Mednarodno sodelovanje

Mednarodni sporazumi

Sporazum med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Makedonije o znanstvenem in tehnološkem sodelovanju

Vlada Republike Slovenije in Vlada Republike Makedonije (v nadaljnem besedilu: pogodbenici) sta se v želji da bi spodbujali in pospeševali sodelovanje na področju znanosti in tehnologije, ki temelji na Sporazumu o sodelovanju v kulturi, izobraževanju in znanosti med vladama Republike Slovenije in Republike Makedonije, ker se zavedata tako prednosti, ki izhajajo iz povečanega znanstvenega in tehnološkega sodelovanja za naroda obeh držav, kakor tudi pomena le-tega za razvoj nacionalnih gospodarstev in dobro obeh držav, in v prepričanju, da bo mednarodno sodelovanje v znanosti in tehnologiji okrepilo prijateljske vezi in razumevanje med državama,

dogovorili o naslednjem :

1. člen

Pogodbenici bosta razvijali in podpirali znanstveno in tehnološko sodelovanje med sodelujočimi organizacijami obeh držav na podlagi načel suverenosti, neodvisnosti, enakosti ter vzajemnosti in v obojestransko korist.

Sodelujejo lahko akademije znanosti, znanstveni inštituti, znanstvena združenja, univerze, vladne organizacije in druge raziskovalne in razvojne organizacije.

2. člen

Po tem sporazumu bo znanstveno in tehnološko sodelovanje potekalo v okviru :

  • znanstvenih in tehnoloških raziskav in razvoja na skupaj dogovorjenih področjih
  • izmenjav znanstvenikov, strokovnjakov, raziskovalcev, univerzitetnih učiteljev in tehničnega osebja
  • izmenjav znanstvenih in tehnoloških informacij in dokumentacije v zvezi z dejavnostjo sodelovanja
  • izmenjav ali souporabe opreme, instrumentov, pripomočkov ali materiala, ki so potrebni za izvajanje tega sporazuma
  • skupnih znanstvenih konferenc, simpozijev, delavnic in drugih srečanj
  • drugih oblik znanstvenega in tehnološkega sodelovanja o katerih se pogodbenici medsebojno dogovorita.

Poleg navedenega bosta pogodbenici v največji možni meri spodbujali izmenjavo tehnologij med podjetji, vključno z dogovori o tehničnem sodelovanju.

3. člen

Pogodbenici bosta spodbujali in podpirali sodelovanje in udeležbo v multilateralnih in regionalnih znanstvenih, tehnoloških in razvojnih programih in projektih.

4. člen

Sodelovanje v okviru tega sporazuma poteka v skladu z veljavnimi zakoni in predpisi obeh držav, kot tudi v skladu s pravili mednarodnih organizacij, katerih članici sta pogodbenici.

5. člen

Dejavnosti sodelovanja v okviru tega sporazuma potekajo na osnovi dogovorov o izvajanju ali drugih dogovorov (v nadaljevanju : dogovori o izvajanju), ki jih sklenejo vladne organizacije obeh strani. Ti dogovori o izvajanju podrobneje opredeljujejo različne vidike sodelovanja (postopke, financiranje, udeležence, itd.).

6. člen

Obravnava intelektualne lastnine, ki izhaja iz aktivnosti sodelovanja po tem sporazumu, se ureja z dogovori o izvajanju med sodelujočimi organizacijami, v katerih bo zagotovljeno ustrezno in učinkovito varstvo intelektualne lastnine. Sodelujoče organizacije bodo postale solastnice intelektualne lastnine, ki bo izhajala iz sodelovanja po tem sporazumu.

Znanstvene in tehnološke informacije nelastninskega značaja, ki izhajajo iz aktivnosti sodelovanja po tem sporazumu, bodo last obeh strani in bodo tajne; če bo potrebno, bodo na razpolago tretji strani, če ne bo drugače pisno dogovorjeno med sodelujočimi organizacijami.

7. člen

Znanstvenike, strokovnjake in institucije tretjih držav ali mednarodnih organizacij se na podlagi soglasja obeh pogodbenic lahko na njihove stroške, če ni drugače dogovorjeno, povabi k sodelovanju pri dejavnostih po tem sporazumu.

8. člen

Določila tega sporazuma so lahko predmet sprememb ali dopolnil le s privolitvijo obeh pogodbenic.

9. člen

Za izvajanje tega sporazuma določi Vlada Republike Slovenije Ministrstvo za znanost in tehnologijo Republike Slovenije in Vlada Republike Makedonije Ministrstvo za znanost Republike Makedonije.

10. člen

Za izvajanje tega sporazuma pogodbenici ustanovita Skupni odbor štirih oseb, dve delujeta v imenu Republike Slovenije in dve delujeta v imenu Republike Makedonije.

Srečanja Skupnega odbora so po potrebi, najmanj enkrat letno.

11. člen

Ta sporazum prične veljati, ko pogodbenici izmenjata obvestili o izpolnitvi zahtev internega postopka za njegovo uveljavitev .

Ta sporazum velja pet let in ostane v veljavi nadaljna obdobja petih let, če katera od pogodbenic šest mesecev pred iztekom pisno ne sporoči svoje namere po odpovedi sporazuma.

12. člen

Sporazum je sestavljen v dveh izvodih v slovenskem, makedonskem in angleškem jeziku, vsi izvodi so enako verodostojni. Ob razlikah v razlagi je odločilno angleško besedilo.


Sestavljeno in podpisano v Skopju, dne 24. decembra 1993.


Za Vlado Republike Slovenije:
Minister za znanost in tehnologijo
prof. dr. Rado Bohinc
Za Vlado Republike Makedonije:
Minister za znanost
dr. Aslan Selmani