Mednarodno sodelovanje

Turčija

Razpisi in pozivi

      
Rokovnik

Na podlagi določb 12. člena Zakon o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 22/06-uradno prečiščeno besedilo, 61/06-ZDru-1 in 112/07), Sklepa o ustanovitvi Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (Uradni list RS, št.123/03), Pravilnik o financiranju in sofinanciranju mednarodnega znanstvenega sodelovanja Republike Slovenije (Uradni list RS, št.12/05, 49/05, 39/06, 5/07 in 103/07), usmeritev Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo Republike Slovenije v obliki Zakona o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republiko Slovenije in Vlado Republike Turčije o sodelovanju v izobraževanju, znanosti in kulturi /BTUIKZ/ (Uradni list RS - MP, št. 4/97), Uredbe o ratifikaciji Sporazuma o sodelovanju v znanosti in tehnologiji med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Turčije (Uradni list RS - MP, št. 14/03) in Metodologija ocenjevanja prijav za (so)financiranje raziskovalne dejavnosti v letu 2009 (razpisi v letu 2008), točka J - Mednarodno znanstveno sodelovanje (številka 6319-5/2008-1 z dne 3.3.2008), Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Tivolska cesta 30, 1000 Ljubljana, objavlja
 

Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Republiko Turčijo v letih 2009 - 2011
 

 1. Naziv in naslov uporabnika proračunskih sredstev
  Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Tivolska cesta 30, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju besedilu: agencija).
   
 2. Predmet javnega razpisa
  Sofinanciranje medsebojnih obiskov (stroški potovanja in bivanja) slovenskih in turških raziskovalcev, ki izvajajo skupne raziskovalne projekte in sicer krajših obiskov do 14 dni in daljših do 2 mesecev.
   
 3. Pogoji za opravljanje predmeta javnega razpisa:
  • projekte oz. obiske je potrebno prijaviti na obrazcih, ki so sestavni del razpisne dokumentacije;
  • projekti trajajo 3 leta; trajanje obiskov pri eni pogodbenici, ki se nanaša na posamezen projekt, letno ne sme preseči dveh mesecev;
  • prednost bodo imele prijave, ki se nanašajo na raziskave s področij: naravoslovja, tehnike, medicine, biotehnologije, družboslovja in humanistike;
  • na javni razpis se lahko prijavijo raziskovalne organizacije in zasebni raziskovalci, ki so vpisani v evidenco agencije za opravljanje raziskovalne dejavnosti v Republiki Sloveniji oziroma v register zasebnih raziskovalcev in izpolnjujejo pogoje, ki so določeni z Zakonom o raziskovalni in razvojni dejavnosti in s predpisi agencije, ter izvajajo s strani agencije financirane programe dela javnih raziskovalnih organizacij ali s strani agencije financirane oz. sofinancirane projekte temeljnega ali aplikativnega raziskovanja, ali odobrene mednarodne projekte (zlasti npr. sodelovanje v okvirnih programih Evropske unije na področju raziskav in tehnološkega razvoja), ki zagotavljajo osnovni vir financiranja raziskav;
  • slovenski vodja raziskovalnega projekta, ki se prijavlja na javni razpis, mora izpolnjevati pogoje iz Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti za vodjo raziskovalnega projekta;
  • pri raziskovalnem projektu morajo sodelovati raziskovalci obeh držav; slovenski in turški nosilec morata vložiti prijavi načeloma paralelno v terminu in na način, ki ga določita pristojni instituciji (agencija in TUBITAK http://www.tubitak.gov.tr/uidb).
    
 4. Agencija bo sofinancirala:
  • mednarodne prevozne stroške za slovenske raziskovalce ob obiskih v Republiki Turčiji;
  • stroške bivanja za turške raziskovalce ob obiskih v Sloveniji v Domu podiplomcev (Ljubljana in Maribor) ali izjemoma v primeru zasedenosti domov v hotelu B kategorije (***), vendar največ do 100 EUR dnevno in dnevnice do višine določene v veljavni uredbi (Uredba o višini povračil stroškov v zvezi z delom in drugih dohodkov, ki se ne vštevajo v davčno osnovo, Uradni list RS, št. 140/06, stran 16305, v nadaljevanju: uredba), za kratke obiske - do 14 dni;
  • stroške bivanja za turške raziskovalce ob obiskih v Sloveniji v Domu podiplomcev (Ljubljana in Maribor) ali izjemoma v primeru zasedenosti domov v hotelu B kategorije (***) ob daljših obiskih - obiski do dveh mesecev in dnevnice do višine določene v veljavni uredbi. V primeru zasedenosti domov se za namestitev bivanja v Sloveniji povrne znesek v višini največ do 1252 EUR mesečno. Turškim raziskovalcem se ne glede na dolžino bivanja (kratki ali dolgi obiski) izplača akontacija pripadajočih dnevnic ob prihodu v Slovenijo v enkratnem znesku, v višini dnevnic po uredbi za čas trajanja obiska.
    
 5. Prijavitelj se prijavi na javni razpis s prijavo, ki je skladna z razpisno dokumentacijo.
  Prijava na javni razpis mora vsebovati v celoti izpolnjena in podpisana prijavna obrazca ARRS-MS-TR-03-A/2008 in ARRS-MS-TR-03-B/2008. Prijava na razpis mora biti predložena v 2 pisnih izvodih (eden v slovenskem in eden v angleškem jeziku).

  Prijava, ki jo predloži vodja raziskovalnega projekta, mora vsebovati naslednje elemente:
  1. predlog projekta (do treh strani), ki mora vsebovati naslednje sestavine:
   1. kratek povzetek vsebine (do 500 besed) v slovenskem in angleškem jeziku;
   2. definicijo ciljev projekta;
   3. opis morebitnega prejšnjega sodelovanja;
   4. opis pričakovanih rezultatov in pridobitev;
  2. prijavni obrazec A (ARRS-MS-TR-03-A/2008) se pošlje po elektronski pošti na naslov: razpis-turcija09-11@arrs.si;
  3. prijavitelj poda pisno izjavo o istovetnosti elektronske in pisne prijave.
    
 6. Merila za izbiro prijav za sofinanciranje
  Predlog izbora prijav za sofinanciranje pripravi s strani agencije imenovana strokovna komisija, pri čemer upošteva ovrednotenje kvalitete raziskovalnih projektov, programov oziroma tehnoloških projektov po veljavni metodologiji.

  Navedeno vrednotenje vključuje:
  • pomen rezultatov raziskav za družbeni in gospodarski razvoj Republike Slovenije;
  • znanstveno odličnost in/ali aplikativnost raziskav;
  • možnosti za vključitev v raziskovalne projekte EU;
  • uporabnost projekta v praksi oziroma gospodarstvu;
  • reference vodje projekta in raziskovalne skupine;
  • vključenost mladih raziskovalcev;
  • izvedljivost projekta.

Predlog izbora vlog za sofinanciranje nato obravnava pristojni mednarodni organ (Skupni odbor za znanstveno in tehnološko sodelovanje med Republiko Slovenijo in Republiko Turčijo). Sklep o izboru vlog za sofinanciranje izda Upravni odbor agencije na podlagi izbire Skupnega odbora za znanstveno in tehnološko sodelovanje med Republiko Slovenijo in Republiko Turčijo.

 1. Orientacijska vrednost za izvedbo predmeta razpisa je 37.500 EUR.
  Sofinanciranje v letih 2009 do 2011 je vezano na sprejem finančnega načrta agencije za navedena leta ter na zagotovitev namenskih sredstev za sofinanciranje po predmetnem javnem razpisu.
   
 2. Predvideni rok začetka izvajanja predmeta razpisa je 1. januar 2009.
 1. Čas izvajanja predmeta razpisa je od 1.1.2009 do 31.12.2011.
 1. Način predložitve prijave
  Pisne prijave z vso dokumentacijo in z oznako "Ne odpiraj, vloga na Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Republiko Turčijo v letih 2009 - 2011", morajo prijavitelji dostaviti v zaprtih ovojnicah in z naslovom prijavitelja na naslov:

      Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije
      Tivolska cesta 30
      1000 Ljubljana
   
  V vsaki poslani pošiljki (ovojnici) je lahko le ena pisna prijava.
   
  Prvi prijavni obrazec ARRS-MS-TR-03-A/2008 (v slovenskem in angleškem jeziku) se mora poslati tudi po elektronski pošti na naslov: razpis-turcija09-11@arrs.si.
   
 2. Rok za predložitev prijav
  Prijave morajo prispeti v glavno pisarno Javne agencije za raziskovalno dejavnost RS, Tivolska cesta 30, 1000 Ljubljana, ne glede na vrsto prenosa te prijave, do vključno srede, 30. aprila 2008 do 12. ure.

  Prvi prijavni obrazec ARRS-MS-TR-03-A/2008 mora po elektronski pošti prispeti na naslov: razpis-turcija09-11@arrs.si do vključno srede, 30. aprila 2008 do 12 ure.

  Za pravilno oddane prijave se štejejo prijave, ki so v roku oddane v obeh oblikah, v pisni obliki in po elektronski pošti.
   
 3. Prijave bo po preteku roka za predložitev prijav odprla strokovna komisija agencije.
  Nepravočasno prispelih in nepravilno opremljenih prijav komisija ne bo obravnavala in bodo vrnjene prijaviteljem.
 1. O izidu javnega razpisa bodo prijavitelji obveščeni po zasedanju skupnega slovensko-turškega odbora za znanstveno in tehnološko sodelovanje, predvidoma novembra 2008.

Javni razpis in prijavni obrazci bodo od dneva objave javnega razpisa v Uradnem listu RS objavljeni tudi na spletni strani agencije, prijavitelji pa jih lahko dvignejo od dneva objave do prijavnega roka tudi v tajništvu delovnega področja mednarodnega sodelovanja, Tivolska cesta 30, Ljubljana. Podrobnejše informacije: Anča Opeka, tel.: (01) 400-5948, e-pošta: anca.opeka@arrs.si.

 
Dr. Franci Demšar
Direktor ARRS

Številka: 430-14/2008-1
Datum: 10.3.2008

Objavljeno v Uradnem listu RS, št. 25/2008 z dne 14.3.2008.
 

Priloge (prijavni obrazci):