Ciljni raziskovalni programi

Normativni akti

      

Usmeritve Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo za pripravo javnega razpisa Ciljnega raziskovalnega programa (CRP) »KONKURENČNOST SLOVENIJE« za 2006

CRP »Konkurenčnost Slovenije" se kot instrument povezovanja potreb države in raziskovalne sfere na posebej določenih prednostnih temah nedvomno uveljavlja, kar pomeni, da je potrebno z njegovim izvajanjem nadaljevati in s postopnimi izboljšavami sistema doseči, da se CRP v celoti uveljavi kot model sodobnega in učinkovitega sistema za oblikovanje in izvajanje skupnih raziskovalnih projektov za doseganje skupnih razvojnih ciljev Slovenije.

Da bi sistem CRP v smislu njegovih osnovnih ciljev izboljšali, je potrebno pri razpisu za leto 2006 upoštevati nekatere predloge za izboljšave sistema, ki izhajajo iz Analize razpisov CRP za preteklo obdobje in predvsem nove strateške usmeritve Slovenije , ki določajo okvire za pripravo posameznih razpisov CRP v določenem obdobju.

Na podlagi 14. člena Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (ZRRD) (Uradni list RS,96/02), na podlagi Pravilnika o pogojih in postopkih izbora, financiranja, spremljanja in nadziranja medsresorskih raziskovalnih projektov v okviru Ciljnega raziskovalnega programa (CRP) za podporo strateškega razvoja Slovenije na posameznih področjih javnega interesa (Uradni list RS,12/05) in v skladu z:

 • Resolucijo o Nacionalnem raziskovalnem in razvojnem programu za obdobje 2006-2010 ter
 • Strategijo razvoja Slovenije (SRS)
  so usmeritve za pripravo Razpisa za izbiro raziskovalnih projektov CRP "Konkurenčnost Slovenije" (v nadaljevanju: Razpis) v letu 2006 naslednje:
  • Okvir za oblikovanje prednostnih tem , ki bodo predmet Razpisa predstavlja pet razvojnih prioritet SRS, ki jo je sprejela vlada dne, 30.6.2005 in so naslednje:
   1. Konkurenčno gospodarstvo in hitrejša rast
   2. Učinkovito ustvarjanje, dvosmerni pretok in uporaba znanja za gospodarski razvoj in kakovostna delovna mesta
   3. Učinkovita in cenejša država
   4. Moderna socialna država in večja zaposlenost
   5. Povezovanje ukrepov za doseganje trajnostnega razvoja

SRS je tako tudi temeljni dokument, za določitev raziskovalnih prioritet na posameznih področjih javnega interesa, zato navedene prioritete predstavljajo pet težišč CRP "Konkurenčnost Slovenije" v letu 2006. V okviru teh težišč se glede na cilje določene s SRS in glede na pristojnosti ter naloge posameznih vladnih resorjev pri uresničevanju teh ciljev oblikujejo in razpišejo skupne prednostne teme CRP kot podlaga za izbiro raziskovalnih projektov za doseganje skupnih razvojnih ciljev Slovenije.

 • Da bi se CRP v celoti uveljavi kot model sodobnega in učinkovitega sistema za oblikovanje in izvajanje skupnih raziskovalnih projektov za doseganje skupnih razvojnih ciljev Slovenije, predmet razpisa ne morejo biti ekspertize ali celo strokovne naloge, ki so zgolj v interesu posameznega vladnega sektorja. Prednostne teme, ki bodo vključene v razpis naj bodo zato oblikovane tako, da se nanašajo na ključni razvojni problem na področju, ki ga zajema težišče, in za reševanje katerega je potrebno dobiti raziskovalno podporo.
 • Poleg posameznih vladnih resorjev se k oblikovanju razpisa CRP za leto 2006 povabi tudi Urad za makroekonomske analize in razvoj, ki je predlagatelj SRS in posameznike oziroma skupine , ki so sodelovali tako pri oblikovanju SRS kot pri oblikovanju in nastajanju drugih strateških dokumentov Vlade RS.
 • Zbrani predlogi s strani vladnih resorjev in s strani drugih predlagateljev prednostnih tem za posamezno težišče CRP bodo oblikovani v skupen predlog razpisa na podlagi medministrsko usklajene vsebine in finančne vrednosti razpisa, ki predstavlja seštevek deležev, ki jih za financiranje projektov v okviru CRP zagotavlja Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo (preko Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike slovenije - ARRS) in ostala ministrstva, ki bodo kot predlagatelji in zainteresirani uporabniki rezultatov razpisanih tem vključeni v Razpis.
 • V smislu planiranih sistemskih sprememb CRP, ki se bodo nanašale tudi na spremembo sistema upravljanja CRP, ki se je na podlagi citirane Analize CRP izkazal kot zapleten, dolgotrajen in premalo učinkovit, naj se imenovanje strokovnih svetov za nova težišča CRP ne izvede, naloge strokovnih svetov pa naj pri pripravi razpisa za leto 2006 v celoti prevzame s sedanjim Pravilnikom opredeljen Strateški svet CRP.
 • Vrednost razpisa se določi za obdobje dveh let, zato naj bodo okvirni deleži sredstev, ki jih za izvedbo razpisa namenjajo posamezni financerji prikazani ločeno za leto 2006 in 2007.
 • Delež sredstev ARRS naj ne bi presegal 50% skupne vrednosti razpisa.
 • V primeru, da za določeno težišče ne bo ustreznih predlogov ali zainteresiranih uporabnikov, se v letu 2006 to težišče ne bo razpisalo.

Razpis naj bi bil objavljen še v letu 2005 oziroma najkasneje takoj v začetku leta 2006, kar pomeni, da bi se morali projekti izbrani na podlagi tega razpisa pričeti izvajati najkasneje konec marca oziroma v začetku aprila 2006.

dr. Jure Zupan
minister

številka: 6311-56/2005/1
datum: 27.10.2005