Mednarodno sodelovanje

Mednarodni sporazumi

Sporazum med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Grčije o sodelovanju v kulturi, izobraževanju in znanosti

Vlada Republike Slovenije in Vlada Republike Grčije (v nadaljevanju: pogodbenici) sta se v želji, da bi razvijali sodelovanje med obema državama v kulturi, izobraževanju in znanosti, prepričani, da bo takšno sodelovanje pripomoglo k boljšemu medsebojnemu razumevanju in poglabljanju odnosov na različnih ravneh, odločeni, da spoštujeta načela Helsinške sklepne listine Konference o varnosti in sodelovanju v Evropi in Pariške listine za novo Evropo,

dogovorili o naslednjem:

1. člen

Pogodbenici bosta spodbujali razvoj zanimanja za kulturno dediščino in širše poznavanje kulturnih dosežkov ene in druge države.

V ta namen bosta pogodbenici v obojestransko korist spodbujali in omogočali lažjo izmenjavo in sodelovanje med svojima državama v umetnosti, kulturi, izobraževanju, literaturi in znanosti ter zagotavljali ustrezne možnosti za stike in skupne dejavnosti med organizacijami, ustanovami in osebami, ki delujejo na teh področjih.

Pogodbenici bosta spodbujali pristojne organe in ustanove v svojih državah, da proučijo dejavnosti, ki bi med drugim lahko vključevale:

 1. izmenjavo razstav in drugih kulturnih, izobraževalnih in dokumentarnih predstavitev;
 2. prevajanje in objavljanje umetniških, literarnih in znanstvenih del, ustvarjenih v drugi državi;
 3. predstavitev dramskih in glasbenih del druge države;
 4. distribucijo in predvajanje umetniških, dokumentarnih in vzgojno-izobraževalnih filmov druge države kot tudi pospeševanje drugih vzajemno koristnih dejavnosti v kinematografiji, radiu in televiziji;
 5. predstave umetniških skupin in posameznih umetnikov;
 6. sodelovanje na mednarodnih konferencah, festivalih, tekmovanjih in drugih kulturnih prireditvah, ki bodo organizirane v obeh državah;
 7. izmenjavo strokovnjakov s področja arheologije, arhitekture, literature, folklore, glasbe, slikarstva, kiparstva, gledališča in drugih področij umetnosti;
 8. sodelovanje na področjih skupnega interesa med univerzami in drugimi visokošolskimi ustanovami kot tudi med kulturnimi organizacijami;
 9.  
 10. izmenjavo knjig, učbenikov, periodike in drugega dokumentarnega gradiva;
 11. sodelovanje pri organizaciji skupnega raziskovalnega dela, konferenc in simpozijev.

2. člen

Pogodbenici bosta spodbujali izmenjavo študentov na dodiplomskem in podiplomskem študiju, predavateljev, znanstvenikov, raziskovalcev, učiteljev, profesorjev ter drugih strokovnjakov v izobraževanju.

3. člen

Pogodbenici bosta v okviru razpoložljivih sredstev izmenjavali štipendije za univerzitetni dodiplomski in podiplomski študij kakor tudi za raziskovalno delo na visokošolskih ustanovah.

4. člen

Pogodbenici bosta razvijali sodelovanje med javnimi arhivi in knjižnicami v skladu z zakonodajo, ki velja v eni oziroma drugi državi.

5. člen

Pogodbenici bosta omogočali lažje sodelovanje in izmenjavo informacij v arheologiji med pristojnimi državnimi organi.

6. člen

Pogodbenici bosta na podlagi vzajemnih koristi pospeševali in omogočali lažjo izmenjavo in sodelovanje v teoretičnih in uporabnih znanostih ter poskrbeli za primerne priložnosti za stike med znanstvenimi ustanovami in organizacijami, raziskovalnimi inštituti, univerzami ter drugimi visokošolskimi ustanovami, znanstveniki, raziskovalci in strokovnjaki obeh držav; spodbujali bosta tudi skupne dejavnosti na posebnih področjih in temah, ki so v njunem skupnem interesu.

Da bi razvijali in širili znanstveno sodelovanje, bosta pogodbenici med drugim omogočali:

 1. obiske, študijska potovanja in konzultacije raziskovalcev, znanstvenikov in drugih strokovnjakov;
 2. skupno izdelavo in izvajanje raziskovalnih programov in projektov ter izmenjavo dobljenih rezultatov;
 3. organizacijo skupnih tečajev, konferenc in simpozijev;
 4. izmenjavo znanstvenega avdiovizualnega gradiva;
 5. organizacijo znanstvenih razstav in predstavitev;
 6. izmenjavo znanstvene literature, dokumentacije in informacij.

Na slovenski strani je za izvajanje v ta namen odgovorno Ministrstvo za znanost in tehnologijo Republike Slovenije, na grški strani pa Generalni sekretariat za raziskave in tehnologijo.

Vsaki dve leti bo za urejanje in izvajanje znanstvenih izmenjav in skupnih raziskovalnih projektov podpisan poseben protokol, in sicer izmenoma v glavnih mestih ene oziroma druge pogodbenice. Projekte, ki bodo odobreni v tem protokolu, bosta obe strani skupno predložili in ovrednotili, preden se bodo začeli izvajati.

Navedeno sodelovanje bosta financirali pogodbenici skupno na enakopravni podlagi.

7. člen

Pogodbenici bosta proučili možnosti za medsebojno priznavanje in enakovrednost potrdil, diplom in akademskih nazivov.

8. člen

Pogodbenici bosta pospeševali dejavno sodelovanje v UNESCO in drugih mednarodnih organizacijah za kulturo, izobraževanje in znanost.

9. člen

Pogodbenici bosta spodbujali sodelovanje med časopisnimi organizacijami in tiskovnimi agencijami obed držav, neposredne stike med založniki časopisov in revij ter izmenjavo novinarjev in dopisnikov.

10. člen

Pogodbenici bosta spodbujali udeležbo predstavnikov radia in televizije na mednarodnih tekmovanjih, festivalih, kongresih ipd., ki bodo organizirani v Sloveniji in Grčiji.

Pogodbenici bosta prispevali k širitvi stikov in sodelovanja med organizacijami javne radiotelevizije v skladu z veljavno zakonodajo ene in druge države.

11. člen

Pogodbenici bosta spodbujali sodelovanje v športu in telesni vzgoji. Prizadevali si bosta za vzpostavljanje neposrednih stikov in tesnega sodelovanja med ustreznimi organi za šport. Vsebina in podrobnosti tega sodelovanja bodo določeni neposredno med omenjenimi organi.

Pogodbenici bosta spodbujali stike med mladimi in neposredno sodelovanje med mladinskimi organizacijami obeh držav.

12. člen

V skladu z zakoni in predpisi, ki veljajo na njunih ozemljih, bo vsaka pogodbenica drugi pogodbenici omogočila primerne olajšave pri vstopu v državo, bivanje v državi in izstopu iz države kakor tudi pri uvozu gradiva in opreme, potrebne za izvajanje programov ali izmenjav po tem sporazumu.

13. člen

Za izvajanje tega sporazuma bosta pogodbenici ustanovili slovensko-grško mešano komisijo, ki jo bodo sestavljali predstavniki pogodbenic in se bodo sestajala izmenično v Ljubljani in Atenah.

Komisija bo obravnavala zadeve povezane s tem sporazumom. Izdelala bo podrobne programe sodelovanja in določila pogoje njihovega financiranja.

14. člen

Ta sporazum prične veljati na dan, ko se pogodbenici medsebojno obvestita, da so izpolnjene vse potrebne pravne formalnosti za začetek njegove veljavnosti.

15. člen

Ta sporazum velja pet let. Nato se samodejno podaljša za nadaljnje petletno obdobje, če ga nobena od pogodbenic pisno ne prekliče po diplomatski poti šest mesecev pred iztekom navedenega obdobja.

Sestavljeno v Ljubljani, dne 10. novembra 1993 v dveh izvirnikih v slovenskem, grškem in angleškem jeziku, pri čemer so vsa besedila enako veljavna. Ob različnih razlagah je veljavno angleško besedilo.


Sestavljeno in podpisano v Ljubljani, dne 10. novembra 1999, v grškem, slovenskem in angleškem jeziku, vsa besedila so enako verodostojna. Ob razlikah v razlagi je odločilno angleško besedilo.