Mednarodno sodelovanje

Vodilna agencija (Lead Agency)

Razpisi in pozivi

      

Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (v nadaljevanju: agencija) na podlagi 15. člena Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 22/06-uradno prečiščeno besedilo, 61/06-ZDru-1, 112/07, 9/11, 57/12-ZPOP-1A, 21/18 ZNOrg in 9/19; v nadaljevanju: zakon), 8. člena v zvezi s 145. členom Pravilnika o postopkih (so)financiranja in ocenjevanja ter spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti (Uradni list RS, št. 52/16, 79/17, 65/19, 78/20 in 145/20; v nadaljevanju: Pravilnik o postopkih) in Metodologije ocenjevanja prijav za razpise št. 6319-2/2013-38 z dne 5. 6. 2017- uradno prečiščeno besedilo št. 4, 6319-2/2013-39 z dne 11. 12. 2017, št. 6319-2/2013-40 z dne 22. 1. 2018, št. 6319-2/2013-41 z dne 1. 2. 2018, št. 6319-2/2013-42 z dne 19. 2. 2018, št. 6319-2/2013-43 z dne 5. 3. 2018, št. 6319-2/2013-44 z dne 14. 5. 2018, št. 6319-2/2013-45 z dne 20. 6. 2018, št. 6319-2/2013-46 z dne 9. 7. 2018, 6319-2/2013-47 z dne 17. 8. 2018, št. 6319-2/2013-48, z dne 18. 10. 2018, 6319-2/2013-49 z dne 19. 11. 2018, 6319-2/2013-50 z dne 17. 12. 2018, 6319-2/2013-51 z dne 4. 2. 2019, 6319-2/2013-52 z dne 18. 2. 2019, 631-2/2013-53 z dne 13. 5. 2019, 6319-2/2013-54 z dne 14. 10. 2019, 6319-2/2013-55 z dne 28. 10. 2019, 6319-2/2013-56 z dne 2. 12. 2019, 6319-2/2013-57 z dne 3. 2. 2020, 6319-2/2013-58 z dne 18. 5. 2020, 6319-2/2013-59 z dne 14. 9. 2020, 6319-2/2013-60 z dne 5. 10. 2020, 6319-2/2013-61 z dne 30. 11. 2020 in 6319-2/2013-62 z dne 4. 1. 2021; v nadaljevanju: Metodologija), v zvezi z mednarodnim sporazumom o vodilni agenciji z NKFIH (ARRS-NKFIH) – Lead Agency Agreement, Memorandum of Understanding on the Unilateral Administration and Mutual Recognition of Evaluation Procedures, z dne 4. 4. 2014 objavlja
 

Javni razpis za sofinanciranje slovenskega dela skupnih madžarsko slovenskih projektov, kjer NKFIH (National Research, Development and Innovation Office) deluje v vlogi vodilne agencije

 1. Naziv in naslov uporabnika proračunskih sredstev

  Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: agencija).
   
 2. Predmet javnega razpisa

  Predmet javnega razpisa je sofinanciranje slovenskega dela skupnega madžarsko slovenskega raziskovalnega projekta, ki je na javnem razpisu NKFIH (gl. povezavo), kot skupni raziskovalni projekt, v postopku mednarodne recenzije pozitivno ocenjen in predlagan v sofinanciranje.
   
 3. Subjekti, ki se lahko prijavijo na javni razpis

  Na javni razpis se lahko prijavijo raziskovalne organizacije (v nadaljevanju: RO), ki so vpisane v zbirko podatkov o izvajalcih raziskovalne in razvojne dejavnosti (v nadaljevanju: Evidenca RO) in zasebni raziskovalci, ki so vpisani v register zasebnih raziskovalcev, ki ju vodi agencija ter izpolnjujejo pogoje, predpisane z zakonom in s predpisi agencije.

  Če pri prijavi na javni razpis sodeluje več izvajalcev raziskovalne dejavnosti (sodelujoča RO), je prijavitelj matična RO. Matična RO je tista RO, ki vloži prijavo raziskovalnega projekta, je prva navedena na prijavnem obrazcu in pri kateri je zaposlen vodja raziskovalnega projekta ob podpisu pogodbe o (so)financiranju raziskovalne dejavnosti.
   
 4. Cilj javnega razpisa

  Cilj javnega razpisa je izboljšanje in povečanje mednarodnega raziskovalno-razvojno sodelovanja z vključevanjem slovenskih raziskovalcev v skupne madžarsko slovenske raziskovalne projekte.
   
 5. Pogoji javnega razpisa

  5.1. Vstopni pogoji
  (1) Prijavitelj na javni razpis mora biti upravičen subjekt prijave na javni razpis (skladno s 3. točko javnega razpisa).

  (2) Vodja raziskovalnega projekta mora imeti evidenčno številko raziskovalca, kar pomeni, da je vpisan v Evidenco RO ali register zasebnih raziskovalcev, ki ju vodi agencija. Vodja raziskovalnega projekta, ki še nima evidenčne številke raziskovalca, mora izpolniti obrazec ARRS-ZOP-02-2018-1, h kateremu se obvezno priloži Izjavo o nameri zaposlitve, ki jo podpišeta prijavitelj in vodja raziskovalnega projekta.

  (3) Vodja raziskovalnega projekta mora imeti doktorat znanosti in izpolnjevati pogoje raziskovalne uspešnosti za vodjo raziskovalnega projekta, kot jih določajo zakon, Pravilnik o postopkih, Pravilnik o kriterijih za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev za vodjo raziskovalnega projekta (Uradni list RS, št. 53/16) in Metodologija.

  Kvantitativne ocene za posamezne elemente ocenjevanja (A1 in CI) in za posamezno znanstveno vedo, ki so opredeljene v Metodologiji, pridobi in izračuna agencija. Agencija bo za izračun kvantitativne ocene uporabila podatke, ki bodo vpisani v bazah SICRIS (COBISS) in evidencah agencije na dan zaključka javnega razpisa (A1) oziroma na dan zadnjega zajema podatkov v bazah SICRIS (COBISS) pred zaključkom javnega razpisa (CI).

  Za vrednotenje bibliografskih kazalcev raziskovalne uspešnosti raziskovalca (izračun kvantitativnih ocen) morajo raziskovalci sami, preko pooblaščene knjižnice, pravočasno poskrbeti za vnos evidenčne številke raziskovalca iz Evidence RO v normativni zapis za avtorja v bazi normativnih podatkov CONOR.SI.

  (4) Raziskovalni projekt mora biti temeljni projekt.

  (5) Obdobje izvajanja raziskovalnega projekta je lahko največ tri leta.

  (6) Znesek sofinanciranja madžarskega dela raziskovalnega projekta, ki ga sofinancira NKFIH mora presegati znesek sofinanciranja slovenskega dela raziskovalnega projekta. Preračun madžarskega dela raziskovalnega projekta iz HUF v EUR se opravi po tečaju Banke Slovenije na dan objave predmetnega javnega razpisa.

  (7) Slovenski del skupnega madžarsko slovenskega raziskovalnega projekta, ob sočasnem upoštevanju šestega odstavka točke 5.1. predmetnega javnega razpisa, ne sme presegati 100.000 EUR letno.

  (8) Prijava skupnega madžarsko slovenskega raziskovalnega projekta mora biti oddana na razpis, ki ga objavi NKFIH. Slovenski in madžarski del skupnega raziskovalnega projekta morata biti ozko povezana in komplementarna, znanstveni prispevek vsake izmed strani mora biti jasno razviden. Skupna prijava madžarsko slovenskega raziskovalnega projekta mora izpolnjevati razpisne pogoje pri NKFIH.

  (9) Prijavitelji raziskovalnih projektov, kjer v prijavi kot izvajalec raziskovalnega projekta nastopa gospodarska družba, morajo skladno z veljavnimi pravili o državnih pomočeh na področju raziskovalne dejavnosti, predložiti tudi izpolnjen obrazec za dodeljevanje državnih pomoči ARRS-DP-LA-2021.

  5.2. Ostali pogoji

  (1) Vodja raziskovalnega projekta in člani projektne skupine morajo imeti za izvajanje raziskovalnih projektov proste kapacitete glede efektivnih ur raziskovalnega dela (največji dovoljeni obseg na osebo znaša 1700 ur letno ali 1 FTE) in morajo biti za izvajanje raziskovalne dejavnosti zaposleni v RO, izvajalki raziskovalnega projekta, ali imeti status zasebnega raziskovalca.

  (2) Vodja raziskovalnega projekta mora biti zaposlen v RO v Republiki Sloveniji, ki izvaja raziskovalni projekt, najmanj v obsegu 40 odstotkov polnega delovnega časa.

  (3) Vodja raziskovalnega projekta mora imeti najmanj 170 efektivnih ur raziskovalnega dela na letnem nivoju, razen direktorjev javnih raziskovalnih zavodov, ki na raziskovalnem projektu lahko sodelujejo z 0 urami.

  (4) Člani projektne skupine (razen mladih raziskovalcev, doktorandov, financiranih iz drugih virov, upokojenih raziskovalcev in direktorjev javnih raziskovalnih zavodov, ki sodelujejo z 0 urami) morajo imeti najmanj 17 efektivnih ur raziskovalnega dela na letnem nivoju.

  (5) Člani projektne skupine morajo imeti evidenčno številko raziskovalca (so vpisani v Evidenco RO oz. register zasebnih raziskovalcev).

  (6) Sodelujoča RO mora biti vpisana v Evidenco RO oz. register zasebnih raziskovalcev ter mora v obdobju izvajanja raziskovalnega projekta sodelovati vsaj s 170 efektivnimi urami raziskovalnega dela, pri čemer znaša minimalni obseg sodelujoče RO v posameznem letu 170 efektivnih ur raziskovalnega dela. Med izvajanjem raziskovalnega projekta je lahko število ur sodelujoče RO v posameznem letu tudi 0 ur.

  (7) Prijavitelj mora imeti z drugimi sodelujočimi RO podpisano pogodbo o ureditvi medsebojnih pravic, obveznosti in odgovornosti.

  (8) Skupni madžarsko slovenski raziskovalni projekt mora biti v postopku ocenjevanja pri NKFIH pozitivno ocenjen in mora NKFIH madžarski del skupnega raziskovalnega projekta sprejeti v sofinanciranje.

  5.3. Izpolnjevanje pogojev

  5.3.1. Vstopni pogoji (točka 5.1.) morajo biti izpolnjeni na dan zaključka javnega razpisa. Dokazila glede izpolnjevanja pogojev iz osmega odstavka točke 5.1. predmetnega javnega razpisa s strani NKFIH pridobi agencija. V primeru neizpolnjevanja vstopnih pogojev se prijava zavrne.

5.3.2. Ostali pogoji (točka 5.2.) morajo biti izpolnjeni ob sklenitvi pogodbe o (so)financiranju raziskovalne dejavnosti, razen pogoja prostih kapacitet glede efektivnih ur raziskovalnega dela vodje in članov projektne skupine ter z njo povezane zaposlitve za raziskovalno dejavnost, kar se preverja na letnem nivoju. V primeru neizpolnjevanja pogojev se pogodba o (so)financiranju raziskovalne dejavnosti ne sklene.
 

 1. Ocenjevalni postopek

  V postopek ocenjevanja se uvrstijo samo pravočasne, pravilno označene in popolne prijave, ki izpolnjujejo vstopne pogoje iz točke 5.1. javnega razpisa.

  Ocenjevalni postopek bo vodila NKFIH. Agencija na podlagi mednarodnega sporazuma o vodilni agenciji z NKFIH (ARRS-NKFIH) – Lead Agency Agreement, Memorandum of Understanding on the Unilateral Administration and Mutual Recognition of Evaluation Procedures, z dne 4. 4. 2014, sofinancira udeležbo slovenskih prijaviteljev v skupnih madžarsko slovenskih raziskovalnih projektih, ki so na razpisu NKFIH v postopku mednarodne recenzije pozitivno ocenjeni in predlagani v sofinanciranje.

  Po zaključenem postopku ocenjevanja NKFIH obvesti agencijo o rezultatih ocenjevalnega postopka in ji posreduje seznam prijav, ki so bile odobrene za sofinanciranje. Prijave, ki jih NKFIH predlaga v sofinanciranje, Znanstveni svet agencije obravnava in sprejme predlog finančno ovrednotenega seznama ter ga posreduje v odločitev direktorju. Direktor agencije na podlagi sklepa o izboru raziskovalnih projektov izda prijaviteljem individualno obvestilo o izboru oziroma zavrnitvi prijave.
   
 2. Obseg sofinanciranja in okvirna višina sredstev javnega razpisa

  Agencija bo ob upoštevanju proračunskih možnosti v sofinanciranje sprejela slovenski del madžarsko slovenskih projektov, ki bodo v postopku ocenjevanja NKFIH pozitivno ocenjeni in pri katerih bo NKFIH sofinancirala madžarski del, do največ 350.000 EUR novih sprejetih obveznosti letno. Slovenski del skupnega madžarsko slovenskega raziskovalnega projekta za posamezen raziskovalni projekt (ob sočasnem upoštevanju pravila, da mora znesek sofinanciranja madžarskega dela raziskovalnega projekta, ki ga sofinancira NKFIH, presegati znesek sofinanciranja slovenskega dela raziskovalnega projekta) ne sme presegati 100.000 EUR letno, preračunanih v ekvivalent polne zaposlitve (FTE) po izbrani cenovni kategoriji. Preračun v ekvivalent polne zaposlitve se izvede po veljavni ceni ekvivalenta polne zaposlitve na dan zaključka javnega razpisa. Obseg finančnih sredstev se usklajuje z veljavno ceno ekvivalenta polne zaposlitve za posamezno leto.
   
 3. Način sofinanciranja

  Z izbranim prijaviteljem na javni razpis bo sklenjena pogodba o (so)financiranju raziskovalne dejavnosti, s katero se podrobno uredi način sofinanciranja ter druge pravice, obveznosti in odgovornosti pogodbenih strank.

  Upravičeni stroški se določijo v skladu z Uredbo o normativih in standardih za določanje sredstev za izvajanje raziskovalne dejavnosti financirane iz Proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 103/11, 56/12, 15/14, 103/15, 27/17, 9/18, 62/19 in 105/20).
   
 4. Odprti dostop do recenziranih znanstvenih objav in spletni dostop do informacij o raziskovalnem projektu

  V skladu z določili veljavne nacionalne strategije odprtega dostopa do znanstvenih objav in raziskovalnih podatkov morajo biti vse recenzirane znanstvene objave, ki izhajajo iz izvajanja raziskovalnega projekta, objavljene v odprtem dostopu. Recenzirana znanstvena objava mora v skladu s 105. členom Pravilnika o postopkih vsebovati tudi podatke o financerju ali financerjih ter številko raziskovalnega projekta.

  Prijavitelj mora po odobritvi sofinanciranja raziskovalnega projekta na spletnem mestu svoje RO odpreti posebno spletno stran oziroma podstran, ki bo namenjena raziskovalnemu projektu ter bo omogočala diseminacijo dosežkov. Obvezne minimalne vsebine spletne strani so: vsebinski opis raziskovalnega projekta z osnovnimi podatki glede sofinanciranja, sestava projektne skupine s povezavami do podatkov v sistemu SICRIS, faze raziskovalnega projekta in opis njihove realizacije, bibliografske reference, ki izhajajo neposredno iz izvajanja raziskovalnega projekta ter navedba logotipa agencije in drugih sofinancerjev. Vsebine, ki so zajete v sistemu SICRIS, naj bodo povezane in jih ni potrebno podvajati. Spletna stran predstavitve raziskovalnega projekta mora ostati aktivna še pet (5) let po zaključku raziskovalnega projekta. O vzpostavitvi spletne strani izvajalec poroča v vmesnem in zaključnem poročilu.
   
 5. Razpisna dokumentacija

  Prijavna vloga na javni razpis mora obvezno vsebovati naslednje izpolnjene in podpisane obrazce in dokumente:
  1. ARRS-NKFIH-2021;
  2. ARRS-ZOP-02-2018-1 in Izjava o nameri zaposlitve (če vodja raziskovalnega projekta nima evidenčne številke raziskovalca);
  3. ARRS-DP-LA-2021 (če v prijavi kot izvajalec raziskovalnega projekta nastopa gospodarska družba).
    
 6. Način, oblika in prijavni roki za predložitve prijav

  Prijava na javni razpis se izpolni in odda na obrazcu Prijavna vloga ARRS-NKFIH-2021. Prijava na javni razpis se lahko odda na način določen v točki 11.1. ali na način določen v točki 11.2..

  11.1. Oddaja prijave s kvalificiranim digitalnim podpisom

  Prijava se izpolni, digitalno podpiše in odda na obrazcu Prijavna vloga ARRS-NKFIH-2021 na elektronska poštna naslova: LA.NKFIH@arrs.si in GlavnaPisarna@arrs.si 

  Prijava z digitalnim podpisom se šteje za pravočasno, če je izpolnjena in opremljena z obema digitalnima podpisoma (zakoniti zastopnik oz. pooblaščena oseba RO in vodja raziskovalnega projekta) ter oddana na elektronski poštni naslov: LA.NKFIH@arrs.si.

  Prijava z digitalnim podpisom se šteje za pravočasno, če je izpolnjena in opremljena z obema digitalnima podpisoma ter oddana na elektronski poštni naslov: LA.NKFIH@arrs.si do vključno 18. 3. 2021 do 15.00.

  Prijava se na elektronski naslov: LA.NKFIH@arrs.si odda tudi na obrazcu ARRS-NKFIH-2021-Pr.doc, kjer je Pr priimek vodje raziskovalnega projekta. Obe obliki prijave, elektronska brez digitalnega podpisa in digitalno podpisana, morata biti vsebinsko popolnoma enaki.

  Prijavitelj mora v sedmih dneh od dneva zaključka javnega razpisa na elektronski poštni naslov: LA.NKFIH@arrs.si oddati tudi skupno prijavno vlogo, ki je bila oddana na razpis NKFIH.

  11.2. Oddaja prijave brez kvalificiranega digitalnega podpisa

  V primeru, ko prijavitelj (zastopnik oziroma pooblaščena oseba prijavitelja in/ali vodja raziskovalnega projekta) nimata digitalnega podpisa, se prijava izpolni in odda v elektronski obliki kot digitalno nepodpisana na elektronski poštni naslov: LA.NKFIH@arrs.si na obrazcu ARRS-NKFIH-2021-Pr.doc, kjer je Pr priimek vodje raziskovalnega projekta in v tiskani obliki, ki mora biti opremljena z lastnoročnim podpisom zastopnika oziroma pooblaščene osebe prijavitelja in vodje raziskovalnega projekta ter žigom prijavitelja.

  Obe obliki prijave, elektronska brez digitalnega podpisa in tiskana, morata biti vsebinsko popolnoma enaki.

  Tiskano prijavo je treba dostaviti v zaprti ovojnici z oznako “NE ODPIRAJ – Prijava na vodilno agencijo NKFIH” ter z nazivom in naslovom prijavitelja na naslov: Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana.

  Prijava brez digitalnega podpisa se šteje za pravočasno, če v tiskani obliki prispe na naslov agencije do vključno 18. 3. 2021 do 15.00. Kot pravočasne se štejejo tudi prijave, oddane priporočeno po pošti iz Slovenije najkasneje do 18. 3. 2021 do 15.00 (poštni žig).

  Prijavitelj mora v sedmih dneh od dneva zaključka javnega razpisa na elektronski poštni naslov: LA.NKFIH@arrs.si  oddati tudi skupno prijavno vlogo, ki je bila oddana na razpis NKFIH.

  11.3. Popolnost prijav

  Prijava se šteje za formalno popolno, če vsebuje v celoti in pravilno izpolnjen predpisan obrazec v predpisani obliki in je oddana na predpisan način (točka 11.1. - elektronska; točka 11.2. - elektronska in tiskana) ter vsebuje vse zahtevane priloge, kot jih določa ta javni razpis.

  Nepravočasne prijave bo komisija za odpiranje prijav s spremnim dopisom neodprte vrnila prijaviteljem. Prijave, ki bodo oddane na način, ki je določen v točki 11.2. in bodo nepravilno označene, jih bo komisija za odpiranje prijav s spremnim dopisom neodprte vrnila prijaviteljem. Če iz ovojnice ne bo mogoče razbrati prijavitelja, bo komisija za odpiranje prijav prijavo odprla.

  Nepopolne prijave bodo obravnavane v skladu s Pravilnikom o postopkih.
   
 7. Čas in kraj odpiranja prijav

  Odpiranje prijav bo predvidoma 22. 3. 2021 ob 10. uri v prostorih agencije.
   
 8. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu javnega razpisa

  Prijavitelji bodo o rezultatih javnega razpisa obveščeni v roku osmih dni od sprejema odločitve pristojnega organa.
   
 9. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo

  Razpisna dokumentacija je dosegljiva na spletni strani agencije: http://www.arrs.gov.si/sl/razpisi/ Vse dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom dobijo interesenti na spletnih straneh agencije http://www.arrs.gov.si/sl/ oziroma na Javni agenciji za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana. Kontaktna oseba: Aleksandra Panič, tel. +386 1 400 5924, e-pošta: aleksandra.panic@arrs.si 

 

Prof. dr. Robert Repnik,
direktor

Datum: 18. 1. 2021
Številka: 5100-4/2021-1

Objavljeno v Uradnem listu RS, št. 10/2021 z dne 22. 1. 2021.

 

Razpisna dokumentacija: