Raziskovalni programi

Normativni akti

      

Na podlagi določb četrtega odstavka 38. člena Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 96/02 in 115/05), 16. člena Zakona o državni upravi (Uradni list RS, št. 24/05 -uradno prečiščeno besedilo), Resolucije o Nacionalnem raziskovalnem in razvojnem programu za obdobje od 2006 do 2010 (Uradni list RS, št. 3/06), Usmeritev Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo v zvezi z ustanovitvijo novih raziskovalnih in infrastrukturnih programov v letu 2006 št. 630-3/2006 z dne 11.01.2006 in 3. člena Pravilnika o koncesiji za izvajanje javne službe na področju raziskovalne dejavnosti (Uradni list RS, št. 48/03) minister za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo izdaja

Sklep o določitvi vsebine in obsega raziskovalne dejavnosti, za katero se razpiše javni razpis za podelitev koncesije v letu 2006

I.

Za leto 2006 se določajo štiri (4) koncesije, in sicer na naslednjih raziskovalnih področjih:

  1. naravoslovje – farmacija

Nekatere raziskave na področju farmacije so tesno povezane z uspešno farmacevtsko industrijo, ki deluje v Sloveniji. Ohranitev raziskovalno razvojnih kapacitet v taki industriji je nacionalna prioriteta, ki je zabeležena v vseh strateških dokumentih.

Na področju farmacije se ustanovi nov raziskovalni program, ki bo predstavljal zaokroženo področje raziskovanja zdravilnih učinkovin. Programska skupina mora biti v svojem raziskovalnem delu usmerjena predvsem na področje odkrivanja in predkliničnega razvoja novih zdravilnih učinkovin za nepokrite medicinske potrebe.

Razvijati mora področje in raziskave za katere(ga) je pričakovati, da bo(do) v svetu aktualno vsaj še v naslednjem desetletju in je hkrati toliko pomembno za RS. Hkrati mora obstajati državni interes, da programska skupina na tem področju dolgoročno raziskuje, pogoj za to pa je, da ima na tem področju že določene izkušnje in raziskovalno-aplikativne reference.

Obseg financiranja naj se izvede v okvirni višini 45 mio SIT (t.j. cca. 3 plačani FTE in materialni stroški), ki se zagotovi v finančnem načrtu Javne agencije za raziskovalno dejavnost RS.

Koncesija se podeli za določen čas dveh let in pol.

  1. naravoslovje - infrastruktura

Dvig zanimanja mladih za naravoslovno tehnične poklice in povečanje števila srednješolcev, ki se vpisujejo na naravoslovno-tehniške poklice je prioriteta Slovenije pri ustvarjanju in izvrševanju celostne šolske politike. Zato je tako zanimanje potrebno vzpodbujati zlasti pri mladini, ki se za poklic še ni odločila. Prav tako je navduševanje in dvig zanimanja za naravoslovne in tehniške poklice pomemben pri vzpodbujanju specifičnih smeri vseživljenjskega izobraževanja.

Zato naj se v letu 2006 ustanovi nov infrastrukturni program na področju naravoslovja, ki predstavlja vzdrževanje infrastrukture kot podpore raziskovalni dejavnosti na področju popularizacije in promocije znanosti, navduševanje mladih in starih za učenje in pomoč pri navduševanju mladih za študij naravoslovnih in tehničnih strok z uporabo posebnih metod kot so mladim prijaznih eksperimentov tipa »izvedi sam«, izvedba znanstvenih delavnic, izvedba izobraževanja za učitelje naravoslovnih in tehničnih predmetov, izvedba dogodkov z nameni promocije znanosti in izvedba tekmovanj z nameni popularizacije znanosti.

Obseg financiranja naj se izvede v okvirni višini 30 mio SIT (t.j. cca. 2 plačana FTE in materialni stroški), ki se zagotovi v finančnem načrtu Javne agencije za raziskovalno dejavnost RS.

Koncesija se podeli za določen čas dveh let in pol.

  1. humanistika

Interdisciplinarno raziskovanje na področju humanistike, ki v svojo dejavnost vključuje vse njene tradicionalne in sodobne evropske vidike in hkrati tudi nacionalno in kulturno dediščino, je v Sloveniji potrebno osvetliti z novimi pogledi, z uveljavitvijo novih smeri ("šol"), ki so bile doslej potisnjene v ozadje. Slovenija potrebuje novo institucijo s svežimi idejami, ki je institucionalno odprta za različne pristope in različne idejne tokove pri njihovih obravnavi in v povezovanju z domačimi in tujimi avtorji in institucijami. Raznolikost pristopov v humanističnih raziskavah je za slovensko humanistiko in razvoj nujna.

Zato se naj v letu 2006 ustanovi nov raziskovalni program na področju humanistike, ki predstavlja zaokroženo področje interdisciplinarnega raziskovalnega dela, ki povezuje zgodovino, kulturo, medije in filozofijo. Programska skupina naj se v svojem raziskovalnem delu usmeri predvsem na omenjena področja za katere je pričakovati, da bodo v svetu aktualna vsaj še v naslednjem desetletju in so hkrati toliko pomembna za RS, da obstaja državni interes, da programska skupina na tem področju dolgoročno raziskuje in sodeluje tudi z drugimi skupinami.

Obseg financiranja naj se izvede v okvirni višini 30 mio SIT (t.j. cca. 2 plačana FTE in materialni stroški), ki se zagotovi v finančnem načrtu Javne agencije za raziskovalno dejavnost RS.

Koncesija se podeli za določen čas dveh let in pol.

  1. medicina - infrastruktura

Značilnost zdravstvene dejavnosti je tesna povezanost vrhunsko aplikativne stroke in raziskovanja. Za doseganje maksimalnih sinergijskih učinkov je infrastrukturni program potreben predvsem tam, kjer je taka povezava že očitna.

Zato naj se v letu 2006 ustanovi nov infrastrukturni program na področju medicine, ki predstavlja vzdrževanje infrastrukture kot vrhunske podpore raziskovalnemu delu in hkrati spremljanja bolnikov ozdravelih od raka v otroštvu. Od izvajalcev programa zahtevamo, da bo tematika raziskav v svetu aktualna vsaj še v naslednjem desetletju in mora biti hkrati toliko pomembna za RS, da obstaja državni interes, da programska skupina na tem področju dolgoročno raziskuje.

Obseg financiranja naj se izvede v okvirni višini 30 mio SIT (t.j. cca. 2 plačana FTE in materialni stroški), ki se zagotovi v finančnem načrtu Javne agencije za raziskovalno dejavnost RS.

Koncesija se podeli za določen čas dveh let in pol.

II.

Javni razpis o koncesiji za izvajanje javne službe na raziskovalnih področjih: naravoslovje - farmacija, naravoslovje - infrastruktura, humanistika in medicina - infrastruktura iz I. tč. tega sklepa naj v letu 2006 izvede Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS v skladu s Pravilnikom o koncesiji za izvajanje javne službe na področju raziskovalne dejavnosti (Uradni list RS, št. 48/2003).

Kriteriji in merila za ocenjevanje prejetih ponudb za koncesijo so določeni v Pravilniku o ocenjevanju in financiranju raziskovalnih in infrastrukturnih programov (Uradni list RS, št. 12/2005).

III.

Ta sklep začne veljati takoj.

Obrazložitev:

Skladno z določbami četrtega odstavka 38. člena Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 96/02 in 115/05) število in vrste koncesij vsako leto določi minister, pristojen za znanost, na podlagi Nacionalnega raziskovalnega in razvojnega programa.

Skladno z določbami 3. člena Pravilnika o koncesiji za izvajanje javne službe na področju raziskovalne dejavnosti (Uradni list RS, št. 48/03) minister, pristojen za znanost, v skladu z nacionalnim raziskovalnim in razvojnim programom in letno politiko ministrstva s sklepom določi vsebino in obseg raziskovalne dejavnosti, za katero se razpiše javni razpis za podelitev koncesije. Vsebina sklepa se nanaša na opredelitev področij državno izraženega interesa za financiranje javne službe.

S predmetnim sklepom je minister za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo tako, na podlagi Resolucije o Nacionalnem raziskovalnem in razvojnem programu za obdobje od 2006 do 2010 (Uradni list RS, št. 3/06) ter skladno z določbami četrtega odstavka 38. člena Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 96/02 in 115/05) in 3. člena Pravilnika o koncesiji za izvajanje javne službe na področju raziskovalne dejavnosti (Uradni list RS, št. 48/03), določil vsebino in obseg raziskovalne dejavnosti, za katero se razpiše javni razpis za podelitev koncesije v letu 2006.

Glede na vse navedeno je predmetni sklep v celoti utemeljen.

Dr. Jure Zupan
Minister