Ciljni raziskovalni programi

Normativni akti

      

Na podlagi 14. člena Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti(Uradni list RS, št. 22/06 - UPB1, 61/06 -ZDru-1, 112/07, 9/11 in 57/12-ZPOP-1A), 8. člena Sklepa o ustanovitvi Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 123/03 in 105/10), Dispozicije raziskovalnega programa Državnega zbora "DRŽAVNI ZBOR IN NJEGOVA VLOGA" (št. 020-02/98-41/2), Strategije odnosov Republike Slovenije s Slovenci zunaj njenih meja št. 53000-1/2008/5, z dne 12. 5. 2008, Zakona o odnosih Republike Slovenije s Slovencih zunaj njenih meja (ZORSSZNM) (Uradni list RS, št. 43/06 in 76/10), 7. člena Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 114/06 – ZUTPG, 91/07, 76/08, 62/10 – ZUPJS, 87/11, 40/12 – ZUJF, 21/13 – ZUTD-A, 91/13, 99/13 – ZUPJS-C, 99/13 – ZSVarPre-C, 111/13 – ZMEPIZ-1, 95/14 – ZUJF-C in 47/15 – ZZSDT), Uredbe REACH (registracija, evalvacija, avtorizacija in omejitve kemikalij), Zakona o kemikalijah (Uradni list RS, št. 110/03-UPB1, 47/04-ZdZPZ, 61/06-ZBioP, 16/08, 9/11 in 83/12 - ZFfS-1), Strategije Republike Slovenije za zdravje otrok in mladostnikov v povezavi z okoljem 2012–2020 (Vlada RS, julij 2015), Parmske deklaracije o okolju in zdravju (WHO, 2010), Akcijskega načrta za izvajanje Strategije RS za zdravje otrok in mladostnikov v povezavi z okoljem 2012–2020 (Vlada RS, julij 2015), Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617), 29. člena Zakona o državni upravi (Uradni list RS, št. 113/05 – uradno prečiščeno besedilo, 89/07 – odl. US, 126/07 – ZUP-E, 48/09, 8/10 – ZUP-G, 8/12 – ZVRS-F, 21/12, 47/13, 12/14 in 90/14), Zakona o fiskalnem pravilu (Uradni list RS, št. 55/15), Pakta stabilnosti in rasti (SGP), Programa stabilnosti, Nacionalnega reformnega programa in strukturne reforme, Odstopanj od srednjeročnega cilja (MTO), Europe 2020 jobs and growth strategy, Strategije pametne specializacije Slovenije v obdobju 2016–2023 (S4), Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020 na področjih R&R, inovativnosti in podjetništva, Resolucije o nacionalnem programu za jezikovno politiko 2014–2018 (Uradni list RS, št. 62/13), Akcijskega načrta za jezikovno izobraževanje, št. 61400-5/2015/6, z dne 13. 11. 2015, Strategije EU za biotsko raznovrstnost do leta 2020, Strateškega načrta za biotsko raznovrstnost do leta 2020, Zakona o ratifikaciji Kartagenska protokola o biološki varnosti h Konvenciji o biološki raznovrstnosti (Uradni list RS – Mednarodne pogodbe, št. 23/02), Zakona o ratifikaciji Dopolnilnega protokola iz Nagoje in Kuala Lumpurja o odgovornosti in nadomestilih h Kartagenskemu protokolu o biološki varnosti (Uradni list RS – Mednarodne pogodbe, št. 4/14), Okvirnega programa za prehod v zeleno gospodarstvo z Akcijskim načrtom izvajanja in Načrtom aktivnosti ministrstev in vladnih služb 2015–2016 (Sklep Vlade RS z dne 29.10.2015), Zaprtja zanke – akcijskega načrta EU za krožno gospodarstvo, Bruselj, 2.12.2015 COM (2015) 614 final, Zakona o ratifikaciji Konvencije o biološki raznovrstnosti – MKBR (Uradni list RS – MP, št. 7/96), Zakona o ohranjanju narave (Uradni list RS, št. 96/04 – uradno prečiščeno besedilo, 61/06 – ZDru-1, 8/10 – ZSKZ-B in 46/14), Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15 in 102/15), 38. a člena Zakona o državni upravi (Uradni list RS, št. 113/05), Uredbe 1301/2013/EU, 7. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/2007), Strategije prostorskega razvoja Slovenije (Uradni list RS, št. 76/04), Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja(ZSRR-2) (Uradni list RS, št. 20/11 in 57/12), 4. in 8. člena Zakona o ratifikaciji Protokola o celovitem upravljanju obalnih območij v Sredozemlju (Uradni list RS, št. 84/09), Direktive 2014/89/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. julija 2014 o vzpostavitvi okvira za pomorsko prostorsko načrtovanje (Uradni list Evropske unije, L 257, 28. avgust 2014), 7. člena Uredbe 1301/2013/EU, Bele knjige o vzgoji in izobraževanju v Republiki Sloveniji 2011, 33. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI, Uradni list RS, št. 12/1996, 23/1996 - popr., 22/2000 - ZJS, 64/2001, 101/2001 - Odl. US, 108/2002, 79/2003, 34/2003, 65/2005, 129/2006, 118/2006 - ZUOPP-A, 36/2008, 58/2009, 64/2009 - popr., 65/2009 - popr., 20/2011, 40/2012 - ZUJF, 57/2012 - ZPCP-2D), 9. in 10. člena Zakona o graditvi objektov (ZGO-1, Uradni list RS, št. 110/2002, 97/2003 - odl. US, 46/2004 - ZRud-A, 47/2004, 41/2004 - ZVO-1, 45/2004 - ZVZP-A, 62/2004 - odl. US, 92/2005 - ZJC-B, 111/2005 - odl. US, 93/2005 - ZVMS, 120/2006 - odl. US, 126/2007, 108/2009, 61/2010 - ZRud-1, 76/2010 - ZRud-1A, 20/2011 - odl. US, 57/2012, 110/2013, 101/2013 - ZDavNepr, 22/2014 - odl. US, 19/2015), 3. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt, Uradni list RS, št. 33/2007, 70/2008 - ZVO-1B, 108/2009, 80/2010 - ZUPUDPP, 43/2011 - ZKZ-C, 57/2012, 57/2012 - ZUPUDPP-A), Resolucije o raziskovalni in inovacijski strategiji Republike Slovenije do leta 2020 (Uradni list RS, št. 43/2011), 15. člena Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 22/06-UPB1, 61/06-ZDru-1 112/07, 9/11, 57/12-ZPOP-1A) ter na podlagi 6. člena Pravilnika o Ciljnih raziskovalnih programih (CRP) (Uradni list RS, št. 43/11 in 6/12), ministrica za izobraževanje, znanost in šport sprejme

Sklep o oblikovanju Ciljnega raziskovalnega programa »CRP 2016« v letu 2016

ki določa obliko in način izvedbe ter financiranja Ciljnega raziskovalnega programa »CRP 2016« v letu 2016 (v nadaljevanju: CRP 2016), in sicer:

 1. Cilj izvajanja in financiranja CRP 2016 je z izvajanjem usmerjenih raziskovalnih projektov v okviru tega programa nuditi ustrezno raziskovalno podporo vladi za temeljne razvojne naloge, ki so nujne za izboljšanje razvoja Slovenije. CRP 2016 predstavlja pomemben instrument povezovanja potreb države in raziskovalne sfere na posebej določenih prednostnih temah, ki so pomembne za odločanje v zvezi z razvojnimi politikami na posameznem področju javnega interesa ter v zvezi s spremljanjem in nadziranjem njihovega izvajanja.
 1. Udeleženci CRP 2016 so:
  • Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: agencija),
  • Državni zbor Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: DZ RS),
  • Urad Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in posvetu (v nadaljnjem besedilu: USZS)
  • Ministrstvo za zdravje (v nadaljnjem besedilu: MZ),
  • Ministrstvo za finance (v nadaljnjem besedilu: MF)
  • Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko (v nadaljnjem besedilu: SVRK),
  • Ministrstvo za kulturo (v nadaljnjem besedilu: MK), - Ministrstvo za okolje in prostor (v nadaljnjem besedilu: MOP),
  • Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (v nadaljnjem besedilu: MIZŠ) in
  • Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (v nadaljnjem besedilu: MGRT).
 1. Namen oblikovanja CRP.

Pri agenciji je namen oblikovanja CRP 2016 raziskava segmentov učinkovitega upravljanja znanstveno-raziskovalnega sistema z vidika vrednotenja raziskovalnega dela, družbenoekonomskih učinkov znanosti in raziskav ter mednarodne vpetosti znanosti.

Pri DZ RS je namen oblikovanja CRP 2016 zagotoviti stalno in sistematično spremljanje Državnega zbora kot institucije zakonodajne veje oblasti ter preučiti, kakšne so strukturne značilnosti delitve oblasti na zakonodajno, izvršno in sodno vejo oblasti na slovenskem, kakšen je položaj Državnega zbora v odnosu do drugih vej oblasti ter raziskati značilnosti položaja Državnega zbora v slovenskem političnem in pravnem sistemu.

Pri USZS je namen oblikovanja CRP 2016 preučiti pomen in predvsem vpliv ter načine ohranjanja slovenskega jezika v slovenskih manjšinskih skupnostih v sosednjih državah – vključno s pomenom in načinom izvajanja poučevanja slovenščine na rednih dvojezičnih in drugih šolah ter pridobiti analize v smislu aktualnega povečevanja zanimanja za slovenščino s strani staršev iz večinske skupnosti s pozitivnimi in negativnimi vplivi ter analizirati vzroke za nezainteresiranost generacij potomcev slovenskih izseljencev za sodelovanje z organizirano slovensko izseljensko skupnostjo ter poiskati nove načine oziroma možnosti sodelovanja tako te generacije kot tudi novo prispelih migrantov iz Slovenije z matično domovino in med seboj.

Pri MZ je namen oblikovanja CRP 2016 priprava strokovnih podlag za strateške usmeritve za povečanje učinkovitosti ukrepov na področju varovanja in krepitve zdravja ter sledenju učinkov implementiranih politik. Opredeljeni cilji vključujejo področje javnega zdravja, obenem pa temeljijo na področnih strategijah. Pri Uradu Republike Slovenije za kemikalije je namen oblikovanja CRP ugotavljanje izpostavljenosti in obremenjenosti snovem v okolju in priprava ustreznih ukrepov za zmanjševanje tveganja za človekovo zdravje in okolje.

Pri MF je namen oblikovanja CRP 2016 zagotoviti prenos znanja za kreiranje posameznih orodij in uporabo makroekonomskih modelov.

Pri SVRK je namen oblikovanja CRP 2016 neposredna podpora Vladi Republike Slovenije pri izvedbi Strategije pametne specializacije Slovenije v obdobju 2016–2023 (S4), ki predstavlja ključni strateški dokument Republike Slovenije za udejanjanje ciljev Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020 na področjih R&R, inovativnosti in podjetništva.

Pri MK je namen oblikovanja CRP 2016 pridobiti celovit vpogled v jezikovnopolitično stanje v Republiki Sloveniji, ki bo služil kot podlaga za novi nacionalni program za jezikovno politiko.

Pri MOP je namen oblikovanja CRP 2016 ohranjanje in učinkovito upravljanje z naravnimi viri in prostorskimi viri ter izboljšanje usposobljenosti za trajnostni urbani razvoj.

Pri MIZŠ je namen oblikovanja CRP 2016 analiza stanja bralne in pisne zmožnosti učencev in dijakov z evalvacijo in predlogi deseminacije rezultatov projekta za dvig bralnih in pisnih zmožnosti. Namen oblikovanja CRP 2016 je tudi opredelitev, evidentiranje in varovanje kakovostne (trajnostne) arhitekture šolskega prostora, oblikovanje kriterijev za vrednotenje kakovostne (trajnostne) arhitekture ter smernic za varovanje, obnovo, načrtovanje in gradnjo kakovostnih (trajnostnih) javnih vrtcev in šol.

 

 1. Okvir za oblikovanje prednostnih tem predstavljajo težišča, ki tematsko in problemsko ustrezajo strateškim in drugim razvojnim dokumentom DZ RS, USZS, MZ, MF, SVRK; MGRT, MK, MOP, MIZŠ in agencije, in so naslednja:

Težišče 1: Razvoj demokracije v Sloveniji Cilj: Zagotoviti strokovne podlage za izboljšanje organiziranosti Državnega zbora, njegovega delovanja in bolj natančne definicije njegovega statusa in razmerij v odnosu do institucij drugih dveh vej oblasti.

Težišče 2: Ohranjanje etnične identitete pri Slovencih zunaj Republike Slovenije Cilj: Ohranjanje etnične identitete pri Slovencih zunaj Republike Slovenije.

Težišče 3: Povezovanje ukrepov za preprečevanje bolezni Cilj: Povečanje učinkovitosti ukrepov na področju varovanja in krepitve zdravja.

Težišče 4: Ugotavljanje izpostavljenosti ljudi in okolja kemikalijam Cilj: Priprava ukrepov za zmanjševanje izpostavljenosti ljudi in okolja kemikalijam.

Težišče 5: Fiskalna in ekonomska politika Cilj: Izgrajena orodja za izračune učinkov posameznih strukturnih reform ali drugih ukrepov in za izračune dejavnikov za njihovo uporabo v makro modelih.

Težišče 6: Učinkovito ustvarjanje, dvosmerni pretok in uporaba znanj za gospodarski razvoj in kakovostna delovna mesta Cilj: Podporno okolje in spodbude za inovativnost, raziskave in razvoj.

Težišče 7: Kulturna raznolikost in socialna kohezivnost Cilj: Izboljšanje stanja na področju jezikovne politike in zagotavljanje jezikovnih pravic za različne skupine govorcev.

Težišče 8: Okolje in prostor Cilj: Trajnostno upravljanje z viri in prostorom, celovito upravljanje funkcionalnih območij/prostora, trajnostni urbani razvoj.

Težišče 9: Šolski prostor Cilj: konceptualna, pregledna, zgodovinska analiza arhitekturne prakse javnih vrtcev in šol.

Težišče 10: Bralna pismenost kot dejavnik kognitivnega razvoja otrok Cilj: Analiza stanja bralne in pisne zmožnosti otrok z evalvacijo in predlogi deseminacije rezultatov projekta za dvig bralnih in pisnih zmožnosti, za poustvarjalno in ustvarjalno pisanje.

Težišče 11: Učinkovito upravljanje raziskovalnega in inovacijskega sistema Cilj: Povečanje učinkovitosti delovanja in upravljanja raziskovalnega in inovacijskega sistema (skladno z Resolucijo o raziskovalni in inovacijski strategiji Republike Slovenije do leta 2020), kar bo pripomoglo k izboljšavam sistema in optimizaciji alokacije javnofinančnih sredstev v ta namen.
 

 1. Raziskovalni projekti bodo v okviru navedenih težišč izbrani na podlagi javnega razpisa CRP 2016 v skladu s Pravilnikom o Ciljnih raziskovalnih programih (CRP) (Uradni list RS, št. 43/11 in 6/12) (v nadaljevanju: Pravilnik o CRP) in Metodologijo ocenjevanja in izbora prijav za izbiro raziskovalnih projektov Ciljnega raziskovalnega programa »CRP 2016« za izvedbo javnega razpisa v letu 2016 (v nadaljnjem besedilu: metodologija), kar omogoča transparentno, učinkovito in koristno uporabo javnih sredstev za raziskovalno delo v funkciji uresničevanja ciljev CRP 2016.

V okviru težišč se, glede na skupne razvojne cilje in glede na pristojnosti posameznih udeležencev pri uresničevanju teh ciljev, oblikujejo prednostne teme CRP kot podlaga za izbiro raziskovalnih projektov.

Prednostne teme morajo biti oblikovane tako, da se nanašajo na ključne razvojne probleme na področju, ki ga zajema težišče, in za reševanje katerega je potrebno dobiti raziskovalno podporo.
 

 1. Naloge koordinatorja CRP 2016 izvaja MIZŠ. Izvajalec nalog v zvezi z izvajanjem in financiranjem CRP 2016 je agencija, ki v okviru teh nalog izvaja tudi naloge, ki so vezane na pripravo in izvedbo razpisa CRP. Te naloge agencija izvaja na podlagi Pravilnika o CRP in Usmeritev za pripravo javnega razpisa za izbiro raziskovalnih projektov Ciljnega raziskovalnega programa »CRP 2016« v letu 2016 (v nadaljnjem besedilu: usmeritve), ki so podlaga in okvir za pripravo in izvedbo razpisa in ki jih na podlagi nabora predlogov prednostnih tem udeležencev CRP: DZ RS, USZS, MZ, MF, SVRK, MGRT, MK, MOP, MIZŠ in agencije, sprejme MIZŠ.

Usmeritve vključujejo osnovne elemente:

 • okvirni obseg sredstev, ki jih za izvedbo javnega razpisa CRP 2016 zagotavljajo DZ RS, USZS, MZ, MF, SVRK; MGRT, MK, MOP, MIZŠ in agencija,
 • tematske sklope.
   
 1. Okvirni obseg sredstev za Javni razpis za izbiro raziskovalnih projektov Ciljnega raziskovalnega programa »CRP 2016« v letu 2016 s trajanjem projektov do največ 3 leta je 1.692.000,00 EUR, skladno s proračunskimi možnostmi.

Stroški, ki bodo nastali v zvezi z oblikovanjem in izvedbo CRP, bodo poravnani skladno s Pravilnikom o financiranju sodelovanja zunanjih sodelavcev v postopkih ocenjevanja raziskovalne dejavnosti št. 007-6/2012-1 in nasl., z dne 5.10. 2012.

 1. Sredstva za izvajanje »CRP 2016« bodo zagotavljali udeleženci in agencija iz proračunskih sredstev za ta namen. Delež sredstev, ki ga bo iz svojega proračuna zagotavljala agencija, predstavlja največ 50 % skupnih sredstev za izvedbo programa »CRP 2016«. Delež sredstev agencije, kjer je predlagatelj tem agencija, je 100 %. Vsi projekti v okviru »CRP 2016« so sofinancirani iz sredstev agencije, pod pogojem, da je interes za izvedbo teh projektov izkazan z deležem financiranja s strani DZ RS, USZS, MZ, MF, SVRK, MGRT, MK, MOP in MIZŠ.
   
 2. Agencija sofinancira izbrane izvajalce s sredstvi, ki jih s strani MIZŠ pridobi na podlagi redne letne pogodbe o financiranju programa dela agencije.
   
 3. Projekti izbranih izvajalcev se financirajo na podlagi pogodbe, sklenjene skladno z določbami Pravilnika o CRP.
   
 4. Postopek oblikovanja razpisa in postopek izbora projektov na podlagi razpisa vodi Programski svet Ciljnega raziskovalnega programa »CRP 2016« (v nadaljnjem besedilu: Programski svet CRP 2016.
   
 5. Programski svet CRP 2016 sestavlja dvaindvajset (22) članov.
   
 6. Člane Programskega sveta CRP 2016 imenuje ministrica, pristojna za znanost in sicer: dva (2) člana na predlog DZ RS, dva (2) člana na predlog USZS, štiri (4) člane na predlog MZ, dva (2) člana na predlog MF, tri (3) člana na predlog SVRK, dva (2) člana na predlog MK, tri (3) člana na predlog MOP, dva (2) člana na predlog MIZŠ in dva (2) člana na predlog agencije. Predsednik Programskega sveta CRP 2016 je predstavnik koordinatorja CRP (to je MIZŠ) in je imenovan na njegov predlog. Člani in predsednik so imenovani za obdobje štirih (4) let.
   
 7. Naloge Programskega sveta CRP 2016 so:
  • sprejema prioritetne teme za potrebe javnih razpisov CRP;
  • sprejme metodologijo;
  • sprejme seznam ocenjevalcev;
  • določi člane Programskega sveta »CRP 2016«, ki so v okviru CRP-a zadolženi za posamezno težišče CRP;
  • v skladu z metodologijo sodeluje v postopku ocenjevanja in izbora prijav ter pripravlja predloge finančno ovrednotenega prednostnega seznama prijav po posameznih težiščih CRP;
  • sprejme predlog seznama izbranih in neizbranih prijav, skupaj s predlogom deleža sredstev za izvedbo izbranih projektov, z navedbo sredstev posebej za agencijo in posebej za vsakega drugega udeleženca CRP;
  • razpravlja o vsebinskih in strokovnih vprašanjih, vezanih na uresničevanje ciljev CRP in na raziskovalne projekte, s katerimi se CRP izvaja;
  • opravlja druge naloge, določene s pravilnikom CRP.
    
 8. Način dela Programskega sveta CRP 2016 določa poslovnik, ki ga sprejme Programski svet CRP 2016 na prvi seji z večino glasov navzočih članov.
   
 9. Sedež Programskega sveta CRP 2016 je na agenciji, ki zagotavlja tudi sekretarja Programskega sveta CRP 2016.
   
 10. Agencija ob upoštevanju določb tega Sklepa izvede Javni razpis za izbiro raziskovalnih projektov Ciljnega raziskovalnega programa »CRP 2016« v letu 2016.

   

Številka zadeve: 631-5/2016/1
Datum: 29. 3. 2016

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
dr. Maja Makovec Brenčič
ministrica