Mednarodno sodelovanje

Novice, obvestila

Najava javnega razpisa za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Federativno Republiko Brazilijo v letih 2010-2012

Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije najavlja, da bo v mesecu juliju objavila javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Federativno republiko Brazilijo v letih 2010-2012, ki bo zaključen konec septembra 2009, na področjih:

(v angleščini)

 1. Mining with focus in recovering of degraded soils:
 1. Strategies for sustainable mining activities to reduce environmental impacts, water and energy use and
 2. Technological innovations for re-vegetation and phyto-remediation for land reclamation and environmental restoration;
 1. Agriculture (meat, fruits and soy) and Agribusiness: Agrifood chain (fork to farm approach);
 2. Marine Science:
 1. Coastal dynamics and coupling biophysical models and phylo-geography of keystone species in the shelf system and
 2. Biogeochemical cycling of macro and microelements in the shelf system and its interfaces;
 1. Nuclear Energy and Dams for Hydroelectricity:
 1. Nuclear Engineering and Physics,
 2. Geological assessments for nuclear power plants and dams,
 3. Liquefied natural gas vaporization, and
 4. Hydropower plants

(v slovenščini, vljudnostni prevod; merodajna so področja v angleškem jeziku)

 1. Rudarjenje s poudarkom na obnovi degradiranih prsti:
 1. Strategije za obnovljivo rudarjenje z zmanjšanjem vplivov na okolje ter porabo vode in energije, ter
 2. Tehnološke inovacije za obnovo vegetacije in fito-remediacijo za ponovno uporabo zemlje in okoljsko obnovo;
 1. Agrikultura (meso, sadeži in soja) in agribiznis;
 2. Morske znanosti:
 1. Obalna dinamika in povezovanje biofizikalnih modelov in filo-geografije, ter
 2. Biogeokemijsko cikliranje makro- in mikroelementov ;
 1. Jedrska energija in nasipi za hidroelektriko:
 1. Jedrski inžiniring in jedrska fizika,
 2. Geološke ocene jedrskih elektrarn in nasipov,
 3. Izhlapevanje utekočinjenega naravnega plina, ter
 4. Hidroelektrarne.

Na brazilski strani razpis bo razpis objavil National Council for Scientific and Technological Development – CNPq, International Cooperation Office- ASCIN, www.cnpq.br; kontakt: Coordination for Bilateral Cooperation International Cooperation Office- COCBI/ASCIN, e-mail: cocbi@cnpq.br.

Kontakta na slovenski strani:
dr. Primož Pristovšek, e-mail: primoz.pristovsek@arrs.si, ter
ga. Alenka Mihailovski, e-mail: Alenka.Mihailovski@gov.si.