Raziskovalni projekti

Razpisi in pozivi

Pogosta vprašanja - Javni razpis za (so)financiranje raziskovalnih projektov za leto 2020

Rokovnik
Razpis

Vprašanja - splošno:

 1. Koliko projektov lahko prijavim na razpis?
  V okviru razpisa lahko posamezen raziskovalec kandidira kot vodja le enega raziskovalnega projekta.
   
 2. Ali je v letošnjem razpisu predvidena možnost neposredne uvrstitve v II. fazo javnega razpisa, enako kot v prejšnjem razpisu?
  Ne. Letošnji razpis bo potekal v eni fazi.
   
 3. V letošnjem razpisu v tabeli pod tč. 3.1 javnega razpisa ni alineje "Interdisciplinarna področja". Ali to pomeni, da javni razpis ne predvideva sofinanciranja interdisciplinarnih raziskav?
  Ne, tudi v letošnjem javnem razpisu je predvideno sofinanciranje interdisciplinarnih raziskav, in sicer je okvirno 10% sredstev vsake znanstvene vede namenjeno raziskavam z interdisciplinarnega področja.  
   
 4. V zadnjih petih letih sem bila eno leto na porodniškem dopustu. Kje lahko to navedem v prijavni vlogi?
  Daljšo odsotnost, kot npr. porodniški dopust, bolezenska odsotnost (več kot 3 mesece skupaj), vpišite v točko 22 prijavne vloge.
   
 5. Kdaj je potrebno imeti proste ure za prijavo projekta, ob prijavi na razpis ali ob podpisu pogodbe?
  Proste ure je potrebno imeti ob podpisu pogodbe. Predvideni začetek (so)financiranja izvajanja projektov je 1. 7. 2020. Razbremenitev lahko poteka le v okviru že potekajočih projektov in programov ali pa s pedagoškimi razbremenitvami (na univerzah) in ne s spremembo števila ur na novem projektu. Paziti pa je treba, da na potekajočih projektih vodje obdržijo najmanj 170 ur na letni ravni, vodje projektov iz Programa dr. Aleša Debeljaka (v nadaljevanju Program AD) pa morajo imeti 680 ur na letni ravni.
   
 6. Ali mora imeti vodja raziskovalnega projekta zaposlitev v organizaciji prijaviteljici ob prijavi na razpis?
  Ne, vodja projekta mora biti zaposlen v organizaciji prijaviteljici ob podpisu pogodbe o izvajanju in (so)financiranju. Vodja projekta mora biti zaposlen v RO v Republiki Sloveniji, ki izvaja raziskovalni projekt, najmanj v obsegu 40 odstotkov polnega delovnega časa. Vodja projekta iz Programa AD mora imeti na tem projektu evidentiran vsaj 40 odstotni delež zaposlitve za raziskovalno dejavnost.
   
 7. Ali lahko za vodjo projekta kandidira tudi raziskovalec, ki trenutno še ni zaposlen v raziskovalni organizaciji – prijaviteljici?
  Za vodjo projekta lahko kandidira tudi raziskovalec, ki trenutno še ni zaposlen v raziskovalni organizaciji – prijaviteljici (v nadaljnjem besedilu: RO prijaviteljica). V primeru odobritve projekta mora biti vodja projekta zaposlen pri RO prijaviteljici najkasneje ob podpisu pogodbe o sofinanciranju projekta.
   
 8. Ali lahko za vodjo projekta kandidira tudi raziskovalec, ki trenutno še nima evidenčne številke v evidenci agencije?
  Ne. Raziskovalec mora za prijavo na razpis biti vpisan v evidenco agencije in mora imeti evidenčno številko. Raziskovalec mora v prijavni obrazec vpisati evidenčno številko, pod katero je voden v evidenci raziskovalcev ARRS. Za raziskovalce, ki želijo kandidirati kot vodje, a še nimajo svoje evidenčne številke v evidenci raziskovalcev, mora RO prijaviteljica poslati agenciji:
  • zahtevek za pridobitev evidenčne številke raziskovalca,
  • obrazec Podatki o raziskovalcu (ARRS-ZOP-02/2018-1), ki mora biti podpisan s strani zastopnika RO prijaviteljice in predvidenega raziskovalca,
  • izjavo o zaposlitvi, ki mora vsebovati podatek o imenu in priimku kandidata, izjavo, da bo RO prijaviteljica imenovanega kandidata zaposlila, v primeru odobritve projekta,ter navedbo razpisa in naziva projekta.

Na podlagi zgoraj navedene dokumentacije se raziskovalcu določi evidenčna številka. Po pridobitvi evidenčne številke mora raziskovalec čim prej, oziroma pred zaključkom javnega razpisa, poskrbeti za vnos svojih bibliografskih podatkov v bazo COBISS/SICRIS (glej določila točke 6.1.3. razpisa: » Agencija bo za izračun kvantitativne ocene uporabila podatke, ki bodo vpisani v bazah SICRIS (COBISS) in evidencah agencije na dan zaključka javnega razpisa (A1) oziroma na dan zadnjega zajema podatkov v bazah SICRIS (COBISS) pred zaključkom javnega razpisa (CI).«

 1. Ali v projektni skupini lahko sodelujejo raziskovalci z 0 urami?
  Minimalna letna obremenitev raziskovalca za posamezni projekt je 17 ur (razen mladih raziskovalcev, doktorandov, financiranih iz drugih virov, upokojenih raziskovalcev in direktorjev JRZ, ki pri projektu lahko sodelujejo le z 0 urami). 
   
 2. Ali projekt lahko izvaja le ena raziskovalna organizacija?
  Da.  
   
 3. Na spletni strani agencije - eObrazci sem kot evidentiran raziskovalec poslal zahtevo za geslo, ki pa ni prispelo na moj elektronski naslov.
  Pred prijavo v spletni portal je potrebno preveriti pravilnost elektronskega naslova, ki je objavljen v spletnem portalu SICRIS (če je raziskovalec podal soglasje za objavo le-tega). Geslo je poslano na elektronski naslov, ki je vpisan v evidenci raziskovalcev agencije. Če elektronski naslov ni ustrezen oz. je napačen, lahko zahtevate njegovo spremembo v Sektorju za pravne in skupne zadeve (evidenca RO, skupin in raziskovalcev) na agenciji. Pred prijavo v sistem je potrebno pozorno prebrati navodilo, ki je dostopno preko pomoči, ki se nahaja na spletni strani agencije - eObrazci (predvsem poglavje, ki govori o pripravi računalnika).  
   
 4. Elektronsko prijavo smo začeli izpolnjevati tako, da smo se prijavili z geslom. Vmes smo za raziskovalca pridobili digitalni podpis. Ali je potrebno narediti novo prijavo?
  Ne, ni potrebno narediti nove prijave. V prijavo se po pridobitvi digitalnega podpisa prijavite z izbiro "prijava z digitalnim potrdilom" ter nadaljujete z izpolnjevanjem svoje prijavne vloge.  
   
 5. Ali je prijavni vlogi potrebno priložiti dokazila npr. izjavo o sofinanciranju, sodelovanju, zaposlitvi, …?
  Ne. S podpisom prijavne vloge zagotavljate vse, kar je navedeno v točki E – Izjave prijavitelja, razen v primeru, kjer v prijavi kot izvajalec, soizvajalec ali sofinancer projekta nastopa gospodarska družba (glej točko 7 javnega razpisa), je potrebno po pošti poslati izpolnjen, podpisan in žigosan »Obrazec za dodeljevanje državnih pomoči ARRS-RPROJ-JR-Prijava/2019-DP«.
   
 6. V prijavnem obrazcu ne morem vpisovati podatkov v polju pri 23. točki! (23. Citati - dokazilo o izpolnjevanju pogoja za vodjo raziskovalnega projekta)
  Vnosno polje pri 23. točki je odprto samo za temeljne in aplikativne projekte s področij humanistike, družboslovja in za interdisciplinarne raziskave, kjer sta humanistika in družboslovje primarni vedi. V skladu z metodologijo se za preostale vede za citiranost upošteva podatek iz SICRISa in ga v prijavo ni potrebno vpisovati, zato za ostale vede vnosnega polja ni mogoče izpolnjevati. Za vse vede (tudi za humanistiko in družboslovje) velja, da se izjemnost pri citiranosti navede v točki 21. prijavne vloge (Kratka predstavitev vodje raziskovalnega projekta – življenjepis).  
   
 7. Zakon o raziskovalni in razvojni dejavnosti določa, da mora vodja projekta izkazovati sposobnost za organiziranje in vodenje. Kako naj utemeljim izpolnjevanje tega pogoja?
  Pravilnik o kriterijih za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev za vodjo raziskovalnega projekta določa, da vodja temeljnega oz. aplikativnega projekta izpolnjuje ta pogoj, če:
  • ima uspešno izvedene raziskovalne projekte ali programe,
  • izkaže sposobnost organiziranja ali sodelovanja pri organiziranju dela posameznika (npr. dodiplomskih študentov, mladih raziskovalcev), skupine ali dogodkov (npr. organizacija znanstvenih sestankov ) ali
  • izkaže vodenje organizacijske enote (npr. raziskovalne skupine, laboratorija).

Podatke in dokazila o izpolnjevanju navedenega pogoja navedite v svojem življenjepisu v okviru 21. točke prijave na razpis.

Vodja podoktorskega projekta izpolnjuje ta pogoj, če predloži izjavo prijavitelja o izpolnjevanju tega pogoja v okviru prijavne vloge na javni razpis (potrdi s podpisom izjave, navedene v okviru tč. E Izjave prijavitelja).

 1. Ali se lahko kot vodja projekta prijavi raziskovalec, ki ni slovenski državljan.
  Tuje državljanstvo ne predstavlja ovire za prijavo na javnem razpisu za sofinanciranje raziskovalnih projektov, ob izpolnjevanju vseh ostalih razpisnih pogojev, razen v primeru prijave temeljnega raziskovalnega projekta – Program AD.
   
 2. V prijavnem obrazcu mi je pri »kontroli pravilnosti« pokazalo, da je nekaj narobe s številom ur prijaviteljice:

" 2. Število ur organizacije prijaviteljice (507) se ne ujema s številom ur iz priloge A (0)." Priloge A ne najdem.

 • V obrazcu, ki ga izpolnjujete na portalu in se imenuje ARRS-RPROJ-JR-Prijava/2019/___ najprej izberete cenovno kategorijo v točki 17 (v skladu z navodilom v opombi št. 3).
 • V točki 14 nato razdelite razpoložljive letne ure med sodelujoče RO (priloga A za prijaviteljico in priloga B za sodelujočo RO).
 • Obrazec shranite in zaprite.
 • Pri ponovnem vstopu v aplikacijo boste pred imenom obrazca ARRS-RPROJ-JR-Prijava/2019/____ opazili moder »+«. S klikom na + se vam bosta pokazala obrazca A in B, kamor nato vpišete člane projektne skupine in med njih razdelite raziskovalne ure. Pozorni morate biti, da se ure iz priloge A in B ujemajo z urami, ki ste jih vpisali v točki 14.
 1. V katerih primerih ne morem kandidirati na javnem razpisu?
  Na razpis se kot vodja projekta ne more prijaviti raziskovalec, katerega projekt, pri katerem je bil vodja projekta, je na predhodnem razpisu v okviru prve faze ocenjevanja ali v primeru enofaznega postopka na koncu ocenjevanja prejel manjše število točk od točk, ki določajo skupni mejni prag vsote vseh ocen, kot ga določata 99. oziroma 100. člen tega pravilnika. Prag je določen v metodologiji in razpisu, in sicer 10 točk za temeljni projekt oziroma temeljni podoktorski projekti projekt, oziroma 12 točk aplikativni projekt oziroma aplikativni podoktorski projekti projekt.
 1. V katerem primeru moram oddati obrazec za vpetost?
  Na letošnjem razpisu obrazca ni potrebno oddati, saj je A3 minimalni je za vodje vseh projektov enak 0.
 1. Ali v točkah 4. »Prijavitelj - raziskovalna organizacija (RO)« in 14. »Sodelujoče raziskovalne organizacije iz evidence RO ARRS« izberemo šifro univerze ali šifro fakultete?
  Ko navajate raziskovalne organizacije, vedno izberete šifro fakultete in ne šifro univerze, saj vam v nasprotnem primeru aplikacija ne bo ponudila možnosti izbire posamezne fakultete.

 

Vprašanja - temeljni in aplikativni projekti:

 1. V letošnjem razpisu je navedeno, da lahko prijavitelji prijavijo projekte v sodelovanju z avstrijskimi, madžarskimi oziroma hrvaškimi raziskovalci (raziskovalci, ki delajo v avstrijskih, madžarskih oziroma hrvaških raziskovalnih organizacijah), kjer agencija nastopa kot "vodilna agencija", ki opravi recenzijo projekta. Avstrijski, madžarski oziroma hrvaški raziskovalci oddajo prijavo skupaj s slovenskimi raziskovalci, hkrati pa FWF, NKFIH oziroma HRZZ pošljejo prijavno dokumentacijo, kot jo zahteva FWF, NKFIH oziroma HRZZ. Navedeno je tudi, da se skupni projekt lahko (so)financira samo, če projekt sofinancirata agencija in FWF, NKFIH oziroma HRZZ. Kaj to pomeni?
  Navedeno pomeni, da prijavljate skupni slovensko-avstrijski, slovensko-madžarski oziroma slovensko-hrvaški projekt, kjer je finančni obseg slovenskega sklopa večji od avstrijskega, madžarskega oziroma hrvaškega; ARRS kot vodilna agencija opravi recenzijo za celoten skupen projekt, tuja agencija pa v skladu s sporazumi z ARRS (FWF,NKFIH in HRZZ) sledi recenziji ARRS: če je recenzija pozitivna in se projekt uvrsti na listo za sofinanciranje, FWF, NKFIH oziroma HRZZ svojemu organu odločanja predlaga sofinanciranje projekta brez dodatne recenzije na avstrijski, madžarski oziroma hrvaški strani. Slovenski sklop skupnega projekta sofinancira ARRS, tujega pa ustrezna tuja agencija, vendar morata obe agenciji sprejeti odločitev o sofinanciranju skupnega projekta. Navodila FWF za avstrijsko stran, NKFIH za madžarsko stran oziroma HRZZ za hrvaško stran so objavljena na razpisih za prijavo projektov (FWF, NKFIH in HRZZ).
 1. Ali bo projekt sofinanciran v primeru, da se uvrsti na listo za sofinanciranje le pri ARRS, pri tuji agenciji pa ne?
  ARRS v tem primeru skupnega projekta ne bo sofinancirala.
 1. Na nekaterih prejšnjih razpisih smo lahko prijavili tudi večji projekt (200.000 EUR letno, skladno s prioritetami)?
  Večji projekti (200.000 EUR letno) niso predmet tega javnega razpisa, zato prijava takega projekta ni mogoča.
   
 2. Ali je lahko sofinancer aplikativnega projekta raziskovalna organizacija, vpisana v evidenco RO?
  Projektov ne morejo sofinancirati raziskovalne organizacije, vpisane v evidenco RO, razen gospodarskih družb.
   
 3. Koliko denarja predstavlja 25 % sofinanciranja aplikativnega projekta za obdobje treh let? Ali mora biti sofinanciranje obvezno v denarju ali je lahko tudi v materialu in storitvah?
  Pri manjšem aplikativnem projektu, ki se s strani agencije sofinancira v višini 100.000 EUR letno (300.000 EUR v treh letih), mora sofinancer projekt v treh letih financirati v skupni vrednosti 100.000 EUR. Sofinanciranje mora biti obvezno v denarju. V letošnjem razpisu je tudi določeno, da je sofinancer aplikativnega projekta lahko soizvajalec istega aplikativnega projekta, največ v višini 10% obsega projekta, razen če je prijavitelj istega aplikativnega projekta. V primeru, da si sofinancerji delijo deleže sofinanciranja, morajo biti deleži sofinanciranja v % brez decimalnih mest.
   
 4. V humanistiki in družboslovju se izkazuje izpolnjevanje pogoja citiranosti skladno z določili 2. in 3. točke 2. oz. 3. člena Pravilnika o kriterijih za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev za vodjo raziskovalnega projekta (Uradni list RS, št. 53/16) v povezavi z določili pogojev iz metodologije v prijavni vlogi. Navedeno znanstveno delo in citat morata biti izkazana v znanstvenih objavah, ki so opredeljene v Prilogi I k Pravilniku o postopkih (so)financiranja in ocenjevanja ter spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti / PRILOGA 1: Bibliografska merila znanstvene/ I BIBLIOGRAFSKA MERILA ZNANSTVENE USPEŠNOSTI. Kam in na kakšen način se navede citat/e?
  Citate se navede v prijavni vlogi pod točko 23. Citati - dokazilo o izpolnjevanju pogoja za vodjo raziskovalnega projekta.

Navedite znanstveno delo (katerega citat boste navajali v nadaljevanju) v skladu z določili 2. in 3. točke 2. oz. 3. člena Pravilnika o kriterijih za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev za vodjo raziskovalnega projekta (Uradni list RS, št. 53/16) v povezavi z določili pogojev iz metodologije, objavljene v okviru javnega razpisa. Pri navedbi uporabite identično obliko zapisa, kakršna je navedena v bazi SICRIS pri Vrednotenju bibliografskih kazalcev raziskovalne uspešnosti po metodologiji agencije.

Nato navedite znanstveno delo, kjer je citat prej navedenega znanstvenega dela, v skladu z določili 2. in 3. točke 2. oz. 3. člena prej navedenega pravilnika, dokumentiran. Pred navedbo uporabite oznako "Prej navedeno znanstveno delo je citirano v:" in v nadaljevanju pri navedbi znanstvenega citata uporabite enako obliko zapisa, kakršna je navedena v bazi SICRIS pri Vrednotenju bibliografskih kazalcev raziskovalne uspešnosti po metodologiji agencije, kjer namesto skupnega števila strani, navedete stran, kjer je citat dokumentiran.

V primeru, da morate, v skladu z metodologijo, navesti dokazilo večjega števila citatov v znanstvenih objavah, mora biti za vsak citat nedvoumno navedena povezava med znanstvenim delom in znanstvenim citatom le-tega.

Opredelitev znanstvenih objav je navedena v Prilogi I k Pravilniku o postopkih (so)financiranja in ocenjevanja ter spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti / PRILOGA 1: Bibliografska merila znanstvene in strokovne uspešnosti / I BIBLIOGRAFSKA MERILA ZNANSTVENE USPEŠNOSTI

 1. Ali se izpolnjevanje pogoja za temeljni oz. aplikativni projekt, če je pri vodji projekta od zagovora doktorata minilo največ 10 let, preverja glede na datum zagovora doktorata ali po letnici zagovora doktorata?
  Kandidat za mladega doktorja je tisti raziskovalec, pri katerem je na dan izteka roka za oddajo prijav na razpis poteklo največ deset let po letu zagovora njegovega prvega doktorata (doktorat v letu 2010 ali kasneje). Pri preverjanju navedenega pogoja agencija v skladu s pravilnikom ne podaljšuje obdobja 10 let, zato mora raziskovalec opraviti prvi doktorat v letu 2010 ali kasneje. Raziskovalec, ki je že izvajal projekt kot mladi doktor, ne more več prijaviti projekta kot mladi doktor.


Vprašanja - temeljni raziskovalni projekti – Program AD:

 1. Kateri subjekti lahko na razpisu kandidirajo za temeljne raziskovalne projekte - Program AD?
  Temeljne raziskovalne projekte – Program AD lahko prijavijo le raziskovalne organizacije.
 1. Ali morajo vodje temeljnih raziskovalnih projektov - Program AD izpolnjevati tudi pogoje za vodjo temeljnega projekta?
  Vodje temeljnih raziskovalnih projektov - Program AD, morajo poleg pogojev za prijavo temeljnih raziskovalnih projektov - Program AD, ki so določeni v Metodologiji in v točki 6.2. javnega razpisa, izpolnjevati tudi pogoje za vodjo temeljnega projekta.
   
 2. V primeru, da se na razpisu prijavim kot kandidat za temeljni raziskovalni projekt - Program AD, ali se moja prijava upošteva tudi kot prijava za manjši temeljni raziskovalni projekt (ki ni v okviru Programa AD)?
  V primeru, da projekt, prijavljen v okviru Programa AD, v tem okviru ni izbran, se lahko uvrsti v izbor manjših temeljnih raziskovalnih projektov skladno z določili, ki veljajo za izbor teh projektov.
 1. Kakšna so merila za ocenjevane temeljnih raziskovalnih projektov - Program AD? 
  Temeljni raziskovalni projekti - Program AD se ocenjujejo po kriterijih in kazalcih za ocenjevanje temeljnih projektov, kot so opredeljeni v 99. členu Pravilnika.

 

Vprašanja – podoktorski projekti:

 1. Do kdaj moram imeti opravljen zagovor doktorata?
  Zagovor doktorata morate imeti opravljen pred oddajo vloge, torej najkasneje do 29. 1. 2020.
   
 2. Ali se izpolnjevanje pogoja za podoktorski projekt, da od zagovora doktorata niso pretekla več kot tri leta, preverja glede na datum zagovora doktorata ali po letnici zagovora doktorata?
  Za podoktoranda velja, da izpolnjuje pogoj za vodjo podoktorskega raziskovalnega projekta, če od zagovora njegovega prvega doktorata niso potekla več kot tri leta (doktorat v obdobju 2017 – 29. 1. 2020). Če je podoktorand izkoristil dopust iz naslova zavarovanja za starševsko varstvo, pri čemer se za enega otroka upošteva eno leto, se čas po letu zagovora podaljša nad tri leta. Enako velja za dokumentirane odsotnosti zaradi bolezni ali poškodb oziroma drugih primerov odsotnosti, določenih v predpisih o zdravstvenem zavarovanju, in zaposlitev izven raziskovalne dejavnosti, daljšo od treh mesecev.
   
 3. Ali mora podoktorski kandidat izpolnjevati tudi starostni pogoj (ni starejši od 35 let)?
  Za vodjo podoktorskega projekta ni starostne omejitve.
   
 4. Ali pri podoktorskem projektu lahko sodelujejo tudi drugi raziskovalci?
  Ne. Podoktorski projekt izvaja le en raziskovalec – podoktorand, ki je edini izvajalec podoktorskega projekta.
   
 5. V razpisu piše: »Izbrane projekte bo agencija (so)financirala do treh let, razen podoktorskih raziskovalnih projektov, ki bodo (so)financirani dve leti.« Ali je financiranje podoktorskih raziskovalnih projektov natančno dve leti ali je lahko financiranje morebiti tudi krajše?
  Trajanje podoktorskega projekta je 2 leti.
   
 6. Ali lahko kandidiram za podoktorski projekt, če sem že prejel sredstva na javnem razpisu MIZŠ »Raziskovalci na začetku kariere«?
  Raziskovalec, ki je že izvajal podoktorski projekt ali je prejel sredstva na javnem razpisu »Raziskovalci na začetku kariere«, ne more prijaviti podoktorskega projekta.
 1. Ali  v primeru prijave podoktorskega projekta lahko v skupini sodelujejo tudi drugi raziskovalci?
  V primeru prijave podoktorskega projekta projekt izvaja samo en raziskovalec – podoktorand, zato v prilogo ARRS-RPROJ-JR-Prijava/2019-A vpišete samo enega raziskovalca, t.j. vodjo podoktorskega projekta.