Ciljni raziskovalni programi

Normativni akti

      

Strateški svet Ciljnega raziskovalnega programa (CRP) "KONKURENČNOST SLOVENIJE " je na svoji 1. seji dne,18.4.2008 na podlagi Pravilnika o pogojih in postopkih izbora, financiranja, spremljanja in nadziranja medresorskih raziskovalnih projektov v okviru ciljnih raziskovalnih programov za podporo strateškega razvoja Slovenije na posameznih področjih javnega interesa (Uradni list RS, št. 12/05), Sklepa o izvajanju in financiranju Ciljnega raziskovalnega programa "KONKURENČNOST SLOVENIJE" v obdobju 2006 do 2013 (številka: 6311-1/2006/37) in Usmeritev Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo in Službe Vlade Republike Slovenije za razvoj za pripravo Javnega razpisa Ciljnega raziskovalnega programa (CRP) "Konkurenčnost Slovenije" za leto 2008 (številka: 430-49/2008/3 in 631-1/2008/5)

sprejel predlog

Metodologije ocenjevanja in izbora prijav za izbiro raziskovalnih projektov Ciljnega raziskovalnega programa »KONKURENČNOST SLOVENIJE 2006-2013« v letu 2008

1.

(merila za ocenjevanje)

Strateški svet Ciljnega raziskovalnega programa (CRP) "KONKURENČNOST SLOVENIJE " (v nadaljevanju: Strateški svet) oblikuje predlog izbora projektov na podlagi naslednjih kriterijev in meril:

 1. Relevantnost predlaganega projekta
  Z oceno od 1-5 se ocenjuje relevantnost predloga projekta glede na:
  • Težišča, cilje in poudarke iz tega razpisa.
  • Skladnost s cilji in prioritetami Strategije razvoja Slovenije
  • Skladnost s cilji in prioritetami Okvirja gospodarskih in socialnih reform za povečanje blaginje v Sloveniji
    
 2. Vplivnost predlaganega projekta:
  Z oceno od 1-5 se ocenjuje:
  • Potencialni vpliv, ki ga bodo imeli rezultati projekta na povečanje konkurenčnosti Slovenije in večjo socialno kohezivnost.
  • Kakovost planiranih aktivnosti za razširjanje in izrabo znanja, ki bo rezultat projekta (znanstvene in poljudne objave, organizacija delavnic, vpliv na izobraževanje, izraba v praksi).
  • Pričakovan odmev zunaj meja Slovenije.
    
 3. Raziskovalna ali razvojna odličnost predloga
  Z oceno od 1-5 se ocenjuje:
  • Znanstveni ali tehnološki prispevek, originalnost in dodana vrednost projekta,
  • Jasnost zastavljenih ciljev,
  • Metodološka ustreznost.
  • Preglednost, merljivost in preverljivost pričakovanih rezultatov,
    
 4. Kakovost predlagateljev
  Z oceno od 1-5 se ocenjuje:
  • Raziskovalna ali razvojna odličnost predlagateljev.
  • Interdisciplinarnost skupine.
  • Povezanost in sinergija z drugimi projekti, še posebej z mednarodnim okoljem.
    
 5. Gospodarnost projekta in kakovost vodenja
  Z oceno od 1-5 se ocenjuje:
  • Gospodarnost izrabe javnih sredstev za izvedbo.
  • Kakovost predvidene projektne organizacije in načrta dela.

2.

(Postopek ocenjevanja in izbora)

Vsako prijavo najprej samostojno ocenijo vsaj trije ocenjevalci, in sicer z oceno in kratko utemeljitvijo vsake ocene.
Utemeljitev ocene vključuje tudi predlog za morebitno združevanje vsebinsko podobnih projektov in predloge za morebitno spremembo trajanja in spremembo obsega predlaganih sredstev za izvedbo projekta.
Ocenjevalci iz vrst financerjev (vsaj eden) izpolnijo ocenjevalni list A , na katerem ocenijo kazalce za oceno relevance predlaganega projekta (skupina I), kazalec: potencialni vpliv, ki ga bodo imeli rezultati projekta na povečanje konkurenčnosti Slovenije in večjo socialno kohezivnost (skupina II) in kazalce za Gospodarnost projekta in kakovost vodenja (skupina V)

Ocenjevalci iz vrst raziskovalcev (vsaj dva), izpolnijo ocenjevalni list B in ocenijo kazalca: kakovost planiranih aktivnosti za razširjanje in izrabo znanja, ki bo rezultat projekta in pričakovan odmev zunaj meja Slovenije (skupina II), kazalce za raziskovalno ali razvojno odličnost predloga (skupina III), kazalce za kakovost predlagateljev (skupina IV) in kazalce za Gospodarnost projekta in kakovost vodenja (skupina V)

Ocenjevalci iz vrst raziskovalcev (ocenjevalci raziskovalne relevance) in ocenjevalci iz vrst financerjev (ocenjevalci uporabniške relevance) se po ločenem ocenjevanju sestanejo na skupnem ocenjevalnem panelu, ki je oblikovan za vsako posamezno težišče CRP, vodi in koordinira pa ga za ta namen imenovan član Strateškega sveta CRP.
Ocenjevalnega panela se udeležijo ocenjevalci raziskovalne in ocenjevalci uporabniške relevance v primerih, ko se na podlagi ločenega ocenjevanja ugotovi bistveno razhajanje med ocenami ocenjevalcev raziskovalne relevance, bistveno razhajanje med ocenami raziskovalne in uporabniške relevance in v primerih, ko so recenzenti predlagali bistveno skrajšanje predlaganih projektov ali bistveno zmanjšanje predlaganega obsega sredstev.

Projekte, za katere je potrebno organizirati ocenjevalni panel določi Strateški svet.

Za uvrstitev v izbor projektov je potrebno za vsakega od petih kriterijev prejeti skupno povprečno oceno najmanj 3.
Tabela projektov s po petimi usklajenimi in utemeljenimi ocenami za vsak projekt vključuje tudi predloge za morebitno združevanje vsebinsko podobnih projektov in predloge za morebitno spremembo trajanja in spremembo obsega predlaganih sredstev za izvedbo projekta.

3.

(Postopek izbora)

Strateški svet CRP izdela prednostno lestvico, pri čemer upošteva, da se za vsako razpisano temo izbere vsaj en projekt, ki je prestopil vseh pet pragov. Če je projektov za isti cilj znotraj posamezne teme več, o izboru odloči panel, praviloma pa je v izbor predlagan projekt, ki je dosegel večjo skupno oceno po vseh petih kriterijih.

Prednostna lestvica poleg ocen projektov po vseh petih kriterijih vključuje tudi obseg potrebnih sredstev za izvedbo posameznega projekta in trajanje posameznega projekta ter predloge za združevanje vsebinsko podobnih projektov, pri čemer ne more biti v združevanje vključen projekt, ki ni prestopil praga po kateremkoli od kriterijev.

Predlog izbora, ki vključuje prednostno listo prijav, Strateški svet posreduje v potrditev 10. delovni skupini za usklajevanje razvojnega načrtovanja države, ki ga kot predlog Sklepa o izboru projektov posreduje v sprejem Upravnemu odboru ARRS.

Sklep o izboru projektov CRP "Konkurenčnost 08" stopi v veljavo, ko so sprejeti tudi delni sklepi posameznih udeležencev razpisa, s katerimi le ti prevzemajo svoj del finančnih obveznosti za izbrane projekte.  

4.

(Ocenjevalci)

Ocenjevalce na predlog financerjev in na podlagi seznama možnih ocenjevalcev s strani ARRS določi Strateški svet CRP.

Strateški svet CRP iz seznama možnih ocenjevalcev iz vrst raziskovalcev določi po enega do dva ocenjevalca za vsak tematski sklop v okviru težišča CRP, pri čemer je število ocenjevalcev v primeru večjega števila prijav na posamezen tematski sklop lahko tudi večje.

Ocenjevalci iz vrst raziskovalcev morajo izpolnjevati pogoje za vodjo temeljnega ali aplikativnega raziskovalnega projekta in ne morejo biti vodje prijavljenih projektov ter niso člani Strateškega sveta CRP.

Ocenjevalci ne morejo ocenjevati projektov, v katerih so navedeni kot člani projektne skupine.

Ocenjevalci izdelajo oceno v pisni in/ali v elektronski obliki.

Ocenjevalci s posebno pisno izjavo o nepristranosti in zaupnosti ter izjavo o potencialnih konfliktih interesov potrdijo, da bodo s prijavami ravnali kot z dokumenti zaupne narave in jih ne bodo reproducirali ali drugače razširjali ter, da z njihovo vsebino ne bodo seznanjali nepooblaščenih oseb. Po opravljenem ocenjevanju bodo vso originalno dokumentacijo vrnili Agenciji za raziskovalno dejavnost RS, pomožno dokumentacijo uničili, elektronske datoteke pa izbrisali.

Seznam ocenjevalcev bo v skladu s Pravilnikom o delovanju stalnih in občasnih strokovnih teles za področje raziskovalne dejavnosti (Številka: 0071-19/2006/1 z dne 13.4.2006 ) objavljen ob koncu leta po abecednem redu za vse ocenjevalne postopke skupaj, na spletnih straneh agencije.
 

Priloga: