Mednarodno sodelovanje

Mednarodni sporazumi

Sporazum med Vlado Republike Slovenije in Vlado Helenske Republike o znanstvenem in tehnološkem sodelovanju

Vlada Republike Slovenije in Vlada Helenske Republike, v nadaljevanju pogodbenici, sta se,ker se zavedata pomena znanosti in tehnologije za razvoj nacionalnih gospodarstev in izboljšanje družbeno-ekonomskega življenjskega standarda, v želji okrepiti in razviti znanstveno in tehnološko sodelovanje na podlagi enakega obravnavanja in obojestranske koristi, upoštevajoč Sporazum med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Grčije o sodelovanju v kulturi, izobraževanju in znanosti, ki je bil podpisan v Ljubljani, dne 10. novembra 1993,

sporazumeli, kot sledi:

1. člen

Pogodbenici v skladu z določbami tega sporazuma in zakoni in predpisi vsake pogodbenice spodbujata in podpirata sodelovanje na področju znanosti in tehnologije na podlagi obojestranske koristi.

2. člen

Sodelovanje vključuje predvsem naslednje oblike:

 • izvajanje skupnih raziskovalnih, razvojnih in ciljnih projektov, vključno z izmenjavo rezultatov in znanstvenikov, raziskovalcev in tehničnih strokovnjakov;
 • organizacijo in udeležbo na srečanjih, konferencah, simpozijih, tečajih, delavnicah, razstavah, itd.;
 • izmenjavo znanstvenih in tehnoloških informacij in dokumentacije ter opreme in potrošnega materiala;
 • skupno uporabo raziskovalnih in razvojnih zmogljivosti in znanstvene opreme;
 • druge, sporazumno dogovorjene oblike.

3. člen

1. Za izvajanje tega sporazuma se ustanovi Skupna komisija, ki jo sestavljajo predstavniki, ki jih imenujeta obe pogodbenici. Pogodbenici druga drugo uradno obvestita o svojih predstavnikih v Skupni komisiji.

2. Naloge Skupne komisije so:

 • opredeliti področja sodelovanja na podlagi informacij ustanov vsake države in nacionalnih politik za znanost in tehnologijo;
 • ustvariti ugodne pogoje za izvajanje tega sporazuma;
 • omogočiti in podpreti izvajanje skupnih programov in projektov;
 • preučiti napredek pri dejavnostih v zvezi s tem sporazumom;
 • izmenjati izkušnje, ki izhajajo iz dvostranskega znanstvenega in tehnološkega sodelovanja, ter preučiti predloge za nadaljnji razvoj tega sodelovanja.

3. Skupna komisija se, če ni drugače dogovorjeno, sestane vsake 2 (dve) leti, izmenično v Helenski republiki in Republiki Sloveniji, sklene in podpiše protokole, ki vsebujejo oceno preteklih in tekočih dejavnosti, cilje prihodnjega sodelovanja ter seznam obojestransko sprejetih projektov sodelovanja, po prejetju ocene skupnih predlogov.

4. Skupna komisija lahko sestavi svoj poslovnik.

4. člen

Da bi pospešili znanstveno in tehnološko sodelovanje, Skupna komisija v protokolu sprejme Izvršilni program. Izvršilni program opredeli:

 • področja sodelovanja;
 • določene projekte;
 • ustanove, pristojne za realizacijo in izvajanje skupnih projektov, v nadaljevanju “sodelujoči partnerji”, še posebej: vladne agencije, znanstvene subjekte, raziskovalne in razvojne subjekte, znanstvena združenja in druge organizacijske enote, vključno z zasebnimi in javnimi družbami. Izraz sodelujoči partnerji v skladu s pravom vsake pogodbenice opredeli Skupna komisija;
 • načine uporabe rezultatov skupnih raziskovalnih in razvojnih projektov;
 • finančna sredstva in pogoje;
 • pravila in postopke, ki veljajo za izvrševanje skupnih projektov.

5. člen

1. Znanstveni in tehnološki rezultati in vse druge informacije, ki izhajajo iz dejavnosti sodelovanja po tem sporazumu se zavarujejo, objavijo ali poslovno izkoristijo s privolitvijo obeh sodelujočih partnerjev in v skladu z mednarodnimi konvencijami in zakoni pogodbenic o intelektualni lastnini.

2. K udeležbi pri projektih in programih, ki se izvajajo po tem sporazumu, se s privolitvijo obeh sodelujočih partnerjev lahko povabi znanstvenike, raziskovalce, tehnične strokovnjake in ustanove tretjih držav ali mednarodne organizacije. Stroške takšne udeležbe običajno nosi tretja stran, če se pogodbenici pisno ne sporazumeta drugače.

6. člen

Vsa vprašanja v zvezi z razlago ali izvajanjem tega sporazuma se razrešijo s posvetovanjem v okviru Skupne komisije ali med pogodbenicama.

7. člen

V zvezi s sodelovanjem po tem sporazumu vsaka pogodbenica sprejme v skladu s svojimi zakoni in predpisi vse potrebne ukrepe za zagotavljanje najboljših možnih pogojev za izvajanje teh dejavnosti.

8. člen

V zvezi s sodelovanjem po tem sporazumu vsaka pogodbenica ob upoštevanju svojih mednarodnih obveznosti, notranjih zakonov in predpisov, predvsem glede ekonomske integracije, carinske unije in drugih ekonomskih vprašanj ter na podlagi vzajemnosti:

ukrepa s svojimi nacionalnimi organi, da bi omogočila lažji vstop in izhod s svojega ozemlja ustreznemu osebju in opremi druge pogodbenice, ki se uporablja pri projektih in programih po tem sporazumu; v skladu z veljavnimi predpisi omogoči brezcarinski vstop in izhod za ves potrebni material in opremo, ki se zagotovi v skladu s tem sporazumom za uporabo pri skupnih dejavnostih.

9. člen

Ta sporazum ne vpliva na ali ne posega v veljavnost ali izvršitev katerihkoli obveznosti, ki izhajajo iz drugih mednarodnih pogodb ali sporazumov, ki jih je sklenila ena ali druga pogodbenica, vključno s tistimi, ki izhajajo iz Evropske unije.

10. člen

1. Ta sporazum začne veljati na dan, ko pogodbenici uradno obvestita druga drugo, da je bil sporazum sprejet v skladu z ustreznimi pravnimi postopki vsake države, ko se ti zaključijo. Dan zadnjega uradnega obvestila se šteje za dan začetka veljavnosti tega sporazuma.

2. Ta sporazum velja pet let in se njegova veljavnost avtomatično podaljšuje za nadaljnja petletna obdobja, če ena ali druga pogodbenica uradno pisno ne obvesti druge pogodbenice o svoji nameri prekiniti ta sporazum. Sporazum preneha veljati šest mesecev po dnevu omenjenega uradnega obvestila.

3. Prenehanje veljavnosti tega sporazuma ne vpliva na projekte ali programe, ki izhajajo iz tega sporazuma in ob prenehanju veljavnosti tega sporazuma niso v celoti izvedeni.

4. Z dnem začetka veljavnosti tega sporazuma v odnosih med Helensko republiko in Republiko Slovenijo preneha veljati Sporazum med Republiko Grčijo in Socialistično federativno republiko Jugoslavijo o izmenjavi znanstveno raziskovalnih delavcev, podpisan 17. aprila 1976 v Beogradu.

11. člen

Organa, imenovana za izvajanje tega sporazuma, sta Ministrstvo za razvoj Helenske republike, Generalni sekretariat za raziskave in tehnologijo in Ministrstvo za znanost in tehnologijo Republike Slovenije.


Sestavljeno in podpisano v Ljubljani, dne 10. novembra 1999, v grškem, slovenskem in angleškem jeziku, vsa besedila so enako verodostojna. Ob razlikah v razlagi je odločilno angleško besedilo.


Za Vlado Republike Slovenije:
dr. Lojze Marinček
za Vlado Helenske Republike
g. Grigorios Niotis