Mednarodno sodelovanje

Mednarodni sporazumi

Sporazum o znanstvenem in tehnološkem sodelovanju med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Bosne in Hercegovine

Vlada Republike Slovenije in Vlada Republike Bosne in Hercegovine (v nadaljnjem besedilu: pogodbenici) sta se v želji, da bi spodbujali in pospeševali sodelovanje v znanosti in tehnologiji na podlagi enakosti in vzajemnih koristi, ker se zavedata tako prednosti, ki izhajajo iz povečanega znanstvenega in tehnološkega sodelovanja za naroda obeh držav, kakor tudi pomena le-tega za razvoj nacionalnih gospodarstev in dobro obeh držav in v prepričanju, da bo mednarodno sodelovanje v znanosti in tehnologiji okrepilo prijateljske vezi in razumevanje med državama, dogovorili o naslednjem :

1. člen

Pogodbenici bosta razvijali in podpirali znanstveno in tehnološko sodelovanje med sodelujočimi organizacijami obeh držav na podlagi enakopravnosti in v obojestransko korist.

Sodelujejo lahko znanstveni inštituti, znanstvena združenja, univerze, vladne organizacije in druge raziskovalne in razvojne organizacije v gospodarstvu.

2. člen

Po tem sporazumu bo znanstveno in tehnološko sodelovanje potekalo v okviru :

  1. znanstvenih in tehnoloških raziskav in razvojnih projektov na skupno dogovorjenih področjih,
  2. izmenjav znanstvenikov, strokovnjakov, raziskovalcev in izvedencev,
  3. izmenjav znanstvenih in tehnoloških informacij in dokumentacije v zvezi z dejavnostjo sodelovanja,
  4. skupnih znanstvenih konferenc, simpozijev, delavnic in drugih srečanj,
  5. drugih oblik znanstvenega in tehnološkega sodelovanja, o katerih se pogodbenici medsebojno dogovorita.

Poleg navedenega bosta pogodbenici čim bolj spodbujali izmenjavo tehnologij med podjetji, vključno z dogovori o tehničnem sodelovanju.

3. člen

Pogodbenici bosta spodbujali in podpirali sodelovanje in udeležbo v multilateralnih in regionalnih znanstvenih, tehnoloških in razvojnih programih in projektih.

4. člen

Sodelovanje po tem sporazumu poteka v skladu z veljavnimi zakoni in predpisi obeh držav, kot tudi v skladu s pravili mednarodnih organizacij, katerih članici sta pogodbenici.

5. člen

Obravnava intelektualne lastnine, ki izhaja iz sodelovanja po tem sporazumu, se ureja z dogovori o izvajanju med sodelujočimi organizacijami, v katerih bo zagotovljeno ustrezno in učinkovito varstvo intelektualne lastnine. Sodelujoče organizacije bodo postale solastnice intelektualne lastnine, ki bo izhajala iz sodelovanja po tem sporazumu.

Znanstvene in tehnološke informacije nelastninske narave, ki izhajajo iz sodelovanja po tem sporazumu, bodo last obeh strani in bodo zaupne; če bo treba, bodo na razpolago tretji strani, če ne bo drugače pisno dogovorjeno med sodelujočimi organizacijami.

6. člen

Znanstveniki, strokovnjaki in ustanove tretjih držav ali mednarodnih organizacij so lahko na podlagi soglasja obeh pogodbenic na njihove stroške, če ni drugače pisno dogovorjeno, povabljeni k sodelovanju pri projektih in programih po tem sporazumu.

7. člen

Za izvajanje dveletnih programov sodelovanja pogodbenici imenujeta izvajalske organizacije.

8. člen

Za izvajanje tega sporazuma pogodbenici ustanovita Skupni odbor za znanstveno in tehnološko sodelovanje (v nadaljevanju: Skupni odbor), sestavljen iz enakega števila predstavnikov in strokovnjakov obeh strani.

Skupni odbor načrtuje in usklajuje sodelovanje v znanosti in tehnologiji ter presoja razvoj sodelovanja. Odbor sprejema dveletne programe o sodelovanju, spremlja izvajanje programov in če je treba, predlaga dejavnosti za uresničitev rezultatov, doseženih pri sodelovanju.

Srečanja Skupnega odbora so vsako leto ali na zahtevo ene od pogodbenic izmenično v Republiki Sloveniji in v Republiki Bosni in Hercegovini.

9. člen

Določila tega sporazuma se lahko spremenijo ali dopolnijo le s privolitvijo obeh pogodbenic.

10. člen

Ta sporazum začne veljati, ko pogodbenici izmenjata obvestili, da so bile izpolnjene njune ustavne in druge zakonske zahteve, potrebne za začetek veljavnosti sporazuma.

Ta sporazum velja pet let in ostane veljaven nadaljnja petletna obdobja, če katera od pogodbenic šest mesecev pred iztekom pisno ne sporoči svoje namere, da ga želi odpovedati.

Ta sporazum je sestavljen v dveh izvodih v slovenskem in bosanskem jeziku, obe besedili sta enako verodostojni.


Sestavljeno in podpisano v Ljubljani, dne 28.9.1995.