Raziskovalni projekti

Novice, obvestila

Poziv za pripravo pogodbene dokumentacije za projekte v okviru Javnega razpisa za (so)financiranje raziskovalnih projektov za leto 2010 - razpis v letu 2009 (Uradni list RS, št. 63/09)

Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS (v nadaljnjem besedilu: agencija) je raziskovalnim organizacijam, ki so vključene v izvajanje projektov v okviru »Javnega razpisa za (so)financiranje raziskovalnih projektov za leto 2010 - razpis v letu 2009 (Uradni list RS, št. 63/09) poslala dopis v zvezi s pripravo pogodbene dokumentacije za leto 2010.

Rok za posredovanje pogodbene dokumentacije za leto 2010, ki jo je potrebno poslati agenciji, je z 22.4.2010 podaljšan na 30.4.2010. Posredovati je potrebno sledečo dokumentacijo:

  • obrazec ARRS-RPROJ-NRU-2010, izpolnjen v skladu s prijavo, kar pomeni, da v obrazec navedete iste izvajalce z enakim številom ur kot v prijavi projekta, preračunanih na 8/12 (pri priprav sledite Tabeli preračunov odobrenih letnih raziskovalnih ur iz tč. 1). Člani projektne skupine morajo imeti urejene evidence pri agenciji (% zaposlitve za raziskovalno dejavnost v skladu s predlaganim obsegom ur v projektih in programih, ki jih financira agencija);
  • medsebojni dogovor o delitvi dela in sredstev v primeru, da je več RO izvajalk projekta, za vsa leta izvajanja projekta;
  • pogodbo o sofinanciranju za aplikativne projekte za vsa leta izvajanja projekta.

 

Priloge:

  1. Tabela preračunov odobrenih letnih raziskovalnih ur:
  1. Načrt razporeditve raziskovalnih ur raziskovalnega projekta v letu 2010