Mednarodno sodelovanje

Kitajska

Razpisi in pozivi

      
Rokovnik

Na podlagi  135. in 136. člena Pravilnika o postopkih (so)financiranja in ocenjevanja ter spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti (Uradni list RS, št. 52/16, 79/17 in 65/19; v nadaljevanju: Pravilnik o postopkih), v zvezi s 15. členom Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 22/06-uradno prečiščeno besedilo, 61/06-ZDru-1, 112/07, 9/11, 57/12-ZPOP-1A, 21/18-ZNOrg in 9/19; v nadaljevanju: Zakon), Zakona o ratifikaciji Sporazuma o znanstvenem in tehnološkem sodelovanju med Vlado Republike Slovenije in Vlado Ljudske republike Kitajske (Uradni list RS-MP, št. 3/94),  Protokola dvanajstega zasedanja slovensko-kitajskega odbora za znanstveno in tehnološko sodelovanje, podpisanega v  Ljubljani, 26. marca 2018 ter v skladu  z Metodologijo ocenjevanja prijav za razpise - uradno prečiščeno besedilo (UPB4), št. 6319-2/2013-38 z dne 5. 6. 2017, 6319-2/2013-39 z dne 11. 12. 2017, 6319-2/2013-40 z dne 22. 1. 2018, 6319-2/2013-41 z dne 1. 2. 2018, 6319-2/2013-42 z dne 19. 2. 2018, 6319-2/2013-43 z dne 5. 3. 2018, 6319-2/2013-44 z dne 14. 5. 2018, 6319-2/2013-45 z dne 20. 6. 2018, 6319-2/2013-46 z dne 9. 7. 2018, 6319-2/2013-47 z dne 17. 8. 2018,  6319-2/2013-48 z dne 18. 10. 2018, 6319-2/2013-49 z dne 19. 11. 2018, 6319-2/2013-50 z dne 17. 12. 2018, 6319-2/2013-51 z dne 4. 2. 2019, 6319-2/2013-52 z dne 118. 2. 2019, 6319-2/2013-53 z dne 13. 5. 2019, 6319-2/2013-54 z dne 14. 10. 2019, 6319-2/2013-55 z dne 28. 10. 2019 in 6319-2/2013-56  z dne 2. 12. 2019 (v nadaljevanju: metodologija) objavlja Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije

Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Ljudsko republiko Kitajsko v letih 2020-2022

 1. Naziv in naslov uporabnika proračunskih sredstev

Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: agencija).
 

 1. Predmet javnega razpisa

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje obiskov slovenskih in kitajskih raziskovalcev v okviru  skupnih znanstvenoraziskovalnih projektov (v nadaljevanju: bilateralni projekti) v letih 2020-2022 na vseh raziskovalnih področjih. Bilateralni projekti trajajo največ  dve leti. V okviru tega razpisa sodelujeta Republika Slovenije in Ljudska republika Kitajska.
 

 1. Subjekti, ki se lahko prijavijo na javni razpis

Na javni razpis se lahko prijavijo raziskovalne organizacije in zasebni raziskovalci, ki:

 1. so vpisani v zbirko podatkov o izvajalcih raziskovalne in razvojne dejavnosti (v nadaljevanju: evidenca RO) ali v register zasebnih raziskovalcev, ki ju vodi agencija,
 2. izpolnjujejo pogoje, določene z Zakonom, Pravilnikom o postopkih in Pravilnikom o kriterijih za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev za vodjo raziskovalnega projekta (Uradni list RS, št. 53/16; v nadaljevanju: Pravilnik o pogojih za vodje) in
 3. imajo s strani agencije sofinancirane programe oziroma projekte temeljnega ali aplikativnega raziskovanja ali odobrene mednarodne projekte (zlasti npr. sodelovanje v okvirnih programih Evropske unije na področju raziskav in inovacij), ki  zagotavljajo osnovni vir financiranja prijavljenega bilateralnega projekta.
   

 4. Cilji javnega razpisa

Cilj javnega razpisa je okrepiti znanstvenoraziskovalno sodelovanje z Ljudsko republiko Kitajsko, povečati mobilnost slovenskih raziskovalcev in število gostovanj vrhunskih kitajskih raziskovalcev v Sloveniji, povečati število prijav slovenskih raziskovalcev na razpise okvirnih programov Evropske unije na področju raziskav in inovacij ter na druge mednarodne razpise.
 

 1. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu

5. 1. Vstopni pogoji

 1. Prijavitelj na javni razpis mora biti upravičen subjekt (v skladu s tretjo točko tega razpisa).
 2. V okviru javnega razpisa lahko raziskovalec kandidira kot vodja le enega bilateralnega projekta.
 3. Slovenski vodja prijavljenega bilateralnega projekta mora izpolnjevati pogoje za vodjo raziskovalnega projekta, kot jih določajo 29. člen Zakona, 8. člen Pravilnika o postopkih in Pravilnik o pogojih za vodje. Vsi navedeni dokumenti so sestavni del razpisne dokumentacije in so objavljeni na spletni strani agencije.
 4. Minimalni kvantitativni vstopni pogoji za vodjo prijavljenega bilateralnega projekta, ki jih določa metodologija, se nanašajo na minimalno oceno iz znanstvenih objav (A1), dokumentirano sodelovanje z drugimi financerji (A3) v zadnjih petih letih in minimalno število čistih citatov v zadnjih desetih letih, kar mora vodja prijavljenega bilateralnega projekta izkazati. Minimalne kvantitativne vstopne pogoje se izračuna po formuli: A1 ≥ 0,3, CI ≥ 1 in A3 ≥ 0 (kjer CI pomeni število čistih citatov). Vrednosti so enake za vse vede.
  Če prijavljeni vodja bilateralnega projekta v zadnjem obdobju (najmanj tri mesece) ni bil zaposlen ali samozaposlen v raziskovalni dejavnosti, se lahko pri izpolnjevanju vstopnega pogoja za vodjo bilateralnega projekta namesto zadnjih petih let upošteva zadnje intervalno obdobje, ki vključuje obdobje petih let zaposlitve v raziskovalni dejavnosti. Prav tako se upoštevano obdobje podaljša v primeru dejansko izrabljenega dopusta iz naslova zavarovanja za starševsko varstvo, dokumentirane odsotnosti zaradi bolezni ali poškodb oziroma drugih primerov odsotnosti, določenih v predpisih o zdravstvenem zavarovanju, in zaposlitve izven raziskovalne dejavnosti, daljše od treh mesecev. Na podaljšanje upoštevanega obdobja ne vpliva izraba starševskega dopusta v obliki delne odsotnosti z dela. Če vodja bilateralnega projekta v zadnjih petih letih ni bil zaposlen v raziskovalni dejavnosti, je treba v prijavo vpisati zadnje intervalno obdobje, ki vključuje obdobje petih let v raziskovalni dejavnosti. V prijavi je treba navesti daljšo dokumentirano odsotnost in razloge. Pri preverjanju vstopnih pogojev bo agencija upoštevala le podatke, navedene v prijavi. 
 5. Med slovenske sodelujoče raziskovalce se mora vključiti vsaj enega slovenskega raziskovalca na začetku kariere, ki je doktorski študent ali raziskovalec, pri katerem od njegovega zagovora prvega doktorata ni minilo več kot pet let (upošteva se leto zagovora prvega doktorata), v skladu z osmim odstavkom 136. člena Pravilnika o postopkih.
 6. Vsi sodelujoči slovenski raziskovalci morajo biti vpisani v evidenco RO in imeti šifro raziskovalca ob oddaji prijavne vloge.

Vstopne pogoje agencija preveri na dan zaključka javnega razpisa.

5.2. Drugi pogoji

Pri bilateralnem projektu morajo sodelovati raziskovalci obeh držav. Slovenski in kitajski prijavitelj (vodja) morata vložiti prijavo vsak v svoji državi, v razpisnem terminu in na način, ki ga določata pristojni instituciji v obeh državah. V Ljudski republiki Kitajski je pristojno za ta javni razpis Ministrstvo za znanost in tehnologijo, Oddelek za mednarodno sodelovanje, spletna stran: http://www.most.gov.cn. Kontaktna oseba na kitajski strani je gospa DUAN Yuying, Ministrstvo za znanost in tehnologijo, Odsek za Evropo in Azijo, e-mail: e-mail: duanyy@most.cn
 

 1. Prednostna merila in postopek za izbiro prijav za sofinanciranje

6.1. Prednostna  merila

Prijave bo ocenjevala strokovna komisija, ki jo s sklepom imenuje direktor. Strokovna komisija ocenjuje prijave, ki izpolnjujejo vstopne pogoje, določene s tem javnim razpisom.

Prednostno merilo glede obveznega deleža bilateralnih projektov (20 %) se bo upoštevalo pri prijavah, katerih vodje so raziskovalci, pri katerih od njihovega zagovora prvega doktorata ni minilo več kot pet let (upošteva se leto zagovora doktorata).

6.2. Postopek  za izbiro prijav za sofinanciranje

Strokovna komisija pripravi predlog seznama prijav  s pripadajočimi ocenami  v skladu s 138. členom Pravilnika o postopkih ter  v skladu z metodologijo in določili tega javnega razpisa, pri čemer razvrsti prijave po sledečem vrstnem redu:

 • na vrh seznama se razvrsti 20 % prijav, katerih vodje so raziskovalci, pri katerih od njihovega zagovora prvega doktorata ni minilo več kot pet let (v nadaljevanju: mladi vodja), po padajočem vrstnem redu glede na kvantitativne ocene za znanstveno publicirano uspešnost vodij, ki se določi na podlagi ocene A1 iz 35. člena Pravilnika o postopkih (v nadaljevanju: ocena A1);
 • za tem se razvrsti prijave, ki niso izpolnile prednostnega merila iz predhodne alineje, in sicer po padajočem vrstnem redu glede na kvantitativne ocene za publicirano znanstveno uspešnost vodij, ki se določi na podlagi ocene A1;
 • na koncu seznama prijav se, ločeno od ostalih prijav, razvrsti prijave, ki ne izpolnjujejo pogojev in zato tudi niso ocenjene.

Predlog seznama prijav strokovna komisija  preda slovenskemu delu  mednarodnega pooblaščenega telesa, imenovanega Meddržavni odbor za znanstveno in tehnološko sodelovanje med Republiko Slovenijo in Ljudsko republiko Kitajsko (v nadaljevanju: Meddržavna komisija).

Meddržavna komisija ne bo obravnavala tistih prijav, ki niso bile oddane v obeh državah. Meddržavna komisija bo na zasedanju samostojno obravnavala  s strani obeh držav prispele in ocenjene prijave. Na podlagi danih pooblastil in skupne odločitve bo Meddržavna komisija izbrala bilateralne projekte ter določila višino sofinanciranja. Slovenski del delegacije v Meddržavni komisiji si bo prizadeval, da bo med izbranimi bilateralnimi projekti 20 % takih, katerih vodje na slovenski strani so mladi vodje.

Na podlagi dokončne odločitve Meddržavne komisije bo direktor agencije sprejel sklep o sofinanciranju.

 

 1. Okvirna višina sredstev razpisa in sofinanciranje bilateralnih projektov

Predvideni obseg sredstev za realizacijo tega javnega razpisa v celotni razpisni dobi 2020-2022 znaša okvirno 120.000,00 EUR.

Sofinanciranje v letih 2020-2022 je vezano na sprejem finančnega načrta agencije za navedeni  dve leti ter na zagotovitev namenskih sredstev za sofinanciranje po predmetnem javnem razpisu.

V skladu s podpisanim dogovorom obeh držav bo agencija sofinancirala:

a. mednarodne prevozne stroške, nastale na najbolj ekonomičen način, upoštevajoč ceno in porabo časa, za slovenske raziskovalce ob obiskih v Ljudski republiki Kitajski;

b. stroške bivanja za gostujoče kitajske raziskovalce ob obiskih v Sloveniji do največ 100 EUR dnevno;

c. dnevnice za gostujoče kitajske raziskovalce ob obiskih v Sloveniji do višine določene v veljavni Uredba o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja, Uradni list RS št. 140/06, 76/08 in 63/17; v nadaljevanju: uredba;

d. lokalni prevoz (javni) od kraja namestitve do kraja raziskovalne organizacije za kitajske raziskovalce ob obiskih v Sloveniji, vključno s prevozom od vstopnega mesta v državo do gostujoče raziskovalne organizacije in nazaj.

Kitajska stran bo slovenskim raziskovalcem ob obiskih na Kitajskem krila stroške bivanja, dnevnice in lokalni prevoz (javni), od kraja namestitve do kraja raziskovalne organizacije, vključno s prevozom od vstopnega mesta v državo do  kitajske partnerske raziskovalne organizacije in nazaj. 

Agencija bo sofinancirala dejanske stroške po zaključku obiska. Izbrane raziskovalne organizacije izplačajo kitajskim raziskovalcem akontacijo dnevnic ob prihodu v Slovenijo v enkratnem znesku, v višini dnevnic po uredbi za čas trajanja obiska. Slovenski prijavitelj poskrbi za kritje stroškov za zdravstveno zavarovanje slovenskih raziskovalcev.

 

 1. Čas izvajanja javnega razpisa

Obdobje realizacije predmeta tega razpisa je v letih 2020-2022, predvidoma od 1. 7. 2020 do 30 6. 2022.
 

 1. Način, oblika in rok za oddajo prijav

Prijavo na razpis se lahko odda v obliki, določeni v točki 9.1. (elektronska prijava s kvalificiranim digitalnim podpisom), ali na način, določen v točki 9.2. (v elektronski obliki brez kvalificiranega digitalnega podpisa in tiskana prijava). Prijava mora biti izpolnjena v slovenskem jeziku, naslov in povzetek bilateralnega projekta pa še v angleškem jeziku.

9.1. Oddaja prijave s kvalificiranim digitalnim podpisom

Prijavo se izpolni in odda na obrazcu Prijavna vloga ARRS-MS-BI-CN-JR-Prijava/2019 na  spletnem portalu agencije ARRS eObrazci. Oddana prijava je popolna, če je opremljena z obema digitalnima podpisoma (zastopnika oziroma pooblaščene osebe prijavitelja in vodje bilateralnega projekta). Prijave morajo biti oddane na spletni portal do vključno  10. marca 2020, do 14.00.

9.2. Oddaja prijave brez kvalificiranega digitalnega podpisa

V primeru, ko prijavitelj (zastopnik oziroma pooblaščena oseba prijavitelja) oziroma vodja bilateralnega projekta nimata digitalnega podpisa, se prijava izpolni in odda v elektronski obliki kot digitalno nepodpisana na spletnem portalu agencije ARRS eObrazci (obrazec Prijavne vloge ARRS-MS-BI-CN-JR-Prijava/2019) in v tiskani obliki, ki mora biti opremljena z lastnoročnim podpisom zastopnika oziroma pooblaščene osebe prijavitelja in vodje bilateralnega projekta ter žigom prijavitelja. Obe obliki prijave, elektronska brez digitalnega podpisa in tiskana, morata biti vsebinsko popolnoma enaki.

Tiskano prijavo je treba dostaviti v zaprti ovojnici z oznako "Ne odpiraj, prijava na Javni razpis  za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Ljudsko republiko Kitajsko v letih 2020-2022" ter z nazivom in naslovom prijavitelja na ovojnici, na naslov:

Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije,
Bleiweisova cesta 30,
1000 Ljubljana.

Prijava brez digitalnega podpisa se šteje za pravočasno, če je izpolnjena na spletnem portalu agencije ARRS eObrazci do vključno 10. marca 2020, do 14.00 in da v tiskani obliki prispe v glavno pisarno Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije do vključno 10. marca 2020, do 14.00. Kot pravočasna se šteje tudi prijava, oddana priporočeno na pošto v Sloveniji do vključno 10. marca 2020, do 14.00 (upošteva se poštni žig).

9.3. Nepravočasne, nepravilno označene in nepopolne prijave

Nepravočasnih in nepravilno označenih ter nepopolnih prijav Komisija za odpiranje prijav ne bo obravnavala in bodo s spremnim dopisom neodprte vrnjene prijaviteljem (razen, če iz ovojnice ni mogoče razbrati prijavitelja in se prijava odpre). Nepopolne prijave bodo obravnavane v skladu s Pravilnikom o postopkih.

 

 1. Datum odpiranja prijav

Odpiranje prijav bo predvidoma 13. marca 2020 ob 13.00 v prostorih agencije.

 

 1. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu razpisa

Prijavitelji bodo o rezultatih javnega razpisa obveščeni predvidoma junija 2020 oziroma v roku osmih dni od sprejema sklepa  direktorja  agencije o sofinanciranju  izbranih bilateralnih projektov Slovenskim prijaviteljem.
 

 1. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo
  Javni razpis bo od dneva objave v Uradnem listu Republike Slovenije objavljen na spletni strani agencije www.arrs.si. Dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom dobijo interesenti na agenciji. Kontaktna oseba: Marjetica Primožič,  tel.: (01) 400 5970, vsak delavnik od 9.00 do 12.00, ali po e-pošti: marjetka.primozic@arrs.si.

 

Številka:  5100-24/2019-2
Datum:    17. 1-2020

Prof. dr. József Györkös,
v. d. direktorja

 

Objavljeno v Uradnem listu RS, št. 3/20, dne 17. 1. 2020.

 

Razpisna dokumentacija:

 


Dopolnitev k razpisu 9. 4. 2020

V skladu z dogovorom z MOST rok za oddajo prijav na kitajski strani ostane 30. 4. 2020. Na slovenski strani se bo rok za oddajo prijav iztekel osmi dan po uveljavitvi sklepa Vlade RS o prenehanju izrednih ukrepov.


Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana objavlja podaljšanje Javnega razpisa za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Ljudsko republiko Kitajsko v letih 2020-2022 do 30. aprila 2020.

V Javnem razpisu za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Ljudsko republiko Kitajsko v letih 2020-2022, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 3/20, dne 17. 1. 2020 in na spletu Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, se v točkah 9.1. in 9.2. razpisa podaljša datum oddaje prijav iz 10. 3. 2020 do 14. ure na 30. 4. 2020 do 14.ure. Ostalo besedilo ostane nespremenjeno.