Raziskovalni projekti

Normativni akti

      

Na podlagi 43. člena Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 96/02) ter 16. in 35. člena Sklepa o ustanovitvi Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 123/03), po predhodnem soglasju ministra za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo št. 011-01-26/2004/3 z dne 31.3.2005 je upravni odbor Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije na 12. seji dne 4.4.2005 sprejel

Pravilnik o dopolnitvi pravilnika o (so)financiranju temeljnih, aplikativnih in podoktorskih raziskovalnih projektov

1. člen

V 7. členu Pravilnika o (so)financiranju temeljnih, aplikativnih in podoktorskih raziskovalnih projektov (Uradni list RS, št. 12/05) se doda nov četrti odstavek, ki se glasi:

»Če se sredstva dodelijo velikemu ali srednjemu podjetju, ki izvaja program prestrukturiranja, se taka pomoč pred dodelitvijo priglasi Evropski komisiji.«

2. člen

Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

 

Številka: 011-01-28/2005/1
Ljubljana, dne 4.4.2005
EVA: 2005-1647-0002

Predsednik Upravnega odbora
prof. dr. Niko Toš