Mednarodno sodelovanje

Večstransko sodelovanje

Razpisi in pozivi

      
Rokovnik
Pogosta vprašanja

Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana, na podlagi 126. člena Pravilnika o postopkih (so)financiranja, ocenjevanja in spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti (Uradni list RS, št. 4/11, 72/11, 45/12, 96/13, 100/13-popr. in 92/14; v nadaljevanju: Pravilnik) in v zvezi z 12. in 20. členom Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 22/06-uradno prečiščeno besedilo, 61/06-ZDru-1, 112/07, 9/11 in 57/12-ZPOP-1A), objavlja

Javni razpis za sofinanciranje aktivnosti v zvezi s promocijo slovenske znanosti v tujini v letu 2016
 

 1. Naziv in sedež uporabnika proračunskih sredstev:

Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: agencija).

 1. Predmet javnega razpisa

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje aktivnosti v zvezi s promocijo slovenske znanosti v tujini, kjer je zagotovljena primerna mednarodna in strokovna udeležba.

 1. Subjekti, ki se lahko prijavijo na javni razpis

Na javni razpis se lahko prijavijo raziskovalne organizacije in zasebni raziskovalci, ki so vpisani v evidenco raziskovalnih organizacij oziroma v register zasebnih raziskovalcev, ki ju vodi agencija ter izpolnjujejo pogoje, predpisane z zakonom, ki ureja področje raziskovalne in razvojne dejavnosti, in s predpisi agencije, ter izvajajo s strani agencije (so)financirane programe oziroma projekte temeljnega ali aplikativnega raziskovanja, ali odobrene mednarodne projekte, ki zagotavljajo osnovni vir raziskav. Na javni razpis se lahko prijavijo tudi zavodi, skupnosti zavodov, gospodarske družbe, društva, zveze društev in ustanove Republike Slovenije. Prav tako se lahko prijavijo pravne osebe iz slovenskega zamejstva in pravne osebe Slovencev po svetu. Prijavitelj za izvajanje aktivnosti pooblasti odgovornega nosilca oziroma vodja promocijske aktivnosti.

 1. Cilji in pogoji javnega razpisa

4.1. Cilji javnega razpisa so štirje:

 1. Podpore aktivnemu sodelovanju s povabilom na dogodkih, ki jih organizirajo (soorganizacija ne šteje) priznana mednarodna združenja, mednarodne organizacije ali Evropska komisija. Sodelovanje lahko poteka v obliki naslovnega predavanja, povabljenega predavanja ali vabljeni udeležbi v razpravi (npr. panel). Pri tem lahko enakopravno sodelujejo slovenski raziskovalci iz zamejstva oziroma slovenski raziskovalci, živeči po svetu;
 2. Podpora slovenskim ustanovam ali združenjem, ki v znanstvenem delu povezujejo dejavnost slovenskih humanistov, naravoslovcev in drugih strokovnjakov v zamejstvu, ter hkrati sodelujejo s tujimi univerzami, društvi in znanstvenimi ustanovami, ter s svojimi znanstvenimi publikacijami oskrbujejo številne knjižnice ter slovenske lektorate v tujini;
 3. Podpora združenjem, ki obveščajo o pripravljajočih se politikah in evropski zakonodaji na področju visokega šolstva, znanosti, raziskovalno-razvojne in inovacijske dejavnosti na ravni EU ter o aktualnih razpisih EU, ter skrbijo za povezovanja z evropskimi partnerji z namenom oblikovanja projektnih konzorcijev za raziskovalne in razvojno-tehnološke mreže;
 4. Spodbujanje razvoja in vzpostavitve inovativnih komunikacijskih aktivnosti za promocijo slovenske raziskovalne dejavnosti z namenom izboljšanja razumevanja znanosti v javnosti, pri čemer so kot inovativne komunikacijske aktivnosti opredeljene tiste, ki predstavljajo novost v načinu promocije znanosti v slovenskem prostoru in hkrati kumulativno izpolnjujejo naslednje pogoje: zagotovljena pokritost vseh znanstvenih ved; zagotovljeno komuniciranje s tujimi javnostmi; združevanje znanstvene odličnosti sodelujočih raziskovalcev z medijskimi in komunikacijskimi znanji prijavitelja.

Prijavitelji se prijavijo le na enega izmed zgoraj navedenih ciljev.

4.2. Pogoji javnega razpisa:

V primeru, da strokovna komisija za ocenjevanje prijav (v nadaljevanju: strokovna komisija) ugotovi, da prijavitelj ne izpolnjuje pogoje za dosego izbranega cilja iz točke 4.1. tega razpisa, se prijava ne uvrsti v postopek ocenjevanja.

 1. Kazalniki, kriteriji in merila za izbiro prijav za sofinanciranje

V postopku izbora sofinanciranja promocije slovenske znanosti v tujini bo strokovna komisija, ki jo imenuje direktor agencije, pregledala prijave. Strokovna komisija lahko po potrebi pri sprejemanju odločitev pridobi mnenje članov strokovnih teles agencije oziroma recenzentov. Prijave bo ocenila po naslednjih kriterijih:

ZS Kriterij Največje
število točk
1. Znanstvena odličnost raziskovalca (vodja promocijske aktivnosti) 10
2. Potencialni vpliv zaradi razvoja, razširjanja in uporabe pričakovanih rezultatov raziskav 70
3. Kakovost in učinkovitost izvedbe in upravljanja 20
  Skupaj: 100

Za ocenjevanje po kriteriju Znanstvena odličnost raziskovalca (vodja promocijske aktivnosti) se uporablja naslednji kazalnik:

Kakovost objav za nosilca promocijske dejavnosti (ocena A1 vključno z ločeno obravnavo nadpovprečne znanstvene uspešnosti v obliki A', A" in A1/2) in sicer:

 • A1>=3 = 10 točk,
 • A1<3 = 5 točk in
 • Vodja promocijske aktivnosti nima šifre raziskovalca = 0 točk.

Za ocenjevanje po kriteriju Potencialni vpliv zaradi razvoja, razširjanja in uporabe pričakovanih rezultatov raziskav se uporablja naslednje kazalnike:

 • Pričakovana odzivnost v znanstveni in strokovni javnosti (do 20 točk);
 • Pričakovana vidnost v javnosti (do 10 točk);
 • Skladnost vsebine predloga z razpisanimi temami (do 40 točk).

Za ocenjevanje po kriteriju Kakovost in učinkovitost izvedbe in upravljanja se uporablja naslednja kazalnika:

 • Skladnost predlaganega obsega aktivnosti s predvidenimi finančnimi sredstvi in zagotavljanje racionalne rabe sredstev (do 10 točk);
 • Reference prijavitelja pri promocijskih in povezovalnih dejavnostih (do 10 točk).

Strokovna komisija pri oceni prijav iz cilja 2 in cilja 3 iz točke 4. razpisa upošteva večletno odmevno delovanje prijavitelja v preteklosti.

Na podlagi skupnega števila točk za posamezno prijavo, ločeno po posameznih ciljih razpisa, bo strokovna komisija pripravila prednostni seznam prijav za sofinanciranje.

Merilo za izbor sofinanciranja je doseženo število 60 točk ali več.

Prijava mora vsebovati predstavitev prijavitelja ter natančen opis in finančni načrt promocijske aktivnosti razmejeno po virih financiranja na predpisanem obrazcu. Prav tako naj zajema podatek o ciljni javnosti, predvidenih neposrednih učinkih in načinu izvedbe promocije (v kolikšni meri in s kakšnimi stroški z zunanjimi izvajalci).

Prijavitelj mora v prijavni vlogi navesti številko cilja iz 4. točke razpisa, ki ga prijavljena aktivnost naslavlja. Vloga mora pri opisu promocijske aktivnosti, ki naj jo sofinancira agencija, vsebovati podatke o stroških po predvidenih aktivnostih. Strokovna komisija lahko omeji višino sofinanciranja v skladu z razpoložljivimi sredstvi in kakovostjo prijave. Med prijavami na cilja 2 in 3 iz 4. točke razpisa bo izbrana za vsak cilj po ena prijava, ki bo dosegla najvišjo število točk. Med prijavami na cilj 4 iz 4. točke razpisa bodo izbrane prijave sofinancirane v enakem znesku glede na število izbranih prijav in predvidenimi sredstvi za cilj 4.

Prijavitelji, kjer v prijavi kot izvajalec, nastopa gospodarska družba, bodo morali skladno z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 in s Pravili o državnih pomočeh na področju raziskovalne dejavnosti št. 007- 7/2015-1, z dne 9. 2. 2016 in št. 007-7/2015-10 z dne 8.4.2016, predložiti tudi izpolnjen Obrazec za dodeljevanje državnih pomoči v okviru pomoči de minimis ARRS-MS-JR-DP-2016.

 1. Okvirna vrednost javnega razpisa, upravičeni stroški

Predvideni obseg sredstev za realizacijo tega razpisa znaša 215.000,00 EUR, od tega je predvideno za:

Cilj 1 do 60.000,00 EUR
Cilj 2 do 30.000,00 EUR
Cilj 3 do 95.000,00 EUR
Cilj 4 do 30.000,00 EUR

Razpis bo realiziran glede na razpoložljiva sredstva v proračunu Republike Slovenije in finančnem načrtu agencije.

Agencija bo sofinancirala:

 • stroške v zvezi s promocijskimi aktivnostmi, ki jih izvajajo slovenski raziskovalci, tudi iz zamejstva in živeči po svetu. Ne financira se stroškov kotizacije na kongresu, srečanju ali simpoziju (za cilj 1);
 • stroške delovanja ustanov ali združenj, ki prijavljajo namen iz cilja 2 iz 4. točke razpisa;
 • stroške delovanja združenj za izvedbo predlagane projektne aktivnosti kot zaokrožene celote z opredeljenimi: naslovom in akronimom, pod-aktivnostmi, cilji in učinki (za cilj 3);
 • stroške vzpostavitve in delovanja novih, doslej neobstoječih inovativnih sistemov za promocijo slovenske znanosti ali razvoja obstoječih inovativnih sistemov za promocijo slovenske znanosti z izvedbo predlagane projektne aktivnosti kot zaokrožene celote z opredeljenimi: naslovom in akronimom, pod-aktivnostmi, cilji in učinki (za cilj 4).

Kot upravičene stroški, ki ustrezajo kriterijem, določenem v prejšnjih alineah, so:

 • produkcijski stroški, ki nastanejo v okviru izvedbe projekta (npr. oblikovanje in tisk publikacij in drugih podobnih materialov, produkcija vsebin v medijih, postavitev oz. vzdrževanje spletnih strani, in drugih digitalnih/spletnih/mobilnih ali viralnih načinov komuniciranja);
 • najem dvoran, organizacija dogodkov, izobraževanj, najem in postavitve razstavnih prostorov, ipd.;
 • stroški promocije in oglaševanja;
 • plače in drugi stroški dela zaposlenih, vključenih v izvedbo projekta; v prijavi mora biti navedeno število opravljenih ur/mesec in znesek;
 • prevozni stroški in dnevnice za osebje, ki so povezani z izvajanjem projekta;
 • stroški zunanjih izvajalcev, vezanih neposredno na projekt (plačila avtorskih honorarjev, plačila po podjemnih pogodbah, plačila za delo preko študentskega servisa, plačila po pogodbah o opravljenih storitvah);
 • nakup osnovnega materiala za izvedbo projekta (npr. promocijski material, hrana, in podobno);
 • organiziranje in izvedba projektov, najema osnovnih sredstev za izvedbo projektov.

Agencija ne bo sofinancirala stroškov investicij in nakupa osnovnih sredstev (oprema, nepremičnine).

Stroški za reprezentanco izključno za izvajalce projekta niso upravičeni. Kot upravičeni stroški se štejejo le stroški za običajno pogostitev (v skladu z določili Uredbe o stroških reprezentance, Uradni list RS, št. 35/09 in 38/09) na dogodkih, ki so povezani izključno z izvajanjem programa.

Način sofinanciranja in druge pogoje se s prijavitelji uredijo s pogodbo.

 1. Obdobje, v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva

Dodeljena sredstva morajo biti porabljena do 31.12.2016, v skladu s predpisi, ki določajo izvrševanje proračuna Republike Slovenije ter v skladu s pogodbo med izbranim prijaviteljem in agencijo.

 1. Način, oblika in rok za predložitev prijav
  1. Prijavni obrazec mora prijavitelj poslati v enem izvodu v elektronski obliki na naslov razpis-promocija2016@arrs.si in v enem izvodu v tiskani obliki kot del tiskane prijave na naslov agencije, ki mora biti opremljena z lastnoročnim podpisom zakonitega zastopnika prijavitelja in vodje promocijske aktivnosti ter žigom. Obe obliki prijave, elektronska in tiskana, morata biti vsebinsko popolnoma enaki.
  2. Prijave, oddane v elektronski obliki, morajo vsebovati prijavni obrazec ARRS-MS-PROM/2016 (brez prilog in podpisov; zaradi avtomatične obdelave podatkov je zaželen format .doc) in jih morajo prijavitelji kot prilogo z nazivom ARRS-MS-PROM-2016-Pr.doc (Pr je priimek slovenskega vodje promocijske aktivnosti), posredovati na elektronski naslov: razpis-promocija2016@arrs.si do vključno 29.6.2016, do 14. ure.
  3. Tiskane prijave je treba dostaviti v zaprtih ovojnicah, z oznako: " Ne odpiraj - Prijava na Javni razpis za sofinanciranje aktivnosti v zvezi s promocijo slovenske znanosti v tujini v letu 2016" ter z nazivom in naslovom prijavitelja v glavno pisarno Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana. Ovojnica s prijavo mora prispeti na naslov ARRS do vključno 29.6.2016, do 14. ure. Za pravočasno se šteje prijava, ki je v roku oddana v tiskani in elektronski obliki. Kot pravočasne se štejejo tudi prijave, oddane priporočeno po pošti iz Slovenije do 29.6.2016 do 14. ure (poštni žig). V vsaki ovojnici z zgornjo oznako je lahko le ena prijava.
  4. Prijava se šteje za popolno, če je oddana na predpisanem obrazcu in v predpisani obliki ter vsebuje vse zahtevane podatke in dokumente, kot jih določa ta javni razpis. Za nepopolno se bo štela tudi prijava, ki bo na razpis prispela formalno nepopolna in je prijavitelj ne bo dopolnil v zahtevanem roku. Nepravočasnih in nepravilno označenih prijav komisija za odpiranje prijav ne bo obravnavala in bodo neodprte vrnjene prijaviteljem. Dodatne dokumentacije, ki jo prijavitelj samoiniciativno priloži prijavni dokumentaciji, agencija v postopku ocenjevanja ne bo upoštevala.
 1. Kraj, datum in čas odpiranja prijav pravočasno prispelih prijav

Komisija za odpiranje prijav bo predvidoma 6.7. 2016, ob 10.00 uri na sedežu Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana, odprla vse v roku dostavljene in pravilno označene prijave.

 1. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu javnega razpisa

Strokovna komisija pripravi prednostni seznam prijav v skladu z kazalniki, kriteriji in merili, navedenimi v javnem razpisu, ki ga posreduje v obravnavo Znanstvenemu svetu agencije (v nadaljevanju ZSA). Na podlagi predloga sklepa ZSA direktor agencije sprejme obrazložen sklep. Prijavitelji bodo o rezultatih izbora prijav prejeli individualno obvestilo predvidoma v treh mesecih po zaključku javnega razpisa.

 1. Razpisna dokumentacija vsebuje:
 1. Informacije o razpisni dokumentaciji

Javni razpis bo od dneva objave v Uradnem listu Republike Slovenije na voljo na spletni strani agencije, www.arrs.si. Prijavni obrazec, obrazec za vsebinsko in finančno poročilo in obrazec za dodeljevanje državnih pomoči po shemi de minimis so dosegljivi na spletni strani agencije. Dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo interesenti na agenciji pri Fani Rožič Novak ali po telefonu (01) 400 59 50 vsak delavnik od 9. do 12. ure ali na e-naslovu: fani.rozic-novak@arrs.si.

Ljubljana, 10.05.2016
Številka zadeve: 5100-7/2016-1

Prof. dr. József Györkös,
direktor

Objavljeno v Uradnem listu RS, št. 35/2016 dne, 13.5.2016.

Priloge:

 • Prijavni obrazec:
 • Vsebinsko in finančno poročilo:
 • Obrazec za dodeljevanje državnih pomoči po shemi de minimis:
 • Obrazec za pridobitev šifre raziskovalca: