Mednarodno sodelovanje

Mednarodni sporazumi

Sporazum med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Italije o znanstveno - tehnološkem sodelovanju

Vlada Republike Slovenije in Vlada Republike Italije, v nadaljevanju imenovani "pogodbenici", sta se

 • ob upoštevanju dejstva, da je znanstveno-tehnološko sodelovanje ena od najpomembnejših sestavin dvostranskih odnosov ter pomemben element njihove stabilnosti;
 • ob upoštevanju pozitivne izkušnje znanstveno-tehnoloških odnosov med državama in priznavanju nujnosti njihove razširitve;
 • ob upoštevanju dinamike razvoja znanstvenega in tehnološkega znanja ter internacionalizacije znanosti in tehnologije;
 • z željo, da bi dvostransko sodelovanje na področju znanosti in tehnologije izvajali v skladu z novimi političnimi, ekonomskimi in socialnimi pogoji, povezanimi predvsem z reformami v Republiki Sloveniji in z mednarodnimi povezovalnimi procesi;
 • ob priznavanju pomembnosti izboljševanja usklajenosti slovensko-italijanskih odnosov na vseh področjih znanosti in tehnologije

dogovorili naslednje:

1. člen

Pogodbenici bosta - v skladu s svojima zakonodajama in svojimi obveznostmi, izhajajočimi iz mednarodnih sporazumov in konvencij, ki sta jih sklenili, ali iz mednarodnih dogovorov, v katere sta vključeni - spodbujali razvoj znanstveno-tehnološkega sodelovanja na področjih obojestranskega interesa, in sicer na podlagi enakopravnosti in obojestranske koristi.

2. člen

Pogodbenici bosta prispevali k razvoju sodelovanja, predvidenega v 1. členu tega sporazuma, s posebnim poudarkom na naslednjih področjih in ob upoštevanju prednostnih nalog obeh držav na področju znanosti in tehnologije:

 • temeljne in uporabne raziskave;
 • industrijske raziskave in tehnološke inovacije.

Pogodbenici bosta pripisali poseben pomen področju kmetijskih, prostorskih in okoljevarstvenih ved.

3. člen

Pogodbenici bosta spodbujali, kjer bo to potrebno, vzpostavljanje neposrednih znanstveno-tehnoloških stikov ter sklepanje posebnih dogovorov med ministrstvi in ustanovami, univerzami, raziskovalnimi centri in inštituti, znanstvenimi in industrijskimi združenji, podjetji, družbami, drugimi pravnimi in fizičnimi osebami obeh držav. Omenjeni dogovori bodo določali tematiko, postopke, finančne pogoje in druga vprašanja v zvezi s sodelovanjem.

4. člen

Znanstveno-tehnološko sodelovanje v okviru tega sporazuma bo odvisno od razpoložljivih sredstev in bo lahko potekalo v naslednjih oblikah:

 • izmenjava strokovnjakov;
 • izmenjava znanstveno-tehnoloških informacij;
 • prenos znanstveno-tehnološkega znanja in izkušenj;
 • znanstveno-tehnološki raziskovalni projekti in druge skupne dejavnosti;
 • ustanavljanje skupnih raziskovalnih centrov, laboratorijev ter raziskovalnih skupin itd.;
 • organizacija seminarjev, simpozijev in konferenc-razstav na področjih skupnega interesa;
 • vsaka druga oblika sodelovanja, o kateri se bosta pogodbenici v prihodnje dogovorili.

Dejavnosti znanstveno-tehnološkega sodelovanja v okviru tega sporazuma bodo vodene in izvajane v skladu z zakoni ter drugimi predpisi in postopki, veljavnimi v obeh državah, in v skladu z obveznostmi, izhajajočimi iz mednarodnih sporazumov in konvencij, ki sta jih sklenili, ali iz mednarodnih dogovorov, v katere sta vključeni.

5. člen

Pogodbenici bosta spodbujali skupne projekte, ki bi lahko bili v prihodnosti vključeni v evropske in mednarodne programe, ter dejavnejšo udeležbo znanstvenikov in strokovnjakov obeh držav pri njihovem uresničevanju.

6. člen

Določbe o intelektualni lastnini, ustvarjeni ali preneseni med sodelovanjem v okviru tega sporazuma, so navedene v prilogi, ki je sestavni del tega sporazuma.

7. člen

Slovenska stran imenuje Ministrstvo za znanost in tehnologijo, italijanska stran pa Ministrstvo za zunanje zadeve kot organa za usklajevanje izvajanja tega sporazuma na državni ravni.

8. člen

S ciljem uresničitve tega sporazuma in preverjanja poteka njegovega izvajanja bosta organa za usklajevanje, omenjena v 7. členu, ustanovila mešano komisijo za znanstveno-tehnološko sodelovanje, katere naloge bodo:

 • vzpostavljanje najugodnejših pogojev za izvedbo znanstveno-tehnološkega sodelovanja;
 • določanje prednostnih nalog v dejavnostih znanstveno-tehnološkega sodelovanja med državama;
 • ocenjevanje stanja in perspektiv znanstveno-tehnološkega sodelovanja ter izdelava priporočil za izboljšanje mehanizmov za njegovo izvedbo.

Mešana komisija bo sprejela pravilnik o svojem delu in postopkih.

Mešana komisija se bo sestajala izmenično v Republiki Sloveniji in v Republiki Italiji, o datumu sej pa bo dogovorjeno po diplomatski poti.

V obdobjih med sejami se bosta sopredsednika mešane komisije ali njuna predstavnika lahko po potrebi srečala zaradi proučitve problemov v zvezi z izvajanjem tega sporazuma in zaradi izmenjave informacij o poteku programov, projektov in pobud, ki so v obojestranskem interesu.

Mešana komisija bo lahko po potrebi ustanovila začasne delovne skupine za določena področja znanstveno-tehnološkega sodelovanja ter povabila strokovnjake za proučevanje posebnih problemov in za izdelavo priporočil v zvezi s tem.

9. člen

Določbe tega sporazuma ne vplivajo na pravice in obveznosti pogodbenic, izhajajoče iz mednarodnih konvencij, ki sta jih sklenili s tretjimi državami.

10. člen

Nesporazume v zvezi z izvajanjem ali razlago tega sporazuma bosta pogodbenici reševali s pogajanji.

11. člen

Ta sporazum bo začel veljati na dan zadnjega pisnega obvestila pogodbenic o končanih notranjih postopkih, potrebnih za začetek njegove veljavnosti.

Sporazum bo veljal tri leta in se bo molče obnavljal za nadaljnja triletna obdobja.

Vsaka pogodbenica lahko sporazum pisno odpove z odpovednim rokom šest mesecev.

Prenehanje veljavnosti tega sporazuma ne bo vplivalo na izvajanje že začetih projektov, katerih izvajanje se bo nadaljevalo na dogovorjen način do njihovega dokončanja.

Prenehanje veljavnosti tega sporazuma ali njegova sprememba ne bo vplivala na nobeno pravico in obveznost, pridobljeno ali prevzeto v skladu z dogovori, sklenjenimi med organi obeh pogodbenic v okviru tega sporazuma.

12. člen

Z dnem začetka veljavnosti tega sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Italije preneha veljati Sporazum o znanstvenem in tehničnem sodelovanju med Vlado Socialistične federativne republike Jugoslavije in Vlado Republike Italije, podpisan v Rimu, 10. julija 1980.

V dokaz tega sta spodaj podpisana predstavnika, pooblaščena s strani svojih vlad, podpisala ta sporazum.


Sklenjen v Ljubljani, dne 4. februarja 1998 v dveh izvirnikih v slovenskem in italijanskem jeziku; obe besedili sta enako verodostojni.


PRILOGA

Intelektualna lastnina

V skladu s 6. členom tega sporazuma:

Pogodbenici zagotavljata primerno in učinkovito varovanje intelektualne lastnine, ustvarjene v okviru sporazuma in izvedbenih protokolov.

Obravnavo intelektualne lastnine, izhajajoče iz dejavnosti sodelovanja, izvajanih v okviru sporazuma, bodo urejali dogovori med raziskovalnimi ustanovami pogodbenic, ki morajo jamčiti ustrezno in učinkovito varstvo intelektualne lastnine. Raziskovalni strani bosta postali skupni lastnik intelektualne lastnine, izhajajoče iz sodelovanja, ki poteka po sporazumu.

Znanstvene in tehnološke informacije, ki ne sodijo v lastniško pravico in izhajajo iz dejavnosti, izvajanih v okviru sporazuma, bodo na razpolago raziskovalnima stranema in ne bodo posredovane tretjim brez predhodnega dovoljenja strani, ki da informacije; po potrebi se lahko te informacije dajejo na razpolago tretjim, razen če se raziskovalni strani nista pisno drugače dogovorili.

Pogodbenici se dogovorita, da bosta nemudoma obvestili druga drugo o vsaki spremembi ureditve, ki se nanaša na intelektualno lastnino, prav posebno kar zadeva izume, industrijske modele, nove rastlinske vrste, dela, varovana z avtorskimi pravicami, ter da bosta storili vse za takojšnje varovanje intelektualne lastnine v skladu s svojo veljavno notranjo zakonodajo.