Raziskovalni projekti

Razpisi in pozivi

Javni razpis za (so)financiranje uveljavljenih raziskovalcev iz tujine v letu 2009

Rokovnik

Na podlagi 7. in 9. člena Pravilnika o (so)financiranju uveljavljenih raziskovalcev iz tujine (Uradni list RS, št. 53/2006), ter v zvezi z 12. členom Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 22/2006 - UPB-1, 61/2006 ZDru-1 in 112/2007) Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Tivolska cesta 30, Ljubljana, objavlja

Javni razpis za (so)financiranje uveljavljenih raziskovalcev iz tujine v letu 2009

 1. Naziv in sedež uporabnika proračunskih sredstev:
  Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Tivolska cesta 30, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: agencija)
 2. Predmet javnega razpisa:
  Predmet javnega razpisa (v nadaljnjem besedilu: razpis) je (so)financiranje sodelovanja uveljavljenih raziskovalk in raziskovalcev iz tujine (v nadaljnjem besedilu: tuji raziskovalec) s slovenskim raziskovalcem ali raziskovalci, z namenom da ti pri skupnem raziskovalnem delu dosežejo tako kvalitetne raziskovalne rezultate, da bodo lahko objavljeni (s slovenskimi soavtorji) vsaj v eni mednarodni znanstveni reviji, ki sodi v zgornjo četrtino po faktorju odmevnosti (impact factor) na svojem področju.

  Agencija (so)financira sodelovanje tujih raziskovalcev s slovenskim raziskovalcem ali raziskovalci z zagotavljanjem sredstev za plačilo njihovega raziskovalnega dela in za povračilo potnih stroškov iz države bivanja tujega raziskovalca v Republiko Slovenijo ter nazaj.

  Za plačilo dela tujim raziskovalcem zagotavlja agencija sredstva v višini raziskovalne ure za raziskave kategorije A v skladu z veljavnim predpisom o normativih in standardih za določanje sredstev za izvajanje Nacionalnega raziskovalnega in razvojnega programa.
   
 3. Okvirna višina sredstev javnega razpisa:
  Okvirna višina sredstev javnega razpisa znaša: 184.963 EUR, kar predstavlja (so)financiranje 8 raziskovalcev. Pri dodelitvi sredstev za (so)financiranje uveljavljenih raziskovalcev iz tujine se upošteva naslednji okvirni razrez sredstev po znanstvenih vedah:
Znanstvene vede %
Naravoslovno-matematične vede 25
Tehniške vede 25
Medicinske vede 12,5
Biotehniške vede 12,5
Družboslovje 12,5
Humanistika 12,5
SKUPAJ 100

Praviloma iz istega naravoslovno-matematičnega oz. tehniškega področja ne bo izbran več kot en uveljavljeni tuji raziskovalec.

 1. Subjekti, ki se lahko prijavijo na javni razpis:
  Na javni razpis se lahko prijavijo raziskovalne organizacije in fizične osebe (v nadaljnjem besedilu: prijavitelj), ki predlagajo kandidate za tuje raziskovalce, ki bi sodelovali z raziskavami s slovenskim raziskovalcem ali raziskovalci (v nadaljnjem besedilu: kandidat za tujega raziskovalca). Tuj raziskovalec je tuj državljan, ki živi in deluje v tujini, slovenski državljan, ki daljše obdobje najmanj pet let živi in deluje v tujini ter tuj državljan, ki je slovenskega rodu in najmanj pet let živi in deluje v tujini.
   
 2. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati prijavitelji na javni razpis:
  Za (so)financiranje sodelovanja uveljavljenih raziskovalcev iz tujine v posamezni raziskovalni organizaciji morajo biti kumulativno izpolnjeni naslednji pogoji:
  • tuji raziskovalec mora raziskovati v slovenski raziskovalni skupini v raziskovalni organizaciji na ozemlju Republike Slovenije brez prekinitev vsaj tri mesece, pri čemer se sodelovanje tujega raziskovalca na konferencah ali znanstvenih srečanjih ne šteje za prekinitev;
  • rezultati skupnega raziskovalnega dela tujega raziskovalca s slovenskimi raziskovalci ali raziskovalcem morajo biti tako kvalitetni, da bodo lahko objavljeni (s slovenskimi soavtorji) vsaj v eni mednarodni znanstveni reviji, ki sodi v zgornjo četrtino po faktorju odmevnosti (impact factor) na svojem področju;
  • v času raziskovanja v Republiki Sloveniji mora imeti tuji raziskovalec vsaj dve predavanji za študente ali za širšo javnost s tematiko s področja opravljanih raziskav, ki sta časovno ločeni najmanj mesec dni.

Natančnejši pogoji za (so)financiranje uveljavljenih raziskovalcev iz tujine so določeni v poglavju H Metodologija ocenjevanja prijav za (so)financiranje raziskovalne dejavnosti v letu 2009 št.6319-5/2008-1 z dne 3.3.2008 (v nadaljnjem besedilu: Metodologija) in v Pravilniku o (so)financiranju uveljavljenih raziskovalcev iz tujine (Uradni list RS, št. 53/2006; v nadaljnjem besedilu: Pravilnik). Oba navedena dokumenta sta sestavni del razpisne dokumentacije.

Prijava na javni razpis mora vsebovati:

v celoti izpolnjen in podpisan prijavni obrazec: ARRS-TURAZ-01/2009 - Prijavna vloga za (so)financiranje sodelovanja uveljavljenih raziskovalcev iz tujine

Upoštevale se bodo samo prijave izpolnjene na prijavnem obrazcu.

 1. Kriteriji in merila za izbiro prijav za (so)financiranje:
  Za (so)financiranje tujih raziskovalcev morajo tuji raziskovalci izpolnjevati najmanj dva izmed naslednjih treh minimalnih kriterijev za ocenjevanje (v nadaljnjem besedilu: kriteriji):
  • statusna odličnost,
  • odličnost publikacij,
  • odličnost pri citacijah.

Merila kriterija statusne odličnosti so:

 • Nobelova nagrada (takojšnja uvrstitev v financiranje) in druge prestižne nagrade,
 • članstvo uglednih akademij znanosti in umetnosti;
 • redni profesor ali profesor Emeritus;
 • glavni urednik (Editor in chief) ali pridruženi urednik (associate editor) mednarodne znanstvene revije s faktorjem vpliva v zgornji četrtini revij s področja tematike;
 • glavni urednik (Editor in chief) ali pridruženi urednik (associate editor) mednarodne znanstvene revije z nižjim faktorjem vpliva;
 • član uredniškega odbora (Editorial board ali Advisory board) mednarodne znanstvene revije s faktorjem vpliva v zgornji četrtini revij s področja tematike;
 • član uredniškega odbora (Editorial board ali Advisory board) mednarodne znanstvene revije z nižjim faktorjem vpliva.

Merila kriterija odličnost publikacij so:

 • skupne znanstvene objave z Nobelovim nagrajencem;
 • znanstvene objave v revijah s faktorjem vpliva, ki je višji od 20;
 • (so)avtorstvo znanstvene knjige pri uveljavljeni mednarodni založbi;
 • objave preko 100 člankov v SCI revijah.

Merila kriterija odličnost pri citacijah so:

 • naveden med citacijskimi klasiki po ISI;
 • število citatov;
 • najbolj citirani članki.

Vrstni red kriterijev in meril ne pomeni njihove prioritete. Prijave bodo ocenjene po postopku in na način, kot ga določata Metodologija in Pravilnik.

 1. Kdo odloča o dodelitvi sredstev in kdo o pritožbi zoper sklep:
  Sklep o izboru prijav za (so)financiranje tujih raziskovalcev sprejme Upravni odbor agencije. Upravni odbor odloči tudi o pritožbi zoper sklep o izboru prijav.
   
 2. Obdobje (so)financiranja:
  Agencija bo (so)financirala sodelovanje tujih raziskovalcev 3 mesece. Predvideni rok začetka izvajanja predmeta razpisa je 1. januar 2009. Čas izvajanja predmeta razpisa je od 1.1.2009 do 31.12.2009.
   
 3. Rok, do katerega morajo biti predložene prijave, način predložitve prijav ter opremljenost prijav:
 1. Prijavni obrazec mora prijavitelj poslati v enem izvodu v elektronski obliki na naslov razpis-turaziskovalci-09@arrs.si in v dveh izvodih v tiskani obliki na naslov agencije.
 2. Pisno prijavo morajo prijavitelji dostaviti v zaprtih ovojnicah z oznako: "NE ODPIRAJ - Razpis za (so)financiranje uveljavljenih raziskovalcev iz tujine v letu 2009" v glavno pisarno Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Tivolska cesta 30, 1000 Ljubljana. Ovojnica s prijavo mora biti oddana priporočeno po pošti iz Slovenije najkasneje do vključno srede, 17.9.2008 do 12. ure (poštni žig), oziroma oddana v glavni pisarni ARRS do vključno srede, 17.9.2008 do 12. ure.

V vsaki poslani pošiljki z oznako "Ne odpiraj - Razpis za (so)financiranje uveljavljenih raziskovalcev iz tujine v letu 2008", je lahko le ena prijava. Elektronsko oddane prijave, posredovane po elektronski pošti, ki morajo biti popolnoma enake kot pisne, morajo prijavitelji posredovati na elektronski naslov: razpis-turaziskovalci-09@arrs.si do vključno srede, 17.9.2008 do 12. ure.

Za pravilno in pravočasno oddane prijave se štejejo prijave, ki so v roku oddane v obeh oblikah, v pisni obliki in po elektronski pošti, pri čemer je za identičnost obeh prijav odgovoren prijavitelj.

 1. V postopku izbora prijav bo agencija obravnavala le tiste prijave, ki vsebujejo vse z javnim razpisom in obrazci zahtevane podatke in dokazila in ki prispejo na agencijo v roku, določenem s tem razpisom.
 2. Nepravočasnih, nepravilno označenih ali nepravilno oddanih prijav (glej točko b) komisija za odpiranje prijav ne bo obravnavala in bodo vrnjene prijaviteljem. Nepopolne prijave bodo obravnavane v skladu s Pravilnikom.
 1. Datum odpiranja prijav za (so)financiranje:
  Odpiranje prijav bo dne v petek, 19.9.2008 ob 10.00 v sejni sobi Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Tivolska cesta 30, 1000 Ljubljana. Odpirajo se samo v roku prejete ter pravilno označene in oddane prijave.
   
 2. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu javnega razpisa:
  Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa predvidoma obveščeni meseca decembra 2008.
   
 3. Kraj, čas in naslov, kjer lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo:
  Prijavni obrazec in razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani dobijo od dneva objave razpisa vsak delavnik med 8.30 in 15. uro do vključno srede, 17.9.2008 do 12. ure v glavni pisarni Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Tivolska cesta 30, 1000 Ljubljana ali na spletni strani agencije
   
 4. Dodatne informacije: Vse dodatne informacije lahko zainteresirani dobijo na Javni agenciji za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije pri Tini Vuga, tel. (01) 400-5946, e-pošta Tina.vuga@arrs.si.
   

Dr. Franci Demšar
Direktor

Datum: 9.5.2008
Številka: 430-39/2008-1

Objavljeno v Ur.l. RS, št. 47/2008, z dne 16.05.2008.

 

Priloge: