Ciljni raziskovalni programi

Normativni akti

      

Na podlagi 14. člena Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, 22/06-UPB1, 61/06-ZDru-1, 112/07, 9/11 in 57/12 - ZPOP-1A), 8. člena Sklepa o ustanovitvi Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 123/03 in 105/10), 128. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14, 32/15, 27/17 in 22/18), 72. člena Zakona o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93, 13/98 – odl. US, 56/99 – ZON, 67/02, 110/02 – ZGO-1, 115/06 – ORZG40, 110/07, 8/10 – ZSKZ-B, 106/10, 63/13, 101/13-ZDavNepr., 17/14, 22/14 – odl. US, 24/15 , 9/16 – ZGGLRS in 77/16) ter na podlagi 6. in 7. člena Pravilnika o Ciljnih raziskovalnih programih (CRP) (Uradni list RS, št. 43/11 in 6/12), ministrica za izobraževanje, znanost in šport, ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano in v. d. direktorja Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije sprejmejo

Spremembe in dopolnitve Sklepa o izvajanju in financiranju Ciljnega raziskovalnega programa »Zagotovimo.si hrano za jutri« v obdobju 2011 do 2020


 

V Sklepu o izvajanju in financiranju Ciljnega raziskovalnega programa »Zagotovimo.si hrano za jutri« v obdobju 2011 do 2020 z dne 8. 6. 2011, 3. 2. 2014, 31. 5. 2016 in 24. 5. 2018 se:

  1. Za 3.c točko se doda nova 3.d točka, ki se glasi:

"Izvedba petega javnega razpisa CRP »Zagotovimo.si hrano za jutri« je predvidena za leto 2020."

  1. Za 6.c točko se doda nova 6.d točka, ki se glasi:

"Okvirni obseg sredstev za javni razpis CRP "Zagotovimo.si hrano za jutri" v letu 2020, s trajanjem projektov do največ 3 leta, je 4.400.000,00 EUR, skladno s proračunskimi možnostmi."

  1. V 7. točki se na koncu drugega stavka pika nadomesti z vejico in doda besedilo »z izjemo deleža sredstev za izvedbo programa CRP »Zagotovimo.si hrano za jutri« v letu 2020, ki predstavlja največ 50 %.
  2. Za 13.c točko se doda nova 13.d točka, ki se glasi:

"ARRS ob upoštevanju določb Sklepa o izvajanju in financiranju Ciljnega raziskovalnega programa »Zagotovimo.si hrano za jutri« v obdobju 2011 do 2020 in Sprememb in dopolnitev Sklepa o izvajanju in financiranju Ciljnega raziskovalnega programa »Zagotovimo.si hrano za jutri« v obdobju 2011 do 2020 izvede javni razpis CRP »Zagotovimo.si hrano za jutri« v letu 2020."

 

Datum: 9. 6. 2020

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
Dr. Simona Kustec, ministrica
Številka zadeve: 631-1/2020/6


Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
Dr. Aleksandra Pivec, ministrica
Številka zadeve: 631-25/2019/9


Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije
Prof. dr. Blaž Zmazek, v. d. direktorja
Številka zadeve: 6316-6/2020-1