Ciljni raziskovalni programi

Normativni akti

      

Na podlagi 15. člena Pravilnika o Ciljnih raziskovalnih programih (CRP) (Uradni list RS, št. 43/11 in 6/12) in v skladu s Sklepom o oblikovanju Ciljnega raziskovalnega programa »CRP 2016« v letu 2016, številka 631-5/2016/1, z dne 29. 3. 2016 ministrica za izobraževanje, znanost in šport sprejme

Usmeritve za pripravo javnega razpisa za izbiro raziskovalnih projektov Ciljnega raziskovalnega programa »CRP 2016« v letu 2016

I.

Usmeritve za pripravo javnega razpisa Ciljnega raziskovalnega programa »CRP 2016« v letu 2016 (v nadaljnjem besedilu: usmeritve) temeljijo na:

 • Raziskovalni in inovacijski strategiji Slovenije (RISS), ki predstavlja temeljni dokument za izvedbo razvojne politike na področju raziskovalne dejavnosti,
 • Zakonu o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 22/06 - UPB1, 61/06 -ZDru-1, 112/07, 9/11 in 57/12-ZPOP-1A),
 • Strateških ciljih opredeljenih v dokumentih, in sicer: Dispozicije raziskovalnega programa Državnega zbora "DRŽAVNI ZBOR IN NJEGOVA VLOGA" (št. 020-02/98-41/2), Strategije odnosov Republike Slovenije s Slovenci zunaj njenih meja št. 53000-1/2008/5, z dne 12. 5. 2008, Zakona o odnosih Republike Slovenije s Slovencih zunaj njenih meja (ZORSSZNM) (Uradni list RS, št. 43/06 in 76/10), 7. člena Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 114/06 – ZUTPG, 91/07, 76/08, 62/10 – ZUPJS, 87/11, 40/12 – ZUJF, 21/13 – ZUTD-A, 91/13, 99/13 – ZUPJS-C, 99/13 – ZSVarPre-C, 111/13 – ZMEPIZ-1, 95/14 – ZUJF-C in 47/15 – ZZSDT), Uredbe REACH (registracija, evalvacija, avtorizacija in omejitve kemikalij), Zakona o kemikalijah (Uradni list RS, št. 110/03-UPB1, 47/04-ZdZPZ, 61/06-ZBioP, 16/08, 9/11 in 83/12 - ZFfS-1), Strategije Republike Slovenije za zdravje otrok in mladostnikov v povezavi z okoljem 2012–2020 (Vlada RS, julij 2015), Parmske deklaracije o okolju in zdravju (WHO, 2010), Akcijskega načrta za izvajanje Strategije RS za zdravje otrok in mladostnikov v povezavi z okoljem 2012–2020 (Vlada RS, julij 2015), Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617), 29. člena Zakona o državni upravi (Uradni list RS, št. 113/05 – uradno prečiščeno besedilo, 89/07 – odl. US, 126/07 – ZUP-E, 48/09, 8/10 – ZUP-G, 8/12 – ZVRS-F, 21/12, 47/13, 12/14 in 90/14), Zakona o fiskalnem pravilu (Uradni list RS, št. 55/15), Pakta stabilnosti in rasti (SGP), Programa stabilnosti, Nacionalnega reformnega programa in strukturne reforme, Odstopanj od srednjeročnega cilja (MTO), Europe 2020 jobs and growth strategy, Strategije pametne specializacije Slovenije v obdobju 2016–2023 (S4), Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020 na področjih R&R, inovativnosti in podjetništva, Resolucije o nacionalnem programu za jezikovno politiko 2014–2018 (Uradni list RS, št. 62/13), Akcijskega načrta za jezikovno izobraževanje, št. 61400-5/2015/6, z dne 13. 11. 2015, Strategije EU za biotsko raznovrstnost do leta 2020, Strateškega načrta za biotsko raznovrstnost do leta 2020, Zakona o ratifikaciji Kartagenska protokola o biološki varnosti h Konvenciji o biološki raznovrstnosti (Uradni list RS – Mednarodne pogodbe, št. 23/02), Zakona o ratifikaciji Dopolnilnega protokola iz Nagoje in Kuala Lumpurja o odgovornosti in nadomestilih h Kartagenskemu protokolu o biološki varnosti (Uradni list RS – Mednarodne pogodbe, št. 4/14), Okvirnega programa za prehod v zeleno gospodarstvo z Akcijskim načrtom izvajanja in Načrtom aktivnosti ministrstev in vladnih služb 2015–2016 (Sklep Vlade RS z dne 29.10.2015), Zaprtja zanke – akcijskega načrta EU za krožno gospodarstvo, Bruselj, 2.12.2015 COM (2015) 614 final, Zakona o ratifikaciji Konvencije o biološki raznovrstnosti – MKBR (Uradni list RS – MP, št. 7/96), Zakona o ohranjanju narave (Uradni list RS, št. 96/04 – uradno prečiščeno besedilo, 61/06 – ZDru-1, 8/10 – ZSKZ-B in 46/14), Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15 in 102/15, 38. a člena Zakona o državni upravi (Uradni list RS, št. 113/2005), Uredbe 1301/2013/EU, 7. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/2007), Strategije prostorskega razvoja Slovenije (Uradni list RS, št. 76/2004), Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja(ZSRR-2) (Uradni list RS, št. 20/11 in 57/12), 4. in 8. člena Zakona o ratifikaciji Protokola o celovitem upravljanju obalnih območij v Sredozemlju (Uradni list RS, št. 84/2009), Direktive 2014/89/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. julija 2014 o vzpostavitvi okvira za pomorsko prostorsko načrtovanje (Uradni list Evropske unije, L 257, 28. avgust 2014), 7. člena Uredbe 1301/2013/EU, Bele knjige o vzgoji in izobraževanju v Republiki Sloveniji 2011, 33. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI, Uradni list RS, št. 12/1996, 23/1996 - popr., 22/2000 - ZJS, 64/2001, 101/2001 - Odl. US, 108/2002, 79/2003, 34/2003, 65/2005, 129/2006, 118/2006 - ZUOPP-A, 36/2008, 58/2009, 64/2009 - popr., 65/2009 - popr., 20/2011, 40/2012 - ZUJF, 57/2012 - ZPCP-2D), 9. in 10. člena Zakona o graditvi objektov (ZGO-1, Uradni list RS, št. 110/2002, 97/2003 - odl. US, 46/2004 - ZRud-A, 47/2004, 41/2004 - ZVO-1, 45/2004 - ZVZP-A, 62/2004 - odl. US, 92/2005 - ZJC-B, 111/2005 - odl. US, 93/2005 - ZVMS, 120/2006 - odl. US, 126/2007, 108/2009, 61/2010 - ZRud-1, 76/2010 - ZRud-1A, 20/2011 - odl. US, 57/2012, 110/2013, 101/2013 - ZDavNepr, 22/2014 - odl. US, 19/2015), 3. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt, Uradni list RS, št. 33/2007, 70/2008 - ZVO-1B, 108/2009, 80/2010 - ZUPUDPP, 43/2011 - ZKZ-C, 57/2012, 57/2012 - ZUPUDPP-A), Resolucije o raziskovalni in inovacijski strategiji Republike Slovenije do leta 2020 (Uradni list RS, št. 43/2011) in 15. člena Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 22/06-UPB1, 61/06-ZDru-1 112/07, 9/11, 57/12-ZPOP-1A).

II.

Osnovni namen Ciljnega raziskovalnega programa »CRP 2016« je oblikovanje raziskovalnih podlag za odločanje pri pripravi, sprejemanju in izvajanju razvojnih politik javnega interesa ter spremljanju in nadziranju njihovega izvajanja. Predmet javnega razpisa Ciljnega raziskovalnega programa »CRP 2016« v letu 2016 (v nadaljnjem besedilu: javni razpis) je določen s prioritetnimi vsebinami v okviru težišč CRP 2016 udeležencev:

 • Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: agencija),
 • Državnega zbora Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: DZ RS),
 • Urada Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in posvetu(v nadaljnjem besedilu: USZS)
 • Ministrstva za zdravje (v nadaljnjem besedilu: MZ),
 • Ministrstva za finance (v nadaljnjem besedilu: MF)
 • Službe Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko(v nadaljnjem besedilu: SVRK),
 • Ministrstva za kulturo (v nadaljnjem besedilu: MK),
 • Ministrstva za okolje in prostor (v nadaljnjem besedilu: MOP) in
 • Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport (v nadaljnjem besedilu: MIZŠ) in
 • Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo (v nadaljnjem besedilu: MGRT),

in sicer:

Težišče 1: Razvoj demokracije v Sloveniji Cilj: Zagotoviti strokovne podlage za izboljšanje organiziranosti Državnega zbora, njegovega delovanja in bolj natančne definicije njegovega statusa in razmerij v odnosu do institucij drugih dveh vej oblasti.

Težišče 2: Ohranjanje etnične identitete pri Slovencih zunaj Republike Slovenije Cilj: Ohranjanje etnične identitete pri Slovencih zunaj Republike Slovenije

Težišče 3: Povezovanje ukrepov za preprečevanje bolezni Cilj: Povečanje učinkovitosti ukrepov na področju varovanja in krepitve zdravja

Težišče 4: Ugotavljanje izpostavljenosti ljudi in okolja kemikalijam Cilj:Priprava ukrepov za zmanjševanje izpostavljenosti ljudi in okolja kemikalijam

Težišče 5: Fiskalna in ekonomska politika Cilj:Izgrajena orodja za izračune učinkov posameznih strukturnih reform ali drugih ukrepov in za izračune dejavnikov za njihovo uporabo v makro modelih

Težišče 6: Učinkovito ustvarjanje, dvosmerni pretok in uporaba znanj za gospodarski razvoj in kakovostna delovna mesta. Cilj: okolje in spodbude za inovativnost, raziskave in razvoj

Težišče 7: Kulturna raznolikost in socialna kohezivnost Cilj: Izboljšanje stanja na področju jezikovne politike in zagotavljanje jezikovnih pravic za različne skupine govorcev

Težišče 8: Okolje in prostor Cilj: Trajnostno upravljanje z viri in prostorom, celovito upravljanje funkcionalnih območij/prostora, trajnostni urbani razvoj.

Težišče 9: Šolski prostor Cilj: konceptualna, pregledna, zgodovinska analiza arhitekturne prakse javnih vrtcev in šol.

Težišče 10: Bralna pismenost kot dejavnik kognitivnega razvoja otrok i Cilj: Analiza stanja bralne in pisne zmožnosti otrok z evalvacijo in predlogi deseminacije rezultatov projekta za dvig bralnih in pisnih zmožnosti, za poustvarjalno in ustvarjalno pisanje.

Težišče 11: Učinkovito upravljanje raziskovalnega in inovacijskega sistema Cilj: Povečanje učinkovitosti delovanja in upravljanja raziskovalnega in inovacijskega sistema (skladno z Resolucijo o raziskovalni in inovacijski strategiji Republike Slovenije do leta 2020), kar bo pripomoglo k izboljšavam sistema in optimizaciji alokacije javnofinančnih sredstev v ta namen.

Vsebinske prioritete, prikazane v tematskih sklopih v okviru posameznih težišč CRP 2016, so določene na podlagi predlogov DZ RS, USZS, MZ, MF, SVRK, MGRT, MK, MOP, MIZŠ in agencije.

Tematski sklopi v okviru posameznih težišč CRP 2016 sledijo strateškim ciljem, ki so opredeljeni v sektorskih dokumentih in so naslednji:

Težišče 1: Razvoj demokracije v Sloveniji
1.1 Tematski sklop: Državni zbor in njegova vloga v slovenskem političnem sistemu

Težišče 2: Ohranjanje etnične identitete pri Slovencih zunaj Republike Slovenije
2.1 Tematski sklop: Slovenci v sosednjih državah
2.2 Tematski sklop: Slovenci v zdomstvu in izseljenstvu

Težišče 3: Povezovanje ukrepov za preprečevanje bolezni
3.1 Tematski sklop: Podpora in oblikovanje ter izvajanje sektorskih in medsektorskih politik s področja varovanja in krepitve zdravja

Težišče 4: Ugotavljanje izpostavljenosti ljudi in okolja kemikalijam
4.1 Tematski sklop: Pridobivanje podatkov za pripravo ukrepov za zmanjševanje tveganj za ljudi in okolje zaradi kemikalij

Težišče 5: Fiskalna in ekonomska politika
5.1 Tematski sklop: Javnofinančna politika, koordinacija ekonomskih politik in makroekonomska stabilnost

Težišče 6: Učinkovito ustvarjanje, dvosmerni pretok in uporaba znanj za gospodarski razvoj in kakovostna delovna mesta.
6.1 Tematski sklop: Povečanje učinkovitosti ukrepov za podporo politikam raziskav, razvoja, inovativnosti in podjetništva skoz učinkovito spremljanje izvajanja Strategije pametne specializacije Slovenije (S4),

Težišče 7: Kulturna raznolikost in socialna kohezivnost
7.1 Tematski sklop: Kultura

Težišče 8: Okolje in prostor
8.1 Tematski sklop: Trajnostno upravljanje z viri varstva okolja in z območji varstva narave 8.2 Tematski sklop:Trajnostni urbani razvoj 8.3 Tematski sklop: Celovito upravljanje območij / prostora

Težišče 9: Šolski prostor
9.1 Tematski sklop: Arhitektura javnih vrtcev in šol v Sloveniji

Težišče 10: Bralna pismenost kot dejavnik kognitivnega razvoja otrok
10.1 Tematski sklop: Izobraževanje, raziskovanje

Težišče 11: Učinkovito upravljanje raziskovalnega in inovacijskega sistema
11.1 Tematski sklop: Vrednotenje družbenoekonomskih učinkov znanosti in raziskav
11.2 Tematski sklop: Mednarodna povezanost znanosti

Predlog tem po posameznih tematskih sklopih v skladu s temi Usmeritvami sprejme Programski svet ciljnega raziskovalnega programa »CRP 2016«.

III.

Okvirni obseg sredstev za Javni razpis za izbiro raziskovalnih projektov Ciljnega raziskovalnega programa »CRP 2016« v letu 2016 s trajanjem projektov do največ 3 leta je 1.692.000,00 EUR, skladno s proračunskimi možnostmi.

Stroški, ki bodo nastali v zvezi z oblikovanjem in izvedbo CRP, bodo poravnani skladno s Pravilnikom o financiranju sodelovanja zunanjih sodelavcev v postopkih ocenjevanja raziskovalne dejavnosti št. 007-6/2012-1 in nasl., z dne 5.10. 2012.

IV.

Za vse projekte v okviru CRP 2016 zagotavlja sredstva agencija, pod pogojem, da je interes za izvedbo teh projektov izkazan z deležem financiranja s strani DZ RS, USZS, MZ, MF, SVRK, MGRT, MK, MOP in MIZŠ.

Delež sredstev, ki ga bo iz svojega proračuna zagotavljala agencija, predstavlja največ 50 % skupnih sredstev za izvedbo programa »CRP 2016«. Delež sredstev agencije, kjer je predlagatelj tem agencija, je 100 %.

V.

Te Usmeritve začnejo veljati naslednji dan po podpisu, uporabljajo pa se za pripravo javnega razpisa v letu 2016.

Številka: 631-5/2016/3
Datum: 29.03.2016

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
dr. Maja Makovec Brenčič
ministrica