Ciljni raziskovalni programi

Rezultati razpisov in pozivov

      

Rezultati Javnega razpisa za izbiro raziskovalnih projektov Ciljnega raziskovalnega programa »CRP COVID-19« v letu 2020

Obveščamo vas, da je na podlagi 14. in 15. člena Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 22/06-UPB1, 61/06 – ZDru-1, 112/07, 9/11 in 57/12 – ZPOP-1A, 21/18 – ZNOrg in 9/19), 22. člena Sklepa o ustanovitvi Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 123/03 in 105/10), 39. člena Pravilnika o Ciljnih raziskovalnih programih (CRP) (Uradni list RS št. 43/11 in 6/12) ter na podlagi delnih sklepov Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije št. 6316-9/2020-37, z dne 21. 9. 2020, Ministrstva za zdravje, št. 631-9/2020/19, z dne 17. 9. 2020 in Ministrstva za obrambo, št. 631-2/2020-30, z dne 21. 9. 2020, v zadevi Javnega razpisa za izbiro raziskovalnih projektov Ciljnega raziskovalnega programa »CRP COVID-19« v letu 2020 (Uradni list RS, št. 97/20, z dne 10. 7. 2020), v. d. direktorja Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije sprejel ugotovitveni Sklep o izboru prijav za sofinanciranje raziskovalnih projektov Ciljnega raziskovalnega programa »CRP COVID-19« v letu 2020, št. 6316-9/2020-40, z dne 21. 9. 2020.

 

Priloge:

 • Obvestilo o rezultatih rezultatih Javnega razpisa za izbiro raziskovalnih projektov Ciljnega raziskovalnega programa »CRP COVID-19« v letu 2020:
 • Rezultati Javnega razpisa za izbiro raziskovalnih projektov Ciljnega raziskovalnega programa »CRP COVID-19« v letu 2020:

  Seznam prijav:
  • Rezultati-CRP-Covid-2020.xls (format Excel, 17KB)
    
  • List 1: Seznam izbranih in neizbranih prijav po posameznih razpisanih temah z navedbo točk
  • List 2: Seznam projektov z obsegom sredstev po sofinancerjih