Ciljni raziskovalni programi

Rezultati razpisov in pozivov

      

Rezultati Javnega razpisa za izbiro raziskovalnih projektov Ciljnega raziskovalnega programa »Zagotovimo.si hrano za jutri« v letu 2020-II

Obveščamo vas, da je na podlagi 14. in 15. člena Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 22/06- UPB, 61/06-ZDru-1, 112/07, 9/11, 57/12-ZPOP-1A, 21/18 – ZNOrg in 9/19), 22. člena Sklepa o ustanovitvi Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 123/03 in 105/10), 39. člena Pravilnika o Ciljnih raziskovalnih programih (CRP) (Uradni list RS št. 43/2011 in 6/12), Sklepa o izvajanju in financiranju Ciljnega raziskovalnega programa »Zagotovimo.si hrano za jutri« v obdobju 2011 do 2020, z dne 8. 6. 2011 in Sprememb in dopolnitev Sklepa o izvajanju in financiranju Ciljnega raziskovalnega programa »Zagotovimo.si hrano za jutri« v obdobju 2011 do 2020, z dne 15. 12. 2020, Usmeritev Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport za pripravo Javnega razpisa Ciljnega raziskovalnega programa (CRP) »Zagotovimo.si hrano za jutri« v letu 2020-II št. 631-1/2020/12 z dne 15. 12. 2020, ter na podlagi Delnega sklepa Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije št. 6316-17/2020-45 z dne 8. 3. 2021, Delnega sklepa Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano št. 631-25/2019/55 z dne 8. 3. 2021, Delnega sklepa Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport št. 631-1/2020/25 z dne 11. 3.2021, v zadevi Javnega razpisa za izbiro raziskovalnih projektov Ciljnega raziskovalnega programa »Zagotovimo.si hrano za jutri« v letu 2020-II (Uradni list RS, št. 197/20) direktor Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije sprejel ugotovitveni Sklep o izboru prijav za sofinanciranje raziskovalnih projektov Ciljnega raziskovalnega programa »Zagotovimo.si hrano za jutri« v letu 2020-II št. 6316-17/2020-50 z dne 17. 3. 2021.


Prilogi:

 • Obvestilo o rezultatih Javnega razpisa za izbiro raziskovalnih projektov Ciljnega raziskovalnega programa »Zagotovimo.si hrano za jutri« v letu 2020-II:

   

 • Rezultati Javnega razpisa za izbiro raziskovalnih projektov Ciljnega raziskovalnega programa »Zagotovimo.si hrano za jutri« v letu 2020-II:
 • Seznam prijav:
  • Rezultati-CRP-hrana-2020-II.xlsx (format Excel, 13KB)
    
  • List 1: Seznam izbranih in neizbranih prijav po posameznih razpisanih temah z navedbo točk
  • List 2: Seznam projektov z obsegom sredstev po sofinancerjih