Ciljni raziskovalni programi

Normativni akti

      

Strateški svet Ciljnega raziskovalnega programa (KRP) »KONKURENČNOST SLOVENIJE " (Strateški svet KRP) za izvedbo javnega razpisa v letu 2006, je na svoji 2. seji dne, 31.5.2006 na podlagi Pravilnika o pogojih in postopkih izbora, financiranja, spremljanja in nadziranja medresorskih raziskovalnih projektov v okviru ciljnih raziskovalnih programov za podporo strateškega razvoja Slovenije na posameznih področjih javnega interesa (Uradni list RS, št. 12/05) in Sklepa o izvajanju in financiranju Ciljnega raziskovalnega programa "KONKURENČNOST SLOVENIJE" v obdobju 2006 do 2013 (številka: 6311-1/2006/37) sprejel predlog

Metodologije ocenjevanja prijav za izbiro raziskovalnih projektov Ciljnega raziskovalnega programa »KONKURENČNOST SLOVENIJE 2006-2013« v letu 2006

1.

(merila za ocenjevanje)

Strateški svet KRP "Konkurenčnost 2006" (v nadaljevanju: Svet KRP "Konkurenčnost") oblikuje predlog izbora projektov na podlagi naslednjih kriterijev in meril:

 1. Relevantnost predlaganega projekta

Z oceno od 1-5 se ocenjuje relevantnost predloga projekta glede na:

 • Težišča, cilje in poudarke iz tega razpisa.
 • Skladnost s cilji in prioritetami Strategije razvoja Slovenije
 • Skladnost s cilji in prioritetami Okvirja gospodarskih in socialnih reform za povečanje blaginje v Sloveniji
 1. Vplivnost predlaganega projekta:

Z oceno od 1-5 se ocenjuje:

 • Potencialni vpliv, ki ga bodo imeli rezultati projekta na povečanje konkurenčnosti Slovenije in večjo socialno kohezivnost.
 • Kakovost planiranih aktivnosti za razširjanje in izrabo znanja, ki bo rezultat projekta (znanstvene in poljudne objave, organizacija delavnic, vpliv na izobraževanje, izraba v praksi).
 • Pričakovan odmev zunaj meja Slovenije.
 1. Raziskovalna ali razvojna odličnost predloga

Z oceno od 1-5 se ocenjuje:

 • Znanstveni ali tehnološki prispevek, originalnost in dodana vrednost projekta,
 • Jasnost zastavljenih ciljev,
 • Metodološka ustreznost.
 • Preglednost, merljivost in preverljivost pričakovanih rezultatov,
 1. Kakovost predlagateljev

Z oceno od 1-5 se ocenjuje:

 • Raziskovalna ali razvojna odličnost predlagateljev.
 • Interdisciplinarnost skupine.
 • Povezanost in sinergija z drugimi projekti, še posebej z mednarodnim okoljem.
 1. Gospodarnost projekta in kakovost vodenja

Z oceno od 1-5 se ocenjuje:

 • Gospodarnost izrabe javnih sredstev za svojo izvedbo.
 • Kakovost predvidene projekte organizacije in načrta dela.

2.

(Postopek ocenjevanja)

 • Vsako prijavo najprej samostojno ocenijo vsaj trije ocenjevalci, in sicer z oceno in kratko utemeljitvijo vsake ocene.
  Utemeljitev ocene vključuje tudi predlog za morebitno združevanje vsebinsko podobnih projektov in predloge za morebitno spremembo trajanja in spremembo obsega predlaganih sredstev za izvedbo projekta.
 • Ocenjevalci iz vrst financerjev (vsaj eden) izpolnijo ocenjevalni list A, kjer ocenijo kriterije I, II in V.
 • Ocenjevalci iz vrst raziskovalcev (vsaj dva) izpolnijo ocenjevalni list B in ocenijo vse kriterije.
 • Ocenjevalci iz vrst financerjev in ocenjevalci iz vrst raziskovalcev se po oceni sestanejo na recenzentskih panelih po posameznih težiščih CRP.
 • Vsi ocenjevalci projekta se uskladijo za skupne ocene v vsaki od petih skupin kriterijev, ki je zaokrožena na 0.25 ocene. Če dobi projekt v kateremkoli od petih kriterijev oceno manj ali enako 1.5, ne gre v nadaljnji postopek izbora projektov.

Tabela projektov s po petimi usklajenimi in utemeljenimi ocenami za vsak projekt vključuje tudi predloge za morebitno združevanje vsebinsko podobnih projektov in predloge za morebitno spremembo trajanja in spremembo obsega predlaganih sredstev za izvedbo projekta.

3.

(Postopek izbora)

 • Tabelo projektov s po petimi usklajenimi in utemeljenimi ocenami za vsak projekt pregleda Strateški svet CRP in določi prag za vsakega od petih kriterijev. Strateški svet CRP lahko določi različne prage za vsako od petih težišč predlogov projektov. Strateški svet CRP izloči vse projekte, ki vsaj enega od pragov ne prestopijo.
 • Strateški svet CRP izdela prednostno lestvico, pri čemer upošteva, da se za vsako razpisano temo izbere vsaj en projekt, ki je prestopil vseh pet pragov. Če je projektov za isti cilj znotraj posamezne teme več, o financiranju odloča vsota vseh petih ocen in je v izbor predlagan projekt, ki je dosegel večjo skupno oceno po vseh petih kriterijih.

Prednostna lestvica poleg ocen projektov po vseh petih kriterijih vključuje tudi obseg potrebnih sredstev za izvedbo posameznega projekta in trajanje posameznega projekta ter predloge za združevanje vsebinsko podobnih projektov, pri čemer ne more biti v združevanje vključen projekt, ki ni prestopil praga po kateremkoli od kriterijev.

4.

(Ocenjevalci)

Ocenjevalce na predlog financerjev in na podlagi seznama možnih ocenjevalcev s strani ARRS določi Strateški svet CRP.

Strateški svet CRP iz seznama možnih ocenjevalcev iz vrst raziskovalcev določi po dva oziroma v primeru večjega števila prijav tri ali štiri recenzente za vsako težišče posebej.

Ocenjevalci iz vrst raziskovalcev morajo izpolnjevati pogoje za vodjo temeljnega ali aplikativnega raziskovalnega projekta in ne morejo biti vodje prijavljenih projektov ter niso člani Strateškega sveta CRP.

Ocenjevalci ne morejo ocenjevati projektov, v katerih so navedeni kot člani projektne skupine.

Ocenjevalci izdelajo oceno v pisni in v elektronski obliki.

Ocenjevalci s posebno pisno izjavo o nepristranosti in zaupnosti potrdijo, da bodo s prijavami ravnali kot z dokumenti zaupne narave in jih ne bodo reproducirali ali drugače razširjali ter, da z njihovo vsebino ne bodo seznanjali nepooblaščenih oseb. Po opravljenem ocenjevanju bodo vso originalno dokumentacijo vrnili Agenciji za raziskovalno dejavnost RS, pomožno dokumentacijo uničili, elektronske datoteke pa izbrisali.

Seznam ocenjevalcev bo v skladu s Pravilnikom o delovanju stalnih in občasnih strokovnih teles za področje raziskovalne dejavnosti (Številka: 0071-19/2006/1 z dne 13.4.2006 ) objavljen ob koncu leta po abecednem redu za vse ocenjevalne postopke skupaj, na spletnih straneh agencije.