Podporni instrumenti ERC

Razpisi in pozivi

      

Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana, na podlagi 34. člena v povezavi z 12. členom Zakona o znanstvenoraziskovalni in inovacijski dejavnosti (Uradni list RS, št. 186/21; v nadaljnjem besedilu: ZZrID), 10., 13. in 96. člena Splošnega akta o postopkih (so)financiranja in ocenjevanja ter spremljanju izvajanja znanstvenoraziskovalne dejavnosti (Uradni list RS, št. 166/22, v nadaljnjem besedilu: Splošni akt o postopkih (so)financiranja) in Metodologije ocenjevanja prijav v postopkih za (so)financiranje znanstvenoraziskovalne dejavnosti, št. 6319-5/2022-5 z dne 9. 1. 2023 in št. 6319-5/2022-6 z dne 17. 1. 2023 – popr.  v nadaljnjem besedilu: Metodologija), objavlja

 

Javni razpis za (so)financiranje raziskovalnih projektov ERC potencial

1. Naziv in sedež uporabnika proračunskih sredstev

Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: agencija).
 

2. Predmet javnega razpisa

Predmet Javnega razpisa za (so)financiranje raziskovalnih projektov ERC potencial je zagotoviti začetno podporo za pripravo na izvajanje pridobljenega projekta ERC, v vmesnem časovnem obdobju, med obvestilom ERC o (so)financiranju projekta ERC in njegovim dejanskim pričetkom izvajanja.
 

3. Cilj javnega razpisa

Cilj javnega razpisa je povečati podporo vrhunskim raziskavam in spodbujanje dobitnikov projektov ERC z začetno podporo, ki je namenjena pripravi na izvajanje pridobljenega projekta ERC.
 

4. Subjekti, ki se lahko prijavijo na javni razpis

Na javni razpis se lahko prijavijo raziskovalne organizacije (v nadaljnjem besedilu: RO), ki so vpisane v evidenco izvajalcev znanstvenoraziskovalne dejavnosti (v nadaljnjem besedilu: Evidenca RO), in zasebni raziskovalci, vpisani v register zasebnih raziskovalcev pri agenciji, ter izpolnjujejo pogoje, določene v ZZrID, in splošnih aktih agencije.

Če pri prijavi raziskovalnega projekta ERC potencial (v nadaljnjem besedilu: raziskovalni projekt) sodeluje več izvajalcev znanstvenoraziskovalne dejavnosti, je prijavitelj matična RO. Matična RO je tista RO, ki vloži prijavo raziskovalnega projekta, je prva navedena na prijavnem obrazcu in pri kateri je zaposlen vodja raziskovalnega projekta ob podpisu pogodbe o izvajanju in (so)financiranju znanstvenoraziskovalne dejavnosti.
 

5. Pogoji za kandidiranje in dodelitev sredstev (so)financiranja

5.1. Vstopni pogoji   

(1) Prijavitelj na javni razpis mora biti upravičen prijavitelj (v skladu s 4. točko javnega razpisa).

(2) Prijavo za raziskovalni projekt lahko vložijo prijavitelji, ki so bili na razpisih ERC (Starting Grant, Consolidator Grant in Advanced Grant) izbrani za (so)financiranje.

(3) Vodja raziskovalnega projekta mora biti isti kot vodja projekta ERC.

(4) Prijavitelj lahko prijavi samo raziskovalni projekt v trajanju do največ šest mesecev.

(5) Projekt ERC se mora izvajati na gostiteljski RO v Sloveniji, v nasprotnem primeru so prijavitelji dolžni vrniti prejeta sredstva.

5.2. Ostali pogoji

(1) Vodja raziskovalnega projekta mora biti v celotnem obdobju trajanja raziskovalnega projekta tisti raziskovalec, ki je vodja projekta ERC.

(2) Vodja  raziskovalnega projekta mora biti kot raziskovalec vpisan v Evidenco RO, ali v register zasebnih raziskovalcev, ki ga vodi agencija. Prijavitelj mora za vodjo raziskovalnega projekta, ki še ni vpisan v evidenco RO, izpolniti obrazec ARRS-ZOP-02-2021-01, kateremu je potrebno obvezno priložiti Izjavo o nameri zaposlitve.

(3) Člani projektne skupine morajo biti vpisani v Evidenco RO.

(4) Vodja raziskovalnega projekta in člani projektne skupine morajo imeti za izvajanje raziskovalnega projekta proste kapacitete izražene v ekvivalentu polne zaposlitve (FTE; največja dopustna kapaciteta za polni delovni čas je 1700 efektivnih ur raziskovalnega dela ali 1 FTE) in morajo biti zaposleni v tisti RO, ki izvaja raziskovalni projekt, ali imeti status zasebnega raziskovalca.

(5) Vodja raziskovalnega projekta mora imeti za izvajanje raziskovalnega projekta najmanj 170 prostih efektivnih ur raziskovalnega dela (0,1 FTE) na letni ravni. Član projektne skupine (razen mladih raziskovalcev, doktorandov, financiranih iz drugih virov, upokojenih raziskovalcev in direktorjev JRZ, ki pri raziskovalnem projektu lahko sodelujejo le z 0 urami) mora na raziskovalnem projektu sodelovati z najmanj 34 prostimi efektivnimi urami raziskovalnega dela (0,02 FTE) na letni ravni.

(6) Vodja raziskovalnega projekta mora biti zaposlen v RO v Republiki Sloveniji, ki izvaja raziskovalni projekt, najmanj v obsegu 20 % polnega delovnega časa.

(7) Sodelujoča RO mora v obdobju izvajanja raziskovalnega projekta sodelovati vsaj s 170 efektivnimi urami raziskovalnega dela, pri čemer znaša minimalni obseg sodelujoče RO v posameznem letu 170 efektivnih ur raziskovalnega dela. Med izvajanjem raziskovalnega projekta je lahko število efektivnih ur raziskovalnega dela sodelujoče RO v posameznem letu tudi 0.

(8) Prijavitelj mora imeti z drugimi sodelujočimi RO podpisano pogodbo o ureditvi medsebojnih pravic, obveznosti in odgovornosti.

(9) Če so v raziskovalni projekt vključeni člani mednarodnega konzorcija, agencija (so)financira samo tisti del raziskovalnega projekta, ki se nanaša na matično in sodelujočo RO.

5.3. Izpolnjevanje pogojev

5.3.1.

Vstopni pogoji (točka 5.1.) morajo biti izpolnjeni na dan prijave na javni razpis. V primeru neizpolnjevanja vstopnih pogojev se prijava zavrne.

5.3.2.

Ostali pogoji (točka 5.2.) morajo biti izpolnjeni ob sklenitvi pogodbe o izvajanju in (so)financiranju znanstvenoraziskovalne dejavnosti, razen glede začetka izpolnitve pogoja prostih kapacitet efektivnih ur raziskovalnega dela za vodjo raziskovalnega projekta, ki mora biti izpolnjen na dan začetka izvajanja raziskovanega projekta.

V primeru neizpolnjevanja pogojev iz te točke se pogodba o izvajanju in (so)financiranju znanstvenoraziskovalne dejavnosti ne sklene.
 

6. Okvirna višina sredstev javnega razpisa in (so)financiranje raziskovalnega projekta

Agencija bo v posameznem koledarskem letu (so)financirala okvirno 15 raziskovalnih  projektov. Število sprejetih raziskovalnih projektov ter obseg in datum začetka (so)financiranja so vezani na razpoložljiva sredstva v proračunu Republike Slovenije in finančnem načrtu agencije.

Predviden obseg (so)financiranja raziskovalnega projekta je največ 50.000 EUR za obdobje trajanja raziskovalnega projekta šestih mesecev oziroma v sorazmerni višini od največje višine glede na obdobje trajanja raziskovalnega projekta.

Obseg (so)financiranja raziskovalnega projekta agencija preračuna v ekvivalent polne zaposlitve po veljavni ceni ekvivalenta polne zaposlitve na dan sprejema sklepa o izboru prijav za (so)financiranje. Obseg finančnih sredstev se usklajuje z veljavno ceno ekvivalenta polne zaposlitve za posamezno leto.
 

7. Upravičeni stroški (so)financiranja raziskovalnega projekta

Upravičeni stroški, ki jih (so)financira agencija, so ob upoštevanju določil Uredbe o financiranju znanstvenoraziskovalne dejavnosti iz Proračuna Republike Slovenije  (Uradni list RS, št 35/22 in 144/22; v nadaljnjem besedilu: Uredba): stroški dela, neposredni stroški materiala v zvezi z raziskovalnim delom, neposredni stroški storitev v zvezi z raziskovanim delom in strošek raziskovalne opreme, ki se prizna v višini obračunane amortizacije ob upoštevanju obsega uporabljene raziskovalne opreme, neposredno potrebne za izvedbo raziskovalnega projekta.

Podlaga za določitev cenovne kategorije je opredeljena z Uredbo.

Z izbranim prijaviteljem na javni razpis bo sklenjena pogodba o izvajanju in (so)financiranju znanstvenoraziskovalne dejavnosti, s katero se podrobno uredi način in izvedba (so)financiranja ter druge medsebojne pravice, obveznosti in odgovornosti pogodbenih strank.
 

8. Postopek izbora

Agencija preveri, da so bile prijave sprejete v (so)financiranje na mednarodnem razpisu ERC. Agencija v postopku izbora preveri podatke v prijavnem obrazcu ARRS-ERC POTENCIAL-leto- Pr.doc (pri čemer je »leto« koledarsko leto v katerem se oddaja prijavna vloga in »Pr.«  priimek vodje raziskovalnega projekta). Prijavnemu obrazcu je potrebno priložiti:

  • kopijo spremnega pisma Evropske komisije k recenziji, ki ga prejme prijavitelj projekta ERC,  iz katerega je razvidno, da je projekt ERC sprejet v (so)financiranje pri Evropski komisiji oz. pismo Evropske komisije s katerim Evropska komisija prijavitelja pozove k sklenitvi pogodbe o (so)financiranju projekta ERC;
  • kopijo opravljene recenzije Evropske komisije (običajno t.i. Step 2 - Evaluation Report), iz katere je razvidno število doseženih točk in največje možno število točk v recenzijskem postopku;
  • prijavitelji raziskovalnih projektov, kjer v prijavi kot izvajalec raziskovalnega projekta nastopa gospodarska družba, morajo v skladu s Pravili o državnih pomočeh na področju raziskovalne dejavnosti, št. 007-7/2015-11 z dne 8. 4. 2016, predložiti izpolnjen Obrazec za dodeljevanje državnih pomoči ARRS-ERC POTENCIAL-leto-DP (pri čemer je »leto« koledarsko leto v katerem se oddaja prijavna vloga). 

Agencija za vse prijave, ki izpolnjujejo razpisne pogoje, izdela predlog prednostnega seznama prijav ter ga posreduje v obravnavo ZSA. Na podlagi predloga sklepa ZSA o izboru prijav za (so)financiranje, direktor agencije sprejme sklep o izboru prijav za (so)financiranje, s katerim odloči, ali se prijava izbere ali ne izbere za (so)financiranje.
 

9. Odprti dostop

Skladno z 41. členom ZZrID morajo biti vse recenzirane znanstvene objave, ki izhajajo iz izvajanja raziskovalnega projekta, objavljene v odprtem dostopu. Recenzirana znanstvena objava mora vsebovati tudi podatke o (so)financerju ali (so)financerjih ter številko projekta skladno z 82. členom Splošnega akta o postopkih (so)financiranja.

Prijavitelj mora po uvrstitvi prijave v (so)financiranje na spletnem mestu svoje RO odpreti posebno spletno stran oziroma podstran, ki bo namenjena raziskovalnemu projektu, ter bo omogočala diseminacijo dosežkov. Obvezne minimalne vsebine spletne strani so: vsebinski opis raziskovalnega projekta z osnovnimi podatki glede (so)financiranja, sestava projektne skupine s povezavami na podatke v sistemu SICRIS, faze raziskovalnega projekta in opis njihove realizacije, bibliografske reference, ki izhajajo neposredno iz izvajanja raziskovalnega projekta ter navedba logotipa ARRS in drugih (so)financerjev. Vsebine, ki so zajete v sistemu SICRIS, naj bodo povezane in jih ni treba podvajati. Spletna stran predstavitve raziskovalnega projekta mora ostati aktivna še 5 let po zaključku raziskovalnega projekta. O vzpostavitvi spletne strani izvajalec poroča v vmesnem in zaključnem poročilu o rezultatih izvedenega raziskovalnega projekta.
 

10. Oddaja prijave

10.1. Način in oblika oddaje prijave

Prijava na javni razpis se odda na prijavnem obrazcu  ARRS-ERC POTENCIAL-leto- Pr.doc (pri čemer je »leto« koledarsko leto v katerem se oddaja prijavna vloga in »Pr.«  priimek vodje raziskovalnega projekta), s prilogami navedenimi na prijavnem obrazcu.

Prijavo je potrebno oddati v elektronski in tiskani obliki. Obe obliki prijave, elektronska in tiskana, morata biti vsebinsko popolnoma enaki.

Prijava v tiskani obliki

Prijava v tiskani obliki mora biti dostavljena v zaprti ovojnici z oznako: »NE ODPIRAJ – Prijava na Javni razpis za (so)financiranje raziskovalnih projektov ERC potencial« ter z nazivom in naslovom prijavitelja. V vsaki poslani ovojnici je lahko le ena prijava. Prijava v tiskani obliki mora biti lastnoročno podpisana s strani zastopnika oziroma pooblaščene osebe prijavitelja in s strani vodje raziskovalnega projekta ter opremljena z žigom prijavitelja.

Prijava v elektronski obliki

Prijava v elektronski obliki mora biti oddana na elektronski poštni naslov ERC.POTENCIAL@ARRS.SI in sicer: Prijavni obrazec ARRS-ERC POTENCIAL-leto- Pr.doc (pri čemer je »leto« koledarsko leto v katerem se oddaja prijavna vloga in »Pr.«  priimek vodje raziskovalnega projekta), z vsemi pripadajočimi prilogami opredeljenimi v točki 8 predmetnega javnega razpisa.  Zaradi obdelave podatkov je zaželen format .doc, ki ni podpisan in žigosan.

10.2. Rok za oddajo prijave

Prijava se šteje za pravočasno, če v tiskani obliki prispe v glavno pisarno agencije vsaj 2 meseca pred v prijavnem obrazcu predlaganim začetkom (so)financiranja. Kot pravočasna se šteje tudi prijava, oddana priporočeno na pošti v Sloveniji najkasneje 2 meseca pred v prijavnem obrazcu predlaganim začetkom (so)financiranja (upošteva se poštni žig).
 

11. Datum odpiranja prijav

Odpiranje prijav po vrstnem redu prispetja bo predvidoma v 30 dneh od prejema prijave v prostorih agencije.
 

12. Popolnost prijav

Uradna oseba odpira, po vrstnem redu prispetja, samo v roku oddane in pravilno označene ovojnice. Nepravočasne in nepravilno označene prijave, pri katerih iz ovojnice ni mogoče ugotoviti, na kateri javni razpis se oddajajo, uradna oseba s spremnim dopisom neodprte vrne prijavitelju, razen če iz ovojnice ni mogoče razbrati prijavitelja in se prijava odpre.

Prijava se šteje za formalno popolno, če je oddana na predpisanih obrazcih in v predpisani obliki ter vsebuje vse zahtevane podatke in priloge, kot jih določa ta javni razpis.

Nepopolne prijave in formalno nepopolne prijave, ki jih prijavitelj v roku ne dopolni, se zavržejo s sklepom, ki ga izda direktor agencije ali oseba, ki jo direktor agencije pooblasti.


13. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu javnega razpisa

O izidu javnega razpisa bodo prijavitelji obveščeni v osmih dneh od sprejema sklepa direktorja agencije  o izboru prijav.

 

14. Trajanje javnega razpisa

Javni razpis je odprt do preklica oziroma najdlje do 31. 12. 2025.
 

15Kraj in čas v katerem lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo ter spletni naslov, na katerem je dosegljiva razpisna dokumentacija

Javni razpis in razpisna dokumentacija sta objavljena na spletni strani agencije (www.arrs.si). Informacije v zvezi z javnim razpisom ter razpisno dokumentacijo lahko pridobite na agenciji v času uradnih ur agencije, po predhodnem dogovoru pri uradni osebi za javni razpis, mag. Maji Turk, po e-pošti: maja.turk@arrs.si.

 

Prof. dr. Mitja Lainščak,
direktor

 

Številka: 5100-2/2023-3 
Datum:  30. 1. 2023

 

Pravne podlage:

 

Razpisna dokumentacija:

  • Vzorec pogodbe o (so)financiranju znanstvenoraziskovalne dejavnosti v letu 2023: