Zakoni, predpisi, normativni akti

Veljavni akti

Višina financiranja

      

Na podlagi Uredbe o normativih in standardih za določanje sredstev za izvajanje raziskovalne dejavnosti financirane iz Proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 103/2011) se objavi

Začasna cena ekvivalenta polne zaposlitve za leto 2012

  1. Za določitev pogodbenih vrednosti za leto 2012 se začasno uporablja vrednost obračunske točke ter število obračunskih toč za določitev povprečne cene ekvivalenta polne zaposlitve za izvajanje raziskovalnih oziroma infrastrukturnih programov ter raziskovalnih projektov iz predhodnega leta.
     
  2. Za pripravo pogodb in aneksov k pogodbam o izvajanju in financiranju raziskovalnih in infrastrukturnih programov ter raziskovalnih projektov za leto 2012 se pri določitvi obsega sredstev upošteva za posamezne cenovne kategorije naslednja višina cene ekvivalenta polne zaposlitve v EUR:

2.1 RAZISKOVALNI PROGRAMI
 

vrednost izražena v EUR/FTE
KATEGORIJA / ZA POKRIVANJE STROŠKOV : A B C D
PLAČ 34.119 34.119 34.119 34.119
PRISPEVKOV DELODAJALCA 5.491 5.491 5.491 5.491
BLAGA IN STORITEV 9.282 13.090 17.408 21.777
AMORTIZACIJE 2.635 4.896 8.296 11.016
SKUPAJ 51.527 57.596 65.314 72.403

2.2. RAZISKOVALNI PROJEKTI
 

vrednost izražena v EUR/FTE
KATEGORIJA / ZA POKRIVANJE STROŠKOV : A B C D
PLAČ 30.209 30.209 30.209 30.209
PRISPEVKOV DELODAJALCA 4.862 4.862 4.862 4.862
BLAGA IN STORITEV 9.282 13.090 17.408 21.777
AMORTIZACIJE 2.635 4.896 8.296 11.016
SKUPAJ 46.988 53.057 60.775 67.864

2.3. RAZISKOVALNI PROJEKTI BREZ PLAČE
 

vrednost izražena v EUR/FTE
KATEGORIJA / ZA POKRIVANJE STROŠKOV : A B C D
BLAGA IN STORITEV 9.282 13.090 17.408 21.777
AMORTIZACIJE 2.635 4.896 8.296 11.016
SKUPAJ 11.917 17.986 25.704 32.793

2.4. INFRASTRUKTURNI PROGRAMI
 

  vrednost izražena
v EUR/FTE
KATEGORIJA / ZA POKRIVANJE STROŠKOV :  
PLAČ 19.431
PRISPEVKOV DELODAJALCA 3.128
SKUPAJ 22.559
  1. Začasna cena se uporablja do sprejema redne cene 2012.
     
  2. Glede na nastalo ekonomsko finančno situacijo in sklep Vlade RS št.: 41003-11/2011/2 o začasnem zadržanju izvrševanja Proračuna Republike Slovenije za leto 2012 Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS sklene pogodbe z izvajalci raziskovalnih projektov, raziskovalnih programov in infrastrukturnih programov s katerim uredi financiranje za obdobje do 30.6.2012.

 
Številka: 410-30/2012-1
Ljubljana: 12.01.2012

Dr. Franci Demšar,
direktor