Ciljni raziskovalni programi

Normativni akti

      

Na podlagi IV. točke Sklepa o izvajanju in financiranju Ciljnega raziskovalnega programa "ZNANJE ZA VARNOST IN MIR" (CRP "MIR") v obdobju 2006 do 2010 (šifra: 631-8/2005-1, šifra: 6311-59/2005/1 in šifra: 6311-58/2005/1 z dne 14.12.2005) minister za obrambo in minister za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo sprejmeta

Usmeritve za pripravo javnega razpisa Ciljnega raziskovalnega programa »ZNANJE ZA VARNOST IN MIR« (CRP »MIR«) 2007
 

I.

(predmet razpisa)

Predmet javnega razpisa (v nadaljevanju besedila: razpis) je izbira ter financiranje izvajanja aplikativnih raziskovalnih projektov za potrebe nacionalno-varnostnega sistema s poudarkom na obrambnem področju. V okviru tega programa bo MO spodbujalo in zagotavljalo izvajanje aplikativnih raziskav tako na obrambnem področju, kot na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami.

II.

(področja in tematski sklopi)

Področja in tematski sklopi, ki predstavljajo okvir za razpis raziskovalnih tem, so po posameznih področjih naslednji:

 1. področje: Slovenska vojska 21. stoletja

prednostni tematski sklopi
1.1. Novi materiali in tehnologije
1.2. Bojevnik in oprema bojevnika (fiziološke sposobnosti, vadba, obleka in oprema bojevnika, prehrana, itd,...)
1.3. Eksplozivna sredstva
1.4. Viri energije
1.5. Laserski, radarski in optični sistemi
1.6. Senzorski in merilni sistemi
1.7. Upravljanje človeških virov
1.8. Druge teme

 

 1. področje: Razvoj komunikacijskega in informacijskega sistema za potrebe nacionalne varnosti

prednostni tematski sklopi
2.1. Govorne tehnologije
2.2. Varnost omrežij, varnost podatkov in kriptografija
2.3. Informacijski in inteligentni sistemi
2.4. Komunikacijski sistemi
2.5. Druge teme

 

 1. področje: Obramba proti terorizmu, zaščita ljudi in okolja

prednostni tematski sklopi
3.1. Biometrični sistemi
3.2. Odkrivanje nevarnosti terorističnega napada
3.3. Zaščita ljudi, živali in sredstev
3.4. Varovanje in remediacija okolja
3.5. Vpliv bolezni, bojnih strupov in sevanja na človeka
3.6. Vpliv bioloških učinkovin na žive organizme
3.7. Druge teme

 

 1. področje: Razvoj in upravljanje nacionalno varnostnega sistema

prednostni tematski sklopi
4.1. Spremembe v strateškem okolju in njihov vpliv na oblikovanje obrambno varnostne politike Republike Slovenije
4.2. Delovanje varnostnih struktur
4.3. Obrambno planiranje in obrambna ekonomika
4.4. Krizno upravljanje in vodenje
4.5. Civilno vojaški odnosi
4.6. Medetični konflikti in kulturne razlike na območjih, kjer sodeluje Slovenska vojska v mirovnih operacijah
4.7. Uporaba in ureditev prostora za obrambne potrebe ter njegova sanacija
4.8. Vojaška zgodovina in vojne veščine
4.9. Druge teme

Tematski sklop "Druge teme" obsega teme, ki niso razpisane, in jih lahko prijavitelji v okviru posameznega področja dodatno prijavijo. V tem primeru morajo prijavitelji predlog dodane teme posebej utemeljiti. Utemeljitev mora poudariti pomen projekta za obrambno varnostni sistem.

Ob upoštevanju navedenih prioritetnih tematskih sklopov predlog razpisa z navedbo tem po posameznih tematskih sklopih pripravi Strokovni svet za CRP "Znanje za varnost in mir 2006-2010" (v nadaljevanju: Strokovni svet) ki lahko prednostni seznam tematskih sklopov tudi dopolni.

III.

(obseg sredstev razpisa)

Skupna okvirna vrednost razpisa je 6.792.000,00 EUR

Po letih je okvirni delež sredstev za izvedbo izbranih projektov naslednji:

2007: 792.000,00 EUR
2008: 3.000.000,00 EUR in
2009: 3.000.000,00 EUR

Predlog okvirnih deležev sredstev po posameznih področjih pripravi Strokovni svet.

IV.

(trajanje projektov)

Projekti lahko trajajo od enega do največ treh let. V primeru dvoletnih ali triletnih projektov je potrebno za vsako leto posebej prikazati program dela s pričakovanimi rezultati ob zaključeni letni fazi projekta.

V.

(vrednost projektov )

Vrednost posameznega projekta je lahko praviloma 200.000,00 EUR/leto za prvo, drugo in tretje področje in 70.000,00 EUR /leto za četrto področje.

VI.

(izvajalci raziskovalnih projektov)

Izvajalci raziskovalnih projektov v okviru CRP "MIR" morajo izpolnjevati naslednje pogoje:

 1. Vodja projekta mora imeti doktorat znanosti in v zadnjih petih letih objaviti vsaj en znanstveni prispevek v znanstveni reviji oz. knjigi, kar je razvidno iz baze SICRIS.
 2. Vodja projekta mora imeti proste raziskovalne kapacitete najmanj v višini 170 raziskovalnih ur letno.
 3. Vodja projekta mora biti zaposlen v raziskovalni organizaciji, ki je prijavitelj projekta.

  Pogoja pod točko b. in c. morata biti izpolnjena pred podpisom pogodbe in ob prijavi zagotovljena samo z izjavo prijavitelja, da bo to v primeru izbora prijavitelj zagotovil.

VII.

(postopek ocenjevanja)

 1. Za vse prijave, ki s strani komisije za odpiranje prijav niso bile zavžene zaradi formalnih razlogov, se izvede evalvacija in ocenjevanje z recezentskimi skupinami po metodologiji, ki jo določi Strokovni svet.
 2. Za vsako od področij se oblikuje evalvacijski panel. Za vodenje evalvacijskega panela Strokovni svet predlaga člana strokovnega sveta, ki pa ne sodeluje v ocenjevanju in evalvaciji, temveč je odgovoren za vodenje panela in koordinacijo med recenzentskima skupinama znotraj panela in za koordinacijo med panelom in Strokovnim svetom. Vsak evalvacijski panel sestavljata dve skupini recenzentov, in sicer: prvo skupino sestavljajo recenzenti, ki jih iz seznama recenzetov ARRS predlaga ARRS in potrdi Strokovni svet, drugo skupino pa sestavljajo recenzenti imenovani s strani MORS, ki so strokovnjaki za posamezna področja. Recenzente MORS določi MORS, Strokovni svet se z njihovimi imeni samo seznani.
 3. Na predlog Strokovnega sveta direktor ARRS izda odločbo o imenovanju recenzentov ARRS, is katero podrobno določi naloge in pristojnosti recenzentov.
 4. Po zaključku evalvacije in ocenjavanja evalvacijski paneli izdelajo poročilo o evalvaciji in ocenjevanju. in ga pošljejo na Strokovni svet. Obliko in strukturo poročila določi Strokovni svet.
 5. Na podlagi evalvacijskih poročil po posameznih področjih CRP MIR, koordinacija, ki jo sestavljajo vodje posameznih panelov izdela predlog za morebitna vsebinska združevanja posameznih prijav, ki se medsebojno dopolnjujejo v en, skupen projekt. V tem primeru ta koordinacija oblikuje tudi predlog za vodjo projekta in predlog skupnega obsega sredstev za izvedbo združenega projekta. Koordinacija pripravi tudi predlog za drugačen (zmanjšan) obseg sredstev za izvedbo projekta od tistih, ki so navedena v prijavi. Vsak od teh predlogov mora biti posebej utemeljen.
 6. Po prejemu poročil s strani evalvacijskih panelov in s strani koordinacije vodij posameznih panelov, Strokovni svet izdela zbirno zaključno poročilo s predlogom za izbor. Pri tem upošteva, da se za vsako razpisano temo izbere vsaj en projekt, ki je prestopil prag (minimalno število potrebnih evalvacijskih točk, ki jih za vsako od prednostnih področij določi Strokovni svet). Če je projektov za isti cilj znotraj posamezne teme več, o financiranju odloča vsota vseh ocen in je v izbor predlagan projekt, ki je dosegel večjo skupno oceno po vseh kriterijih. V primeru večjih odstopanj dosežene povprečne ocene med posameznimi področji, lahko Strokovni svet predlaga tudi delno spremembo deleža sredstev za posamezno področje, kar mora posebej utemeljiti.
 7. Zbirno zaključno poročilo Strokovnega sveta vključuje:
  • predlog prednostne liste posameznih prijav z osnovnimi podatki o projektu skupaj s predlogom praga za uvrstitev v izbor projektov,
  • predlog za združevanje dveh ali več prijav v skupne projekte,
  • predlog potrebnega obsega sredstev za izvedbo posameznega projekta
  • obrazložitev prednostne liste
 8. Zbirno in zaključno poročilo, ki vključuje prednostno listo prijav, ki so bile ocenjevane, Strokovni svet posreduje v soglasje MORS. Po pridobljenem soglasju s strani MORS, Strokovni svet posreduje poročilo s predlogom za izbor Upravnemu odboru ARRS v sprejem.

VIII.

(osnovni kriteriji in merila)

Pri razvrščanju predlogov projektov na prednostni seznam posameznega področja bodo imele prednost prijave, ki bodo izkazale:

 1. večjo skladnost prijave z razpisanimi cilji,
 2. boljšo raziskovalno kakovost predloga projekta ter
 3. večjo možnost realizacije projekta glede na boljše kazalce izvedljivosti projekta (časovna opredelitev projekta, stroški projekta, sestava in usposobljenost ter opremljenost projektne skupine).

Kazalce in natančnejša merila za ugotavljanje uspešnosti prijave po vseh treh skupinah navedenih kriterijev določi Strokovni svet in morajo biti del razpisne dokumentacije.

IX.

(uskladitev finančnih načrtov in programov projektov)

Za izbran projekt je glede na odobrena sredstva prijavitelj pred podpisom pogodbe dolžan izdelati finančni načrt v skladu z Uredbo o normativih in standardih za določanje sredstev za izvajanje NRRP (Uradni list RS št.: 74/2004) in program projekta, ki bo upošteval zahteve iz sklepa o izboru projektov CRP "MIR".

X.

(objava rezultatov razpisa)

Sklep o izboru projektov CRP "MIR" bo skupaj z zbranimi evalvacijskimi točkami in poročilom o ocenjevanju projektov objavljen na spletni strani MO in na spletni strani Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije. Objavljene bodo tudi vse šifre prijav, ki se niso uvrstile v izbor.

XI.

(veljavnost usmeritev)

Te usmeritve začnejo veljati naslednji dan po podpisu vseh podpisnikov, uporabljajo pa se za pripravo razpisa v letu 2007.

Šifra: 631-8/2005-112
Datum: 10.4
Ministrstvo za obrambo
Karl Erjavec
minister

Šifra: 630-7/2007/1 .2007
Datum: 10.4.2007
Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo
dr. Jure Zupan
minister