Ciljni raziskovalni programi

Razpisi in pozivi

Pogosta vprašanja - Javni razpis za izbiro raziskovalnih projektov Ciljnega raziskovalnega programa »Zagotovimo.si hrano za jutri« v letu 2020-II

Rokovnik
Razpis
 1. Koliko projektov lahko prijavim na razpis?

V okviru razpisa lahko posamezen raziskovalec kandidira kot vodja le enega raziskovalnega projekta.

 1. V zadnjih petih letih sem bila eno leto na porodniškem dopustu. Kje lahko to navedem v prijavni vlogi?

Daljšo odsotnost, kot npr. porodniški dopust, bolezenska odsotnost (več kot 3 mesece skupaj), vpišite v točko 26 prijavne vloge.

 1. Kdaj je potrebno imeti proste ure za prijavo projekta, ob prijavi na razpis ali ob podpisu pogodbe?

Proste ure je potrebno imeti ob podpisu pogodbe. Pogodba mora biti podpisana najkasneje v treh mesecih od sklepa o izboru projektov.

 1. Ali mora imeti vodja raziskovalnega projekta zaposlitev v organizaciji prijaviteljici ob prijavi na razpis?

Ne, vodja projekta mora biti zaposlen v organizaciji prijaviteljici ob podpisu pogodbe o izvajanju in (so)financiranju.

 1.  Ali lahko za vodjo projekta kandidira tudi raziskovalec, ki trenutno še ni zaposlen v raziskovalni organizaciji – prijaviteljici?

Za vodjo projekta lahko kandidira tudi raziskovalec, ki trenutno še ni zaposlen v raziskovalni organizaciji – prijaviteljici (v nadaljnjem besedilu: RO prijaviteljica). V primeru odobritve projekta mora biti vodja projekta zaposlen pri RO prijaviteljici najkasneje ob podpisu pogodbe o sofinanciranju projekta.

 1. Ali projekt lahko izvaja le ena raziskovalna organizacija?

Da.

 1. Na spletni strani agencije - eObrazci sem kot evidentiran raziskovalec poslal zahtevo za geslo, ki pa ni prispelo na moj elektronski naslov.

Pred prijavo v spletni portal je potrebno preveriti pravilnost elektronskega naslova, ki je objavljen v spletnem portalu SICRIS (če je raziskovalec podal soglasje za objavo le-tega). Geslo je poslano na elektronski naslov, ki je vpisan v evidenci raziskovalcev agencije. Če elektronski naslov ni ustrezen oz. je napačen, lahko zahtevate njegovo spremembo v Sektorju za pravne in skupne zadeve (evidenca RO, skupin in raziskovalcev) na agenciji. Pred prijavo v sistem je potrebno pozorno prebrati navodilo, ki je dostopno preko pomoči, ki se nahaja na spletni strani agencije - eObrazci (predvsem poglavje, ki govori o pripravi računalnika). 

 1. Elektronsko prijavo smo začeli izpolnjevati tako, da smo se prijavili z geslom. Vmes smo za raziskovalca pridobili digitalni podpis. Ali je potrebno narediti novo prijavo?

Ne, ni potrebno narediti nove prijave. V prijavo se po pridobitvi digitalnega podpisa prijavite z izbiro "prijava z digitalnim potrdilom" ter nadaljujete z izpolnjevanjem svoje prijavne vloge. 

 1. V prijavnem obrazcu ne morem vpisovati podatkov v polju pri 25. točki (25. Citati - dokazilo o izpolnjevanju pogoja za vodjo raziskovalnega projekta).

Vnosno polje pri 25. točki je odprto samo projekte s področij humanistike in družboslovja. V skladu z metodologijo se za preostale vede za citiranost upošteva podatek iz SICRISa in ga v prijavo ni potrebno vpisovati, zato za ostale vede vnosnega polja ni mogoče izpolnjevati.

 1. Zakon o raziskovalni in razvojni dejavnosti določa, da mora vodja projekta izkazovati sposobnost za organiziranje in vodenje. Kako naj utemeljim izpolnjevanje tega pogoja?

Pravilnik o kriterijih za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev za vodjo raziskovalnega projekta določa, da vodja aplikativnega projekta izpolnjuje ta pogoj, če:

 • ima uspešno izvedene raziskovalne projekte ali programe,
 • izkaže sposobnost organiziranja ali sodelovanja pri organiziranju dela posameznika (npr. dodiplomskih študentov, mladih raziskovalcev), skupine ali dogodkov (npr. organizacija znanstvenih sestankov ) ali
 • izkaže vodenje organizacijske enote (npr. raziskovalne skupine, laboratorija).

Podatke in dokazila o izpolnjevanju navedenega pogoja navedite v svojem življenjepisu v okviru 21. točke prijave na razpis.

Vodja podoktorskega projekta izpolnjuje ta pogoj, če predloži izjavo prijavitelja o izpolnjevanju tega pogoja v okviru prijavne vloge na javni razpis (potrdi s podpisom izjave, navedene v okviru tč. E Izjave prijavitelja).

 1. Ali lahko kot vodja projekta nastopa raziskovalec, ki ni slovenski državljan?

Tuje državljanstvo ne predstavlja ovire za prijavo na javnem razpisu za sofinanciranje raziskovalnih projektov, ob izpolnjevanju vseh ostalih razpisnih pogojev. Raziskovalec mora za prijavo na razpis biti vpisan v evidenco agencije in mora imeti evidenčno številko.

 1. Kako izpolnim obrazca A »Sestava projektne skupine iz organizacije prijaviteljice« in B »Sestava projektne skupine iz sodelujoče organizacije«?

Do obrazca A oz. B pridete tako, da na seznamu prijav (Prijave v delu, Pregled prijav) pred prijavo kliknete na znak plus (+).

Po kliku se pod prijavo prikaže priloga A ter seznam prilog B, če ste v 6. točki Prijavne vloge navedli sodelujoče organizacije.

 1. V katerem primeru moram oddati obrazec za vpetost?

Na letošnjem razpisu obrazca ni potrebno oddati, saj je A3 minimalni je za vodje vseh projektov enak 0.

 1. Ali v točkah 3. »Prijavitelj - raziskovalna organizacija (RO)« in 6. »Sodelujoče raziskovalne organizacije iz evidence RO ARRS« izberemo šifro univerze ali šifro fakultete?

Ko navajate raziskovalne organizacije, vedno izberete šifro fakultete in ne šifro univerze, saj vam v nasprotnem primeru aplikacija ne bo ponudila možnosti izbire posamezne fakultete.

 1. Ali lahko raziskovalec sodeluje v več projektnih skupinah prijavnih vlog v okviru enega razpisa?

Raziskovalec  lahko sodeluje v več projektnih skupinah prijavnih vlog v okviru enega razpisa, vendar je treba upoštevati izjave, ki jih prijavitelj z oddajo potrdi, in sicer:

 • so vsi člani projektne skupine seznanjeni z obsegom vključitve v predlagani raziskovalni projekt;
 • bomo vse člane projektne skupine, ki pred podpisom pogodbe nimajo urejenega statusa zaposlitve (evidence ARRS) in ne izkazujejo prostih raziskovalnih kapacitet, ustrezno razbremenili/zaposlili za obdobje trajanja raziskovalnega projekta;
 • da bodo člani projektne skupine, katerih dosežki so navedeni v prijavni vlogi, ves čas trajanja projekta sodelovali na projektu;
 1. V humanistiki in družboslovju se izkazuje izpolnjevanje pogoja citiranosti skladno z določili 2. in 3. točke 2. oz. 3. člena Pravilnika o kriterijih za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev za vodjo raziskovalnega projekta (Uradni list RS, št. 53/16) v povezavi z določili pogojev iz metodologije v prijavni vlogi. Navedeno znanstveno delo in citat morata biti izkazana v znanstvenih objavah, ki so opredeljene v Prilogi I k Pravilniku o postopkih (so)financiranja in ocenjevanja ter spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti / PRILOGA 1: Bibliografska merila znanstvene/ I BIBLIOGRAFSKA MERILA ZNANSTVENE USPEŠNOSTI. Kam in na kakšen način se navede citat/e?

Citate se navede v prijavni vlogi pod točko 25. Citati - dokazilo o izpolnjevanju pogoja za vodjo raziskovalnega projekta.

Navedite znanstveno delo (katerega citat boste navajali v nadaljevanju) v skladu z določili 2. in 3. točke 2. oz. 3. člena Pravilnika o kriterijih za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev za vodjo raziskovalnega projekta (Uradni list RS, št. 53/16) v povezavi z določili pogojev iz metodologije, objavljene v okviru javnega razpisa. Pri navedbi uporabite identično obliko zapisa, kakršna je navedena v bazi SICRIS pri Vrednotenju bibliografskih kazalcev raziskovalne uspešnosti po metodologiji agencije.

Nato navedite znanstveno delo, kjer je citat prej navedenega znanstvenega dela, v skladu z določili 2. in 3. točke 2. oz. 3. člena prej navedenega pravilnika, dokumentiran. Pred navedbo uporabite oznako "Prej navedeno znanstveno delo je citirano v:" in v nadaljevanju pri navedbi znanstvenega citata uporabite enako obliko zapisa, kakršna je navedena v bazi SICRIS pri Vrednotenju bibliografskih kazalcev raziskovalne uspešnosti po metodologiji agencije, kjer namesto skupnega števila strani, navedete stran, kjer je citat dokumentiran.

V primeru, da morate, v skladu z metodologijo, navesti dokazilo večjega števila citatov v znanstvenih objavah, mora biti za vsak citat nedvoumno navedena povezava med znanstvenim delom in znanstvenim citatom le-tega.

Opredelitev znanstvenih objav je navedena v Prilogi I k Pravilniku o postopkih (so)financiranja in ocenjevanja ter spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti / PRILOGA 1: Bibliografska merila znanstvene in strokovne uspešnosti / I BIBLIOGRAFSKA MERILA ZNANSTVENE USPEŠNOSTI

 1. Ali se izpolnjevanje pogoja za projekt, če je pri vodji projekta od zagovora doktorata minilo največ 10 let, preverja glede na datum zagovora doktorata ali po letnici zagovora doktorata?

Kandidat za mladega doktorja je tisti raziskovalec, pri katerem je na dan izteka roka za oddajo prijav na razpis poteklo največ deset let po letu zagovora njegovega prvega doktorata (doktorat v letu 2011 ali kasneje). Pri preverjanju navedenega pogoja agencija v skladu s pravilnikom ne podaljšuje obdobja 10 let, zato mora raziskovalec opraviti prvi doktorat v letu 2011 ali kasneje. Raziskovalec, ki je že izvajal projekt kot mladi doktor, ne more več prijaviti projekta kot mladi doktor.