Raziskovalni projekti

Razpisi in pozivi

Pogosta vprašanja - Javni razpis za (so)financiranje raziskovalnih projektov za leto 2024

Rokovnik
Razpis

Pomoč pri izpolnjevanju Prijavnega obrazca ARIS-RPROJ-JR-Prijava-2024 na spletnem portalu agencije Digital Forms

Vprašanja glede javnega razpisa posredujte na elektronski naslov razpis-projekti@aris-rs.si

Vprašanja - splošno: 

1. Koliko projektov lahko prijavim na razpis?

V okviru razpisa lahko posamezen raziskovalec kandidira kot vodja le enega raziskovalnega projekta in mora imeti v evidenci izvajalcev znanstvenoraziskovalne dejavnosti pri ARIS (v nadaljnjem besedilu: Evidenca RO)status raziskovalca in ne strokovnega oziroma tehničnega sodelavca.
 

2. Katera klasifikacija ved in področij se bo upoštevala v postopkih letošnjega razpisa?

ARIS bo v postopku ocenjevanja in razreza sredstev v okviru letošnjega razpisa uporabila dve klasifikaciji:

 • Klasifikacijo raziskovalnih ved, področij in podpodročij ARIS (klasifikacija ARIS), ki  je določena v Prilogi 2 metodologije.
 • Klasifikacijo ved in področij panelov ERC (klasifikacija ERC), ki je določena v Prilogi 3 metodologije.

Preglednica vsebinskih prekrivanj med področji klasifikacije ARIS in področji klasifikacije ERC je objavljena v Javnem razpiu za (so)financiranje raziskovalnih projektov za leto 2024 na tej povezavi.  

Razrez sredstev na javnem razpisu je opredeljen po raziskovalnih vedah oziroma področjih panelov, kot jih opredeljuje klasifikacija ved in področij panelov ERC (klasifikacija ERC; ERC vede, ERC področja).

Kandidate za vodje projektov bo ARIS ocenjevala v vedi in na področju glede na klasifikacijo ARIS, ki ju prijavitelj navede v prijavnem obrazcu. Recenzenti so določeni glede na klasifikacijo ARIS. Prav tako se bo glede na klasifikacijo ARIS preverjalo vstopne pogoje vodje projekta.

Prijavitelj interdisciplinarne raziskave se prijavi na eno ERC področje, za ocenjevanje pa izbere osnovno vedo in področje glede na klasifikacijo ARIS, ki se vsebinsko prekriva z izbranim ERC področjem, in navede drugo vedo in področje glede na klasifikacijo ARIS, ki sta vključena v prijavljeni interdisciplinarni raziskovalni projekt. Pri izbiri druge vede in področja ni omejitev.

Mednarodni panel  bo organiziran na ravni ERC ved.
 

3. Kateri projekti morajo slediti strateškemu cilju Republike Slovenije in Evropske unije?

V letošnjem razpisu morajo pri prijavi interdisciplinarnih projektov prijavitelji v točki 6 prijavnega obrazca navesti, kateremu strateškemu cilju Slovenije in Evropske unije sledi predlog raziskovalnega projekta:

 • Zeleni prehod
 • Digitalni prehod

Strateška cilja, ki ju je opredelilo ministrstvo, pristojno za znanost, sta predstavljena v predlogu Priporočila Sveta o paktu za raziskave in inovacije v Evropi (COM/2021/407), v predstavitvi Evropskega zelenega prehoda na spletni strani Evropske komisije ter v poročilu Skupnega raziskovalnega središča (JRC) "The twin green & digital transition: How sustainable digital technologies could enable a carbon-neutral EU by 2050".
 

4. V zadnjih petih letih sem bil/a na starševskem dopustu. Kje lahko to navedem v prijavni vlogi?

Daljšo odsotnost, kot npr. starševski dopust, bolniška odsotnost  (daljše od šestih mesecev), vpišite v točko 10 prijavne vloge. V točki 10a vpišite število otrok, na katere se odsotnost nanaša.
 

5. Kdaj mora imeti vodja projekta proste kapacitete, ob prijavi na razpis ali ob podpisu pogodbe?

Proste kapacitete mora vodja projekta imeti ob podpisu pogodbe. Predvideni začetek (so)financiranja izvajanja projektov je 1. 10. 2024 in je odvisen od razpoložljivih sredstev v proračunu Republike Slovenije in finančnem načrtu ARIS, ter drugih objektivnih okoliščin, ki lahko vplivajo na izvedbo javnega razpisa. O morebitni spremembi predvidenega datuma začetka (so)financiranja izvajanja projektov bodo prijavitelji obveščeni med postopkom javnega razpisa.. Razbremenitev lahko poteka le v okviru že potekajočih projektov in programov ali pa s pedagoškimi razbremenitvami (na univerzah) in ne s spremembo števila ur na novem projektu. Paziti pa je treba, da na potekajočih projektih vodje obdržijo najmanj 170 efektivnih ur raziskovalnega dela letno, vodje projektov iz Programa dr. Aleša Debeljaka (v nadaljevanju Program AD) pa morajo na projektu sodelovati najmanj v višini 340 efektivnih ur raziskovalnega dela letno.
 

6. Ali mora imeti vodja raziskovalnega projekta zaposlitev v organizaciji prijaviteljici ob prijavi na razpis?

Ne, vodja projekta mora biti zaposlen v organizaciji prijaviteljici ob podpisu pogodbe o (so)financiranju znanstvenoraziskovalne dejavnosti. Vodja projekta mora biti zaposlen v RO v Republiki Sloveniji, ki izvaja raziskovalni projekt, najmanj v obsegu 20 odstotkov polnega delovnega časa. Vodja projekta iz Programa AD mora imeti na tem projektu evidentiran vsaj 20 odstotni delež zaposlitve za raziskovalno dejavnost.
 

7. Ali lahko za vodjo projekta kandidira tudi raziskovalec, ki trenutno še ni zaposlen v raziskovalni organizaciji – prijaviteljici?

Za vodjo projekta lahko kandidira tudi raziskovalec, ki trenutno še ni zaposlen v raziskovalni organizaciji – prijaviteljici (v nadaljnjem besedilu: RO prijaviteljica). V primeru odobritve projekta mora biti vodja projekta zaposlen pri RO prijaviteljici najkasneje ob podpisu pogodbe o (so)financiranju projekta.

Pred začetkom izpolnjevanja prijave mora RO prijaviteljica raziskovalca dodati na svoj seznam raziskovalcev na spletnem portalu ARIS Digital Forms.
 

8. Ali lahko za vodjo projekta kandidira tudi raziskovalec, ki trenutno še nima evidenčne številke v Evidenci RO?

Ne. Vodja projekta mora biti za prijavo na razpis vpisan v Evidenco RO in mora imeti evidenčno številko raziskovalca. Vodja projekta mora v prijavni obrazec vpisati evidenčno številko, pod katero je voden v Evidenci RO. Za raziskovalce, ki želijo kandidirati kot vodje, a še nimajo svoje evidenčne številke v Evidenci RO, mora RO prijaviteljica poslati agenciji obrazec Podatki o vodji raziskovalnega projekta  za vpis v Evidenco RO ob prijavi na javni razpis oz. javni poziv – prva zaposlitev v raziskovalni organizaciji ter Izjavo o nameri zaposlitve (ARIS-ZOP-02/2023-1).

Na podlagi zgoraj navedene dokumentacije se raziskovalcu določi evidenčna številka. Po pridobitvi evidenčne številke mora raziskovalec čim prej, oziroma pred zaključkom javnega razpisa, poskrbeti za vnos svojih bibliografskih podatkov v bazo COBISS/SICRIS (glej določila točke 6.1.4. razpisa: » Kvantitativne ocene za posamezne elemente ocenjevanja (A1 in CI) in za posamezno vedo klasifikacije ARIS, ki so določene v metodologiji, pridobi in izračuna ARIS. ARIS bo za izračun kvantitativne ocene uporabila podatke, ki bodo vpisani v bazah SICRIS (COBISS) in evidencah ARIS na dan zaključka javnega razpisa (A1) oziroma na dan zadnjega zajema podatkov v bazah SICRIS (COBISS) pred zaključkom javnega razpisa (CI).«

Za vrednotenje bibliografskih meril raziskovalne uspešnosti raziskovalca (izračun kvantitativnih ocen) morajo raziskovalci sami, preko pooblaščene knjižnice, pravočasno poskrbeti za vnos evidenčne številke raziskovalca iz Evidence RO, v normativni zapis za avtorja v bazi normativnih podatkov CONOR.SI.
 

9. Ali v projektni skupini lahko sodelujejo raziskovalci z 0 urami?

Minimalna letna obremenitev raziskovalca za posamezni projekt je 34 efektivnih ur raziskovalnega dela (razen mladih raziskovalcev, doktorandov, financiranih iz drugih virov, upokojenih raziskovalcev in direktorjev JRZ, ki pri projektu lahko sodelujejo le z 0 urami).
 

10. Ali projekt lahko izvaja samo ena raziskovalna organizacija?

 Projekt lahko izvaja samo ena ali več raziskovalnih organizacij, razen pri velikih temeljnih projektih, ki obvezno vključujejo najmanj dve po tipu (glede na status) različni slovenski RO (raziskovalni zavod ali univerzo oziroma samostojni visokošolski zavod ali gospodarsko družbo).
 

11. Na spletnem portalu ARIS Digital Forms sem kot evidentiran raziskovalec poslal zahtevo za geslo, ki pa ni prispelo na moj elektronski naslov.

Pred prijavo v spletni portal je potrebno preveriti pravilnost elektronskega naslova, ki je vpisan v Evidenci RO. Geslo je poslano na elektronski naslov, ki je vpisan v Evidenci RO. Če elektronski naslov ni ustrezen oz. je napačen, lahko zahtevate njegovo spremembo v Sektorju za pravne in skupne zadeve ARIS.
 

12. Ali je prijavni vlogi potrebno priložiti dokazila npr. izjavo o sofinanciranju, sodelovanju, zaposlitvi, …?

Ne. S podpisom prijavne vloge zagotavljate vse, kar je navedeno v točki E.Izjave prijavitelja. Prijavitelji projektov, kjer v prijavi kot izvajalec, soizvajalec ali sofinancer projekta nastopa gospodarska družba, v prijavni vlogi k točki 29 priložijo izpolnjen Obrazec za dodeljevanje državnih pomoči ARIS-RPROJ-JR-Prijava-2024-DPv obliki pdf. Pri izpolnjevanju obrazca bodite pozorni, da v prazno polje v točki »1. Gospodarska družba ______________ iz prijave je:«, navedete ime gospodarske družbe. V primeru, da za posamezno prijavno vlogo oddajate več obrazcev za dodeljevanje državnih pomoči, obrazce združite v eno pdf datoteko.
 

13. V prijavnem obrazcu ne morem vpisovati podatkov v polju pri 9. točki! (9. Citati - dokazilo o izpolnjevanju citiranosti za vodjo raziskovalnega projekta)

Vnosno polje pri 9. točki je odprto samo za temeljne in aplikativne projekte s področij humanistike, družboslovja in za interdisciplinarne raziskave, kjer sta humanistika in družboslovje primarni vedi po klasifikaciji ARIS. V skladu z Metodologijo ocenjevanja prijav v postopkih za (so)financiranje znanstvenoraziskovalne dejavnosti, ki jo sprejme znanstveni svet ARIS (v nadaljnjem besedilu: metodologija, ki ureja ocenjevanje prijav), se za preostale vede za citiranost upošteva podatek iz baze SICRIS (COBISS) in ga v prijavo ni potrebno vpisovati, zato za ostale vede vnosnega polja ni mogoče izpolnjevati. Za vse vede po klasifikaciji ARIS (tudi za humanistiko in družboslovje) velja, da se izjemnost pri citiranosti navede v točki 20. prijavne vloge (Kratka predstavitev vodje raziskovalnega projekta – življenjepis). 
 

14. Ali lahko kot vodja projekta nastopa raziskovalec, ki ni slovenski državljan?

Tuje državljanstvo ne predstavlja ovire za prijavo na javnem razpisu za sofinanciranje raziskovalnih projektov, ob izpolnjevanju vseh ostalih razpisnih pogojev, razen v primeru prijave temeljnega raziskovalnega projekta – Program AD. Raziskovalec mora biti za prijavo na javni razpis vpisan v Evidenco RO in mora imeti evidenčno številko raziskovalca.
 

15. Kako razporedimo raziskovalne ure raziskovalnega projekta?

 V točki 18 prijavnega obrazca najprej izberete cenovno kategorijo (razen pri podoktorskem projektu, kjer je izbor samodejen). Nato v točki 16 »Sodelujoče raziskovalne organizacije iz evidence RO ARIS« dodate sodelujoče RO, če prijava vključuje več RO. Nato z izbiro gumba »RAZPOREDITEV UR« raziskovalne ure razporedite med člane projektne skupine znotraj posamezne RO. Ko shranite vnos sodelujočih RO, vam aplikacija samodejno pokaže ure posamezne RO in vse ure projekta glede na dodeljeno cenovno kategorijo.
 

16. V katerih primerih ne morem kandidirati na javnem razpisu?

Na javni razpis se kot vodja projekta ne more prijaviti raziskovalec, ki je v zadnjih treh letih pred letom začetka javnega razpisa prejel negativno oceno zaključnega poročila za projekt, pri katerem je bil vodja projekta.

Na javni razpis se kot vodja projekta ne more prijaviti raziskovalec, katerega prijava projekta, pri katerem je bil vodja projekta, je na predhodnem razpisu prejela manjše število točk od točk, ki določajo skupni mejni prag vsote vseh ocen, kot ga določata 71. oziroma 72. člen splošnega akta. Skupni mejni prag je določen v splošnem aktu, metodologiji, ki ureja ocenjevanje prijav in razpisu, in sicer 10 točk za temeljni projekt oziroma temeljni podoktorski projekti projekt, ter 12 točk za aplikativni projekt oziroma aplikativni podoktorski projekti projekt.

Na javnem razpisu lahko kot vodje projektov sodelujejo le tisti raziskovalci, ki so eno leto po datumu za oddajo prijave vodje največ enega projekta, ki ga (so)financira ARIS, v to omejitev pa se šteje tudi projekt s podaljšanim rokom za zaključek izvajanja projekta iz 81. člena splošnega akta oziroma 104. člena predpisa, ki je veljal pred sprejetjem tega splošnega akta. V omejitev iz prejšnjega stavka se ne štejejo ciljni raziskovalni programi (CRP) in projekti iz 3. točke 3. člena splošnega akta in 103. člena splošnega akta ter nov projekt, prav tako se vanjo ne štejejo projekti iz 102. člena splošnega akta, ki se (so)financirajo v obsegu, manjšem od 50.000,00 EUR letno.

17. V katerem primeru moram oddati obrazec za vpetost?

Za namen prijave na javni razpis za (so)financiranje raziskovalnih projektov obrazca ni potrebno oddati, saj je A3 minimalni za vodje vseh projektov enak 0.
 

18. Ali v točki »1. Prijavitelj - raziskovalna organizacija« izberemo šifro univerze ali šifro fakultete?

Najprej izberete šifro javne univerze z nazivom, ki jo vpišete v vnosno polje »Prijavitelj – raziskovalna organizacija«, nato v vnosno polje »Organizacijska enota raziskovalne organizacije – samo za članice v primeru javne univerze« vpišete šifro članice javne univerze in naziv članice. Podatek se samodejno prenese v točko 16 prijavne vloge.
 

19. Ali izpolnjujem pogoje za vodjo projekta?

Raziskovalec, ki želi kandidirati na razpisu, mora izpolnjevati pogoje navedene v »Kriterijih za ugotavljanje izpolnjevanja izkazovanja mednarodno primerljivih raziskovalnih rezultatov in obdobje zajema mednarodno primerljivih raziskovalnih rezultatov za vodjo raziskovalnega projekta in programa« (http://www.aris-rs.si/sl/akti/kriteriji-vodja-jan23.asp).

Omenjeni kriteriji določajo, da se minimalni oceni (A1 in A3) in število čistih citatov določijo v metodologiji, ki ureja ocenjevanje prijav.

Kvantitativni vstopni pogoji za vodjo raziskovalnega projekta so prav tako opredeljeni v metodologiji, ki ureja ocenjevanje prijav, v poglavju »A. SPLOŠNO - III. Kvantitativni vstopni pogoji za mentorje, vodje raziskovalnih projektov in programov«.

Izračun kvantitativnih vstopnih pogojev za posameznega raziskovalca  je objavljen na spletnih straneh SICRIS (https://cris.cobiss.net/ecris/si/sl).

ARIS bo za izračun kvantitativne ocene uporabila podatke, ki bodo vpisani v bazah SICRIS (COBISS) in evidencah ARIS na dan zaključka javnega razpisa (A1) oziroma na dan zadnjega zajema podatkov v bazah SICRIS (COBISS) pred zaključkom javnega razpisa (CI).

Poleg kvantitativnih vstopnih pogojev, je potrebno upoštevati še določila 66. člena Splošnega akta o postopkih (so)financiranja in ocenjevanja ter spremljanju izvajanja znanstvenoraziskovalne dejavnosti, ki ga lahko najdete na povezavi: http://www.aris-rs.si/sl/akti/23/prav-sof-ocen-sprem-razisk-dej-jan23.asp

Za vrednotenje bibliografskih meril raziskovalne uspešnosti raziskovalca (izračun kvantitativnih ocen) morajo raziskovalci sami, preko pooblaščene knjižnice, pravočasno poskrbeti za vnos evidenčne številke raziskovalca iz Evidence RO, v normativni zapis za avtorja v bazi normativnih podatkov CONOR.SI.
 

20. Ali se seštevek točk pri izračunu ocene A1 zaokrožuje?

V sistemu SICRIS je ocena A1 oziroma njeni posamezni deli izračunana na dve decimalni mesti natančno, pri čemer je upoštevano pravilo zaokroževanja. Tako izračunane ocene predstavljajo eksaktno število, ki ni več predmet zaokroževanja. Dodatno zaokroževanje ocen bi vodilo v manjšo natančnost pri preverjanju izpolnjevanja pogoja minimalne ocene A1 ≥ 0,5.
 

21. Ali lahko raziskovalec sodeluje v več projektnih skupinah prijavnih vlog v okviru enega razpisa?

Raziskovalec  lahko sodeluje v več projektnih skupinah prijavnih vlog v okviru enega razpisa, vendar je treba upoštevati izjave, ki jih prijavitelj z oddajo potrdi, in sicer:

 • so vsi člani projektne skupine seznanjeni z obsegom vključitve v predlagani raziskovalni projekt;
 • bodo vsi člani projektne skupine, ki pred podpisom pogodbe nimajo urejenega statusa zaposlitve (Evidenca RO) in ne izkazujejo prostih raziskovalnih kapacitet, ustrezno razbremenjeni/zaposleni za obdobje trajanja raziskovalnega projekta;
 • da bodo člani projektne skupine, katerih dosežki so navedeni v prijavni vlogi, ves čas trajanja projekta sodelovali na projektu;
   

22. Ali lahko veliki temeljni raziskovalni projekt prijavi zasebni raziskovalec?

Velike projekte lahko prijavijo le raziskovalne organizacije.
 

23. Ali je za oddajo prijave potreben kvalificiran digitalni podpis?

Prijavo se izpolni in odda na prijavnem obrazcu ARIS-RPROJ-JR-Prijava/2024 na spletnem portalu ARIS Digital Forms. Prijava mora biti elektronsko podpisana - kvalificiran digitalni podpis ni potreben.

 

Vprašanja - temeljni in aplikativni projekti:

1. V točki 6.1.2. javnega razpisa je opredeljeno sodelovanje s partnerskimi agencijami po principu vodilne agencije. Kaj to pomeni?

Cilj tovrstnega sodelovanja je izboljšanje in povečanje mednarodnega raziskovalno-razvojnega sodelovanja.

Navedeno pomeni, da prijavitelji (v skladu s 4. in 6.1.2. točko javnega razpisa) lahko oddajo:

 • skupni slovensko-madžarski projekt (na podlagi sporazuma z madžarsko agencijo NKFIH),
 • na podlagi sporazuma WEAVE skupni  slovensko-avstrijski,  slovensko-poljski, slovensko-švicarski, slovensko-flamski, slovensko-hrvaški, slovensko-češki oziroma slovensko-luksemburški projekt .

Na podlagi sporazuma WEAVE lahko slovenski raziskovalci oddajo prijavo tudi v kombinaciji z raziskovalci iz dveh navedenih držav, ki hkrati pošljejo prijavno dokumentacijo na partnerski agenciji, kot jo ti dve zahtevata. Ne glede na navedeno ni možno oddati prijave v kombinaciji s flamskimi in češkimi raziskovalci (sodelujoča agencija FWO in GAČR).

Prijavitelj na slovenski strani mora na ARIS poslati prijavno vlogo skladno z določili javnega razpisa, ki ga objavi ARIS. Prijavitelj v partnerski državi mora običajno v enem tednu od predložitve prijave pri vodilni agenciji predložiti identično prijavno vlogo, kot je bila oddana na ARIS tudi na partnersko agencijo. V primeru, da navedena prijavna vloga ni poslana ali je poslana prepozno, je to lahko podlaga za neveljavno prijavo. Partnerska agencija lahko po potrebi zahteva tudi oddajo prijavne vloge na vzporedni javni razpis, ki ga objavi skladno s svojimi pravili. Vse agencije, ki bodo sofinancirale skupni raziskovalni projekt, pred postopkom evalvacije izvedejo preverjanje izpolnjevanja vstopnih pogojev. Pogoj, da se prijavna vloga uvrsti v nadaljnji evalvacijski postopek pri ARIS je, da so izpolnjeni vstopni pogoji tako pri vodilni, kot tudi pri partnerskih agencijah. ARIS je odgovorna in opravi postopek evalvacije prijavljenih raziskovalnih projektov in izbrane raziskovalne projekte predlaga partnerskim agencijam v sofinanciranje. Partnerske agencije oziroma njihovi organi odločanja praviloma predlagajo sofinanciranje projektov brez dodatne evalvacije na njihovi strani. Slovenski delež odobrenega skupnega raziskovalnega projekta sofinancira ARIS, tujega pa vsaka od partnerskih agencij. Odločitev o sofinanciranju skupnega raziskovalnega projekta mora biti za izvedbo sofinanciranja sprejeta pri obeh oz. vseh treh soudeleženih partnerskih agencijah.


2. Ali bo projekt sofinanciran v primeru, da se uvrsti na listo za sofinanciranje le pri ARIS, pri tuji agenciji pa ne?

ARIS v tem primeru skupnega projekta ne bo sofinancirala.
 

3. Ali lahko prijavimo aplikativni raziskovalni projekt v sodelovanju s tujimi raziskovalci na podlagi sporazumov s tujimi agencijami?

Ne. Prijava aplikativnega projekta v sodelovanju s tujimi raziskovalci na podlagi sporazumov s  tujimi agencijami ni mogoča.
 

4. Kaj pomeni določilo v javnem razpisu, da se prijave v okviru partnerstva WEAVE (FWF, NCN, GAČR, HRZZ, FWO, SNSF, FNR), ki so slabše uvrščene od prijav, ki se uvrstijo med 20% najbolje ocenjenih prijavnih vlog, ne uvrstijo v izbor za sofinanciranje?

Prag za sofinanciranje skupnih raziskovalnih projektov partnerstva WEAVE je določen na način, da se morajo te prijave uvrstiti med 20 % najbolje ocenjenih raziskovalnih projektov v okviru sheme izbora prijav pri ARIS (prag za (so)financiranje).
 

5. Ali agencija uvrsti v nadaljnje ocenjevanje projekt kljub temu, da prijava s strani partnerske agencija ne izkazuje izpolnjevanja pogojev?

Ne. Prijava se zaradi neizpolnjevanja pogojev na strani partnerske agencije, tudi na strani vodilne agencije, zavrne.
 

6. Ali je lahko sofinancer aplikativnega projekta raziskovalna organizacija, vpisana v Evidenco RO?

Projektov ne morejo sofinancirati raziskovalne organizacije, vpisane v Evidenco RO, razen gospodarskih družb.
 

7. Koliko denarja predstavlja 25 % sofinanciranja aplikativnega projekta za obdobje treh let? Ali mora biti sofinanciranje obvezno v denarju ali je lahko tudi v materialu in storitvah?

Pri manjšem aplikativnem projektu, ki se s strani ARIS sofinancira v okvirni višini 100.000 EUR letno (300.000 EUR v treh letih), mora sofinancer projekt v treh letih sofinancirati v skupni vrednosti 100.000 EUR. Sofinanciranje mora biti obvezno v denarju. V razpisu je tudi določeno, da je sofinancer aplikativnega projekta lahko soizvajalec istega aplikativnega projekta, največ v višini 10 % obsega projekta,ki ga financira ARIS. V primeru, da je prijavitelj (so)financer aplikativnega projekta, navedena omejitev za prijavitelja ne velja. V primeru, da si sofinancerji delijo deleže sofinanciranja, morajo biti deleži sofinanciranja v % brez decimalnih mest.
 

8. Kako se izkazuje izpolnjevanje pogoja citiranosti v humanistiki in družboslovju? Kam in na kakšen način se navede citat/e?

V humanistiki in družboslovju se izkazuje izpolnjevanje pogoja citiranosti skladno z določili  2. točke prvega odstavka prvega in drugega podpoglavja prvega poglavja 1. člena Kriterijev za ugotavljanje izpolnjevanja izkazovanja mednarodno primerljivih raziskovalnih rezultatov in obdobje zajema mednarodno primerljivih raziskovalnih rezultatov za vodjo raziskovalnega projekta in programa (št. 007-5/2022-3 z dne 16. 5. 2022 in 007-1/2023-1 z dne 2. 2. 2023; vnadaljevanju: kriteriji)  v povezavi z določili pogojev iz metodologije v prijavnem obrazcu. Navedeno znanstveno delo in citat morata biti izkazana v znanstvenih objavah, ki so opredeljene v Prilogi I k Metodologiji ocenjevanja prijav v postopkih za (so)financiranje znanstvenoraziskovalne dejavnosti / PRILOGA 1: Bibliografska merila znanstvene in strokovne uspešnosti/ I BIBLIOGRAFSKA MERILA ZNANSTVENE USPEŠNOSTI.

Citate se navede v prijavni vlogi pod točko 9. Citati - dokazilo o izpolnjevanju pogoja za vodjo raziskovalnega projekta.

Navedite znanstveno delo (katerega citat boste navajali v nadaljevanju) v skladu z določili 2. točke prvega odstavka prvega in drugega podpoglavja prvega poglavja 1. člena kriterijev. Pri navedbi uporabite identično obliko zapisa, kakršna je navedena v bazi SICRIS pri Vrednotenju bibliografskih kazalcev raziskovalne uspešnosti po metodologiji, ki ureja ocenjevanje prijav.

Nato navedite znanstveno delo, kjer je citat prej navedenega znanstvenega dela, v skladu z določili 2. točke prvega odstavka prvega in drugega podpoglavja prvega poglavja 1. člena prej navedenih kriterijev, dokumentiran. Pred navedbo uporabite oznako "Prej navedeno znanstveno delo je citirano v:" in v nadaljevanju pri navedbi citata uporabite enako obliko zapisa, kakršna je navedena v bazi SICRIS pri Vrednotenju bibliografskih kazalcev raziskovalne uspešnosti po metodologiji, ki ureja ocenjevanje prijav, kjer namesto skupnega števila strani, navedete stran, kjer je citat dokumentiran. V primeru, da navajate več citatov, mora biti nedvoumno navedena povezava med znanstvenim delom in citatom le-tega.

V primeru, da morate, v skladu z metodologijo, ki ureja ocenjevanje prijav, navesti dokazilo večjega števila citatov v znanstvenih objavah, mora biti za vsak citat nedvoumno navedena povezava med znanstvenim delom in znanstvenim citatom le-tega. 
 

9. Ali se izpolnjevanje pogoja za vodjo temeljnega oz. aplikativnega projekta preverja doktorat glede na datum zagovora doktorata ali po letnici zagovora doktorata?

Raziskovalec izpolnjuje pogoj za mladega doktorja, če je na dan izteka roka za oddajo prijav na javni razpis poteklo največ sedem let po letu zagovora njegovega prvega doktorata (obdobje zagovora doktorata od 1. 1. 2017 do zaključka javnega razpisa).

Raziskovalec izpolnjuje pogoj za raziskovalca srednje generacije, če je na dan izteka roka za oddajo prijav na javni razpis preteklo največ petnajst let po letu zagovora njegovega prvega doktorata (obdobje zagovora doktorata od 1. 1. 2009 do 31. 12. 2016).

Raziskovalec izpolnjuje pogoj za ostale raziskovalca, če je na dan izteka roka za oddajo prijav na javni razpis preteklo več kot 15 let po letu zagovora prvega doktorata (obdobje zagovora doktorata pred 1. 1. 2009).

Za podoktoranda velja, da izpolnjuje pogoj za vodjo podoktorskega raziskovalnega projekta, če po letu zagovora njegovega prvega doktorata niso potekla več kot tri leta (obdobje zagovora doktorata od 1. 1. 2021 do zaključka javnega razpisa).

 

Vprašanja – veliki projekti:

1. Kateri subjekt lahko na razpisu kandidira za veliki raziskovalni projekt?

Prijavitelj velikega raziskovalnega projekta je le raziskovalna organizacija, vpisana v evidence raziskovalnih organizacij pri ARIS.
 

2. Ali so lahko veliki raziskovalni projekti temeljni ali aplikativni raziskovalni projekti?

Ne. Veliki raziskovalni projekti so lahko samo temeljni raziskovalni projekti.
 

3. Ali lahko veliki raziskovalni projekt prijavimo v okviru interdisciplinarnih raziskav?

Da. Veliki raziskovalni projekt mora biti prijavljen v okviru interdisciplinarnih raziskav. Veliki projekti so temeljni interdisciplinarni projekti, ki vključujejo najmanj dve vedi (klasifikacija ARIS).
 

4. Ali lahko veliki raziskovalni projekt prijavimo v sodelovanju s tujimi raziskovalci na podlagi sporazumov s tujimi agencijami?

Ne.
 

5. Ali veliki raziskovalni projekt lahko izvaja samo ena raziskovalna organizacija?

Ne, veliki projekti obvezno vključujejo najmanj dve po tipu (glede na status) različni slovenski RO (raziskovalni zavod ali univerzo oziroma samostojni visokošolski zavod ali gospodarsko družbo) in vključujejo najmanj dve vedi (klasifikacija ARIS).
 

Vprašanja - temeljni raziskovalni projekti – Program AD:

1.Kateri subjekti lahko na razpisu kandidirajo za temeljne raziskovalne projekte - Program AD?

Temeljne raziskovalne projekte – Program AD lahko prijavijo le raziskovalne organizacije, vpisane v evidence raziskovalnih organizacij pri ARIS.
 

2. Ali morajo vodje temeljnih raziskovalnih projektov - Program AD izpolnjevati pogoje za vodjo temeljnega projekta?

Vodje temeljnih raziskovalnih projektov - Program AD, morajo poleg pogojev za prijavo temeljnih raziskovalnih projektov - Program AD, ki so določeni v metodologiji, ki ureja ocenjevanje prijav in v točki 6.2. javnega razpisa, izpolnjevati tudi pogoje za vodjo temeljnega projekta.
 

3. V primeru, da se na razpisu prijavim kot kandidat za temeljni raziskovalni projekt - Program AD, ali se moja prijava upošteva tudi kot prijava za manjši temeljni raziskovalni projekt (ki ni v okviru Programa AD)?

V primeru, da temeljni projekt - Program AD v okviru tega programa ni izbran za (so)financiranje, se uvrsti v izbor temeljnih projektov skladno z določili, ki veljajo za izbor teh projektov in v okviru karierne stopnje vodje projekta.
 

4. Kakšna so merila za ocenjevane temeljnih raziskovalnih projektov - Program AD? 

Temeljni raziskovalni projekti - Program AD se ocenjujejo po kriterijih in kazalcih za ocenjevanje temeljnih projektov.
 

5. Ali lahko kot vodja temeljnega raziskovalnega projekta – Program AD nastopa raziskovalec, ki ni slovenski državljan?

Ne. Temeljni raziskovalni  projekti – Program AD  so namenjeni vračanju slovenskih raziskovalcev v Republiko Slovenijo.

Vprašanja – podoktorski projekti:

1. Do kdaj moram imeti opravljen zagovor doktorata?

Zagovor doktorata morate imeti opravljen pred oddajo vloge, torej najkasneje do 12. 1. 2024.
 

2. Ali se izpolnjevanje pogoja za podoktorski projekt, da od zagovora doktorata niso pretekla več kot tri leta, preverja glede na datum zagovora doktorata ali po letnici zagovora doktorata in ali se pri preverjanju lahko upošteva širitev obdobja ?

Podoktorski projekt izvaja samo en raziskovalec - podoktorand. Za podoktoranda velja, da izpolnjuje pogoj za vodjo podoktorskega raziskovalnega projekta, če po letu zagovora njegovega prvega doktorata niso potekla več kot tri leta (obdobje zagovora doktorata od 1. 1. 2021 do zaključka javnega razpisa). Če je podoktorand izkoristil dopust iz naslova zavarovanja za starševsko varstvo, pri čemer se za enega otroka upošteva eno leto in pol, se čas po letu zagovora podaljša nad tri leta. Enako velja za dokumentirane odsotnosti zaradi bolezni ali poškodb oziroma druge primere odsotnosti, določene v predpisih o zdravstvenem zavarovanju, daljše od šestih mesecev.. Širitev obdobja od zagovora doktorata je mogoča na podlagi ustreznega vnosa podatkov v točko 10 prijavne vloge.
 

3. Ali mora podoktorski kandidat izpolnjevati tudi starostni pogoj?

Za vodjo podoktorskega projekta ni starostne omejitve.
 

4. V razpisu piše: »V (so)financiranje izbrane prijave bo ARIS (so)financirala do treh let, razen podoktorskih projektov, ki bodo (so)financirani dve leti.« Ali je (so)financiranje podoktorskih raziskovalnih projektov natančno dve leti ali je lahko (so)financiranje lahko tudi krajše?

Trajanje podoktorskega projekta je 2 leti, cenovna kategorija projekta je B.
 

5. Ali lahko kandidiram za podoktorski projekt, če sem že prejel sredstva na javnem razpisu »Raziskovalci na začetku kariere«?

Raziskovalec, ki je že izvajal podoktorski projekt ali je prejel sredstva na javnem razpisu »Raziskovalci na začetku kariere«, ne more prijaviti podoktorskega projekta.
 

6. Ali v primeru prijave podoktorskega projekta lahko v skupini sodelujejo tudi drugi raziskovalci?

V primeru prijave podoktorskega projekta projekt izvaja samo en raziskovalec – podoktorand, ki je edini izvajalec podoktorskega projekta.