Ciljni raziskovalni programi

Normativni akti

      

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Masarykova cesta 16, 1000 Ljubljana sprejme na podlagi14. člena Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti(Uradni list RS, št. 22/06 - UPB1, 61/06-ZDru-1, 112/07, 9/11 in 57/12-ZPOP-1A) in 6. člena Pravilnika o Ciljnih raziskovalnih programih (CRP) (Uradni list RS, št. 43/11 in 6/12) ter v zvezi z Belo knjigo o vzgoji in izobraževanju v Republiki Sloveniji (MIZŠ, 2011), Nacionalnim okvirjem za ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti na področju vzgoje in izobraževanja (MIZŠ, 2017), Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr. in 25/17 – ZVaj),Zakonom o ratifikaciji Konvencije o varovanju nesnovne kulturne dediščine (Uradni list RS - Mednarodne pogodbe, št. 1/08), Nacionalnim programom ukrepov Vlade Republike Slovenije za Rome za obdobje 2017–2021 št. 09501-5/2016/11, z dne 25. 5. 2017, Strategijo vzgoje in izobraževanja Romov v Republiki Sloveniji (Dopolnilo k Strategiji 2004) (MIZŠ, 2011), Zakonom o posebnih pravicah italijanske in madžarske narodne skupnosti na področju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 35/01 in 102/07 – ZOsn-F), Načrtom ukrepov Vlade Republike Slovenije za izvajanje predpisov na področju dvojezičnosti 2015-2018 št. 61400-2/2015/5 z dne 23. 7. 2015, Resolucijo o nacionalnem programu za enake možnosti žensk in moških 2015-2020 (Uradni list RS, št. 84/15), Zakonom o športu (Uradni list RS, št. 29/17), Nacionalnim programom športa v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 24/00 in 31/00 – popr.), Strategijo odnosov Republike Slovenije s Slovenci zunaj njenih meja (Vlada Republike Slovenije, št. 53000-4/2016/4 z dne 5. 5. 2016), Zakonom o odnosih Republike Slovenije s Slovenci zunaj njenih meja (Uradni list RS, št. 43/06 in 76/10), 7. členom Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 114/06 – ZUTPG, 91/07, 76/08, 62/10 – ZUPJS, 87/11, 40/12 – ZUJF, 21/13 – ZUTD-A, 91/13, 99/13 – ZUPJS-C, 99/13 – ZSVarPre-C, 111/13 – ZMEPIZ-1, 95/14 – ZUJF-C in 47/15 – ZZSDT), Uredbo o izvajanju Uredbe (ES) o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij (REACH) (Uradni list RS, št. 23/08), Zakonom o kemikalijah (Uradni list RS, št. 110/03-UPB1, 47/04-ZdZPZ, 61/06-ZBioP, 16/08, 9/11 in 83/12 - ZFfS-1), Uredbo Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 850/2004 z dne 29. aprila 2004o obstojnih organskih onesnaževalih in spremembi Direktive 79/117/EGS (Uradni list Evropske unije, L 158/7), Uredbo o izvajanju Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta ES o obstojnih organskih onesnaževalih (Uradni list RS, št. 4/2005), Zakonom o ratifikaciji Stockholmske konvencije o obstojnih organskih onesnaževalih (Uradni list RS - Mednarodne pogodbe, št. 9/04 in 32/04), Direktivo 2008/50/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. 5. 2008 o kakovosti zunanjega zraka in čistejšem zraku za Evropo (Uradni list Evropske unije, L152/1), Strategijo Republike Slovenije za zdravje otrok in mladostnikov v povezavi z okoljem 2012–2020 (Vlada Republike Slovenije, št. 18100-1/2014 z dne 1. 12. 20144), Akcijskim načrtom za izvajanje Strategije Republike Slovenije za zdravje otrok in mladostnikov v povezavi z okoljem 2012–2020 (Vlada Republike Slovenije, julij 2015),Parmsko deklaracijo o okolju in zdravju (WHO, 2010), Zakonom o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (Uradni list RS, št. 20/11, 57/12 in 46/16), Zakonom o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št. 2/04, 57/12, 17/15, 52/16 – ZPPreb-1 in 29/17 – ZŠpo-1), Resolucijo o nacionalnem programu za kulturo 2014–2017 (Uradni list RS, št. 99/13), Zakonom o državni upravi (Uradni list RS, št. 113/05 – uradno prečiščeno besedilo, 89/07 – odl. US, 126/07 – ZUP-E, 48/09, 8/10 – ZUP-G, 8/12 – ZVRS-F, 21/12, 47/13, 12/14, 90/14 in 51/16), 7. členom Uredbe (EU) št. 1301/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. 12. 2013 o Evropskem skladu za regionalni razvoj in o posebnih določbah glede cilja "naložbe za rast in delovna mesta" ter o razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1080/2006, Zakonom o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US in 14/15 – ZUUJFO), Strategijo prostorskega razvoja Slovenije (MOP, 2004), Odlokom o strategiji prostorskega razvoja Slovenije (Uradni list RS, št. 76/04 in 33/07 – ZPNačrt), Načrtom upravljanja Triglavskega narodnega parka 2016-2025 (MOP, 2016),Uredbo o Načrtu upravljanja Triglavskega narodnega parka za obdobje 2016-2025 (Uradni list RS, št. 34/16), Strategijo razvoja prometa v Republiki Sloveniji (Vlada Republike Slovenije št. 37000-3/2015/8 z dne 29. julij 2015), Zakonom o vodah (Uradni list RS, št. 67/02, 2/04 – ZZdrI-A, 41/04 – ZVO-1, 57/08, 57/12, 100/13, 40/14 in 56/15), Uredbo o vsebini in načinu priprave podrobnejšega načrta zmanjševanja ogroženosti pred poplavami (Uradni list RS, št. 7/10), Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/06, 54/10 in 27/16), Uredbo o metodologiji za ocenjevanje škode (Uradni list RS, št. 67/03, 79/04, 33/05, 81/06 in 68/08), Načrtom upravljanja voda na vodnem območju Donave za obdobje 2016-2021 (Vlada Republike Slovenije, oktober 2016), Načrtom upravljanja voda na vodnem območju Jadranskega mora za obdobje 2016-2021 (Vlada Republike Slovenije, oktober 2016), Uredbo o načrtih upravljanja voda na vodnih območjih Donave in Jadranskega morja (Uradni list RS, št. 67/16), Programom ukrepov upravljanja voda (Vlade Republike Slovenije št. 35500-7/2016/5 z dne 27. 10. 2016), Direktivo 2007/60/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. oktobra 2007 o oceni in obvladovanju poplavne ogroženosti (Uradni list Evropske unije, L 288/27), Operativnim programom za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020 (SVRK, 2014), Zakonom o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06, ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 –ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15 in 30/16), Zakonom o evidentiranju nepremičnin (Uradni list RS, št. 47/06, 65/07 – odl. US in 79/12 – odl. US), Zakonom o državnem geodetskem referenčnem sistemu (Uradni list RS, št. 25/14), Zakonom o infrastrukturi za prostorske informacije (Uradni list RS, št. 8/10 in 84/15), Zakon o infrastrukturi za prostorske informacije (Uradni list RS, št. 8/10 in 84/15) Direktivo 2003/87/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. oktobra 2003 o vzpostavitvi sistema za trgovanje s pravicami do emisije toplogrednih plinov v Skupnosti in spremembi Direktive Sveta 96/61/ES (Uradni list Evropske unije, L 275/32), Uredbo (EU) št. 525/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. maja 2013 o mehanizmu za spremljanje emisij toplogrednih plinov in poročanje o njih ter za sporočanje drugih informacij v zvezi s podnebnimi spremembami na nacionalni ravni in  ravni Unije ter o razveljavitvi Sklepa št. 280/2004/ES (Uradni list Evropske unije, L 165/13), Resolucijo o dolgoročnem razvojnem programu policije do leta 2025 – »Kakovostna policija za varno Slovenijo« (Uradni list RS, št. 75/15), Temeljnimi usmeritvami za izdelavo srednjeročnega načrta razvoja in dela policije za obdobje 2018-2022št. 007-185/2017/1 (141-02) z dne 23. 5. 2017 (MNZ, 2017), Strategijo policijskega dela v skupnosti, št. 2214-41/2012/4 (207-07) z dne 13. 3. 2013 (MNZ, 2013), Resolucijo o nacionalnem programu razvoja prometa v Republiki Sloveniji za obdobje do leta 2030(Uradni list RS, št. 75/16), Resolucijo o nacionalnem programu varnosti cestnega prometa za obdobje 2013-2022 (Uradni list RS, št. 39/13), Zakonom o voznikih (Uradni list RS, št. 109/10, 25/14 in 85/16 – ZVoz-1), Direktivo 2009/28/ES z dne 23. aprila 2009 o spodbujanju uporabe energije iz obnovljivih virov, spremembi in poznejši razveljavitvi direktiv 2001/77/ES in 2003/30/ES (Uradni list Evropske unije, L 140/16), Direktivo 2012/27/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o energetski učinkovitosti, spremembi direktiv 2009/125/ES in 2010/30/EU ter razveljavitvi direktiv 2004/8/ES in 2006/32/ES (Uradni list Evropske unije, L 315/1), Direktivo 2010/31/EU z dne 19. maja 2010 o energetski učinkovitosti stavb (Uradni list Evropske unije, L 153/13), Strategijo EU za ogrevanje in hlajenje COM(2016), Energetskim zakonom (Uradni list RS, št. 17/14 in 81/15), Direktivo 2012/34/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. novembra 2012 o vzpostavitvi enotnega evropskega železniškega območja (2. odstavek 30. člena, priloga V) (Uradni list Evropske unije, L 343/67), Zakonom o železniškem prometu (Uradni list RS, št. 99/15 – uradno prečiščeno besedilo), Direktivo 2008/57/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. junija 2008 o interoperabilnosti železniškega sistema v Skupnosti (prenovitev) (Uradni list Evropske unije, L 191/1), Zakonom o varnosti v železniškem prometu (Uradni list RS, št. 56/13 – uradno prečiščeno besedilo, 91/13, 82/15, 84/15 – ZZelP-J, 85/16 in 41/17), Vizijo Slovenije 2050 (SVRK, 2016) in Nacionalnim reformnim programom 2017-2018 (Vlade Republike Slovenije, z dne 26. 4. 2017),

 

Sklep o oblikovanju Ciljnega raziskovalnega programa »CRP 2017« v letu 2017
 

ki določa namen, cilje ter način izvedbe in financiranja Ciljnega raziskovalnega programa »CRP 2017« v letu 2017 (v nadaljevanju: CRP 2017), in sicer:

 1. Osnovni namen izvajanja in financiranja CRP 2017 je z izvajanjem tematsko usmerjenih raziskovalnih projektov v okviru tega programa nuditi ustrezno raziskovalno podporo vladi za temeljne razvojne naloge, ki so nujne za izboljšanje razvoja Slovenije. CRP 2017 predstavlja pomemben instrument povezovanja potreb države in raziskovalne sfere na posebej določenih prednostnih temah, ki so pomembne za odločanje v zvezi z razvojnimi politikami na posameznem področju javnega interesa ter v zvezi s spremljanjem in nadziranjem njihovega izvajanja.
 1. Udeleženci CRP 2017 so:
 • Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: agencija),
 • Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (v nadaljnjem besedilu: MIZŠ),
 • Urad Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu (v nadaljnjem besedilu: USZS),
 • Ministrstvo za zdravje (v nadaljnjem besedilu: MZ),
 • Urad Republike Slovenije za kemikalije (v nadaljnjem besedilu: URSK),
 • Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (v nadaljnjem besedilu: MGRT),
 • Ministrstvo za kulturo (v nadaljnjem besedilu: MK),
 • Ministrstvo za okolje in prostor (v nadaljnjem besedilu: MOP),
 • Ministrstvo za okolje in prostor, Geodetska uprava Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: GURS),
 • Ministrstvo za notranje zadeve (v nadaljnjem besedilu: MNZ),
 • Javna agencija Republike Slovenije za varnost prometa (v nadaljnjem besedilu: AVP),
 • Ministrstvo za infrastrukturo (v nadaljnjem besedilu: MzI),
 • Ministrstvo za pravosodje (v nadaljnjem besedilu: MP)  in
 • Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (v nadaljnjem besedilu: MDDSZ).
 1. Namen oblikovanja CRP po posameznih udeležencih:

Pri MIZŠ je osnovni namen CRP 2017 oblikovanje raziskovalnih podlag za odločanje pri pripravi, sprejemanju in izvajanju razvojnih politik, ukrepov in aktivnosti na področju vzgoje, izobraževanja, raziskav in športa.

Pri USZS je namen oblikovanja CRP 2017 preučitev vpliva obstoječih učnih načrtov na poznavanje zamejske in izseljenske tematike med populacijo v osnovnih in srednjih šolah. Dopolnitev obstoječih učnih načrtov v osnovnih in srednjih šolah v vsebinah, ki obravnavajo tematiko Slovencev zunaj Republike Slovenije in s tem posledično dvig splošne ravni poznavanja tematike med prebivalstvom Republike Slovenije in še posebej med šolsko populacijo.

Pri MZ je namen oblikovanja CRP 2017 priprava strokovnih podlag za strateške usmeritve za povečanje učinkovitosti ukrepov na področju varovanja in krepitve zdravja, optimizacije zdravstvene oskrbe ter sledenju učinkov implementiranih politik. Opredeljeni cilji vključujejo področje javnega zdravja in zdravstvene oskrbe, obenem pa temeljijo na področnih strategijah.

Pri URSK je namen oblikovanja CRP 2017 ugotavljanje izpostavljenosti snovem v okolju in obremenjenosti prebivalcev z njimi ter priprava ustreznih ukrepov za zmanjševanje tveganja za zdravje in okolje.

Pri MGRT je namen oblikovanja CRP 2017 neposredna podpora pri: izvajanju regionalne politike pri usmerjanju ukrepov gospodarskega razvoja s povezovanjem ukrepov za doseganje trajnostnega razvoja; prostorskem planiranju na državni, regionalni in lokalni ravni  ter zagotavljanju vzdržnega prostorskega razvoja in varstva okolja; identificiranju strateških in nišnih turističnih tokov v Sloveniji, analizi nosilnih zmogljivosti turističnih destinacij v Sloveniji in ugotovitvi zadovoljstva prebivalcev Slovenije z razvojem turizma; podlagi za pripravo ustreznih ukrepov na področju politike človeških virov ter ustreznih programov izobraževanja in usposabljanja za gostinstvo in turizem.

Pri MK je namen oblikovanja CRP 2017 preučiti kulturno potrošnjo in kulturno udejstvovanje mladih (12–34 let) v kontekstu njihovih vrednot in življenja v informacijski/digitalni družbi za potrebe oblikovanja kulturne politike.

Pri MOP je namen oblikovanja CRP 2017  sofinanciranje in izbor raziskovalnih projektov kot podpora vladi in sektorjem udeležencem javnega razpisa s področja okolja, prostora in urbanega razvoja ter zemljiške politike, voda in geodetskih zadev v zvezi z določanjem razvojnih usmeritev in politike na posameznem področju javnega interesa, ki je nujna za izboljšanje konkurenčnosti in trajnostnega razvoja Slovenije.

Pri GURS je namen oblikovanja CRP 2017 povečanje kakovosti delovanja državnih GNSS mrež in storitev določanja položaja.

Pri MNZ je namen oblikovanja CRP 2017 v kontekstu nacionalne varnosti raziskati določene oblike nasilja, sovražnosti in raziskati elemente pluralne policijske dejavnosti v Sloveniji.

Pri AVP je namen oblikovanja CRP 2017 zagotoviti znanstveno podlago za doseganje evropsko primerljivega zmanjšanja žrtev cestnega prometa. Vplival naj bi predvsem na zakonodajo, na spremenjeno vedenje udeležencev v prometu, na izboljšanje/dopolnjevanje programov, ukrepov in akcij, na učinkovitejše usklajevanje in sodelovanje relevantnih subjektov ter na politični razmislek o širših družbenih določilnicah nevarnosti v cestnem prometu in o ustreznejših značilnostih želene, socialno bolj kohezivne in (zato) vsestransko varnejše družbe.

Pri MzI je namen oblikovanja CRP 2017 s področja energije prispevati k bolj kvalitetnemu načrtovanju in izvajanju energetske politike za prehod Slovenije v nizkoogljično družbo in trajnostno gospodarstvo. Doseganje nacionalnih ciljev na področju učinkovite rabe energije, obnovljivih virov energije, emisij toplogrednih plinov in onesnaževanju zraka ter zanesljivosti oskrbe z energijo, implementaciji 14. člena Direktive 2012/27/EU ter Evropske strategije za ogrevanje in hlajenje COM(2016).

Oblikovanje projekta inovativnega železniškega pragu je namenjeno implementaciji učinkovitega vzdrževanja železniške infrastrukture in preprečevanju požarov v naravi na podlagi Sprejete Resolucije o nacionalnem programu razvoja prometa v Republiki Sloveniji. Pomeni tudi implementacijo Zakona o varnosti v železniškem prometu ter prispeva k povečanju možnosti učinkovitega dolgoročnega izvajanja sofinanciranja vzdrževanja železniške infrastrukture skladno z dolgoročno pogodbo med Vlado Republike Slovenije in upravljavcem (Pogodba  o opravljanju storitev upravljavca javne železniške infrastrukture za obdobje od 1.1.2016 do 31.12.2020).

Pri MP je namen oblikovanja CRP 2017 vzpostaviti konsistenten in pregleden kvalitativno-kvantitativen metodološki okvir za stalno spremljanje (pod)sistema kazenskega postopka.

Pri MDDSZ je namen oblikovanja CRP 2017 pridobiti celovit (multidisciplinarni) vpogled v prekarno delo in učinke, ki jih ima takšno delo na posameznika in družbo v celoti. Predlagana raziskava bo podlaga za oblikovanje ukrepov za omejevanje negativnih učinkov prekarnosti z vidika pravnega, ekonomskega, socialnega in  zdravstvenega varstva.

 1. Okvir za oblikovanje prednostnih tem predstavljajo težišča, ki tematsko in problemsko ustrezajo strateškim in drugim razvojnim dokumentom MIZŠ, USZS, MZ, URSK, MGRT,  MK, MOP, GURS, MNZ, AVP, MzI, MP, MDDSZ in  agencije, in so naslednja:

Težišče 1: Ukrepi in aktivnosti na področju vzgoje, izobraževanja in raziskovanja

Cilj: Ukrepi in aktivnosti na področju vzgoje in izobraževanja, raziskovanja in športa.

Področja javnega interesa, ki definirajo težišče: Vzgoja, izobraževanje, raziskovanje, šport.

Težišče 2: Slovenci zunaj Republike Slovenije

Cilj: Splošno poznavanje in razumevanje slovenske skupnosti zunaj Republike Slovenije in sodelovanje z njo.

Področja javnega interesa, ki definirajo težišče: Izobraževanje, šolstvo, znanost, krepitev poznavanja in stikov s slovensko skupnostjo zunaj Republike Slovenije.

Težišče 3: Krepitev in varovanje zdravja ter optimizacija zdravstvene oskrbe

Cilj: Povečanje učinkovitosti ukrepov na področju varovanja in krepitve zdravja ter optimizacije zdravstvene oskrbe.

Področja javnega interesa, ki definirajo težišče: Preprečevanje, spremljanje in obvladovanje nalezljivih in nenalezljivih bolezni ter povečanje uspešnosti sistema zdravstvenega varstva.

Težišče 4: Ugotavljanje izpostavljenosti ljudi in okolja kemikalijam

Cilj: Priprava ukrepov za zmanjševanje izpostavljenosti ljudi in okolja kemikalijam.

Področja javnega interesa, ki definirajo težišče: Varovanje okolja in zdravja, kemijska varnost.

Težišče 5: Regionalni razvoj: povezovanje ukrepov za doseganje trajnostnega razvoja in spodbujanje povečanja konkurenčnosti slovenskega turizma

Cilj: Vzpostaviti metodologijo in izhodišča za usmerjanje ukrepov za doseganje trajnostnega razvoja ter omogočiti učinkovitejše razvojno usklajevanje nacionalne, regionalne in lokalne ravni in vzpostaviti trajnostni model upravljanja z obiskom in identificirati potrebna znanja in veščine kadrov za dvig konkurenčnosti slovenskega turizma in gospodarsko rast.

Področja javnega interesa, ki definirajo težišče: Dvig gospodarskega potenciala slovenskih regij in gospodarska rast in dvig konkurenčnosti slovenskega turizma in gospodarska rast.

Težišče 6: Sodelovanje v kulturi

Cilj: Rezultati projekta bodo služili za pripravo akcijskih načrtov – izvedbenih dokumentov Nacionalnega programa za kulturo 2018–2025.

Področja javnega interesa, ki definirajo težišče: Kultura, vzgoja in izobraževanje, šolstvo.

Težišče 7: Okolje in prostor

Cilj: Vzpostaviti in izboljšati podlage za uveljavljanje ukrepov s področij javnega interesa, izboljšanje celovitega upravljanja na področju okolja, trajnostnega urbanega razvoja, prostora in voda ter vzpostaviti ključne povezave z in med sektorji za doseganje večjih sinergij pri izvajanju skupnih ciljev.

Področja javnega interesa, ki definirajo težišče: izhajajo iz strateških ciljev resornih politik.

Težišče 8: Učinkovito upravljanje nasilne radikalizacije in sovražnega govora ter učinkovito delovanje pluralne policijske dejavnosti v Sloveniji

Cilj: Raziskati različne vidike nasilne radikalizacije, sovražnega govora in pluralne policijske dejavnosti z namenom nadgradnje in izboljšav nacionalne varnosti.

Področja javnega interesa, ki definirajo težišče: Nacionalna varnost v Sloveniji s poudarkom na upravljanju nasilja, sovražnosti in učinkovitosti pluralne policijske dejavnosti.

Težišče 9: Učinkovita in cenejša država

Cilj: Evalvacija nacionalnega programa varnosti cestnega prometa; opredeliti rizične ciljne skupine – žrtev, storilcev, izbrati ustrezne strategije za zaščito potencialnih žrtev, izbrati ustrezno ravnanje s storilci, prilagoditi zakonodajo za izboljšanje stanja varnosti cestnega prometa, z izvajanjem vseh ukrepov izboljšati stanje na področju varnosti v cestnem prometu in zmanjševati število prometnih nesreč z najhujšimi posledicami.

Področja javnega interesa, ki definirajo težišče: Večja varnost cestnega prometa.

Težišče 10: Razvoj in načrtovanje spremljanja rabe energije preko povezovanja različnih podatkovnih baz in inovativne tehnologije v železniški infrastrukturi

Cilj: prispevati k bolj kvalitetnem načrtovanju in izvajanju energetske politike za prehod Slovenije v nizkoogljično družbo in trajnostno gospodarstvo. Prispevati k doseganju nacionalnih ciljev na področju učinkovite rabe energije, obnovljivih virov energije, emisij toplogrednih plinov in onesnaževanju zraka ter zanesljivosti oskrbe z energijo.

Cilj razvoja inovativnega železniškega praga je daljša življenjska doba, ekonomski prihranek ter izboljšana varnost (tudi v smislu požara) novo razvitega praga v primerjavi z obstoječimi pragovi v železniški infrastrukturi. Daljša življenjska doba inovativnega železniškega praga zaradi manjših stroškov obnove in vzdrževanja železniške infrastrukture posredno prispeva k trajnostnem razvoju in nizkoogljični družbi. Dodaten vidik v tem okviru je možnost ponovne uporabe (recikliranja) izrabljenih materialov.

Področja javnega interesa udeleženca CRP, ki definirajo težišče: Učinkovito in kvalitetno načrtovanje slovenske politike prehoda v nizkoogljično družbo bo pripomoglo k trajnemu in celovitemu razvoju celotne družbe. Razvoj inovativnega železniškega pragu bo prispeval k zmanjšanju požarne ogroženosti na železniških progah z večjim naklonom ob tem, da bo s svojo strukturo prispeval k učinkovitejšemu vzdrževanju železniške infrastrukture in trajnemu razvoju prometa.

Težišče 11: Krepitev zaupanja v pravosodne institucije

Cilj težišča: Učinkovitost delovanja pravne države je z vidika javnosti posebej pomembna zlasti na področju kazenskega pravosodja. Spremljanje implementacije najbolj občutljivih institutov kazenskega postopka v praksi teži k doseganju dolgoročnega strateškega cilja Republike Slovenije, in sicer krepitvi zaupanja.

Področja javnega interesa udeleženca CRP, ki definirajo težišče: Ministrstvo za pravosodje opravlja naloge na področjih organizacije, statusa in nadzora nad poslovanjem pravosodnih organov ter drugih pravosodnih deležnikov (odvetništvo, notariat, itd.), sistemskega urejanja omejevanja korupcije, alternativnega reševanja sporov, varstva osebnih podatkov, mednarodne pravne pomoči in mednarodnega pravosodnega sodelovanja v civilnih in kazenskih zadevah, usmerjanja ministrstev glede izvrševanja sodb mednarodnih sodišč, preučevanja in načrtovanja uveljavljanja temeljnih človekovih pravic in svoboščin, e-pravosodja ter naloge na področju načrtovanja in koordiniranja prostorskih potreb pravosodnih organov in vodenje investicij za potrebe teh organov. S tem prispeva k učinkovitosti delovanja najbolj temeljnih institucij vladavine prava in h krepitvi ugleda ter zaupanja v pravno državo.

Težišče 12: Izboljševanje delovanja trga dela

Cilj težišča: Oblikovanje ukrepov za omejevanje negativnih učinkov prekarnosti na posameznika in družbo v celoti.

Področja javnega interesa udeleženca CRP, ki definirajo težišče: Zagotavljanje pravne, ekonomske in socialne varnosti vsem udeležencem na trgu dela.     

 1. Raziskovalni projekti bodo v okviru navedenih težišč izbrani na podlagi javnega razpisa CRP 2017 v skladu s Pravilnikom o Ciljnih raziskovalnih programih (CRP)(Uradni list RS, št. 43/11 in 6/12) (v nadaljevanju: Pravilnik o CRP) in Metodologijo ocenjevanja in izbora prijav za izbiro raziskovalnih projektov Ciljnega raziskovalnega programa »CRP 2017« za izvedbo javnega razpisa v letu 2017 (v nadaljnjem besedilu: metodologija), kar omogoča transparentno, učinkovito in koristno uporabo javnih sredstev za raziskovalno delo v funkciji uresničevanja ciljev CRP 2017.

V okviru težišč se, glede na skupne razvojne cilje in glede na pristojnosti posameznih udeležencev pri uresničevanju teh ciljev, oblikujejo prednostne teme CRP kot podlaga za izbiro raziskovalnih projektov.

Prednostne teme morajo biti oblikovane tako, da se nanašajo na ključne razvojne probleme na področju, ki ga zajema težišče, in za reševanje katerega je potrebno dobiti raziskovalno podporo.

 1. Naloge koordinatorja CRP 2017 izvaja MIZŠ. Izvajalec nalog v zvezi z izvajanjem in financiranjem CRP 2017 je agencija, ki v okviru teh nalog izvaja tudi naloge, ki so vezane na pripravo in izvedbo razpisa CRP. Te naloge agencija izvaja na podlagi Pravilnika o CRP in Usmeritev za pripravo javnega razpisa za izbiro raziskovalnih projektov Ciljnega raziskovalnega programa »CRP 2017« v letu 2017 (v nadaljnjem besedilu: usmeritve), ki so podlaga in okvir za pripravo in izvedbo razpisa in ki jih na podlagi nabora predlogov prednostnih tem udeležencev CRP: MIZŠ, USZS, MZ, URSK, MGRT,  MK, MOP, GURS, MNZ, AVP, MzI, MP, MDDSZ in agencije, sprejme MIZŠ.

Usmeritve vključujejo osnovne elemente:

 • okvirni obseg sredstev, ki jih za izvedbo javnega razpisa CRP 2017 zagotavljajo MIZŠ, USZS, MZ, URSK, MGRT,  MK, MOP, GURS, MNZ, AVP, MzI, MP, MDDSZ in agencija,
 • tematske sklope.
 1. Okvirni obseg sredstev za Javni razpis za izbiro raziskovalnih projektov Ciljnega raziskovalnega programa »CRP 2017«, s trajanjem projektov do največ 3 leta, je 3.171.200,00 EUR, skladno s proračunskimi možnostmi.

Stroški, ki bodo nastali v zvezi z oblikovanjem in izvedbo CRP, bodo poravnani skladno s Pravilnikom o financiranju sodelovanja zunanjih sodelavcev v postopkih ocenjevanja raziskovalne dejavnosti št. 007-6/2012-1 z dne 5.10. 2012 in nasl..

 1. Sredstva za izvajanje »CRP 2017« bodo zagotavljali udeleženci in agencija iz proračunskih sredstev za ta namen. Delež sredstev, ki ga bo iz svojega proračuna zagotavljala agencija, predstavlja največ 50 % skupnih sredstev za izvedbo programa »CRP 2017«. Vsi projekti v okviru »CRP 2017« so sofinancirani iz sredstev agencije pod pogojem, da je interes za izvedbo teh projektov izkazan z deležem financiranja s strani MIZŠ, USZS, MZ, URSK, MGRT, MK, MOP, GURS, MNZ, AVP, MzI, MP, MDDSZ.
 1. Agencija sofinancira izbrane izvajalce s sredstvi, ki jih s strani MIZŠ pridobi na podlagi redne letne pogodbe o financiranju programa dela agencije.
 1. Projekti izbranih izvajalcev se financirajo na podlagi pogodbe, sklenjene skladno z določbami Pravilnika o CRP.
 1. Postopek oblikovanja razpisa in postopek izbora projektov na podlagi razpisa vodi Programski svet Ciljnega raziskovalnega programa »CRP 2017« (v nadaljnjem besedilu: Programski svet CRP 2017.
 1. Programski svet CRP 2017 sestavlja šestindvajset (26) članov.
 1. Člane Programskega sveta CRP 2017 imenuje ministrica, pristojna za znanost in sicer: tri (3) člane na predlog MIZŠ, dva (2) člana na predlog USZS, dva (2) člana na predlog MZ, dva (2) člana na predlog URSK, tri (3) člane na predlog MGRT, dva (2) člana na predlog MK, dva (2) člana na predlog MOP, dva (2) člana na predlog MNZ, dva (2) člana na predlog AVP, dva (2) člana na predlog MzI, dva (2) člana na predlog MP in dva (2) člana na predlog MDDSZ. Predsednik Programskega sveta CRP 2017 je predstavnik koordinatorja CRP (to je MIZŠ) in je imenovan na njegov predlog. Člani in predsednik so imenovani za obdobje štirih (4) let.
 1. Naloge Programskega sveta CRP 2017 so:
 • sprejema prioritetne teme za potrebe javnih razpisov CRP;
 • sprejme metodologijo;
 • sprejme seznam ocenjevalcev;
 • določi člane Programskega sveta »CRP 2017«, ki so v okviru CRP-a zadolženi za posamezno težišče CRP;
 • v skladu z metodologijo sodeluje v postopku ocenjevanja in izbora prijav ter pripravlja predloge finančno ovrednotenega prednostnega seznama prijav po posameznih težiščih CRP;
 • sprejme predlog seznama izbranih in neizbranih prijav, skupaj s predlogom deleža sredstev za izvedbo izbranih projektov, z navedbo sredstev posebej za agencijo in posebej za vsakega drugega udeleženca CRP;
 • razpravlja o vsebinskih in strokovnih vprašanjih, vezanih na uresničevanje ciljev CRP in na raziskovalne projekte, s katerimi se CRP izvaja;
 • opravlja druge naloge, določene s pravilnikom CRP.
 1. Način dela Programskega sveta CRP 2017 določa poslovnik, ki ga sprejme Programski svet CRP 2017 na prvi seji z večino glasov navzočih članov.
 1. Sedež Programskega sveta CRP 2017 je na agenciji, ki zagotavlja tudi sekretarja Programskega sveta CRP 2017.
 1. Agencija ob upoštevanju določb tega Sklepa izvede Javni razpis za izbiro raziskovalnih projektov Ciljnega raziskovalnega programa »CRP 2017« v letu 2017.

 

Številka:  631-5/2017/11
Datum: 31. 8. 2017

 

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
dr. Maja Makovec Brenčič
ministrica