnega telesa in recenzenta ne sme biti imenovan predstojnik, član vodstva ali organov upravljanja visokošolskega zavoda, samostojnega visokošolskega zavoda, članice univerze ali univerze, direktor, član vodstva ali organov upravljanja javnega raziskovalnega zavoda, član upravnega odbora agencije in ZSA.

(7) Če je član strokovne komisije, ki jo za ocenjevanje prijav za sofinanciranje predmeta raziskovalne dejavnosti imenuje direktor, zaposlen v agenciji, ne more sodelovati pri obravnavanju ali odločanju o sofinanciranju predmeta raziskovalne dejavnosti, ki se nanaša na raziskovalno organizacijo, v kateri opravlja dopolnilno delo.

172. p člen

(konflikt interesov za člane ZSA)

Predsednik ali član ZSA je v konfliktu interesov, če je v ožjem sorodstvenem, zaposlitvenem ali raziskovalnem stiku z raziskovalcem, ki sodeluje s predmetom ocenjevanja v postopku ocenjevanja, ali če sam sodeluje s predmetom ocenjevanja v postopku ocenjevanja, ali če je raziskovalec, ki sodeluje s predmetom ocenjevanja v postopku ocenjevanja, član upravnega odbora agencije.

172. r člen

(konflikt interesov za člane ZSV)

(1) Če je predsednik, namestnik predsednika ali član stalnega strokovnega telesa v ožjem sorodstvenem, zaposlitvenem ali raziskovalnem stiku z raziskovalcem, ki sodeluje v postopku ocenjevanja poročil, ali če sam sodeluje s predmetom ocenjevanja v postopku ocenjevanja poročil, mora o tem pisno obvestiti agencijo.

(2) Pri postopkih iz druge, tretje in sedme alineje prvega odstavka 172. č člena tega pravilnika je predsednik, namestnik predsednika ali član stalnega strokovnega telesa v konfliktu interesov, če kandidira na razpisu ali pozivu.

(3) Če ZSV ali javni uslužbenec, ki ga pooblasti direktor agencije, ugotovi, da obstaja konflikt interesov iz prvega ali drugega odstavka tega člena, ZSV odloči, da člana, ki je v konfliktu interesov, zamenja član ZSV, čigar raziskovalno področje je najbližje področju člana, ki je v konfliktu interesov. Če med člani ZSV ni drugega člana za ustrezno področje, lahko ZSV pooblasti za opravljanje naloge raziskovalca, ki ni član ZSV, vendar izpolnjuje pogoje za člana ZSV, je strokovnjak za to področje in ni v konfliktu interesov. ZSV lahko določi nabor raziskovalcev, ki niso člani ZSV, za celotno trajanje svojega mandata.

172. s člen

(revizija)

Vprašanje konflikta interesov po tem pravilniku agencija preverja z notranjo revizijo v izbranih primerih praviloma enkrat letno.

172. š člen

(izjava o ravnanju z dokumenti in nepristranskosti)

(1) Predsednik in člani ZSA, predsednik, namestnik predsednika in člani stalnih in občasnih strokovnih teles ter recenzenti po imenovanju podpišejo izjavo o ravnanju z dokumenti in izjavo o nepristranskosti (v nadaljnjem besedilu: izjava), ki je v Prilogi 2 kot sestavnem delu tega pravilnika.

(2) Recenzenti morajo podpisati izjavo ob vsakem javnem razpisu, katerega vloge ocenjujejo.

(3) Z izjavo se podpisniki zavežejo, da bodo z dokumenti, ki so predloženi v ocenjevanje (vloge, poročila itd.), ravnali kot s podatki s stopnjo tajnosti INTERNO, zato ne bo dovoljeno reproduciranje ali drugačno razširjanje dokumentacije.

III. Plačilo ter administrativna in strokovna dela

172. t člen

(plačilo)

(1) Za izvedbo s tem pravilnikom določenih nalog so predsedniki, namestniki, člani strokovnih teles in recenzenti upravičeni do ustreznega plačila v obliki sejnin, plačila potnih stroškov ter plačila po podjemnih in avtorskih pogodbah.

(2) Višina plačila iz prejšnjega odstavka se določa na podlagi notranjega akta agencije, ki ureja plačila za strokovno delo recenzentov in članov strokovnih teles agencije. Sklep o plačilu sprejme direktor agencije.

172. u člen

(administrativna in strokovna dela)

Administrativna in strokovna dela za potrebe strokovnih teles in recenzentov zagotavlja agencija."

58. člen

Prilogi 1 in 2 se nadomestita z novima prilogama 1 in 2, ki sta v Prilogi tega pravilnika.

PREHODNA IN KONČNI DOLOČBI

59. člen

(prehodna določba)

Preračun števila mest mentorjev za medicino iz petega odstavka 94. b člena pravilnika se opravi na podlagi obstoječega stanja ob prvem javnem pozivu.

Pri mentorjih, ki so bili izbrani na podlagi javnega razpisa pred uveljavitvijo tega pravilnika, se upošteva omejitev števila mladih raziskovalcev na mentorja, ki je veljala ob javnem razpisu.

Za mlade raziskovalce, ki so z agencijo sklenili pogodbo o financiranju usposabljanja pred uveljavitvijo tega pravilnika, se določba druge in tretje alineje prvega odstavka 106. člena pravilnika ne uporablja.

60. člen

(prenehanje veljavnosti pravilnika)

Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o delovanju stalnih in občasnih strokovnih teles za področje raziskovalne dejavnosti (Uradni list RS, št. 37/11, 70/11 in 40/13).

61. člen

(veljavnost pravilnika)

Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 007-2/2014-1 Ljubljana,
19. november 2014
EVA 2014-1647-0001

Prof. dr. Rado Bohinc,
predsednik Upravnega odbora ARRS

Objavljeno v Uradnem listu RS, št. 92/2014, z dne 19.12.2014.

 

Priloga:

PRILOGA 1: Bibliografska merila znanstvene in strokovne uspešnosti in