Raziskovalni programi

Razpisi in pozivi

      
Rokovnik
Pogosta vprašanja

Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana, v zvezi s 15. členom Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 22/06 - uradno prečiščeno besedilo 1, 61/06-ZDru-1, 112/07, 9/11 in 57/12-ZPOP-1A) ter na podlagi 11. in 68. člena Pravilnika o postopkih (so)financiranja in ocenjevanja ter spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti (Uradni list RS, št. 52/16 in 79/17) ter Sklepa o objavi javnega poziva za financiranje raziskovalnih programov javnih raziskovalnih organizacij v letu 2019, št. 6316-1/2019-5 z dne 19. 2. 2019, objavlja

Javni poziv za financiranje raziskovalnih programov javnih raziskovalnih organizacij – 2019

 

 1. Naziv in naslov uporabnika proračunskih sredstev

Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: agencija).

 1. Predmet javnega poziva

Predmet Javnega poziva za financiranje raziskovalnih programov javnih raziskovalnih organizacij – 2019 (v nadaljnjem besedilu: javni poziv) je izbor prijav in financiranje izvajanja raziskovalnih programov javnih raziskovalnih organizacij.

 1. Subjekti javnega poziva 

Javni poziv je namenjen javnim raziskovalnim organizacijam (javnim raziskovalnim zavodom ter univerzam in samostojnim visokošolskim zavodom, ki jih je ustanovila Republika Slovenija; v nadaljnjem besedilu: JRO), ki izvajajo raziskovalne programe.

 1. Vrste prijav

4.1. Nadaljevanje financiranja obstoječega raziskovalnega programa

JRO, ki izvaja raziskovalni program oziroma programe, katerih obdobje financiranja se izteče 31. 12. 2019, lahko na javni poziv odda prijavo za nadaljevanje financiranja obstoječega raziskovalnega programa (tip prijave »Nadaljevanje obstoječega programa«).

4.2. Preoblikovanje raziskovalnih programov

JRO lahko s prijavo na javni poziv (tip prijave »Nova prijava – preoblikovanje«) predlaga preoblikovanje raziskovalnih programov, tako da raziskovalni program oz. programe:

 • priključi h kateremu od drugih raziskovalnih programov (združitev raziskovalnih programov) alii
 • razdeli na dva ali več novih raziskovalnih programov (razdružitev raziskovalnega programa) ali
 • preoblikuje na drug način.

Preoblikovanje raziskovalnih programov je možno tudi v primeru, če raziskovalni program, ki je predmet preoblikovanja, poleg JRO izvaja raziskovalna organizacija, ki nima statusa JRO (v nadaljnjem besedilu: RO s koncesijo).

Prijavitelj mora v skladu z drugim odstavkom 66. člena Pravilnika o postopkih (so)financiranja in ocenjevanja ter spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti (v nadaljnjem besedilu: pravilnik o postopkih) pri oddaji prijave za preoblikovanje raziskovalnega programa oz. programov upoštevati minimalni letni obseg financiranja programske skupine.

V primeru izbora prijave preoblikovanega raziskovalnega programa, katere predmet je združitev raziskovalnih programov, financiranje raziskovalnih programov, ki so predmet združitve, preneha. V primeru zavrnitve prijave preoblikovanega raziskovalnega programa, katere predmet je združitev raziskovalnih programov, se financiranje raziskovalnih programov nadaljuje do izteka obdobja financiranja raziskovalnih programov.

V primeru izbora vseh prijav preoblikovanega raziskovalnega programa/programov, katerih predmet je razdružitev raziskovalnega programa/programov, financiranje raziskovalnega programa/programov pred preoblikovanjem preneha. V primeru zavrnitve ene ali več prijav preoblikovanega raziskovalnega programa/programov, ki so predmet razdružitve, se financiranje raziskovalnega programa/programov nadaljuje do izteka obdobja financiranja raziskovalnega programa/programov.

Če se obdobje financiranja raziskovalnega programa, ki je predmet preoblikovanja, izteče v letu 2019, se izbrane prijave financira ne glede na eno ali več zavrnjenih prijav, ki so predmet preoblikovanja.

4.3. Nov raziskovalni program

V letu 2019 ni razpoložljivih dodatnih sredstev za izbor prijav novih raziskovalnih programov (tip prijave »Nova prijava«). Prijave novih raziskovalnih programov prijaviteljev JRO ne bodo posredovane v ocenjevanje in bodo zavržene, razen v primeru, če prijavitelj na javni poziv ne odda prijave tipa »Nadaljevanje obstoječega programa« in namesto te odda prijavo tipa »Nova prijava«.

 1. Pogoji 

5.1. Pogoji za vodjo raziskovalnega programa

Pogoji za vodjo raziskovalnega programa so določeni v Zakonu o raziskovalni in razvojni dejavnosti (v nadaljnjem besedilu: ZRRD), pravilniku o postopkih, Pravilniku o kriterijih za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev za vodjo raziskovalnega projekta (Uradni list RS, št. 53/16; v nadaljnjem besedilu: pravilnik o kriterijih za vodjo projekta) in konkretizirani v Metodologiji ocenjevanja prijav za razpise, št. 6319-2/2013-38 z dne 5. 6. 2017 – uradno prečiščeno besedilo, št. 6319-2/2013-39 z dne 11. 12. 2017, št. 6319-2/2013-40 z dne 22. 1. 2018, št. 6319-2/2013-41 z dne 1. 2. 2018, št. 6319-2/2013-42 z dne 19. 2. 2018, št. 6319-2/2013-43 z dne 5. 3. 2018, št. 6319-2/2013-44 z dne 14. 5. 2018, št. 6319-2/2013-45 z dne 20. 6. 2018, št. 6319-2/2013-46 z dne 9. 7. 2018, št. 6319-2/2013-47 z dne 17. 8. 2018, št. 6319-2/2013-48 z dne 18. 10. 2018, št. 6319-2/2013-49 z dne 19. 11. 2018, št. 6319-2/2013-50 z dne 17. 12. 2018, št. 6319-2/2013-51 z dne 4. 2. 2019 in št. 6319-2/2013-52 z dne 18. 2. 2019 (v nadaljnjem besedilu: metodologija).

Vodja raziskovalnega programa mora imeti doktorat znanosti in biti zaposlen pri prijavitelju ter v skladu s pravilnikom o kriterijih za vodjo projekta in metodologijo (poglavje A. SPLOŠNO, točka III. Kvantitativni vstopni pogoji za mentorje, vodje raziskovalnih projektov in programov) izpolnjevati v nadaljevanju navedene pogoje, ki so določeni z minimalnimi vrednostmi posameznih parametrov.

Vodja raziskovalnega programa mora izpolnjevati naslednje kvantitativne vstopne pogoje:

 • dosegati minimalno 100 točk iz znanstvenih objav v zadnjih petih letih. Vsaj ena objava mora biti v kategoriji 1. A, B, C oziroma za družboslovje in humanistiko lahko tudi v 2. A ali 3. A, B.
 • A1/2 ≥ 400 ali A' ≥ 200 ali A" ≥ 50 ali osnovni pogoj. Osnovni pogoj za vodje raziskovalnih programov je: A1 ≥ A1 minimalni, CI ≥ CI minimalni in A3 ≥ 0.

V tabelah so za vede in posamezna področja navedeni pogoji za A1 minimalni in CI minimalni. Področje je navedeno takrat, kadar predstavlja izjemo in je zanj določen drugačen pogoj kot za celotno vedo. Za področja, ki niso navedena, veljajo pogoji za vedo:
 

 • Ocena A1 – A1 minimalni je naslednji:
 Veda/področje A1 minimalni
Naravoslovje, Tehnika, Medicina, Biotehnika, Družboslovje, Arheologija, Geografija 0,5
Humanistika, Pravo, Narodno vprašanje 1

 

 • Čisti citati CI – Minimalno število čistih citatov, CI minimalni, je naslednje (če področje ni navedeno v tabeli, se zanj uporablja vrednost, ki je določena za vedo):
Veda/področje CI minimalni
 
Humanistika, Pravo, Narodno vprašanje
1
Družboslovje, Arheologija, Geografija 5
Rudarstvo in geotehnologija, Geodezija, Promet, Vodarstvo, Psihologija, Šport 15
Tehnika, Biotehnika, Matematika, Geologija 50
Medicina, Biologija, Računsko intenzivne metode in aplikacije, Kemijsko inženirstvo, Energetika, Materiali 100
Naravoslovje, Mikrobiologija in imunologija, Biotehnologija 200

Vodje raziskovalnih programov morajo izpolnjevati pogoj, da imajo A' več kot 0 (velja za vse vede).

Pogoje za vodjo raziskovalnega programa iz tretjega, četrtega in petega odstavka 5.1. točke javnega poziva bo agencija preverila na podlagi podatkov sistema SICRIS, razen citatov vodij raziskovalnih programov s področij družboslovnih in humanističnih ved na podlagi citata oziroma citatov, ki jih prijavitelj navede v prijavi na javni poziv, če podatek o citatih ni razviden iz sistema SICRIS. Ostale pogoje bo agencija preverila na podlagi podatkov iz evidenc agencije.
 

5.2. Sestava programske skupine

Programsko skupino sestavljajo vodja in najmanj trije raziskovalci z doktoratom znanosti (skupaj z vodjo najmanj štirje raziskovalci z doktoratom) iz ene ali več raziskovalnih organizacij (v nadaljnjem besedilu: RO), člani programske skupine so lahko tudi strokovni in tehniški sodelavci. Če se program izvaja na več RO, mora biti v programski skupini iz vsake RO najmanj en raziskovalec z doktoratom.

Programsko skupino vodi vodja, ki je lahko vodja le ene programske skupine. Člani programske skupine so lahko vključeni v en sam raziskovalni program. Raziskovalci ter strokovni in tehniški sodelavci morajo biti zaposleni v RO, ki izvaja raziskovalni program. V programski skupini lahko sodelujejo tudi mladi raziskovalci, doktorandi in vodje podoktorskih projektov, ki so financirani iz drugih virov in so zaposleni v RO, ter upokojeni raziskovalci.

Programska skupina, ki izvaja raziskovalni program, mora izpolnjevati vsaj enega od naslednjih kvantitativnih pogojev, kar velja za vse vede:

 • dve tretjini raziskovalcev (vključno z vodjo raziskovalnega programa) mora izpolnjevati pogoj A' ≥ 25 ali A'' > 0;
 • tri četrtine raziskovalcev (vključno z vodjo raziskovalnega programa) mora izpolnjevati pogoj A1/2≥ 25.
   

5.3. Obremenitev članov programske skupine

Vodja raziskovalnega programa in člani programske skupine morajo za izvajanje raziskovalnega programa imeti proste kapacitete glede efektivnih ur raziskovalnega dela (največja dopustna kapaciteta za polni delovni čas je 1700 efektivnih ur raziskovalnega dela na leto ali 1 FTE) in biti zaposleni v RO, ki izvaja raziskovalni program, razen upokojenih raziskovalcev.

Vodja raziskovalnega programa mora imeti najmanj 0,1 FTE oziroma 170 efektivnih ur raziskovalnega dela na leto, razendirektorji javnih raziskovalnih zavodov (v nadaljnjem besedilu: direktorji JRZ), ki na raziskovalnem programu lahko sodelujejo z 0 FTE. Član programske skupine, razen mladih raziskovalcev, doktorandov, financiranih iz drugih virov, upokojenih raziskovalcev, vodij podoktorskih projektov in direktorjev JRZ, ki na raziskovalnem programu lahko sodelujejo z 0 FTE, mora imeti najmanj 0,01 FTE oziroma 17 efektivnih ur raziskovalnega dela na leto.

Število oziroma delež strokovnih in tehniških sodelavcev, ki sodelujejo pri izvajanju raziskovalnega programa, mora biti v skladu s 23. členom Uredbe o normativih in standardih za določanje sredstev za izvajanje raziskovalne dejavnosti financirane iz Proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 13/11, 56/12, 15/14, 103/15, 27/17 in 9/18).
 

5.4. Nov raziskovalni program

Predlagani člani programske skupine novega raziskovalnega programa (tip prijave »Nova prijava«) morajo v zadnjih petih letih pred objavo javnega poziva pridobiti minimalen obseg sredstev pri izvajanju raziskovalnih projektov, ki jih financira agencija. Prijava novega raziskovalnega programa se uvrsti v ocenjevanje le, če so člani nove programske skupine v zadnjih petih letih (upošteva se pet koledarskih let pred letom objave poziva oziroma razpisa, tj. v obdobju 2014–2018) dosegli minimalni obseg sredstev v povprečju najmanj 0,5 FTE letno, preračunano v sredstva cenovne kategorije A. Med sredstva, pridobljena na razpisih agencije za raziskovalne projekte, štejejo sredstva, pridobljena v okviru prijavitelja in izvajalcev novega raziskovalnega programa. Kot sredstva agencije za izvajanje raziskovalnega projekta se upoštevajo sredstva, preračunana iz raziskovalnih ur iz PRU obrazcev raziskovalnih projektov, ki jih je imel posamezni član predlagane nove programske skupine znotraj RO, navedenih v 10. točki prijave.

V prvem letu financiranja novega raziskovalnega programa se sestava programske skupine, navedena v prijavi na javni poziv, ne more spreminjati.
 

5.5. Izpolnjevanje pogojev

Vodja raziskovalnega programa mora izpolnjevati pogoje iz 5.1. točke javnega poziva, ki so določeni za vedo oziroma primarno raziskovalno področje, ki ga prijavitelj navede v prijavi na javni poziv.

Pogoji iz 5.1. točke in prvega odstavka 5.2. točke javnega poziva morajo biti izpolnjeni na dan zaključka javnega poziva, razen pogoja zaposlitve vodje raziskovalnega programa pri prijavitelju. V primeru neizpolnjevanja pogojev se prijava zavrne s sklepom direktorja agencije.

Pogoj zaposlitve vodje iz drugega odstavka 5.1. točke javnega poziva mora biti izpolnjen ob sklenitvi pogodbe o financiranju raziskovalnega programa in tudi med izvajanjem raziskovalnega programa. V nasprotnem primeru se pogodba ne sklene.

Pogoji iz drugega odstavka 5.2. točke javnega poziva morajo biti izpolnjeni ob podpisu pogodbe za financiranje izbranega raziskovalnega programa in tudi med izvajanjem raziskovalnega programa.

Izpolnjevanje pogoja sestave programske skupine iz tretjega odstavka 5.2 točke javnega poziva agencija preveri ob podpisu pogodbe za financiranje izbranega raziskovalnega programa, pri čemer upošteva sestavo programske skupine, ki jo je prijavitelj navedel v prijavi na javni poziv. Če programska skupina ne izpolnjuje pogojev iz tretjega odstavka 5.2. točke javnega poziva, se pogodba ne sklene.

Pogoji iz 5.3. točke javnega poziva morajo biti izpolnjeni tudi med izvajanjem raziskovalnega programa.

Prijava novega raziskovalnega programa (tip prijave »Nova prijava«), ki ne izpolnjuje pogoja iz prvega odstavka 5.4. točke javnega poziva, se ne uvrsti v ocenjevalni postopek in se na predlog Znanstvenega sveta agencije (v nadaljnjem besedilu: ZSA) zavrne s sklepom direktorja agencije.

 1. Elementi ocenjevanja prijav

6.1. Kriteriji, kazalniki in merila za ocenjevanje prijav

Evalvacijski pogoji, kriteriji, kazalniki, merila za ocenjevanje in metoda ocenjevanja prijav raziskovalnih programov so definirani v pravilniku o postopkih in konkretizirani v metodologiji (v poglavjih A. Splošno in H. Raziskovalni programi, točka III. Elementi ocenjevanja prijav).

Kriteriji za ocenjevanje raziskovalnih programov so:

 • Znanstvena odličnost raziskovalcev,
 • Relevantnost dosežkov raziskovalcev,
 • Sposobnost delovanja in vitalnost skupine raziskovalcev,
 • Znanstvena, tehnološka oziroma inovacijska odličnost,
 • Potencialni vpliv zaradi razvoja, razširjanja in uporabe pričakovanih rezultatov raziskav.

Kazalniki za ocenjevanje prijav so:

 1. Za ocenjevanje programskih skupin po kriteriju Znanstvene odličnosti raziskovalcev se uporabljajo naslednji kazalniki:
 • Izjemni dosežki (kazalnik 1.3.);
 • Statusna in mednarodna odličnost (kazalnik 1.6.);
 • Sodelovanje pri mednarodnih projektih ali delih mednarodnih projektov (kazalnik 1.8.).
 1. Za ocenjevanje programskih skupin po kriteriju Relevantnosti dosežkov raziskovalcev se uporabljajo naslednji kazalniki:
 • Izkazani relevantni dosežki na področju gospodarstva, družbenih ali kulturnih dejavnosti (kazalnik 2.2.);
 • Pretok mladih doktorjev znanosti (kazalnik 2.3.);
 • Razširjanje rezultatov raziskav in varovanje intelektualne lastnine (kazalnik 2.4.).
 1. Za ocenjevanje programskih skupin po kriteriju Sposobnosti delovanja in vitalnosti skupine raziskovalcev se uporabljajo naslednji kazalniki:
 • Struktura skupine raziskovalcev (vodja, izkušeni in mlajši raziskovalci) (kazalnik 3.1.);
 • Razpoložljivost opreme (kazalnik 3.2.);
 • Vpetost v projekte (kazalnik 3.3.).
 1. Za ocenjevanje kakovosti prijav po kriteriju Znanstvene, tehnološke oziroma inovacijske odličnosti se uporabljajo naslednji kazalniki:
 • Ustreznost naslavljanja pomembnih raziskovalnih izzivov (kazalnik 4.1.); 
 • Jasnost koncepta, vključno z interdisciplinarnim vidikom, in ustreznost ciljev (kazalnik 4.3.);
 • Izvirnost zamisli (kazalnik 4.4.).
 1. Za ocenjevanje po kriteriju Potencialnega vpliva zaradi razvoja, razširjanja in uporabe pričakovanih rezultatov raziskav se uporabljata naslednja kazalnika:
 • Potencialni vpliv na razvoj na področju gospodarstva, družbenih in kulturnih dejavnosti (kazalnik 5.1.);
 • Pomen za razvoj znanosti oziroma stroke (kazalnik 5.4.).
   

6.2. Kriteriji, kazalniki in merila za določitev obsega financiranja – za prijave iz 4.1. in 4.2. točke

Kriterija in kazalniki, ki se upoštevajo pri vrednotenju programskih skupin za določitev obsega financiranja raziskovalnih programov ter postopek vrednotenja programskih skupin, ki ga izvede agencija, so določeni v 67. členu pravilnika o postopkih.

Vrednotenje programskih skupin se izvede za vse raziskovalne programe, ki se izvajajo v letu 2019,  razen za prijave novih raziskovalnih programov iz 4.3. točke javnega poziva.

Kriterija za vrednotenje programskih skupin sta:

 • znanstvena odličnost raziskovalcev (v nadaljnjem besedilu: znanstveni kriterij);
 • relevantnost dosežkov raziskovalcev (v nadaljnjem besedilu: relevančni kriterij).

Za ocenjevanje po znanstvenem kriteriju se uporabljata naslednja kazalnika:

 • Skupna ocena raziskovalnega programa (kazalnik 1.9.);
 • Sredstva, pridobljena od agencije za izvajanje raziskovalnih projektov (kazalnik 1.10.).

Za ocenjevanje po relevančnem kriteriju se uporablja naslednji kazalnik:

 • Sredstva iz drugih virov (ocena A3) (kazalnik 2.1.).

Sredstva, ki se spremljajo s kazalnikoma 1.10. in 2.1., se vrednotijo relativno glede na sredstva za financiranje posamezne programske skupine. Sredstva iz drugih virov, upoštevana nominalno, se vrednotijo s tremi merili ločeno glede na vir, in sicer:

 • sredstva iz projektov za gospodarstvo – GOSP;
 • sredstva iz projektov EU in drugih mednarodnih projektov – MED;
 • sredstva, pridobljena iz državnega oziroma občinskih proračunov in drugih javnih virov – MIN.

Merila za vrednotenje kazalnikov in vrednosti meril so konkretizirani v metodologiji (poglavje H. Raziskovalni programi, podpoglavji IV. Vrednotenje programskih skupin za povečanje financiranja raziskovalnih programov in VI. Vrednotenje programskih skupin za določitev letnega obsega financiranja raziskovalnih programov v ocenjevalnem postopku prijav na javni poziv in javni razpis).

Pri vrednotenju programskih skupin, razen za kazalnik 1.9. Skupna ocena raziskovalnega programa, bo agencija upoštevala sredstva iz drugih virov za obdobje zadnjih petih let (2014–2018), vključno s podatki, pridobljenimi od raziskovalnih organizacij na podlagi poziva v letu 2019 za posredovanje podatkov o vpetosti članov programskih skupin – Sredstva iz drugih virov. Pri kazalniku 1.10. se kot sredstva agencije za izvajanje raziskovalnega projekta upoštevajo sredstva, preračunana iz raziskovalnih ur iz PRU obrazcev raziskovalnih projektov, ki jih je imel posamezni član programske skupine znotraj RO, ki izvaja raziskovalni program. V primeru univerz, ki so hkrati tudi JRO, se podatki pri kazalniku 1.10. in pri kazalniku 2.1. upoštevajo v okviru članice univerze, ki izvaja raziskovalni program.

Rezultat vrednotenja programskih skupin so ocene raziskovalnih programov (A, B, C) ter podatek o največjem možnem povečanju letnega obsega financiranja raziskovalnega programa za tiste raziskovalne programe, ki imajo najmanj eno oceno A pri znanstvenem in relevančnem kriteriju.

 1. Izbor prijav

Ocenjevanje prijav, določitev obsega financiranja raziskovalnih programov in izbor prijav bo agencija izvedla na način in po postopkih, ki so določeni v pravilniku o postopkih, javnem pozivu in metodologiji.

7.1. Ocenjevanje prijav

Vsako prijavo raziskovalnega programa ocenita najmanj dva tuja recenzenta. Recenzent prijavo ocenjuje po posameznih kriterijih ocenjevanja, navedenih v 6.1. točki javnega poziva, tako da izpolni ocenjevalni obrazec. Recenzent k številčni oceni (pri posameznem kriteriju ocenjevanja prijav dodeli oceno na polovico točke natančno) za vsak posamezen kriterij poda tudi opisno oceno, v kateri navede razloge za dodeljeno oceno. Recenzenta uskladita svoji mnenji glede ocene posamezne prijave raziskovalnega programa. Oceno prijave uskladita tako, da za vsak posamezen kriterij podata usklajene številčne in opisne ocene, seštevek teh ocen pa predstavlja skupno oceno prijave.

Če agencija v predpisanem roku ne pridobi usklajene ocene recenzentov, Občasno strokovno telo za ocenjevanje raziskovalnih programov določi tretjega recenzenta. Skupna ocena prijave je v tem primeru povprečje bližnjih dveh ocen recenzentov. Če je ena od treh ocen enaka povprečju vseh treh ocen, ta ocena velja kot skupna ocena prijave. 

V postopek za določitev obsega financiranja oziroma izbora prijav, ki ga izvede ZSA, se lahko uvrsti prijava raziskovalnega programa, ki v postopku ocenjevanja prijav doseže skupno oceno, višjo od 14,0 točk. Prijava, ki v postopku ocenjevanja ne doseže skupne ocene, višje od 14,0 točk, se na predlog ZSA zavrne s sklepom direktorja.

7.2. Določitev obsega financiranja – sproščena sredstva

Skupno financiranje raziskovalnih programov znotraj JRO se praviloma ne spreminja.

Na podlagi rezultatov vrednotenja programskih skupin ZSA pri določitvi obsega financiranja za raziskovalne programe posamezne JRO oblikuje skupno lestvico raziskovalnih programov, v okviru katere razvrsti prijave raziskovalnih programov v največ štiri skupine:

 • v prvi skupini so raziskovalni programi, ki imajo najmanj eno oceno A pri znanstvenem in najmanj eno oceno A pri relevančnem kriteriju;
 • v drugi skupini so raziskovalni programi, ki imajo najmanj eno oceno A pri znanstvenem ali najmanj eno oceno A pri relevančnem kriteriju;
 • v tretji skupini so raziskovalni programi, ki nimajo nobene ocene A pri znanstvenem in relevančnem kriteriju;
 • v četrti skupini so novi raziskovalni programi.

ZSA v postopku za določitev obsega financiranja za raziskovalne programe posamezne RO najprej ugotovi obseg sredstev raziskovalnih programov, ki so v postopku ocenjevanja (sproščena sredstva), pri čemer ZSAupošteva tudi rezultate morebitnega javnega poziva za oddajo prijav za povečanje financiranja raziskovalnih programov, objavljenega v letu 2019.

Na predlog ZSA se obseg financiranja raziskovalnim programom iz prve in druge skupine skupne lestvice določi v okviru sproščenih sredstev raziskovalnega programa v letu 2019.

Na predlog ZSA se obseg financiranja raziskovalnih programov iz tretje skupine skupne lestvice zmanjša za najmanj tri odstotke in največ 20 odstotkov. Če je razlika do povprečne vrednosti merila pri kazalniku 1.10. iz tretjega odstavka 67. člena pravilnika o postopkih manjša, se obseg raziskovalnega programa zmanjša za to razliko. Če bi se na ta način obseg raziskovalnega programa zmanjšal pod minimalni obseg financiranja iz 66. člena pravilnika o postopkih, ZSA predlaga financiranje v minimalnem obsegu.

Prijave novih raziskovalnih programov iz 4.3. točke javnega poziva se bodo obravnavale v obsegu raziskovalnih ur, navedenih v prijavi, ki ne sme biti nižji od minimalnega letnega obsega, določenega v drugem odstavku 66. člena pravilnika o postopkih.

ZSA nato sprejme predlog sklepa o izboru prijav (v nadaljnjem besedilu: sklep ZSA po prvem koraku), s katerim pri posameznem raziskovalnem programu, ki ga predlaga v izbor za financiranje, določi tudi letni obseg programa v efektivnih urah raziskovalnega dela.

S 74. členom pravilnika o postopkih je opredeljen postopek določitve obsega raziskovanih programov v drugem koraku, ki predstavlja prerazporeditev sredstev znotraj RO.

Če na podlagi sklepa ZSA po prvem koraku na RO ostanejo nerazporejena sredstva in ima RO več kot en raziskovalni program, agencija o tem obvesti prijavitelja oz. ostale izvajalce zavrnjenega ali zmanjšanega raziskovalnega programa. Agencija pozove RO, da v roku, ki ni krajši od desetih delovnih dni od dneva oddaje poziva, agenciji sporoči, na katere druge raziskovalne programe RO, ki jih je mogoče povečati, predlaga prerazporeditev sredstev. Če RO predloga prerazporeditve sredstev ne pošlje pravočasno, ni več upravičena do teh sredstev. Agencija s pozivom pošlje tudi seznam raziskovalnih programov RO, ki jih je mogoče povečati, in maksimalni obseg povečanja za posamezni raziskovalni program. Agencija o nerazporejenih sredstvih ne obvešča tiste RO, ki nima raziskovalnega programa, ki ga je mogoče povečati, oziroma ima le en raziskovalni program, ki ga je mogoče povečati.

Pravočasne predloge RO o prerazporeditvi sredstev zaradi zmanjšanja obsega financiranja ali zavrnjenih prijav raziskovalnih programov obravnava ZSA in sprejme predlog sklepa o prerazporeditvi sredstev (v nadaljnjem besedilu: sklep ZSA po drugem koraku).

Če raziskovalni program izvaja več RO, obseg financiranja raziskovalnega programa velja za celotno obdobje izvajanja raziskovalnega programa in ga izvajalci raziskovalnega programa ne morejo prerazporejati iz ene v drugo RO.

 1. Odločitev o izboru prijav raziskovalnih programov in dodatni program dela

Sklep o izboru prijav za raziskovalne programe JRO sprejme direktor agencije na podlagi sklepa ZSA po prvem koraku in sklepa ZSA po drugem koraku.

Za prijave raziskovalnih programov, ki jih izvajajo JRO in RO s koncesijo, direktor agencije sprejme sklep o izboru prijav raziskovalnih programov po vročitvi odločb o podelitvi koncesije za izvajanje javne službe na področju raziskovalne dejavnosti oziroma sprejme sklep o izboru prijav za raziskovalne programe pod odložnim pogojem, ki se izpolni z vročitvijo odločb o podelitvi koncesije za izvajanje raziskovalnih programov.

Na podlagi sklepa direktorja agencije o izboru prijav raziskovalnih programov agencija prijaviteljem izda individualno obvestilo o izboru prijave raziskovalnega programa.

Za raziskovalni program, pri katerem se zaradi prerazporeditve sredstev znotraj RO financiranje poveča za več kot 170 raziskovalnih ur letno, je matična RO dolžna agenciji predložiti dopolnjen program dela za dodatno odobrena sredstva za izvajanje raziskovalnega programa v roku 15 dni od prejema obvestila o sklepu direktorja.

 1. Okvirna višina sredstev javnega poziva

Okvirni letni obseg sredstev za realizacijo 4.1. točke javnega poziva znaša 14.325.000 EUR, pri čemer se navedeni obseg poveča v skladu s ceno ekvivalenta polne zaposlitve za leto 2019.

Javni poziv bo realiziran v skladu s proračunskimi možnostmi.

Okvirni letni obseg sredstev iz prvega odstavka te točke se za realizacijo javnega poziva poveča za obseg sredstev raziskovalnih programov, ki se jim financiranje v skladu s pogodbo o financiranju raziskovalnega programa ne izteče v letu 2019 in so predmet odobrenih preoblikovanih raziskovalnih programov ter za obseg povečanja financiranja raziskovalnih programov na podlagi rezultatov morebitnega javnega poziva za oddajo prijav za povečanje financiranja raziskovalnih programov, objavljenega v letu 2019. 

 1. Obdobje in začetek financiranja 

Izbrane raziskovalne programe bo agencija financirala za obdobje šestih let. Predvideni začetek oziroma nadaljevanje financiranja izbranih raziskovalnih programov je 1. 1. 2020.

 1. Pozivna dokumentacija in pravne podlage za izvedbo javnega poziva

Pozivna dokumentacija in pravne podlage:

 • Obrazec ARRS-RPROG-JP-Prijava/2019: Prijavna vloga;
 • Obrazec ARRS-RPROG-JP-Prijava/2019-A: Razporeditev raziskovalnih ur v programski skupini prijavitelja;
 • Obrazec ARRS-RPROG-JP-Prijava/2019-B: Razporeditev raziskovalnih ur v programski skupini izvajalca raziskovalnega programa;
 • Ocenjevalni list;
 • Vzorec izjave prijavitelja in izvajalcev raziskovalnega programa;
 • Zakon o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 22/06 – uradno prečiščeno besedilo 1, 61/06-ZDru-1, 112/07, 9/11, 57/12-ZPOP-1A in 21/18-ZNOrg);
 • Pravilnik o postopkih (so)financiranja in ocenjevanja ter spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti (Uradni list RS, št. 52/16 in 79/17);
 • Pravilnik o kriterijih za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev za vodjo raziskovalnega projekta (Uradni list RS, št. 53/16);
 • Sklep o objavi javnega poziva za financiranje raziskovalnih programov javnih raziskovalnih organizacij v letu 2019, št. 6316-1/2019-5 z dne 19. 2. 2019;
 • Metodologija ocenjevanja prijav za razpise, št. 6319-2/2013-38 z dne 5. 6. 2017 – uradno prečiščeno besedilo, št. 6319-2/2013-39 z dne 11. 12. 2017, št. 6319-2/2013-40 z dne 22. 1. 2018, št. 6319-2/2013-41 z dne 1. 2. 2018, št. 6319-2/2013-42 z dne 19. 2. 2018, št. 6319-2/2013-43 z dne 5. 3. 2018, št. 6319-2/2013-44 z dne 14. 5. 2018, št. 6319-2/2013-45 z dne 20. 6. 2018, št. 6319-2/2013-46 z dne 9. 7. 2018, št. 6319-2/2013-47 z dne 17. 8. 2018, št. 6319-2/2013-48 z dne 18. 10. 2018, št. 6319-2/2013-49 z dne 19. 11. 2018, št. 6319-2/2013-50 z dne 17. 12. 2018, št. 6319-2/2013-51 z dne 4. 2. 2019in št. 6319-2/2013-52 z dne 18. 2. 2019.

Navedeni dokumenti so sestavni del pozivne dokumentacije in so objavljeni na spletnih straneh agencije.

 1. Prijava na javni poziv

Če se raziskovalni program izvaja na različnih JRO in RO s koncesijo, je prijavitelj (matična raziskovalna organizacija) na javni poziv tista JRO, pri kateri je ob podpisu pogodbe o izvajanju in financiranju raziskovalnega programa zaposlen vodja raziskovalnega programa, ostale JRO in/ali RO s koncesijo pa odda/jo prijavo v skladu s 13.3. točko javnega poziva.

Prijava na javni poziv (Obrazec Prijavna vloga ARRS-RPROG-JP-Prijava/2019) mora biti izpolnjena v slovenskem in angleškem jeziku.

Vsebina 18., 19., 21., 22., 23, 24., 25., 26., 27., 28. in 32. točke Prijavne vloge se v primeru izbranih prijav iz 4.1. in 4.2. točke javnega poziva šteje kot zaključno poročilo.

12.1. Tip prijave »Nadaljevanje obstoječega programa«

Pri prijavi za nadaljevanje financiranja raziskovalnega programa, ki se mu financiranje izteče v letu 2019 (tip prijave »Nadaljevanje obstoječega programa«), mora biti obvezno priložen sporazum, sklenjen med vsemi izvajalci, ki v letu 2019 izvajajo raziskovalni program. S sporazumom se za nadaljnje obdobje financiranja določi razporeditev vseh sproščenih raziskovalnih ur v letu 2019. Stranka sporazuma mora biti tudi RO, ki v naslednjem obdobju financiranja ne bo več izvajala raziskovalnega programa.

Če sporazum ne bo priložen k prijavni vlogi oziroma ga prijavitelj ne bo predložil v roku za dopolnitev prijave, bo agencija prijavo za nadaljevanje financiranja raziskovalnega programa s sklepom zavrgla.

Sklenjen sporazum prijavitelj priloži kot priponko k prijavi.

12.2. Tip prijave »Nova prijava«

Sporazum med izvajalci novega raziskovalnega programa (tip prijave »Nova prijava«), navedenimi v 10. točki prijave, ni potreben.

12.3. Tip prijave »Nova prijava – preoblikovanje«

V primeru prijave za preoblikovanje raziskovalnega programa oz. programov (tip prijave »Nova prijava – preoblikovanje«) mora prijavitelj o svoji nameri do 20. 3. 2019 obvestiti agencijo, da mu lahko pravočasno omogoči pripravo prijave v elektronski obliki. V primeru združitve raziskovalnih programov, katerih cenovna kategorija ni enaka, agencija v roku treh delovnih dni prijavitelju sporoči letni obseg raziskovalnih ur, da ga prijavitelj lahko navede v 9. točki prijave.

K prijavni vlogi preoblikovanega/ih raziskovalnega/ih programa/ov mora biti obvezno priložen sporazum, sklenjen med vsemi izvajalci, ki v letu 2019 izvajajo raziskovalni/e program/e, ki je/so vključen/i v preoblikovanje. S sporazumom se uredi način preoblikovanja in razporeditev raziskovalnih ur za celoten obseg v preoblikovanje vključenih programov. Stranka sporazuma mora biti tudi RO, ki v naslednjem obdobju financiranja ne bo več izvajala raziskovalnega programa.

Če sporazum ne bo priložen k prijavni vlogi oziroma ga prijavitelj ne bo predložil v roku za dopolnitev prijave, bo agencija prijavo oziroma prijave za preoblikovanje raziskovalnih programov s sklepom zavrgla.

Sklenjen sporazum prijavitelj priloži kot priponko k prijavi.

12.4. Izpolnjevanje prijave na spletnem portalu agencije eObrazci

Prijavni obrazec se izpolnjuje na spletnem portalu agencije eObrazci (v nadaljnjem besedilu: spletni portal).

Spletni portal lahko uporabljajo raziskovalci, vpisani v evidence agencije, skrbniki spletnega portala v matični JRO, zastopniki prijavitelja, pooblaščenci zastopnikov prijavitelja in dodatni uporabniki. Prijava na spletni portal je možna na dva načina:

 • z digitalnim potrdilom (SIGEN-CA, SIGOV-CA, NLB-CA, POSTArCA ali HALCOM-CA),
 • z uporabniškim imenom in geslom (raziskovalci lahko geslo za prijavo pridobijo sami s spletnega portala, ostalim uporabnikom geslo dodeli skrbnik eObrazcev v JRO ali agencija).
 1. Oddaja prijav – način, oblika in rok

Prijavo na javni poziv se lahko odda v obliki, določeni v točki 13.1. (elektronska prijava s kvalificiranim digitalnim podpisom), ali na način, določen v točki 13.2. (v elektronski obliki brez kvalificiranega digitalnega podpisa in tiskana prijava).

V primeru prijave raziskovalnega programa, ki ga izvaja(jo) le JRO, se prijava odda v skladu s 13.1. oziroma 13.2. točko javnega poziva. 

V primeru prijave raziskovalnega programa, ki ga poleg prijavitelja izvaja/jo tudi druga JRO ali RO s koncesijo, se pri oddaji prijave upošteva tudi postopek, ki je opredeljen v 13.3. točki javnega poziva. 

Prijaviteljem svetujemo, da prijav ne oddajajo zadnji dan pozivnega roka, ker lahko pride do preobremenjenosti strežnika.


13.1.  Oddaja prijave s kvalificiranim digitalnim podpisom

Prijava se izpolni in odda na obrazcu Prijavna vloga ARRS-RPROG-JP-Prijava/2019/ na spletnem portalu agencije eObrazci. Oddana prijava je popolna, če je opremljena z obema digitalnima podpisoma (zastopnik oziroma pooblaščena oseba prijavitelja in vodja raziskovalnega programa).

Prijava mora biti oddana do vključno 4. 4. 2019 do 14:00. Prijava z digitalnim podpisom se šteje za pravočasno, če je izpolnjena in opremljena z obema digitalnima podpisoma na spletnem portalu agencije eObrazci do vključno 4. 4. 2019 do 14:00.
 

13.2.  Oddaja prijave brez kvalificiranega digitalnega podpisa

V primeru, ko prijavitelj (zastopnik oziroma pooblaščena oseba prijavitelja) in/ali vodja raziskovalnega programa nimata digitalnega podpisa, se prijava izpolni in odda v elektronski obliki kot digitalno nepodpisana na spletnem portalu agencije eObrazci (obrazec Prijavna vloga ARRS-RPROG-JP-Prijava/2019/) inv tiskani obliki, ki mora biti opremljena z lastnoročnim podpisom zastopnika oziroma pooblaščene osebe prijavitelja in vodje raziskovalnega programa ter žigom prijavitelja.

Obe obliki prijave, elektronska brez digitalnega podpisa in tiskana, morata biti vsebinsko popolnoma enaki.

Tiskano prijavo je treba dostaviti v zaprti ovojnici z oznako "NE ODPIRAJ – PRIJAVA - POZIV ZA PROGRAME" ter z nazivom in naslovom prijavitelja, na naslov: Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana.

Prijava brez digitalnega podpisa se šteje za pravočasno, če je izpolnjena na spletnem portalu agencije eObrazci do vključno 4. 4. 2019 do 14:00 in v tiskani obliki prispe v glavno pisarno Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije prav tako do vključno 4. 4. 2019 do 14:00. Kot pravočasna se šteje tudi prijava, oddana priporočeno na pošto v Sloveniji do vključno 4. 4. 2019 do 14:00 (upošteva se poštni žig).
 

13.3. Oddaja prijave za izvajalce raziskovalnega programa

V primeru prijave raziskovalnega programa, ki ga poleg prijavitelja JRO izvaja/jo tudi druga JRO ali RO s koncesijo, mora prijavitelj oddati tudi izpolnjeno in žigosano izjavo z lastnoročnimi podpisi zastopnikov oziroma pooblaščenih oseb vseh izvajalcev raziskovalnega programa, navedenih v 10. točki prijave.

Izjava mora z oznako »Javni poziv/razpis za raziskovalne programe – izjava« prispeti v glavno pisarno agencije ali biti oddana priporočeno na pošto v Sloveniji, na naslov: Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana,do vključno 4. 4. 2019 do 14:00 (upošteva se poštni žig). 

Vzorec izjave iz prejšnjega odstavka je sestavni del pozivne dokumentacije.
 

13.4. Popolnost prijave

Prijava se šteje za popolno, če je oddana na predpisanih obrazcih in v predpisani obliki (točka 13.1. - elektronska; točka 13.2. - elektronska in tiskana) ter vsebuje vse zahtevane priloge, kot določa javni poziv. 
 

13. 5. Pogoji dopolnjevanja prijav

Dopolnjevanje prijave je možno v primeru manjkajočih prilog iz 12. 1. in 12.3. točke ter manjkajoče izjave iz 13.3 točke javnega poziva oziroma v primeru manjših odstopanj od pozivne dokumentacije, ki v skladu s postavljenimi kriteriji ocenjevanja oziroma vrednotenja prijav raziskovalnih programov ne vplivajo na vsebino prijave, ocenjevanje oziroma vrednotenje prijave glede na preostale prijave, ki so prispele na javni poziv.

Nepopolne prijave bodo obravnavane v skladu s pravilnikom o postopkih.
 

 1. Datum odpiranja prijav

Komisija za odpiranje prijav bo v ponedeljek, 8. 4. 2019, s pričetkom ob 10:00, na sedežu Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana, odprla vse v roku dostavljene in pravilno označene prijave.

Nepravočasnih in nepravilno označenih prijav komisija za odpiranje prijav ne bo obravnavala in bodo s spremnim dopisom neodprte vrnjene prijaviteljem. Če z ovojnice ne bo mogoče razbrati prijavitelja, bo komisija prijavo odprla. 

 1. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izboru prijav

Prijavitelji bodo o rezultatih izbora prijav obveščeni predvidoma v decembru 2019.  
 

 1. Kraj, čas in osebe, pri katerih lahko zainteresirani dvignejo pozivno dokumentacijo

Pozivna dokumentacija je dostopna na spletni strani agencije (http://www.arrs.si/sl/razpisi/).

Informacije v zvezi z javnim pozivom lahko pridobite na spletnih straneh agencije http://www.arrs.si/sl/ oziroma na Javni agenciji za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana, vsak delovni dan od 9:00 do 12:00.

Kontaktne osebe: Silvia Bodanec (tel. št.: 01/400-59-34), Ernesta Mlakar (tel. št.: 01/400-59-74) in Urša Novak (tel. št.: 01/400-59-40).

 

Številka: 6316-1/2019-6
Datum:   19. 2. 2019

 

Prof. dr. József Györkös, 
direktor

 

Pozivna dokumentacija in pravne podlage: