Raziskovalni programi

Normativni akti

      

Na podlagi 38. člena Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 22/06 – uradno prečiščeno besedilo, 61/06 – ZDru-1, 112/07, 9/11 in 57/12 – ZPOP-1A) minister za izobraževanje, znanost in šport izdaja

Pravilnik o dopolnitvi Pravilnika o koncesiji za izvajanje javne službe na področju raziskovalne dejavnosti

1. člen

V Pravilniku o koncesiji za izvajanje javne službe na področju raziskovalne dejavnosti (Uradni list RS, št. 48/03) se za 22. členom dodata novo 3.a podpoglavje z naslovom »3.a Spodbujanje odličnosti» in nov 22.a člen, ki se glasi:

»22. a člen

Če agencija v skladu s proračunskimi možnostmi v posameznem letu na podlagi javnega poziva poveča financiranje raziskovalnih programov, se koncesionarjem lahko poveča financiranje raziskovalnih programov, in sicer po postopku ter upoštevaje kriterije, kazalce in merila, ki so določeni v podzakonskem predpisu Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, ki ureja postopke (so)financiranja, ocenjevanja in spremljanja izvajanja raziskovalne dejavnosti, izdanem na podlagi zakona, ki ureja raziskovalno in razvojno dejavnost.

Odločbo o dodatnem financiranju za raziskovalne organizacije s koncesijo sprejme minister na predlog Znanstvenega sveta agencije.

Agencija po vročitvi odločbe o dodatnem financiranju pripravi predlog aneksa k pogodbi o koncesiji, ki ga pošlje koncesionarju. Glede aneksa k pogodbi o koncesiji se smiselno uporabljajo določbe tega pravilnika, ki se nanašajo na pogodbo o koncesiji.«.

2. člen

Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 0070-110/2013/14

Ljubljana, dne 3. marca 2014

EVA 2013-3330-0133

dr. Jernej Pikalo l.r.
Minister za izobraževanje, znanost in šport