Ciljni raziskovalni programi

Normativni akti

      

Na podlagi 14. člena Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, 22/06-UPB1, 61/06-ZDru-1, 112/07, 9/11, 57/12 - ZPOP-1A, 21/18 in 9/19), 8. člena Sklepa o ustanovitvi Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 123/03 in 105/10), 128. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14, 32/15, 27/17 in 22/18), 72. člena Zakona o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93, 13/98 – odl. US, 56/99 – ZON, 67/02, 110/02 – ZGO-1, 115/06 – ORZG40, 110/07, 8/10 – ZSKZ-B, 106/10, 63/13, 101/13-ZDavNepr., 17/14, 22/14 – odl. US, 24/15 , 9/16 – ZGGLRS in 77/16) ter na podlagi 6. člena Pravilnika o Ciljnih raziskovalnih programih (CRP) (Uradni list RS, št. 43/11 in 6/12), ministrica za izobraževanje, znanost in šport, minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano in direktor Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije sprejmejo

Spremembe in dopolnitve Sklepa o izvajanju in financiranju Ciljnega raziskovalnega programa »Zagotovimo.si hrano za jutri« v obdobju 2011 do 2020


 

V Sklepu o izvajanju in financiranju Ciljnega raziskovalnega programa »Zagotovimo.si hrano za jutri« v obdobju 2011 do 2020 z dne 8. 6. 2011 s spremembami z dne 3. 2. 2014, 31. 5. 2016, 24. 5. 2018 in 9. 6. 2020 se:

1. Za 3.d točko doda nova 3.e točka, ki se glasi:

"3.e Izvedba šestega javnega razpisa CRP »Zagotovimo.si hrano za jutri« je predvidena v letu 2020."

2. Za 6.d točko doda nova 6.e točka, ki se glasi:

"6.e Okvirni obseg sredstev za Javni razpis CRP "Zagotovimo.si hrano za jutri" v letu 2020-II, s trajanjem projektov do največ 3 leta je 200.000,00 EUR, skladno s proračunskimi možnostmi."

3. Za 7. točko sklepa se doda nova 7.a točka, ki se glasi:

»7.a Ne glede na določbo 7. točke sklepa, sredstva za izvedbo Javnega razpisa CRP "Zagotovimo.si hrano za jutri" v letu 2020-II zagotavljajo udeleženci javnega razpisa, MKGP in MIZŠ, in agencija iz proračunskih sredstev za ta namen. Delež sredstev, ki ga bo iz svojega proračuna zagotavljala agencija, predstavlja največ 50 % skupnih sredstev za izvedbo tega javnega razpisa.«.

4. Na koncu 8. točke sklepa se doda nov stavek, ki se glasi: »Projekti izbranih izvajalcev Javnega razpisa CRP "Zagotovimo.si hrano za jutri" v letu 2020-II, katerih predlagatelj teme je MIZŠ, se financirajo na podlagi pogodbe, sklenjene med izvajalcem, MIZŠ in ARRS, ki vključuje tudi letni obseg sredstev ARRS in MIZŠ.«.

5. Spremeni se tretji odstavek 10. točke tako, da se glasi:

»Člane Sveta CRP »Zagotovimo.si hrano za jutri« imenuje minister pristojen za znanost in sicer šest (6) članov na predlog MKGP, tri (3) člane na predlog ARRS in enega (1) člana na predlog MIZŠ, za čas do izteka mandata Programskega sveta.«

6. Za 13.d točko doda nova 13.e točka, ki se glasi:

"13.e ARRS ob upoštevanju določb Sklepa o izvajanju in financiranju Ciljnega raziskovalnega programa »Zagotovimo.si hrano za jutri« v obdobju 2011 do 2020 in Sprememb in dopolnitev Sklepa o izvajanju in financiranju Ciljnega raziskovalnega programa »Zagotovimo.si hrano za jutri« v obdobju 2011 do 2020 izvede šesti Javni razpis CRP »Zagotovimo.si hrano za jutri«v letu 2020-II."

 

Datum: 15. 12. 2020
 

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
Dr. Simona Kustec, ministrica
Številka zadeve: 631-1/2020/11

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
Dr. Jože Podgoršek, minister
Številka zadeve: 631-25/2019/35

Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije
Prof. dr. Robert Rupnik, direktor
Številka zadeve: 6316-17/2020-1