Raziskovalni projekti

Razpisi in pozivi

      
Rokovnik

Javna agencija za znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana, na podlagi 33. člena v povezavi z 12. členom Zakona o znanstvenoraziskovalni in inovacijski dejavnosti (Uradni list RS, št. 186/21 in 40/23) ter 10., 13. in 129. člena Splošnega akta o postopkih (so)financiranja in ocenjevanja ter spremljanju izvajanja znanstvenoraziskovalne dejavnosti (Uradni list RS, št. 166/22; v nadaljnjem besedilu: splošni akt o postopkih) objavlja

Javni razpis za povračilo stroškov znanstvenih objav v odprtem dostopu (za leto 2023)


1. Naziv in sedež uporabnika proračunskih sredstev

Javna agencija za znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: agencija).
 

2. Predmet javnega razpisa

Predmet javnega razpisa je povračilo stroškov znanstvenih objav, ki so bile objavljene v odprtem dostopu1 (v nadaljnjem besedilu: stroški APC).
 

3. Cilj javnega razpisa

Cilj javnega razpisa je povračilo stroškov APC, ki kot inovativno orodje za promocijo slovenske znanosti v skladu z Nacionalno strategijo odprtega dostopa do znanstvenih objav in raziskovalnih podatkov v Sloveniji 2015–2020 ter Resolucijo o znanstvenoraziskovalni in inovacijski strategiji Slovenije 2030 (Uradni list RS, št. 49/22) omogoča približevanje načelom Načrta S (angl. Plan S)2.
 

4. Subjekti, ki se lahko prijavijo na javni razpis

Na javni razpis se lahko prijavijo raziskovalne organizacije, ki so na dan zaključka javnega razpisa vpisane v zbirko podatkov o izvajalcih znanstvenoraziskovalne dejavnosti ali zasebni raziskovalci, ki so na dan zaključka javnega razpisa vpisani v register zasebnih raziskovalcev, ki ju vodi agencija, ter izpolnjujejo pogoje predpisane z zakonom, ki ureja znanstvenoraziskovalno dejavnost in s predpisi agencije (v nadaljnjem besedilu: prijavitelj). 
 

5. Pogoji za kandidiranje in dodelitev sredstev (so)financiranja

Prijavitelji so za povračilo stroškov APC upravičeni pod naslednjimi pogoji:

5.1. Prijavitelji lahko kandidirajo, če gre za:

  • objave v odprtodostopnih revijah (celotna vsebina revije je odprtodostopna);
  • odprte objave v naročniških revijah, ki so del preoblikovalnih pogodb in zmanjka vavčerjev;
  • odprte objave v naročniških revijah in prijavitelj ni član nacionalnega konzorcija za preoblikovalne pogodbe z založniki naročniških znanstvenih revij;
  • odprte objave v naročniških revijah, ki niso del preoblikovalnih pogodb, jih pa založniki deklarirajo kot preoblikovalne revije;
  • za odprte objave v naročniških revijah in prijavitelj še ni sklenil preoblikovalne pogodbe z založniki;
  • odprte objave v okviru kakršnekoli druge platforme za recenzirane znanstvene objave.

5.2. Prijavitelji so plačali stroške APC med 2. 9. 2022 in 1. 6. 2023.

5.3. Znanstvene objave morajo biti v skladu s splošnim aktom o postopkih razvrščene vsaj v kategoriji A', pri čemer velja uvrstitev v A' glede na seznam BIBLIO-A (http://home.izum.si/COBISS/bibliografije/Kateg-medn-bibl-baze.html) z dne 9. 6. 2023.

5.4. Znanstvena objava, objavljena v odprtem dostopu, mora vsebovati navedbo agencije kot (so)financerja znanstvenoraziskovalnega dela, iz katerega izhaja znanstvena objava.

5.5. Prijavitelj s (so)financiranjem ne bo presegel dovoljenih zneskov pomoči po pravilu »de minimis«.
 

6. Okvirna višina sredstev javnega razpisa in višina povračila stroškov APC

Obseg sredstev za realizacijo javnega razpisa znaša okvirno 800.000,00 EUR. Javni razpis bo realiziran glede na razpoložljiva sredstva v proračunu Republike Slovenije in finančnem načrtu agencije.

Agencija bo v okviru javnega razpisa za izplačilo povračila stroškov znanstvenih objav v odprtem dostopu povrnila strošek APC. V primeru, da bo vsota zneskov vseh prijav višja od razpisanih sredstev javnega razpisa, se vrednost povračila za posamezno objavo proporcionalno zniža glede na razpisana sredstva in vrednosti vseh prejetih prijav.

Stroškov znanstvenih objav, financiranih v okviru tega javnega razpisa, ni dovoljeno ponovno uveljavljati v finančnih poročilih o porabi sredstev agencije kot stroške raziskovalnega projekta / programa, financiranega s strani agencije.

Agencija in izbrani prijavitelj bosta medsebojne pravice, obveznosti in odgovornosti glede sofinanciranja povračila stroškov APC uredila s pogodbo.
 

7. Izbor prijav

Predlog finančno ovrednotenega seznama prijav, ki ga pripravi uradna oseba agencije, obravnava Znanstveni svet agencije in na njegovi podlagi s sklepom sprejme predlog sklepa o izboru prijav za sofinanciranje stroškov APC s predlogom finančno ovrednotenega seznama prijav (v nadaljnjem besedilu: predlog sklepa ZSA o izboru prijav). Na podlagi predloga sklepa ZSA o izboru prijav direktor agencije sprejme sklep o izboru prijav, s katerim odloči, ali se prijava izbere ali ne izbere za (so)financiranje (v nadaljnjem besedilu: sklep direktorja o izboru prijave).

Prijavitelji, katerih prijave bodo izpolnjevale pogoje tega javnega razpisa, bodo izbrani za povračilo stroškov znanstvenih objav v odprtem dostopu ob upoštevanju omejitev iz točke 6. tega javnega razpisa.
 

8. Oddaja prijave

8.1. Način in oblika oddaje prijave

Prijavo se odda preko elektronskega prijavnega sistema v elektronski obliki. Prijavo se izpolni in odda na prijavnem obrazcu ARIS-RI-OD-APC-2023 preko spletnega portala Digital Forms. Prijava mora biti elektronsko podpisana (kvalificiran digitalni podpis ni potreben) s strani zastopnika ali pooblaščene osebe prijavitelja in vodje raziskovalnega projekta oz. programa. Prijava na spletni portal Digital Forms  je možna z uporabniškim imenom in geslom. Navodila o uporabi Digital Forms in ostale informacije o prijavi v portal so dostopne na vstopni strani portala.

Prijavni obrazec mora vsebovati naslednje priloge, ki se jih naloži na prijavnem obrazcu preko spletnega portala Digital Forms, in sicer:

  1. račun, iz katerega je razviden naslov znanstvene objave in prijavitelj kot plačnik;
  2. dokazilo o plačilu3 stroška APC, izvedenem med 2. 9. 2022 in 1. 6. 2023;
  3. znanstveno objavo v odprtem dostopu, za katero prijavitelj kandidira za povračilo stroškov APC, z jasno razvidno navedbo agencije kot (so)financerja znanstvenoraziskovalnega dela, iz katerega izhaja znanstvena objava;
  4. obrazec za dodeljevanje pomoči »de minimis« (naložitev obrazca je potrebna le, če je prijavitelj gospodarska družba).

8.2. Rok za oddajo prijave

Prijava mora biti oddana vključno do 15. 6. 2023 do 14.00.


9. Kraj, datum in čas odpiranja prijav

Odpiranje prijav bo predvidoma 16. 6. 2023 ob 10.00 v prostorih agencije. Pri elektronskih prijavah odpiranje pomeni evidentiranje prispelih prijav v okviru elektronskega prijavnega sistema.


10. Popolnost prijav

Uradna oseba odpira samo v roku oddane prijave.

Prijava se šteje za formalno popolno, če je oddana na predpisanih obrazcih in v predpisani obliki ter vsebuje vse zahtevane podatke in priloge, kot jih določa ta javni razpis.

Nepopolne prijave in formalno nepopolne prijave, ki jih prijavitelj v roku ne dopolni, se zavržejo s sklepom, ki ga izda direktor agencije ali oseba, ki jo direktor agencije pooblasti. 
 

11. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu javnega razpisa

O izidu javnega razpisa bodo prijavitelji obveščeni v osmih dneh od sprejetja sklepa direktorja agencije o izboru prijav. 
 

12. Kraj in čas ter spletni naslov, kjer lahko zainteresirani dostopajo do razpisne dokumentacije

Razpisna dokumentacija je dostopna na spletni strani agencije: http://www.arrs.si/sl/razpisi/.

Dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom in razpisno dokumentacijo lahko pridobite na agenciji v času uradnih ur po predhodnem dogovoru pri uradni osebi, pristojni za javni razpis, Tadeju Mauharju, po e-pošti: tadej.mauhar@arrs.si oz. po tel. +386 1 400 59 70.

 

Dr. Špela Stres,
v. d. direktorja

 

Številka: 6316-5/2023-1
Datum: 11. 5. 2023

 

Pravne podlage:


Razpisna dokumentacija:


1 Objava v odprtem dostopu (imenovana tudi zlati odprti dostop) omogoči, da je članek odprto dostopen takoj ob objavi, avtorskopravni vidik je upravljan s prostimi licencami, avtorji zadržijo materialne avtorske pravice, v repozitorij je lahko shranjen originalni objavljeni članek. Morebitni strošek odprtosti članka (Article Processing Charges, APC) plača avtor, bralec nima stroškov. Sredstva za plačilo stroškov odprtosti članka lahko avtorju zagotovijo matična raziskovalna organizacija, financer raziskave ali druga organizacija. Kritje lahko zagotovi tudi založnik v okviru svoje poslovne politike. Odprtost znanstvenih člankov je ob plačilu stroškov odprte objave možno zagotoviti tudi v hibridnih revijah. To so naročniške revije, ki ob plačilu stroškov odprte objave vzpostavijo odprt dostop do celotne vsebine članka, avtorji ob uporabi prostih licenc, na primer Creative Commons, zadržijo materialne avtorske pravice, in podelijo dovoljenje za uporabo tretjim osebam v skladu s pogoji izbrane licence. (vir: Nacionalna strategija odprtega dostopa do znanstvenih objav in raziskovalnih podatkov v Sloveniji 2015-2020)

https://www.scienceeurope.org/our-priorities/open-access 

3 Kot dokazilo o plačilu štejejo npr. potrdilo UJP o bremenitvi podračuna, izpisek banke o plačilu, izpisek poslovne kartice oziroma stroška.