Shema (so)financiranja po principu vodilne agencije (Lead Agency)

Razpisi in pozivi

      

Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije na podlagi 2. in 11. člena Pravilnika o postopkih (so)financiranja in ocenjevanja ter spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti (Uradni list RS, št. 52/16, 79/17 in 65/19; v nadaljevanju: Pravilnik o postopkih), 15. člena Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti  (Uradni list RS, št. 22/06-uradno prečiščeno besedilo, 61/06-ZDru-1, 112/07, 9/11,  57/12-ZPOP-1A, 21/18 – ZNOrg in 9/19; v nadaljevanju: Zakon) ter v skladu z Metodologijo ocenjevanja prijav za razpise (uradno prečiščeno besedilo št. 4), št. 6319-2/2013-38 z dne 5. 6. 2017, 6319-2/2013-39 z dne 11. 12. 2017, 6319-2/2013-40 z dne 22. 1. 2018, 6319-2/2013-41 z dne 1. 2. 2018, 6319-2/2013-42 z dne 19. 2. 2018,  6319-2/2013-43 z dne 5. 3. 2018, 6319-2/2013-44 z dne 14. 5. 2018, 6319-2/2013-45 z dne 20. 6. 2018, 6319-2/2013-46 z dne 9. 7. 2018, 6319-2/2013-47 z dne 17. 8. 2018, 6319-2/2013-48 z dne 18. 10. 2018, 6319-2/2013-49 z dne 19. 11. 2018, 6319-2/2013-50 z dne 17. 12. 2018, 6319-2/2013-51 z dne 4. 2. 2019, 6319-2/2013-52 z dne 18. 2. 2019, 6319-2/2013-53 z dne 13. 5. 2019, 6319-2/2013-54 z dne 14. 10. 2019, 6319-2/2013-55 z dne 28. 10. 2019, 6319-2/2013-56 z dne 2. 12. 2019 in 6319-2/2013-57 z dne 3. 2. 2020 (v nadaljevanju: Metodologija), objavlja

Javni razpis za sofinanciranje slovenskega dela dvostranskih ali tristranskih skupnih raziskovalnih projektov na temo SARS-CoV-2/COVID-19 kjer FWF (Fonds zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung) deluje v vlogi vodilne agencije

 

 1. Naziv in naslov uporabnika proračunskih sredstev:

Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: ARRS).
 

 1. Predmet javnega razpisa

Predmet Javnega razpisa za sofinanciranje slovenskega dela dvostranskih ali tristranskih skupnih raziskovalnih projektov, kjer FWF (Fonds zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung) deluje v vlogi vodilne agencije (v nadaljevanju: javni razpis), je sofinanciranje slovenskega dela dvostranskega ali tristranskega skupnega raziskovalnega projekta na tematskem področju SARS-CoV-2/COVID-19. V skupnem dvostranskem raziskovalnem projektu sodelujeta avstrijski in slovenski vodja projekta (v nadaljevanju: dvostranski raziskovalni projekt), v skupnem tristranskem raziskovalnem projektu poleg njiju sodeluje tudi češki, luksemburški, nemški, poljski ali švicarski vodja projekta (v nadaljevanju: tristranski raziskovalni projekt).  ARRS bo sofinancirala slovenski del skupnih dvostranskih ali tristranskih raziskovalnih projektov, ki bodo na javnem razpisu Fonds zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung (v nadaljevanju: FWF; https://www.fwf.ac.at/fileadmin/files/Dokumente/Antragstellung/Akutfoerderung_SARS-CoV-2/FWF-urgent-funding_Joint-Projects.pdf) kot skupni raziskovalni projekti pozitivno ocenjeni in predlagani v sofinanciranje. Partnerske agencije, ki bodo sofinancirale skupne dvostranske ali tristranske raziskovalne projekte so: FWF kot vodilna agencija, GACR (Grantová Agentura České Republiky; v nadaljevanju: GACR), FNR (Luxemburg Research Fund; v nadaljevanju: FNR), DFG (Deutsche Forschungsgemeinschaft; v nadaljevanju: DFG), NCN ((Narodowe Centrum Nauki, Poljska; v nadaljevanju: NCN) in SNSF (Swiss National Science Foundation; v nadaljevanju: SNSF).

 

 1. Subjekti, ki se lahko prijavijo na javni razpis

Na javni razpis se lahko prijavijo raziskovalne organizacije (v nadaljevanju: RO), ki so vpisane v zbirko podatkov o izvajalcih raziskovalne in razvojne dejavnosti (v nadaljevanju: Evidenca RO) in zasebni raziskovalci, ki so vpisani v register zasebnih raziskovalcev, ki ju vodi ARRS ter izpolnjujejo pogoje, predpisane z zakonom in s predpisi ARRS.

Če pri prijavi na javni razpis sodeluje več izvajalcev raziskovalne dejavnosti (sodelujoča RO), je prijavitelj matična RO. Matična RO je tista RO, ki vloži prijavo raziskovalnega projekta, je prva navedena na prijavnem obrazcu in pri kateri je zaposlen vodja raziskovalnega projekta ob podpisu pogodbe o (so)financiranju raziskovalne dejavnosti.
 

 1. Cilj javnega razpisa

Cilj javnega razpisa je spodbuditi mednarodne raziskave povezane s  SARS-CoV-2/COVID-19 na vseh raziskovalnih področjih.
 

 1. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu

5.1. Vstopni pogoji

(1) Prijavitelj na javni razpis mora biti upravičen subjekt prijave na javni razpis (v skladu s 3. točko javnega razpisa).

(2) Vodja raziskovalnega projekta mora imeti evidenčno številko raziskovalca, kar pomeni, da je vpisan v Evidenco RO ali register zasebnih raziskovalcev pri ARRS. Vodja projekta, ki še nima evidenčne številke raziskovalca, mora izpolniti obrazec ARRS-ZOP-02-2018-1, h kateremu se obvezno priloži Izjavo o nameri zaposlitve, ki jo podpišeta prijavitelj in vodja raziskovalnega projekta.

(3) Vodja raziskovalnega projekta mora imeti doktorat znanosti in izpolnjevati pogoje raziskovalne uspešnosti za vodjo raziskovalnega projekta, kot jih določajo Zakon, Pravilnik o postopkih, Pravilnik o kriterijih za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev za vodjo raziskovalnega projekta (Uradni list RS, št. 53/16) in Metodologija.

(4) Raziskovalni projekt mora biti temeljni projekt.

(5) Obdobje izvajanja raziskovalnega projekta je lahko največ tri leta.

(6) V primeru, da se prijavna vloga oddaja skupaj z avstrijskim, češki ali poljskim partnerjem, mora znesek sofinanciranja avstrijskega dela raziskovalnega projekta, ki ga sofinancira FWF, dosegati vsaj 40% sofinanciranja skupne vrednosti dvostranskega raziskovalnega projekta, v primeru tristranskih raziskovalnih projektov pa vsaj 25% celotnega zneska sofinanciranja projekta. Preračun češkega dela raziskovalnega projekta iz CZK v EUR oziroma poljskega dela raziskovalnega projekta iz PLN v EUR je določen v Stroškovniku CEUS (CEUS Cost sheet), ki je sestavni del razpisne dokumentacije in obvezen obrazec, ki ga prijavitelj na zadevni javni razpis izpolni tako, da vnese vrednosti stroškovnih kategorij za vse sodelujoče RO v raziskovalnem projektu.

 (7) Slovenski del dvostranskega ali tristranskega raziskovalnega projekta, ne sme presegati 100.000 EUR letno. Letni znesek sofinanciranja se preračuna v ekvivalent polne zaposlitve (FTE) po izbrani cenovni kategoriji. 

(8) Prijava skupnega dvostranskega ali tristranskega raziskovalnega projekta mora biti oddana na razpis, ki ga objavi FWF. Slovenski in avstrijski del, v primeru tristranskega raziskovalnega projekta pa tudi del skupnega raziskovalnega projekta z drugo sodelujočo agencijo, morata/jo biti ozko povezana/i in komplementarna/i, znanstveni prispevek vsake izmed strani mora biti jasno razviden. Skupna prijava dvostranskega ali tristranskega raziskovalnega projekta mora izpolnjevati pogoje pri FWF.

(9) Prijavitelji raziskovalnih projektov, kjer v prijavi kot izvajalec raziskovalnega projekta nastopa gospodarska družba, morajo skladno s Pravili o državnih pomočeh na področju raziskovalne dejavnosti, št. 007-7/2015-11, z dne 8. 4. 2016 predložiti tudi izpolnjen obrazec za dodeljevanje državnih pomoči ARRS-DP-LA-2020.
 

5.2. Ostali pogoji

(1) Vodja raziskovalnega projekta in člani projektne skupine morajo imeti za izvajanje raziskovalnih projektov proste kapacitete glede efektivnih ur raziskovalnega dela (največji dovoljeni obseg na osebo znaša 1700 ur letno ali 1 FTE) in morajo biti za izvajanje raziskovalne dejavnosti zaposleni v RO, izvajalki raziskovalnega projekta, ali imeti status zasebnega raziskovalca.

(2) Vodja raziskovalnega projekta mora biti zaposlen v RO v Republiki Sloveniji, ki izvaja raziskovalni projekt, najmanj v obsegu 40 odstotkov polnega delovnega časa.

(3) Vodja raziskovalnega projekta mora imeti najmanj 170 efektivnih ur raziskovalnega dela na letnem nivoju, razen direktorjev javnih raziskovalnih zavodov, ki na raziskovalnem projektu lahko sodelujejo z 0 urami.

(4) Člani projektne skupine (razen mladih raziskovalcev, doktorandov, financiranih iz drugih virov, upokojenih raziskovalcev in direktorjev javnih raziskovalnih zavodov, ki sodelujejo z 0 urami) morajo imeti najmanj 17 efektivnih ur raziskovalnega dela na letnem nivoju.

(5) Člani projektne skupine morajo imeti evidenčno številko raziskovalca pri ARRS (so vpisani v evidenco RO ali register zasebnih raziskovalcev).

(6) Sodelujoča RO mora biti vpisana v evidenco RO ali register zasebnih raziskovalcev ter mora v obdobju izvajanja raziskovalnega projekta sodelovati vsaj s 170 efektivnimi urami raziskovalnega dela, pri čemer znaša minimalni obseg sodelujoče RO v posameznem letu 170 efektivnih ur raziskovalnega dela. Med izvajanjem raziskovalnega projekta je lahko število ur sodelujoče RO v posameznem letu tudi 0 ur.

(7) Prijavitelj mora imeti z drugimi sodelujočimi RO podpisano pogodbo o ureditvi medsebojnih pravic, obveznosti in odgovornosti.

(8) Skupni dvostranski ali tristranski raziskovalni projekt mora biti v postopku ocenjevanja pri FWF pozitivno ocenjen in vse sodelujoče partnerske agencije morajo sprejeti v sofinanciranje nacionalni del skupnega raziskovalnega projekta. ARRS bo sofinancirala skupni dvostranski ali tristranski raziskovalni projekt le v primeru, da projekt sprejmejo v sofinanciranje vse sodelujoče partnerske agencije.


5.3. Izpolnjevanje pogojev

5.3.1.

Vstopni pogoji (točka 5.1.) morajo biti izpolnjeni na dan vsakokratnega odpiranja prijav na javni razpis, ki se izvede v skladu z 12. točko predmetnega javnega razpisa. Dokazila glede izpolnjevanja pogojev iz osmega odstavka točke 5.1. predmetnega javnega razpisa, s strani FWF pridobi ARRS. V primeru neizpolnjevanja vstopnih pogojev se prijava zavrne.

5.3.2.

Ostali pogoji (točka 5.2.) morajo biti izpolnjeni ob sklenitvi pogodbe o (so)financiranju raziskovalne dejavnosti, razen pogoja prostih kapacitet glede efektivnih ur raziskovalnega dela vodje in članov projektne skupine, ki se preverja na letnem nivoju. V primeru neizpolnjevanja pogojev se pogodba o (so)financiranju raziskovalne dejavnosti ne sklene.
 

 1. Ocenjevalni postopek

V postopek ocenjevanja se uvrstijo samo pravočasne, pravilno označene in popolne prijave, ki izpolnjujejo vstopne pogoje iz točke 5.1. javnega razpisa.

Vodja avstrijskega dela raziskovalnega projekta v sodelovanju z vodjo slovenskega dela dvostranskega raziskovalnega projekta, v primeru tristranskih raziskovalnih projektov pa tudi z vodjo češkega, luksemburškega, nemškega, poljskega ali švicarskega dela projekta, pripravi prijavo skupnega raziskovalnega projekta v skladu z določili FWF in jo odda na javnem razpisu FWF.

Vodja slovenskega dela raziskovalnega projekta odda prijavo na zadevni razpis, ki vključuje povzetek vsebine prijave skupnega raziskovalnega projekta, pri čemer v primeru oddaje prijavne vloge za dvostranski raziskovalni projekt s FWF ali tristranski raziskovalni projekt, kjer bo eden od partnerjev sofinanciran s strani FWF, DFG, FNR ali SNSF, vodja slovenskega dela raziskovalnega projekta izpolni prijavno vlogo ARRS-RPROJ-COVID-2020-Pr.doc, v primeru oddaje prijavne vloge za tristranski raziskovalni projekt, kjer bo eden od partnerjev sofinanciran s strani FWF, GACR ali NCN, pa izpolni prijavno vlogo ARRS-RPROJ-COVID-2020-Pr.doc ter Stroškovnik CEUS, ki je obvezna priloga k prijavi.

V primeru, da se prijavna vloga oddaja kot tristranski raziskovalni projekt skupaj z avstrijskim, luksemburškim, nemškim ali švicarskim partnerjem, se za opredelitev FWF kot vodilne agencije upošteva pravilo pomembnega znanstvenega prispevka vseh partnerjev. Presojo navedenega pravila opravijo ocenjevalci. V kolikor pa se prijavna vloga oddaja kot dvostranski oz. tristranski raziskovalni projekt, skupaj z avstrijski, češkim ali poljskim partnerjem mora znesek sofinanciranja avstrijskega dela raziskovalnega projekta, ki ga sofinancira FWF, dosegati vsaj 40% skupne vrednosti dvostranskega raziskovalnega projekta, v primeru tristranskih raziskovalnih projektov pa vsaj 25% celotnega zneska sofinanciranja projekta.

Ocenjevalni postopek bo vodila FWF. Ker je javni razpis stalno odprt, s skrajnim rokom za oddajo prijav 30. 9. 2020 ob 15.00, bo FWF vodila ocenjevalni postopek tudi v času, ko je javni razpis odprt.

ARRS sofinancira udeležbo slovenskih prijaviteljev v skupnih dvostranskih ali tristranskih raziskovalnih projektih, ki so na razpisu FWF v postopku mednarodne recenzije pozitivno ocenjeni in jih vse sodelujoče partnerske agencije sprejmejo v sofinanciranje. 

Po zaključenem postopku ocenjevanja FWF obvesti ARRS o rezultatih ocenjevalnega postopka in ji posreduje seznam prijav, ki so bile odobrene za sofinanciranje. Prijave, ki jih FWF predlaga v sofinanciranje ter jih vse sodelujoče partnerske agencije sprejmejo v sofinanciranje, obravnava Znanstveni svet ARRS in sprejme predlog finančno ovrednotenega seznama prijav ter ga posreduje v odločitev direktorju ARRS. Direktor na podlagi sklepa o izboru raziskovalnih projektov izda prijaviteljem individualno obvestilo o izboru oziroma zavrnitvi prijave.

 1. Obseg sofinanciranja in okvirna višina sredstev javnega razpisa

Agencija bo ob upoštevanju proračunskih možnosti v sofinanciranje sprejela okvirno deset (10) slovenskih delov skupnih dvostranskih ali tristranskih raziskovalnih projektov, ki bodo v postopku ocenjevanja FWF pozitivno ocenjeni in bo FWF sofinancirala avstrijski del, partnerske agencije pa vsaka svoj del skupnega raziskovalnega projekta. Slovenski del skupnega dvostranskega ali tristranskega raziskovalnega projekta za posamezen raziskovalni projekt ne sme presegati 100.000 EUR letno. Letni znesek sofinanciranja se preračuna v ekvivalent polne zaposlitve (FTE) po izbrani cenovni kategoriji. Obseg sofinanciranja raziskovalnega projekta agencija preračuna v ekvivalent polne zaposlitve po veljavni ceni ekvivalenta polne zaposlitve na dan sprejema sklepa o izboru prijav raziskovalnih projektov. Obseg finančnih sredstev se usklajuje z veljavno ceno ekvivalenta polne zaposlitve za posamezno leto.

 1. Način sofinanciranja

Z izbranim prijaviteljem na javni razpis bo sklenjena pogodba o (so)financiranju raziskovalne dejavnosti, s katero se podrobno uredi način sofinanciranja ter druge pravice, obveznosti in odgovornosti pogodbenih strank.

Upravičeni stroški se določijo v skladu z Uredbo o normativih in standardih za določanje sredstev za izvajanje raziskovalne dejavnosti financirane iz Proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 103/11, 56/12, 15/14, 103/15, 27/17, 9/18 in 62/19).
 

 1. Odprti dostop do recenziranih znanstvenih objav in spletni dostop do informacij o raziskovalnem projektu

V skladu z določili Nacionalne strategije odprtega dostopa do znanstvenih objav in raziskovalnih podatkov v Republiki Sloveniji 2015-2020 (št. 60300-5/2015/5, z dne 3. 9. 2015) morajo biti vse recenzirane znanstvene objave, ki izhajajo iz izvajanja raziskovalnega projekta, objavljene v odprtem dostopu. Recenzirana znanstvena objava mora v skladu s 105. členom Pravilnika o postopkih vsebovati tudi podatke o financerju ali financerjih ter številko projekta.

Prijavitelj mora po odobritvi sofinanciranja projekta na spletnem mestu svoje RO odpreti posebno spletno stran oziroma podstran, ki bo namenjena projektu ter bo omogočala diseminacijo dosežkov. Obvezne minimalne vsebine spletne strani so: vsebinski opis projekta z osnovnimi podatki glede sofinanciranja, sestava  projektne skupine s povezavami do podatkov v sistemu SICRIS, faze projekta in opis njihove realizacije, bibliografske reference, ki izhajajo neposredno iz izvajanja projekta ter navedba logotipa ARRS in drugih sofinancerjev. Vsebine, ki so zajete v sistemu SICRIS, naj bodo povezane in jih ni potrebno podvajati. Spletna stran predstavitve projekta mora ostati aktivna še pet let po zaključku projekta. O vzpostavitvi spletne strani izvajalec poroča v vmesnem in zaključnem poročilu.
 

 1. Razpisna dokumentacija

Prijavna vloga na javni razpis mora obvezno vsebovati naslednje izpolnjene in podpisane obrazce in dokument:

 1. ARRS-RPROJ-COVID-2020
 2. ARRS-RPROJ-CEUS-STROŠKOVNIK-2020  (za prijavne vloge, s češkimi in poljskimi partnerji);
 3. ARRS-ZOP-02-2018-1 in Izjava o nameri zaposlitve (če vodja raziskovalnega projekta nima evidenčne številke raziskovalca);
 4. ARRS-DP-LA-2020 (ko v prijavi kot izvajalec raziskovalnega projekta nastopa gospodarska družba).

 

 1.  Rok za oddajo prijav, način predložitve prijav ter opremljenost prijav

Prijava na javni razpis se za dvostranske oz. tristranske raziskovalne projekte skupaj z avstrijskim, luksemburškim, nemškim ali švicarskim partnerjem izpolni in odda na obrazcu Prijavna vloga ARRS-RPROJ-COVID-2020. V kolikor pa se prijavna vloga oddaja kot tristranski raziskovalni projekt, skupaj z avstrijskim, češkim ali poljskim partnerjem pa mora biti Prijavni vlogi ARRS-RPROJ-COVID-2020 priložen tudi Stroškovnik CEUS ARRS-RPROJ-CEUS-STROŠKOVNIK-2020. Prijava na javni razpis se lahko odda na način  določen v točki 11.1. ali na način določen v točki 11.2.

V času trajanja začasnih ukrepov v skladu z  Zakonom o začasnih ukrepih v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19), Uradni list RS, št. 36/20, se prijava na javni razpis odda na način določen v točki 11.3.

11.1. Oddaja prijave s kvalificiranim digitalnim podpisom

Prijavno vlogo na javni razpis za dvostranske oz. tristranske raziskovalne projekte skupaj z avstrijskim, luksemburškim, nemškim ali švicarskim partnerjem, prijavitelj izpolni in digitalno podpiše na obrazcu Prijavna vloga ARRS-RPROJ-COVID-2020.  V kolikor pa se prijavna vloga oddaja kot tristranski raziskovalni projekt, skupaj z avstrijskim, češkim ali poljskim partnerjem se izpolni in digitalno podpiše tudi Stroškovnik CEUS ARRS-RPROJ-CEUS-STROŠKOVNIK-2020. Prijava se odda na elektronska poštna naslova: GlavnaPisarna@arrs.si  in FWF.COVID@arrs.si.

Prijava z digitalnim podpisom se šteje za pravočasno, če je izpolnjena in opremljena z obema digitalnima podpisoma (zakoniti zastopnik oz. pooblaščena oseba RO in vodja raziskovalnega projekta) ter oddana na elektronski poštni naslov: FWF.COVID@arrs.si najkasneje do 30. 9. 2020 do 15.00.

Prijava se na elektronski naslov: FWF.COVID@arrs.si odda tudi na obrazcih ARRS-RPROJ-COVID-2020-Pr.doc, kjer je Pr priimek vodje raziskovalnega projekta in ARRS-RPROJ-CEUS-STROŠKOVNIK-2020Pr.doc. Obe obliki prijave, digitalno podpisana in word oblika, morata biti vsebinsko popolnoma enaki.

11.2. Oddaja prijave brez kvalificiranega digitalnega podpisa

V primeru, ko prijavitelj (zastopnik oziroma pooblaščena oseba prijavitelja) in/ali vodja raziskovalnega projekta) nimata digitalnega podpisa, se prijavna vloga za dvostranske oz. tristranske raziskovalne projekte z avstrijskim, luksemburškim, nemškim ali švicarskim partnerjem izpolni in odda v elektronski obliki kot digitalno nepodpisana na elektronski poštni naslov: FWF.COVID@arrs.si na obrazcu ARRS-RPROJ-CEUS-2020-Pr.doc, kjer je Pr priimek vodje raziskovalnega projekta. V kolikor pa se prijavna vloga oddaja kot tristranski raziskovalni projekt z avstrijskim, češkim ali poljskim partnerjem, se izpolni in odda v elektronski obliki kot digitalno nepodpisana, tako obrazec ARRS-RPROJ-CEUS-2020-Pr.doc, kot tudi stroškovnik ARRS-RPROJ-CEUS-STROŠKOVNIK-2020Pr.doc. Poleg digitalno nepodpisane prijavne vloge je potrebno prijavno vlogo v tem primeru oddati tudi v tiskani obliki, ki mora biti opremljena z lastnoročnim podpisom zastopnika oziroma pooblaščene osebe prijavitelja in vodje raziskovalnega projekta ter žigom prijavitelja.

Obe obliki prijave, elektronska brez digitalnega podpisa in tiskana, morata biti vsebinsko popolnoma enaki.

Tiskano prijavo je treba dostaviti v zaprti ovojnici z oznako “NE ODPIRAJ – Prijava na vodilno agencijo FWF COVID” ter z nazivom in naslovom prijavitelja na naslov:

Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije
Bleiweisova cesta 30
1000 Ljubljana,

Prijava brez digitalnega podpisa se šteje za pravočasno, če v tiskani obliki prispe na naslov ARRS najkasneje do 30. 9. 2020 do 15.00. Kot pravočasne se štejejo tudi prijave, oddane priporočeno po pošti iz Slovenije najkasneje do 30. 9. 2020 do 15.00 (poštni žig).  

11.3. Oddaje prijave v času izrednih ukrepov zaradi epidemije virusne okužbe SARS-CoV-2 (COVID-19)

V času trajanja začasnih ukrepov v skladu z  Zakonom o začasnih ukrepih v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19), Uradni list RS, št. 36/20, se pisne vloge lahko vlagajo po elektronski poti brez varnega elektronskega podpisa, če je identiteto vložnika mogoče ugotoviti na drug zanesljiv način. V skladu z navedenim se prijava na javni razpis  šteje za podpisano, če bo na elektronski poštni naslov: FWF.COVID@arrs.si poslana z verodostojnega elektronskega naslova vodje raziskovalnega projekta ali raziskovalne organizacije in bo priložena  izjava vodje raziskovalnega projekta, da je zakoniti zastopnik prijavitelja seznanjen s prijavo raziskovalnega projekta in se z njo strinja. Prijava se odda na elektronska poštna naslova: GlavnaPisarna@arrs.si  in FWF.COVID@arrs.si.

11.4. Popolnost prijav

Prijava se šteje za formalno popolno, če vsebuje v celoti in pravilno izpolnjene predpisane obrazce  v predpisani obliki in oddane na predpisan način (točka 11.1. - elektronska; točka 11.2. - elektronska in tiskana oziroma 11.3) ter vsebuje vse zahtevane priloge, kot jih določa ta javni razpis. 

Nepravočasne prijave bo komisija za odpiranje prijav s spremnim dopisom neodprte vrnila prijaviteljem. Prijave, ki bodo oddane na način določen v točki 11.2. in bodo nepravilno označene, jih bo komisija za odpiranje prijav s spremnim dopisom neodprte vrnila prijaviteljem. Če z ovojnice ne bo mogoče razbrati prijavitelja, bo komisija za odpiranje prijav prijavo odprla.

V zvezi s prijavami, ki ne bodo formalno popolne, bodo prijavitelji pozvani k njihovi dopolnitvi v skladu z 20. členom Pravilnika o postopkih. Nepopolne prijave, ki jih prijavitelj ne dopolni, se zavržejo s sklepom, ki ga izda direktor ali oseba, ki jo direktor pooblasti.

 1. Čas in kraj odpiranja prijav

Komisija za odpiranje prijav bo v 30 dneh od prejema prijave na sedežu ARRS odprla vse dostavljene in pravilno označene prijave, in sicer po vrstnem redu prispetja. 
 

 1. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu javnega razpisa

Prijavitelji bodo o rezultatih javnega razpisa obveščeni v osmih dneh od sprejema odločitve pristojnega organa.
 

 1. Trajanje javnega razpisa

Javni razpis je stalno odprt s skrajnim rokom za oddajo prijav, ki je 30. 9. 2020 ob 15.00.
 

 1. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo

Razpisna dokumentacija je dosegljiva na spletni strani ARRS: http://www.arrs.gov.si/sl/razpisi/

Vse dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom dobijo interesenti na spletnih straneh ARRS  http://www.arrs.gov.si/sl/ oziroma na Javni agenciji za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana.

Kontaktna oseba: Mojca Boc, tel. +386 1 400 5971, e-pošta: mojca.boc@arrs.si.

 

Prof. dr. József Györkös,
v. d. direktorja

 

Št. 5100-12/2020-1
Datum: 10 . 4. 2020
 

 

Razpisna dokumentacija:

 

 


Dopolnitev 18. 9. 2020:

Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana na podlagi 2. in 11. člena Pravilnika o postopkih (so)financiranja in ocenjevanja ter spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti (Uradni list RS, št. 52/16, 79/17, 65/19 in 78/20) objavlja

Spremembo Javnega razpisa za sofinanciranje slovenskega dela dvostranskih ali tristranskih skupin raziskovalnih projektov na temo SARS-CoV-2/COVID-19, kjer FWF (Fonds zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung) deluje v vlogi vodilne agencije

V Javnem razpisu za sofinanciranje slovenskega dela dvostranskih ali tristranskih skupin raziskovalnih projektov na temo SARS-CoV-2/COVID-19, kjer FWF (Fonds zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung) deluje v vlogi vodilne agencije (Uradni list RS, št. 54/20; v nadaljevanju: javni razpis), se v točki 6. Ocenjevalni postopek, v petem odstavku za besedo »prijav« datum »30. 9. 2020« nadomesti z datumom »15. 12. 2020«.

V točki 11.1. Oddaja prijave s kvalificiranim digitalnim podpisom se v drugem odstavku datum »30. 9. 2020« nadomesti z datumom »15. 12. 2020«.

V točki 11.2. Oddaja prijave brez kvalificiranega digitalnega podpisa se v četrtem odstavku v obeh primerih datum »30. 9. 2020« nadomesti z datumom »15. 12. 2020«.

V točki 14. Trajanje javnega razpisa se datum »30. 9. 2020« nadomesti z datumom »15. 12. 2020«. Vsa ostala določila javnega razpisa ostanejo nespremenjena.

 

Št. 5100-12/2020-5
Datum: 16.9.2020

Prof. dr. Blaž Zmazek,
v.d. direktorja 


Sprememba kontaktne osebe: