Mednarodno sodelovanje

Mednarodni sporazumi

Sporazum o znanstvenem in tehnološkem sodelovanju med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Koreje

Vlada Republike Slovenije in Vlada Republike Koreje (v nadaljevanju pogodbenici) sta se v želji, da bi krepili prijateljske odnose med državama in pospeševali razvoj sodelovanja v znanosti in tehnologiji, ker se zavedata pomena znanosti in tehnologije za razvoj nacionalnih gospodarstev obeh držav,

dogovorili o naslednjem:

1. člen

Pogodbenici bosta v skladu s svojimi veljavnimi zakoni in predpisi podpirali sodelovanje v znanosti in tehnologiji med obema državama na osnovi enakosti in skupne koristi.

2. člen

Sodelovanje po tem sporazumu lahko vključuje naslednje oblike:

 1. izmenjavo znanstvenikov, raziskovalcev, tehničnega osebja in strokovnjakov
 2. izmenjavo dokumentacije in informacij znanstvene in tehnološke narave
 3. skupno organizacijo znanstvenih in tehnoloških seminarjev, simpozijev, konferenc in drugih srečanj
 4. izvajanje skupnih raziskav in poskusov po temah obojestranskega interesa, kakor tudi izmenjavo rezultatov, in
 5. se druge oblike znanstvenega in tehnološkega sodelovanja, o katerih se dogovorita pogodbenici.

3. člen

 1. Da bi pospešili znanstveno in tehnološko sodelovanje, bosta pogodbenici, če bo to potrebno, spodbujali sklenitev dodatnih dvostranskih dogovorov za izvajanje dejavnosti sodelovanja med vladnimi agencijami, raziskovalnimi inštituti, univerzami in drugimi ustreznimi ustanovami po tem sporazumu. Taki dogovori se sklenejo v skladu z veljavnimi zakoni in predpisi obeh držav.
 2. Dogovori iz 1. odstavka tega člena bodo vključevali termine, pogoje in postopke, ki naj bi veljali za posebne dejavnosti sodelovanja in druge pomembne zadeve.

4. člen

 1. Da bi zagotovili optimalne pogoje za izvajanje tega sporazuma bosta pogodbenici ustanovili Skupni odbor za znanstveno in tehnološko sodelovanje, ki ga bodo sestavljali predstavniki, ki jih bosta imenovali obe vladi.
 2. Naloge Skupnega odbora bodo:
  • pregled razvoja dejavnosti sodelovanja po tem sporazumu
  • določitev novih področij sodelovanja po tem sporazumu, in
  • obravnava drugih zadev, ki se tičejo tega sporazuma.

Skupni odbor se bo sestajal po potrebi, izmenično v Republiki Sloveniji in Republiki Koreji v skupno dogovorjenem terminu.

5. člen

Sodelovanje po tem sporazumu poteka v skladu z zakoni in predpisi obeh držav.

6. člen

 1. Obravnava intelektualne lastnine, ki izhaja iz dejavnosti sodelovanja po tem sporazumu, bo zagotovljena v dodatnih dogovorih, ki jih omenja 3. člen tega sporazuma.
 2. Znanstvene in tehnološke informacije nelastninskega značaja, ki izhajajo iz dejavnosti sodelovanja po tem sporazumu, bodo na razpolago, če ne bo drugače določeno, tretji strani, v skladu z običajnimi postopki sodelujočih ustanov.

7. člen

Pogodbenici bosta krili stroške v zvezi z dejavnostmi sodelovanja po tem sporazumu po načelu enakopravnosti in vzajemnosti v skladu z razpoložljivimi sredstvi.

8. člen

Ta sporazum ne bo vplival na veljavnost in izvajanje obveznosti, ki izhajajo iz drugih mednarodnih pogodb ali sporazumov katere od pogodbenic.

9. člen

 1. Ta sporazum bo začel veljati z dnem, ko se pogodbenici medsebojno obvestita, da so izpolnjeni notranjepravni pogoji za njegovo uveljavitev.
 2. Ta sporazum velja pet let in se zatem njegova veljavnost podaljšuje za nadaljnja petletna obdobja, če katera od pogodbenic šest mesecev pred iztekom pisno ne sporoči svoje namere o prenehanju sporazuma.
 3. Ta sporazum se lahko spremeni s privolitvijo obeh strani. Kakršnakoli sprememba ali prekinitev tega sporazuma ne vpliva na pravice ali obveznosti, nastale v okviru tega sporazuma pred datumom uveljavitve take spremembe ali prekinitve.


Sestavljeno v Seoulu, dne 30. maja 1994 v dveh izvodih v slovenskem, korejskem in angleškem jeziku, pri čemer so vsa tri besedila enako verodostojna. Ob razlikah v razlagi velja angleško besedilo.