Raziskovalni programi

Normativni akti

      

Na podlagi 38. člena Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 22/06 – uradno prečiščeno besedilo, 61/06 – ZDru-1, 112/07, 9/11 in 57/12 – ZPOP-1A) ministrica za izobraževanje, znanost in šport izdaja

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o koncesiji za izvajanje javne službe na področju raziskovalne dejavnosti

1. člen

V Pravilniku o koncesiji za izvajanje javne službe na področju raziskovalne dejavnosti (Uradni list RS, št. 48/03, 20/14in 56/16) se 3.a poglavje spremeni tako, da se glasi:

»3.a Sprememba financiranja programov

22.a člen

Koncesionarjem se lahko poveča oziroma zmanjša financiranje programov, ki jih izvajajo na podlagi odločbe o koncesiji, in sicer po postopkih ter z upoštevanjem kriterijev, kazalnikov in meril, določenih v podzakonskem predpisu agencije, ki ureja postopke (so)financiranja, ocenjevanja in spremljanja izvajanja raziskovalne dejavnosti.

Odločbo o povečanju oziroma zmanjšanju financiranja za raziskovalne organizacije s koncesijo izda minister na predlog Znanstvenega sveta agencije, pri čemer pri infrastrukturnih programih odloči le o povečanju oziroma zmanjšanju financiranja plačnega dela ekvivalenta polne zaposlitve (FTE).

Agencija po vročitvi odločbe o povečanju oziroma zmanjšanju financiranja pripravi predlog pogodbe o koncesiji oziroma aneksa k pogodbi o koncesiji, ki ga pošlje koncesionarju. Glede aneksa k pogodbi o koncesiji se uporabljajo določbe tega pravilnika, ki se nanašajo na pogodbo o koncesiji.«.

2. člen

Za 3.a poglavjem se doda novo 3.b poglavje, ki se glasi:

»3.b Preoblikovanje raziskovalnih programov

22.b člen

Raziskovalni programi, ki jih izvajajo koncesionarji, se lahko preoblikujejo, in sicer po postopku ter pogojih, določenih v podzakonskem predpisu agencije, ki ureja postopke (so)financiranja, ocenjevanja in spremljanja izvajanja raziskovalne dejavnosti.

Odločbo o preoblikovanju raziskovalnega programa za raziskovalne organizacije s koncesijo izda minister na predlog Znanstvenega sveta agencije.

Glede priprave pogodbe oziroma aneksa k pogodbi o koncesiji se upošteva način, kot je določen v tretjem odstavku prejšnjega člena.«.

3. člen

Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 007-284/2017/15
Ljubljana, dne 17. novembra 2017
EVA 2017-3330-0063

 

dr. Maja Makovec Brenčič l.r.
Ministrica za izobraževanje, znanost in šport