Zakoni, predpisi, normativni akti

Veljavni akti

Višina financiranja

      

Na podlagi Uredbe o normativih in standardih za določanje sredstev za izvajanje raziskovalne dejavnosti, financirane iz Proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 103/2011 in 56/2012) in Pogodbe o začasnem financiranju Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije za leto 2013 se objavi  podlagi Uredbe o normativih in standardih za določanje sredstev za izvajanje raziskovalne dejavnosti, financirane iz Proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 103/2011 in 56/2012) in Pogodbe o začasnem financiranju Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije za leto 2013 se objavi

Začasna cena ekvivalenta polne zaposlitve za leto 2013

  1. Za določitev pogodbenih vrednosti za leto 2013 se začasno uporablja vrednost obračunske točke v višini 286,45 EUR ter število obračunskih toč za določitev povprečne cene ekvivalenta polne zaposlitve za izvajanje raziskovalnih oziroma infrastrukturnih programov ter raziskovalnih projektov skladno z Uredbo o normativih in standardih za določanje sredstev za izvajanje raziskovalne dejavnosti, financirane iz Proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 103/2011 in 56/2012).
     
  2. Za pripravo pogodb in aneksov k pogodbam o izvajanju in financiranju raziskovalnih in infrastrukturnih programov ter raziskovalnih projektov za leto 2013 se pri določitvi obsega sredstev začasno upošteva za posamezne cenovne kategorije naslednja višina cene ekvivalenta polne zaposlitve v EUR:

2.1 RAZISKOVALNI PROGRAMI
 

vrednost izražena v EUR/FTE
KATEGORIJA / ZA POKRIVANJE STROŠKOV : A B C D E F
PLAČ 33.320 33.320 33.320 33.320 33.320 33.320
PRISPEVKOV DELODAJALCA 5.372 5.372 5.372 5.372 5.372 5.372
BLAGA IN STORITEV 9.724 13.702 18.224 22.814 27.183 31.552
AMORTIZACIJE 2.754 5.134 8.687 11.543 14.467 17.408
SKUPAJ 51.170 57.528 65.603 73.049 80.342 87.652

2.2. RAZISKOVALNI PROJEKTI
 

vrednost izražena v EUR/FTE
KATEGORIJA / ZA POKRIVANJE STROŠKOV : A B C D E F
PLAČ 29.563 29.563 29.563 29.563 29.563 29.563
PRISPEVKOV DELODAJALCA 4.760 4.760 4.760 4.760 4.760 4.760
BLAGA IN STORITEV 9.724 13.702 18.224 22.814 27.183 31.552
AMORTIZACIJE 2.754 5.134 8.687 11.543 14.467 17.408
SKUPAJ 46.801 53.159 61.234 68.680 75.973 83.283

2.3. RAZISKOVALNI PROJEKTI BREZ PLAČE
 

vrednost izražena v EUR/FTE
KATEGORIJA / ZA POKRIVANJE STROŠKOV : A B C D E F
BLAGA IN STORITEV 9.724 13.702 18.224 22.814 27.183 31.552
AMORTIZACIJE 2.754 5.134 8.687 11.543 14.467 17.408
SKUPAJ 12.478 18.836 26.911 34.357 41.650 48.960

2.4. INFRASTRUKTURNI PROGRAMI
 

  vrednost izražena
v EUR/FTE
KATEGORIJA / ZA POKRIVANJE STROŠKOV :  
PLAČ 17.748
PRISPEVKOV DELODAJALCA 2.856
SKUPAJ 20.604

Po določitvi stalne cene bodo pogodbene vrednosti na novo določene in izveden ustrezen poračun.

Številka: 410-25/2013-2
Ljubljana: 13. 6. 2013

Dr. Franci Demšar,
direktor