Ciljni raziskovalni programi

Normativni akti

      

Na podlagi 14. člena Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 22/06-UPB1, 61/06-ZDru-1, 112/07, 9/11, 57/12 - ZPOP-1A, 21/18 – ZNOrg in 9/19; v nadaljnjem besedilu: ZRRD) in 6. in 7. člena Pravilnika o Ciljnih raziskovalnih programih (CRP) (Uradni list RS, št. 43/11 in 6/12) je ministrica za izobraževanje, znanost in šport sprejela v sodelovanju z Ministrstvom za zdravje (v nadaljnjem besedilu: MZ), Ministrstvom za obrambo (v nadaljnjem besedilu: MORS) in Javno agencijo za raziskovalno dejavnost republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: agencija) naslednji

Sklep o oblikovanju Ciljnega raziskovalnega programa »CRP COVID-19«


 

Sklep o oblikovanju Ciljnega raziskovalnega programa »CRP COVID-19« (v nadaljnjem besedilu: sklep) določa navedbo temeljnih dokumentov razvojnega načrtovanja, ki so podlaga za oblikovanje in izvajanje Ciljnega raziskovalnega programa »CRP COVID-19« (v nadaljnjem besedilu: CRP COVID-19); namen oblikovanja CRP COVID-19; področja javnega interesa udeležencev CRP COVID-19, ki definirajo težišče, težišča CRP COVID-19, ki izhajajo iz strateških in drugih razvojnih dokumentov; cilje po posameznih težiščih CRP COVID-19; udeležence CRP COVID-19; koordinatorja CRP COVID-19; zagotavljanje sredstev za izvedbo CRP COVID-19 in način izvajanja financiranja projektov; naloge in pristojnosti agencije in drugih udeležencev CRP COVID-19 v zvezi s postopki za izvedbo CRP COVID-19; število, sestavo in mandat Programskega sveta CRP COVID-19; trajanje CRP COVID-19.

 1. Temeljni dokumenti razvojnega načrtovanja, ki so podlaga za oblikovanje in izvajanje CRP COVID-19, so ZRRD, Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 114/06 – ZUTPG, 91/07, 76/08, 62/10 – ZUPJS, 87/11, 40/12 – ZUJF, 21/13 – ZUTD-A, 91/13, 99/13 – ZUPJS-C, 99/13 – ZSVarPre-C, 111/13 – ZMEPIZ-1, 95/14 – ZUJF-C, 47/15 – ZZSDT, 61/17 – ZUPŠ, 64/17 – ZZDej-K in 36/19), Resolucija o strategiji nacionalne varnosti Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 59/19), Zakon o obrambi (Uradni list RS, št. 103/04 – uradno prečiščeno besedilo in 95/15) in Strategija razvoja Slovenije 2030 (Vlada Republike Slovenije, 7. december 2017).
 1. Namen oblikovanja CRP COVID-19 je z izvajanjem usmerjenih raziskovalnih projektov v okviru tega programa nuditi ustrezno raziskovalno podporo v sistemu preprečevanja in obvladovanja COVID-19 v Sloveniji.

Izbruh novega koronavirusa SARS-CoV-2 ima globalne razsežnosti in za njegovo omejevanje so države že uvedle različne ukrepe za preprečevanje širjenje virusa in podporo zdravstvenim sistemom. Tudi v Sloveniji so v času epidemije sprejeti potrebni ukrepi za zgodnje odkrivanje posameznikov s sumom na novi koronavirus in njihove obravnavo ter ukrepe, ki zmanjšujejo tveganje za širjenje okužbe. Glede na negotovosti v zvezi z razvojem epidemije je potrebno nadaljevati z usklajenim ukrepanjem v naslednjih fazah izbruha, upoštevajoč razpoložljive znanstvene informacije.

Pandemija COVID-19 predstavlja eno najhujših groženj človeštvu, globalno tudi v Sloveniji. Posledice pandemije so zelo obsežne, posegajo v vse vidike družbe in ogrožajo temeljne nacionalne varnosti. Za zajezitev okužb se trenutno lahko izvajajo le pretežno nemedicinski ukrepi, kot so dezinfekcija in izogibanje fizičnim stikom, zato je nujno v čim krajšem času poiskati učinkovite medicinske rešitve, torej zdravilo in cepivo.

CRP COVID-19 predstavlja pomemben instrument povezovanja potreb države in raziskovalne sfere na posebej določenih prednostnih temah, ki so pomembne za odločanje v zvezi z razvojnimi politikami na posameznem področju javnega interesa ter v zvezi s spremljanjem in nadziranjem njihovega izvajanja.

Namen oblikovanja CRP COVID-19 je priprava strokovnih podlag za zaščito in varovanje zdravja prebivalcev Republike Slovenije, sprejemanje učinkovitih, varnih, predvsem pa sorazmernih ukrepov varovanja zdravja ter usklajeno delovanje vseh deležnikov v sistemu preprečevanja in obvladovanja COVID-19 v Sloveniji.

Namen je tudi razviti zdravilo in cepivo, ki bi bila primerna in učinkovita proti SARS-Cov-2, hkrati pa bi bila podobna tehnologija uporabna tudi za terapijo drugih sorodnih virusov, kot sta SARS-CoV ali MERS-CoV oz. morebitnih drugih (podobnih) groženj v prihodnosti.

 1. Področje javnega interesa so javno zdravje in zdravstveno varstvo oz. zdravstvena oskrba zaradi novega korona virusa SARS-CoV-2.

Okvir za oblikovanje prednostnih tem predstavljajo težišča kot širša tematska področja raziskav, ki so skladno s Strategijo razvoja Slovenije 2030 opredeljena kot strateške usmeritve za doseganje kakovostnega življenja in na podlagi razvojnih dokumentov udeležencev določenega CRP povezujejo več sektorskih področij na temelju ključnih razvojnih prioritet Republike Slovenije ter predstavljajo skupen programski okvir za izbor in izvajanje raziskovalnih projektov. Predmet tega sklepa je določen s prioritetnimi vsebinami v okviru Težišča 1 od petih težišč, ki so v Strategiji razvoja Slovenije 2030 opredeljena kot strateške usmeritve. Vsebinske prioritete, prikazane v tematskih sklopih v okviru Težišča 1, ki so skladne z razvojnimi cilji Strategije razvoja Slovenije 2030 in se povezujejo s strateškimi usmeritvami, so določene na podlagi predlogov udeležencev (MZ in MORS) v skladu z njihovimi dokumenti razvojnega načrtovanja in drugih gradiv, ki pomembno vplivajo na razvoj in so podlaga za oblikovanje in izvajanje CRP COVID-19.

 1. Cilj Težišča 1 »Vključujoča, zdrava, varna in odgovorna družba«, v katerega se uvrščajo predlogi MZ in MORS, je povečanje učinkovitosti ukrepov tako pri preprečevanju okužb, omejevanju njihovega širjenja ter optimizacije zdravstvenega sistema z namenom pripravljenosti in odziva na okužbe ter obravnavo bolnikov s COVID-19.

Raziskovalni projekti bodo v okviru navedenega težišča izbrani na podlagi Javnega razpisa Ciljnega raziskovalnega programa CRP COVID-19 v letu 2020 (v nadaljnjem besedilu: razpis CRP COVID-19) v skladu s Pravilnikom o Ciljnih raziskovalnih programih (CRP) (v nadaljevanju: Pravilnik o CRP) in Metodologijo ocenjevanja in izbora prijav na Javni razpis za izbiro raziskovalnih projektov Ciljnega raziskovalnega programa »CRP COVID-19« v letu 2020 (v nadaljnjem besedilu: metodologija), kar omogoča transparentno, učinkovito in koristno uporabo javnih sredstev za raziskovalno delo v funkciji uresničevanja ciljev CRP COVID-19.

V okviru težišča se glede na razvojne in raziskovalne cilje in pristojnosti pri uresničevanju teh ciljev oblikujejo prednostne teme CRP COVID-19 kot podlaga za izbiro raziskovalnih projektov.

Prednostne teme morajo biti oblikovane tako, da se nanašajo na ključne razvojne probleme na področju, ki ga zajema težišče, in za reševanje katerega je potrebno dobiti raziskovalno podporo.

 1. Udeleženci CRP COVID-19 so:
 • Ministrstvo za zdravje, Štefanova 5, Ljubljana,
 • Ministrstvo za obrambo, Vojkova cesta 59, Ljubljana in
 • Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova 30, Ljubljana.
 1. Naloge koordinatorja CRP COVID-19 izvaja Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (v nadaljnjem besedilu: MIZŠ). Izvajalec nalog v zvezi z oblikovanjem in izvajanjem CRP COVID-19 je agencija, ki v okviru teh nalog izvaja tudi naloge, ki so vezane na pripravo in izvedbo razpisa CRP COVID-19. Te naloge agencija izvaja na podlagi Pravilnika o CRP in Usmeritev za pripravo javnega razpisa za izbiro raziskovalnih projektov Ciljnega raziskovalnega programa »CRP COVID-19« v letu 2020 (v nadaljnjem besedilu: usmeritve), ki so podlaga in okvir za pripravo in izvedbo razpisa in ki jih na podlagi nabora predlogov prednostnih tem MZ in MORS sprejme MIZŠ.

Temeljni elementi usmeritev so določitev okvirnega obsega sredstev, ki jih za izvedbo razpisa CRP COVID-19 zagotavljajo MZ, MORS  in agencija in opredelitev tematskih sklopov.

 1. Okvirni obseg sredstev za razpis CRP COVID-19 s trajanjem projektov do največ tri leta je 1.240.000,00 EUR, v skladu s proračunskimi možnostmi.

Sredstva za izvajanje CRP COVID-19 bodo zagotavljali MZ, MORS in agencija iz proračunskih sredstev za ta namen. Delež sredstev, ki jih bo zagotavljala agencija, predstavlja največ 50 % skupnih sredstev za izvedbo CRP COVID-19. Vsi projekti v okviru CRP COVID-19 bodo iz sredstev agencije sofinancirani pod pogojem, da je interes za izvedbo teh projektov izkazan z deležem financiranja na strani MZ in MORS.

Stroški, ki bodo nastali v postopku ocenjevanja projektov, prijavljenih na razpis CRP COVID-19, bodo poravnani v skladu s Pravilnikom o financiranju sodelovanja zunanjih sodelavcev v postopkih ocenjevanja raziskovalne dejavnosti, št. 007-6/2012-1 in nasl., z dne 5.10. 2012, ki ga je sprejela agencija.

Agencija sofinancira izbrane izvajalce s sredstvi, ki jih s strani MIZŠ pridobi na podlagi redne letne pogodbe o financiranju programa dela agencije.

Projekti izbranih izvajalcev se financirajo na podlagi pogodbe, sklenjene skladno z določbami Pravilnika o CRP.

 1. Postopek oblikovanja razpisa in postopek izbora projektov na podlagi razpisa CRP COVID-19 vodi Programski svet Ciljnega raziskovalnega programa »CRP COVID-19« (v nadaljnjem besedilu: Programski svet CRP COVID-19).

Programski svet CRP COVID-19 sestavlja osem članov.

 1. Člane Programskega sveta CRP COVID-19 imenuje ministrica, pristojna za znanost in sicer: štiri člane na predlog MZ, enega člana na predlog MORS, dva člana na predlog agencije in enega člana na  predlog MIZŠ.

Predsednik Programskega sveta CRP COVID-19 je predstavnik koordinatorja CRP COVID-19 in je imenovan na njegov predlog. Člani in predsednik so imenovani za obdobje štirih let.

Naloge Programskega sveta CRP COVID-19 so:

 • sprejema prioritetne teme za potrebe javnega razpisa CRP COVID-19;
 • sprejme metodologijo;
 • sprejme seznam ocenjevalcev;
 • določi člane Programskega sveta CRP COVID-19, ki so v okviru CRP COVID-19 zadolženi za posamezno težišče CRP COVID-19;
 • v skladu z metodologijo sodeluje v postopku ocenjevanja in izbora prijav ter pripravlja predloge finančno ovrednotenega prednostnega seznama prijav po posameznih težiščih CRP COVID-19;
 • sprejme predlog seznama izbranih in neizbranih prijav, skupaj s predlogom deleža sredstev za izvedbo izbranih projektov, z navedbo sredstev posebej za agencijo in posebej za vsakega drugega udeleženca CRP COVID-19;
 • razpravlja o vsebinskih in strokovnih vprašanjih, vezanih na uresničevanje ciljev CRP COVID-19 in na raziskovalne projekte, s katerimi se ta CRP izvaja;
 • opravlja druge naloge, določene s Pravilnikom o CRP.

Način dela Programskega sveta CRP COVID-19 določa poslovnik, ki ga sprejme Programski svet CRP COVID-19 na prvi seji z večino glasov navzočih članov.

Sedež Programskega sveta CRP COVID-19 je na agenciji, ki zagotavlja tudi sekretarja Programskega sveta CRP COVID-19.

 1. Agencija ob upoštevanju določb tega sklepa izvede razpis CRP COVID-19. CRP COVID-19 traja tri leta.

 

Datum: 29. 6. 2020

 

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
Prof. dr. Simona Kustec Lipicer, ministrica
Številka zadeve: 631-8/2020/3

 

Sodelujoči udeleženci:

 

Ministrstvo za zdravje
Tomaž Gantar, minister
Številka zadeve: 631-9/2020

 

Ministrstvo za obrambo
mag. Matej Tonin, minister
Številka zadeve: 631-2/2020-19

 

Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije
Prof. dr. Blaž Zmazek, v. d. direktorja
Številka zadeve: 6316-9/2020-11