Mednarodno sodelovanje

Mednarodni sporazumi

Sporazum med Vlado Republike Slovenije in Vlado Združenih držav Amerike o znanstvenem in tehnološkem sodelovanju

Vlada Republike Slovenije in Vlada Združenih držav Amerike (v nadaljnjem besedilu " pogodbenici" ) sta se priznavajoč pomen znanosti in tehnologije za razvoj uspešnih gospodarstev obeh držav; prepričani, da bo mednarodno sodelovanje v znanosti in tehnologiji krepilo prijateljske vezi in razumevanje med njunima narodoma ter pospešilo razvoj znanosti in tehnologije v korist obeh držav; v želji po nadaljevanju in razširitvi znanstvenega in tehnološkega sodelovanja, ki je potekalo med državama v preteklosti na podlagi sporazuma o znanstvenem in tehnološkem sodelovanju iz leta 1993; prepričani o nujnosti nadaljnjega razvijanja obojestransko koristnega znanstvenega in tehnološkega sodelovanja in ob upoštevanju helsinške Sklepne listine Konference o varnosti in sodelovanju v Evropi in sklepnih dokumentov naslednjih srečanj na Dunaju, v Bonnu, Madridu in Parizu

sporazumeli o naslednjem:

1. člen

 1. Pogodbenici razvijata, podpirata in omogočata znanstveno in tehnološko sodelovanje med sodelujočimi vladnimi organizacijami obeh držav na podlagi načel enakosti, vzajemnosti in obojestranske koristi. To sodelovanje lahko poteka na področjih, kot so temeljne znanosti, varstvo okolja, medicinske znanosti in zdravstvo, kmetijstvo, raziskave na področju tehnike, energija, naravni viri in njihova koristna uporaba, znanost o standardih in meroslovju, znanstvena in tehnološka politika in vodenje ter druga področja znanosti in tehnologije, o katerih se dogovori Skupni odbor, ustanovljen v skladu z VIII. in IX. členom tega sporazuma.
 2. Dejavnosti sodelovanja po tem sporazumu lahko vključujejo usklajene programe in skupne raziskovalne projekte, študije in raziskave; skupne znanstvene tečaje, delavnice, konference in simpozije; izmenjavo znanstvenih in tehnoloških informacij ter dokumentacije v zvezi z dejavnostjo sodelovanja; izmenjavo rastlinskih in živalskih genskih virov; izmenjavo znanstvenikov, strokovnjakov in raziskovalcev; izmenjavo oziroma souporabo opreme ali materiala in druge oblike znanstvenega in tehnološkega sodelovanja, o katerih se dogovori Skupni odbor.

2. člen

Sodelovanje po tem sporazumu poteka v skladu z veljavnimi zakoni in predpisi pogodbenic in ob upoštevanju razpoložljivega osebja in ustreznih finančnih sredstev.

3. člen

 1. Dejavnosti sodelovanja po tem sporazumu potekajo na podlagi memorandumov o soglasju ali drugih dogovorov o izvajanju (v nadaljnjem besedilu " dogovori o izvajanju" ), sklenjenih med vladnimi organizacijami pogodbenic (glej X. člen). Taki dogovori o izvajanju lahko vključujejo predmet sodelovanja, postopke, financiranje, razdelitev stroškov in druge zadeve v zvezi s sodelovanjem.
 2. Predhodno začete dejavnosti se nadaljujejo in potekajo v skladu z določbami tega sporazuma.

4. člen

Pri dejavnostih sodelovanja po tem sporazumu vsaka pogodbenica v skladu s svojimi zakoni in predpisi omogoča:

 • hiter in učinkovit vnos in iznos ustrezne opreme, inštrumentov in projektnih informacij s svojega ozemlja;
 • hiter in učinkovit vstop oseb, udeleženih pri izvajanju tega sporazuma, na svoje ozemlje in izstop z njega ter potovanja in delo tem osebam na svojem ozemlju in
 • dostop do geografskih območij, podatkov, materialov, institucij, in do oseb, ki sodelujejo pri izvajanju tega sporazuma.

5. člen

Določbe o varstvu in razdelitvi intelektualne lastnine, ustvarjene ali pridobljene med sodelovanjem po tem sporazumu, so navedene v Prilogi A. Določbe o zaščiti informacij in o prenosu tehnologije so navedene v Prilogi B. Prilogi A in B sta sestavni del tega sporazuma.

6. člen

Znanstvene in tehnološke informacije, ki niso posebej zaščitene in izhajajo iz sodelovanja po tem sporazumu, bodo na voljo svetovni znanstveni skupnosti po običajnih poteh in v skladu z rednimi postopki sodelujočih vladnih organizacij, če ne bo drugače pisno dogovorjeno z dogovori o izvajanju.

7. člen

Določbe tega sporazuma ne vplivajo na dogovore o znanstvenem in tehnološkem sodelovanju izven tega sporazuma med sodelujočimi vladnimi organizacijami pogodbenic.

8. člen

Za izvajanje tega sporazuma pogodbenici ustanovita Skupni ameriško-slovenski odbor za znanstveno in tehnološko sodelovanje (v nadaljnjem besedilu " Skupni odbor" ). Skupni odbor:

 • priporoča pogodbenicama splošno politiko po sporazumu;
 • določa področja in oblike sodelovanja v skladu s I. členom;
 • pripravlja periodična poročila o dejavnosti Skupnega odbora in dejavnostih sodelovanja po tem sporazumu ter jih daje v pregled državnemu sekretarju Združenih držav Amerike in ministru za znanost in tehnologijo ali ministru za zunanje zadeve Republike Slovenije in
 • opravlja druge naloge, o katerih se dogovorita pogodbenici.

9. člen

 1. Skupni odbor sestavljajo štirje vladni predstavniki, od katerih dva imenuje Vlada Združenih držav Amerike, da jo zastopata, in dva Vlada Republike Slovenije, da jo zastopata. Vsaka stran lahko imenuje namestnike članov.
 2. Skupni odbor se sestaja periodično, izmenično v Združenih državah Amerike in Sloveniji, kot se dogovorita pogodbenici. Vsaka pogodbenica krije stroške svojih članov ali drugih udeležencev.
 3. Skupni odbor med svojimi člani izbere predsedujočega za enoletno obdobje.
 4. Skupni odbor odloča s soglasjem.

10. člen

 1. Vsaka pogodbenica ima izvršilni organ. Izvršilna organa sta Zunanje ministrstvo za Združene države Amerike in Ministrstvo za znanost in tehnologijo za Republiko Slovenijo.
 2. Izvršilna organa nadzorujeta, vodita in usklajujeta dejavnosti sodelovanja po tem sporazumu, razen tistih, ki se izvajajo na podlagi dogovorov o izvajanju, sklenjenih skladno s III. členom, in ki jih neposredno financirajo sodelujoče vladne organizacije.
 3. Izvršilna organa pripravljata delovno gradivo za zasedanja Skupnega odbora.

11. člen

 1. Ta sporazum začne veljati z dnem, ko Vlada Republike Slovenije obvesti Vlado Združenih držav Amerike, da so bile izpolnjene vse potrebne pravne zahteve za njegovo uveljavitev. Ta sporazum velja pet let. Samodejno se podaljšuje za zaporedna obdobja pet (5) let, če ni odpovedan vsaj devetdeset (90) dni vnaprej s pisnim obvestilom drugi pogodbenici.
 2. Vsaka pogodbenica lahko ta sporazum kadar koli odpove s šestmesečnim pisnim obvestilom drugi pogodbenici. Če se pogodbenici ne dogovorita drugače, prenehanje tega sporazuma ne vpliva na dokončanje katere koli že začete dejavnosti sodelovanja po tem sporazumu, ki še ni bila končana ob prenehanju tega sporazuma.
 3. Ta sporazum lahko pogodbenici spremenita pisno z dogovorom.

V potrditev tega sta podpisana, ki sta ju za to pravilno pooblastili njuni vladi, podpisala ta sporazum.

PRILOGA A
Intelektualna lastnina

V skladu s 5.. členom tega sporazuma pogodbenici zagotavljata ustrezno in učinkovito varstvo intelektualne lastnine, ustvarjene ali pridobljene na podlagi tega sporazuma ter ustreznih dogovorov o izvajanju. Pogodbenici soglašata, da se bosta pravočasno obveščali o izumih ali avtorskih delih, ki izhajajo iz tega sporazuma, in pravočasno poskrbeli za varstvo take intelektualne lastnine. Pravice do take intelektualne lastnine se razdelijo, kot določa ta priloga.

I. OBSEG

 1. Ta priloga se uporablja za vse dejavnosti sodelovanja po tem sporazumu, razen če se pogodbenici ali njuni pooblaščenci posebej ne dogovorijo drugače.
 2. Za namene tega sporazuma ima izraz "intelektualna lastnina" pomen, ki ga določa 2. člen Konvencije o ustanovitvi Svetovne organizacije za intelektualno lastnino, podpisane v Stockholmu 14. julija 1967.
 3. Ta priloga se nanaša na razdelitev pravic, deležev in honorarjev med pogodbenicama. Vsaka pogodbenica zagotovi drugi možnost za pridobitev pravice intelektualne lastnine, razdeljene v skladu s to prilogo, tako da te pravice pridobi od svojih udeležencev s pogodbami ali po potrebi z drugimi pravnimi sredstvi. Ta priloga sicer ne spreminja ali prejudicira razdelitve med pogodbenico in njenimi državljani, ki jo določata zakonodaja in praksa pogodbenice.
 4. Spore v zvezi z intelektualno lastnino, ki izhajajo iz tega sporazuma, naj s pogovori rešujejo ustrezne sodelujoče institucije ali po potrebi pogodbenici oziroma njuni pooblaščenci. Na podlagi soglasja pogodbenic se spor predloži arbitražnemu sodišču v zavezujoče razsojanje v skladu z veljavnimi pravili mednarodnega prava. Če se pogodbenici ali njuni pooblaščenci pisno ne dogovorijo drugače, veljajo arbitražna pravila Komisije Združenih narodov za mednarodno trgovinsko pravo (UNCITRAL).
 5. Prenehanje ali potek tega sporazuma ne vpliva na pravice ali obveznosti iz te priloge.

II. RAZDELITEV PRAVIC

 1. Vsaka pogodbenica je upravičena do neizključne, nepreklicne in brezplačne licence v vseh državah za prevajanje, razmnoževanje in javno distribuiranje znanstvenih in tehničnih časopisnih člankov, poročil in knjig, ki neposredno izhajajo iz sodelovanja po tem sporazumu. V vseh javno distribuiranih izvodih avtorskega dela, pripravljenega na podlagi te določbe, morajo biti navedena imena avtorjev dela, razen če avtor izrecno ne želi biti imenovan.
 2. Pravice do vseh oblik intelektualne lastnine, razen pravic, navedenih pod II.A., bodo razdeljene takole:
  • Gostujoči raziskovalci, na primer gostujoči znanstveniki predvsem na študijskem izpopolnjevanju, pridobijo pravice intelektualne lastnine na podlagi politik institucije gostiteljice. Dodatno ima vsak gostujoči raziskovalec, ki je izumitelj, pravico do deleža od vsakega honorarja, ki ga pridobi institucija gostiteljica z licenciranjem te intelektualne lastnine.
  • (a) Za intelektualno lastnino, ustvarjeno med skupnim raziskovanjem, na primer pri vnaprejšnjem dogovoru o obsegu dela med pogodbenicama, sodelujočimi institucijami ali sodelujočim osebjem, je vsaka pogodbenica upravičena do pridobitve vseh pravic in deležev na svojem ozemlju. Pravice in deleži v tretjih državah bodo določeni z dogovori o izvajanju. Če raziskava v ustreznih dogovorih o izvajanju ni označena kot " skupna raziskava" , bodo pravice do intelektualne lastnine, ki izhajajo iz raziskave, razdeljene v skladu z odstavkom II.B.1. Dodatno bo vsaka oseba, ki je izumitelj, upravičena do deleža honorarja, pridobljenega v kateri koli instituciji na podlagi licenciranja lastnine.
  • (b) Če ena pogodbenica zagotavlja zakonsko varstvo določene vrste intelektualne lastnine, druga pa ne, bo ne glede na odstavek II.B.2.(a) pogodbenica, katere zakoni predvidevajo to vrsto varstva, upravičena do vseh pravic in deležev po vsem svetu. Osebe, ki so izumitelji lastnine, bodo kljub temu upravičene do honorarja, kot določa odstavek II.B.2.(a).

III. ZAUPNE POSLOVNE INFORMACIJE

Če je informacija, pridobljena ali ustvarjena na podlagi sporazuma, pravočasno opredeljena kot zaupna poslovna informacija, pogodbenici in njuni udeleženci varujejo takšno informacijo v skladu z veljavnimi zakoni, predpisi in upravno prakso. Informacija je lahko opredeljena kot " zaupna poslovna" , če oseba, ki ima to informacijo, z njo lahko ustvari gospodarsko korist ali pridobi konkurenčno prednost pred tistimi, ki je nimajo, če informacija ni splošno znana ali dostopna javnosti iz drugih virov in če je lastnik ni predhodno dal na razpolago, ne da bi pravočasno določil zaupnost informacije.

PRILOGA B
Obveznosti glede varnosti

ZAŠČITA INFORMACIJ

Pogodbenici se strinjata, da ne bo nobena informacija ali oprema, katere zaščito terjajo interesi državne obrambe ali odnosov s tujino ene ali druge pogodbenice in je zaupna v skladu z veljavnimi državnimi zakoni in predpisi, dana na razpolago po tem sporazumu. Če se med izvajanjem dejavnosti sodelovanja po tem sporazumu ugotovi, da gre za informacijo ali opremo, za katero je znano ali se domneva, da zahteva tako varstvo, se takoj obvestijo ustrezni uslužbenci in se pogodbenici posvetujeta o potrebnosti in dodelitvi stopnje ustreznega varstva take informacije ali opreme.

PRENOS TEHNOLOGIJE

Prenos informacij ali opreme med pogodbenicama, ki niso označene kot zaupne, vendar so izvozno kontrolirane, mora biti v skladu z ustreznimi zakoni in predpisi vsake pogodbenice, da se prepreči nedovoljeni prenos ali prenos v tretje države takih informacij ali opreme, zagotovljenih ali izdelanih po tem sporazumu. Natančne določbe za preprečitev nedovoljenega prenosa in prenosa v tretje države takih informacij ali opreme se vključijo v pogodbe ali dogovore o izvajanju, če katera od pogodbenic meni, da je to potrebno.


Sestavljeno v Ljubljani, dne 6. junija 2001 v dveh izvodih v slovenskem, portugalskem in angleškem jeziku, pri čemer so vsa besedila enako verodostojna. Ob različni razlagi prevlada angleško besedilo.


Za Vlado Republike Slovenije:
Verica Trstenjak l.r.
Za Vlado Združenih držav Amerike:
Nancy Halliday Ely-Raphel l.r.