Zakoni, predpisi, normativni akti

Veljavni akti

Višina financiranja

      

Na podlagi 29. člena Uredbe o normativih in standardih za določanje sredstev za izvajanje nacionalnega raziskovalnega in razvojnega programa (Uradni list RS, št. 74/04, 32/05, 26/06, 80/07, 89/08 in 102/09), 43. člena Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 22/06-uradno prečiščeno besedilo, 61/06-ZDru-1 in 112/07) ter 16. in 35. člena Sklepa o ustanovitvi Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 123/03 in 105/10) je na osnovi predhodnega soglasja ministra za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo št. 630-9/2010/8 z dne 20. 12. 2010, Upravni odbor Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije na 15. redni seji dne 23. 12. 2010 sprejel sklep, s katerim se določi
 

Navodilo o ceni raziskovalne ure za leto 2010

1. člen

To navodilo določa vrednost obračunske točke in število obračunskih točk po cenovnih kategorijah za določitev povprečne cene ekvivalenta polne zaposlitve za izvajanje raziskovalnih ter infrastrukturnih programov in raziskovalnih projektov ter višino cene raziskovalne ure, ki se upošteva pri določitvi obsega sredstev za izvajanje in financiranje raziskovalnih ter infrastrukturnih programov in raziskovalnih projektov za leto 2010.

2. člen

Vrednost obračunske točke za določitev povprečne cene ekvivalenta polne zaposlitve za izvajanje raziskovalnih oziroma infrastrukturnih programov ter raziskovalnih projektov v letu 2010 znaša 263,60 EUR.

3. člen

Za izvajanje raziskovalnih programov v letu 2010 se za posamezne elemente cene in cenovne kategorije določi naslednje število točk:
 

število točk
KATEGORIJA / ZA POKRIVANJE STROŠKOV : A B C D
PLAČA 131,24 131,24 131,24 131,24
PRISPEVKI DELODAJALCA 21,15 21,15 21,15 21,15
BLAGO IN STORITVE 34,57 48,76 64,81 81,07
AMORTIZACIJA 9,8 18,25 30,89 41,02
SKUPAJ 196,76 219,40 248,09 274,48

4. člen

Za izvajanje raziskovalnih projektov v letu 2010 se za posamezne elemente cene in cenovne kategorije določi naslednje število točk:
 

število točk
KATEGORIJA / ZA POKRIVANJE STROŠKOV : A B C D
PLAČA 115,31 115,31 115,31 115,31
PRISPEVKI DELODAJALCA 18,57 18,57 18,57 18,57
BLAGO IN STORITVE 34,57 48,76 64,81 81,07
AMORTIZACIJA 9,8 18,25 30,89 41,02
SKUPAJ 178,25 200,89 229,58 255,97

5. člen

Za izvajanje infrastrukturnih programov v letu 2010 se za posamezne elemente cene in cenovne kategorije določi naslednje število točk:
 

število točk
KATEGORIJA / ZA POKRIVANJE STROŠKOV :  A  B  C  D
PLAČA         77,45        77,45        77,45         77,45 
PRISPEVKI DELODAJALCA         12,45         12,45        12,45         12,45 
 SKUPAJ 89,90 89,90 89,90 89,90

6. člen

Za pripravo pogodb in aneksov k pogodbam o izvajanju in financiranju raziskovalnih programov za leto 2010 se pri določitvi obsega sredstev za posamezne cenovne kategorije, v skladu z 2. in 3. členom tega navodila, upošteva naslednja višina cene raziskovalne ure v EUR:
 

vrednost izražena v EUR / efektivno uro
KATEGORIJA / ZA POKRIVANJE STROŠKOV : A B C D
PLAČA 20,35 20,35 20,35 20,35
PRISPEVKI DELODAJALCA 3,28 3,28 3,28 3,28
BLAGO IN STORITVE 5,36 7,56 10,05 12,57
AMORTIZACIJA 1,52 2,83 4,79 6,36
SKUPAJ 30,51 34,02 38,47 42,56

7. člen

Za pripravo pogodb in aneksov k pogodbam o izvajanju in financiranju raziskovalnih projektov za leto 2010 se pri določitvi obsega sredstev za posamezne cenovne kategorije, v skladu z 2. in 4. členom tega navodila, upošteva naslednja višina cene raziskovalne ure v EUR:
 

vrednost izražena v EUR / efektivno uro
KATEGORIJA / ZA POKRIVANJE STROŠKOV : A B C D
PLAČA 17,88 17,88 17,88 17,88
PRISPEVKI DELODAJALCA 2,88 2,88 2,88 2,88
BLAGO IN STORITVE 5,36 7,56 10,05 12,57
AMORTIZACIJA 1,52 2,83 4,79 6,36
SKUPAJ 27,64 31,15 35,60 39,69

8. člen

Za pripravo pogodb in aneksov k pogodbam o izvajanju in financiranju infrastrukturnih programov za leto 2010 se pri določitvi obsega sredstev za posamezne cenovne kategorije, v skladu z 2. in 5. členom tega navodila, upošteva naslednja višina cene raziskovalne ure v EUR:
 

vrednost izražena v EUR / efektivno uro
KATEGORIJA / ZA POKRIVANJE STROŠKOV :  A  B  C  D
PLAČA 12,01 12,01 12,01 12,01
PRISPEVKI DELODAJALCA 1,93 1,93 1,93 1,93
 SKUPAJ 13,94 13,94 13,94 13,94

9. člen

Vrednost in število obračunskih točk ter cena določena s tem navodilom se kot začasna cena uporablja za pripravo pogodb in aneksov k pogodbam o izvajanju in financiranju raziskovalnih in infrastrukturnih programov ter raziskovalnih projektov za leto 2011 in velja do sprejema stalne cene za leto 2011.

10. člen

To navodilo prične veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 007-12/2010-1
Ljubljana, dne 23. decembra 2010
EVA 2010-1647-0005

Dr. Peter Venturini,
predsednik upravnega odbora ARRS

Objavljeno v Ur.l. RS, št. 4/11.