Mednarodno sodelovanje

Novice, obvestila

Obvestilo o načinu sofinanciranja mednarodnih znanstvenoraziskovalnih bilateralnih projektov v letu 2007

Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS je na podlagi Sklepa o ustanovitvi Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 123/03), 12. člena Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 96/02 in 115/05), Pravilnika o financiranju in sofinanciranju mednarodnega znanstvenega sodelovanja RS (Uradni list RS, št. 12/05, 49/05, 39/06 in 5/07) prevzela sofinanciranje mednarodnih znanstvenoraziskovalnih bilateralnih projektov, ki so bili sprejeti na skupnih zasedanjih mešanih komisij.

Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije bo v okviru navedenega sofinancirala:

 1.  Obiske slovenskih raziskovalcev v tujini:
  • prevozne stroške do sedeža sodelujoče ustanove (povratna letalska vozovnica - najugodnejša tarifa, javno prevozno sredstvo oz. kilometrina, izjemoma prevoz s taksijem) in dnevnice, če tako določa mednarodni akt oziroma, če potovanje traja več kot en dan;
 2. Krajše obiske tujih raziskovalcev v Republiki Sloveniji (do 14 dni):
  • stroške bivanja v Domu podiplomcev ali izjemoma v primeru zasedenosti Doma podiplomcev v hotelu B kategorije (***), vendar največ do višine 100 EUR dnevno;
  • dnevnice do višine določene v veljavni uredbi; (Uredba o višini povračil stroškov v zvezi z delom in drugih dohodkov, ki se ne vštevajo v davčno osnovo, Uradni list RS, št.140-6105/2006);
 3. Daljše obiske tujih raziskovalcev v Republiki Sloveniji (do 12 mesecev):
  • troške bivanja v Domu podiplomcev; Ob daljših obiskih se za namestitev uporablja izključno Dom podiplomcev v Ljubljani ali v Mariboru. V primeru zasedenosti domov se za namestitev bivanja v Sloveniji povrne znesek v višini največ do 1.252 EUR mesečno;
  • tujim raziskovalcem se izplača mesečno nadomestilo ob prihodu v Slovenijo v enkratnem znesku v višini dnevnic po uredbi za čas trajanja obiska v Sloveniji. Prosimo, da predlog za bivanje tujega partnerja (raziskovalca) v Domu podiplomcev v Ljubljani sporočite mesec dni vnaprej (rezervacije sprejema gospa Breda Török, Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS, e-pošta: breda.torok@gov.si, tel.: 478 46 72.

 
Organizacija, ki je nosilka projekta, takoj po opravljeni aktivnosti, najkasneje v roku 15 dni agenciji pošlje:

 1. zahtevek za izplačilo sredstev,
 2. obračun stroškov,
 3. kopije obračunske dokumentacije (originali se hranijo v vašem računovodstvu in morajo biti dostopni na vpogled pristojnim inštitucijam nadzora),
 4. kratko vsebinsko poročilo o realizirani mednarodni aktivnosti.

 
Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije bo na podlagi prejete zahtevane dokumentacije povračilo stroškov izvedla enkrat mesečno.

Prosimo vas, da dosledno upoštevate navedeni rok za izstavitev zahtevka za izplačilo. V primeru nepopolne dokumentacije agencija izplačila ne bo izvedla.

Zaključno poročilo (obrazec C) je potrebno oddati en mesec po zaključku projekta.
 

Priloga: